Michaela Hrynowski

Odyssey 22.79-115 Lombardo

Michaela Hrynowski /
Ἑλληνική Transliterate
English
ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξὺ
χάλκεον , ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον , ἆλτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ
σμερδαλέα ἰάχων : δ᾽ ἁμαρτῆ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἰὸν ἀποπροίει , βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν ,
ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος : ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς
φάσγανον ἧκε χαμᾶζε , περιρρηδὴς δὲ τραπέζῃ
κάππεσεν ἰδνωθείς , ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
καὶ δέπας ἀμφικύπελλον : δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
θυμῷ ἀνιάζων , ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι
λακτίζων ἐτίνασσε : κατ᾽ ὀφθαλμῶν δ᾽ ἔχυτ᾽ ἀχλύς .

Ἀμφίνομος δ᾽ Ὀδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο
ἀντίος ἀΐξας , εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ ,
εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων . ἀλλ᾽ ἄρα μιν φθῆ
Τηλέμαχος κατόπισθε βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ
ὤμων μεσσηγύς , διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν :
δούπησεν δὲ πεσών , χθόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ .
Τηλέμαχος δ᾽ ἀπόρουσε , λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος
αὐτοῦ ἐν Ἀμφινόμῳ : περὶ γὰρ δίε μή τις Ἀχαιῶν
ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἐλάσειε
φασγάνῳ ἀΐξας ἠὲ προπρηνέα τύψας .
βῆ δὲ θέειν , μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφίκανεν ,
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

πάτερ , ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
καὶ κυνέην πάγχαλκον , ἐπὶ κροτάφοις ἀραρυῖαν
αὐτός τ᾽ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών , δώσω δὲ συβώτῃ
καὶ τῷ βουκόλῳ ἄλλα : τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον .

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς :
‘οἶσε θέων , ἧός μοι ἀμύνεσθαι πάρ᾽ ὀϊστοί ,
μή μ᾽ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα .

ὣς φάτο , Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί ,
βῆ δ᾽ ἴμεναι θάλαμόνδ᾽ , ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο .
ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε᾽ ἔξελε , δούρατα δ᾽ ὀκτὼ
καὶ πίσυρας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας :
βῆ δὲ φέρων , μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφίκανεν ,
αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροῒ δύσετο χαλκόν :
ὣς δ᾽ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά ,
ἔσταν δ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην .
With that , he drew his honed bronze sword
And charged Odysseus with an ear-splitting cry .
Odysseus in the same instant let loose an arrow
That entered his chest just beside the nipple
And spiked down to his liver . The sword fell
From Eurymachus’ hand . He spun around
And fell on a table , knocking off dishes and cups ,
And rolled to the ground , his forehead banging
Up and down against it and his feet kicking a chair
In his death throes , until the world went dark .

Amphinomus went for Odysseus next ,
Rushing at him with his sword drawn ,
Hoping to drive him away from the door .
Telemachus got the jump on him , though ,
Driving a bronze-tipped spear into his back
Square between his shoulder blades
And through to his chest . He fell with a thud ,
His forehead hammering into the ground .
Telemachus sprang back , leaving the spear
Right where it was , stuck in Amphinomus ,
Fearing that if he tried to pull it out
Someone would rush him and cut him down
As he bent over the corpse . So he ran over
To his father’s side , and his words flew fast :

" I’ll bring you a shield , Father , two spears
And a bronze helmet I’ll find one that fits .
When I come back I’ll arm myself
And the cowherd and swineherd . Better armed than not . "

And Odysseus , the great tactician :
" Bring me what you can while I still have arrows
Or these men might drive me away from the door . "

And Telemachus was off to the room
Where the weapons were stored . He took
Four shields , eight spears , and four bronze helmets
With thick horsehair plumes and brought them
Quickly to his father . Telemachus armed himself ,
The two servants did likewise , and the three of them
Took their stand alongside the cunning warrior , Odysseus .

( 137 ) 45% GRC
( 169 ) 55% GRC - ENG

( 272 ) 79% GRC - ENG
( 73 ) 21% ENG

Odyssey 22.330-377 Murray

Michaela Hrynowski /
  • Created on 2019-05-12 00:02:31
  • Modified on 2019-05-12 05:27:02
  • Translated by Murray
  • Aligned by Michaela Hrynowski
Ἑλληνική Transliterate
English
Τερπιάδης δ᾽ ἔτ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν ,
Φήμιος , ὅς ῥ᾽ ἤειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ .
ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσίν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἄγχι παρ᾽ ὀρσοθύρην : δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν ,
ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
ἑρκείου ἵζοιτο τετυγμένον , ἔνθ᾽ ἄρα πολλὰ
Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηαν ,
γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα .
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι ,
γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος .
τοι φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου ,
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

γουνοῦμαί σ᾽ , Ὀδυσεῦ : σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον :
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται , εἴ κεν ἀοιδὸν
πέφνῃς , ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω .
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί , θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
παντοίας ἐνέφυσεν : ἔοικα δέ τοι παραείδειν
ὥς τε θεῷ : τῷ με λιλαίεο δειροτομῆσαι .
καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποι , σὸς φίλος υἱός ,
ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας ,
ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο ,
αἶψα δ᾽ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα :

ἴσχεο μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ :
καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν , ὅς τέ μευ αἰεὶ
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος ,
εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης ,
ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς :
πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον , ἀμφὶ δὲ δέρμα
ἕστο βοὸς νεόδαρτον , ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν .
αἶψα δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο , θοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην
Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

φίλ᾽ , ἐγὼ μὲν ὅδ᾽ εἰμί , σὺ δ᾽ ἴσχεο εἰπὲ δὲ πατρὶ
μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ ,
ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος , οἵ οἱ ἔκειρον
κτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροις , σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον .

τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς :
‘θάρσει , ἐπεὶ δή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν ,
ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν , ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ ,
ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων .
ἀλλ᾽ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
ἐκ φόνου εἰς αὐλήν , σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός ,
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή .
Now the son of Terpes , the minstrel , was still seeking to escape black fate , even Phemius , who sang perforce among the wooers . He stood with the clear-toned lyre in his hands near the postern door , and he was divided in mind whether he should slip out from the hall and sit down by the well-built altar of great Zeus , the God of the court , whereon Laertes and Odysseus had burned many things of oxen , or whether he should rush forward and clasp the knees of Odysseus in prayer . And as he pondered this seemed to him the better course , to clasp the knees of Odysseus , son of Laertes . So he laid the hollow lyre on the ground between the mixing-bowl and the silver-studded chair , and himself rushed forward and clasped Odysseus by the knees , and made entreaty to him , and spoke winged words : " By thy knees I beseech thee , Odysseus , and do thou respect me and have pity ; on thine own self shall sorrow come hereafter , if thou slayest the minstrel , even me , who sing to gods and men . Self-taught am I , and the god has planted in my heart all manner of lays , and worthy am I to sing to thee as to a god ; wherefore be not eager to cut my throat . Aye , and Telemachus too will bear witness to this , thy dear son , how that through no will or desire of mine I was wont to resort to thy house to sing to the wooers at their feasts , but they , being far more and stronger , led me hither perforce . " So he spoke , and the strong and mighty Telemachus heard him , and quickly spoke to his father , who was near : " Stay thy hand , and do not wound this guiltless man with the sword . Aye , and let us save also the herald , Medon , who ever cared for me in our house , when I was a child—unless perchance Philoetius has already slain him , or the swineherd , or he met thee as thou didst rage through the house . " So he spoke , and Medon , wise of heart , heard him , for he lay crouching beneath a chair , and had clothed himself in the skin of an ox , newly flayed , seeking to avoid black fate . Straightway he rose from beneath the chair and stripped off the ox-hide , and then rushed forward and clasped Telemachus by the knees , and made entreaty to him , and spoke winged words : " Friend , here I am ; stay thou thy hand and bid thy father stay his , lest in the greatness of his might he harm me with the sharp bronze in his wrath against the wooers , who wasted his possessions in the halls , and in their folly honored thee not at all . " But Odysseus of many wiles smiled , and said to him : " Be of good cheer , for he has delivered thee and saved thee , that thou mayest know in thy heart and tell also to another , how far better is the doing of good deeds than of evil . But go forth from the halls and sit down outside in the court away from the slaughter , thou and the minstrel of many songs , till I shall have finished all that I must needs do in the house . "

( 84 ) 21% GRC
( 317 ) 79% GRC - ENG

( 510 ) 82% GRC - ENG
( 109 ) 18% ENG

Odyssey 22.330-377 Lombardo

Michaela Hrynowski /
  • Created on 2019-05-12 03:46:26
  • Modified on 2019-05-12 05:19:57
  • Translated by Lombardo
  • Aligned by Michaela Hrynowski
Ἑλληνική Transliterate
English
Τερπιάδης δ᾽ ἔτ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν ,
Φήμιος , ὅς ῥ᾽ ἤειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ .
ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσίν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἄγχι παρ᾽ ὀρσοθύρην : δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν ,
ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
ἑρκείου ἵζοιτο τετυγμένον , ἔνθ᾽ ἄρα πολλὰ
Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηαν ,
γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα .
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι ,
γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος .
τοι φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου ,
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

γουνοῦμαί σ᾽ , Ὀδυσεῦ : σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον :
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται , εἴ κεν ἀοιδὸν
πέφνῃς , ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω .
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί , θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
παντοίας ἐνέφυσεν : ἔοικα δέ τοι παραείδειν
ὥς τε θεῷ : τῷ με λιλαίεο δειροτομῆσαι .
καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποι , σὸς φίλος υἱός ,
ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας ,
ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο ,
αἶψα δ᾽ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα :

ἴσχεο μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ :
καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν , ὅς τέ μευ αἰεὶ
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος ,
εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης ,
ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς :
πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον , ἀμφὶ δὲ δέρμα
ἕστο βοὸς νεόδαρτον , ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν .
αἶψα δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο , θοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην
Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

φίλ᾽ , ἐγὼ μὲν ὅδ᾽ εἰμί , σὺ δ᾽ ἴσχεο εἰπὲ δὲ πατρὶ
μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ ,
ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος , οἵ οἱ ἔκειρον
κτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροις , σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον .

τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς :
‘θάρσει , ἐπεὶ δή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν ,
ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν , ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ ,
ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων .
ἀλλ᾽ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
ἐκ φόνου εἰς αὐλήν , σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός ,
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή .
All this while the bard , Phemius , was busy
Trying not to be killed . This man , Terpes’ son ,
Sang for the suitors under compulsion .
He stood now with his pure-toned lyre
Near the high back door , trying to decide
Whether he should slip out from the hall
And crouch at the altar of Zeus of the Courtyard—
The great altar on which Laertes and Odysseus
Had burned many an ox’s thigh—
Or whether he should rush forward
And supplicate Odysseus by his knees .
Better to fall at the man’s knees , he thought .
So he laid the hollow lyre on the ground
Between the wine-bowl and silver-studded chair
And ran up to Odysseus and clasped his knees .
His words flew up to Odysseus like birds :

" By your knees , Odysseus , respect me
And pity me . You will regret it someday
If you kill a bard—me—who sings for gods and men .
I am self-taught , and a god has planted in my heart
All sorts of songs and stories , and I can sing to you
As to a god . So don’t be too eager
To slit my throat . Telemachus will tell you
That I didn’t come to your house by choice
To entertain the suitors at their feasts .
There were too many of them ; they made me come . "

Telemachus heard him and said to his father :

" He’s innocent ; don’t kill him .
And let’s spare the herald , Medon ,
Who used to take care of me when I was a child ,
If Philoetius hasn’t already killed him—
Or the swineherd—or if he didn’t run into you
As you were charging through the house . "

Medon heard what Telemachus said .
He was under a chair , wrapped in an ox-hide ,
Cowering from death . Now he jumped up ,
Stripped off the ox-hide , ran to Telemachus
And fell at his knees . His words rose on wings :

" I’m here , Telemachus ! Hold back , and ask your father
To hold back too , or he might kill me with cold bronze ,
Strong as he is and as mad as he is at the suitors ,
Who ate away his house and paid you no honor . "

Odysseus smiled at this and said to him :

" Don’t worry , he’s saved you . Now you know ,
And you can tell the world , how much better
Good deeds are than evil . Go outside , now ,
You and the singer , and sit in the yard
Away from the slaughter , until I finish
Everything I have to do inside the house . "

( 157 ) 39% GRC
( 244 ) 61% GRC - ENG

( 394 ) 84% GRC - ENG
( 75 ) 16% ENG