γενομένης (Ἑλληνική)

Frequency: 15

Translations: