Βδελυκλέων (Ἑλληνική)

Frequency: 13

Translations: