γιγνόμενον (Ἑλληνική)

Frequency: 18

Translations: