So Miyagawa / Psalms

University of Göttingen

Psalm 2

So Miyagawa / Psalms
Coptic Transliterate
English
1
ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ
2
ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲭⲣⲥ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
3
ⲙⲁⲣⲛⲥⲱⲗⲡ ⲛⲛⲉⲩⲙⲣⲣⲉ ⲛⲧⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲛⲁϩⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ
4
ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲟⲙϣⲟⲩ
5
ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲛϥϣⲧⲣⲧⲱⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ
6
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲣⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
7
ⲉⲓϫⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲡⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ
8
ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ
9
ⲕⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲛⲅⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ
10
ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ϯ ϩⲧⲏⲧⲛ ϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ
11
ⲁⲣⲓ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ
12
ϭⲗϫ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ ⲙⲟⲩϩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ

( 77 ) 55% COP
( 63 ) 45% COP - ENG

( 106 ) 41% COP - ENG
( 154 ) 59% ENG

Psalm 3

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2018-06-15 21:57:49
 • Modified on 2020-05-21 11:17:46
 • Translated by Brenton
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1 ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲃⲉⲥⲁⲗⲱⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
2 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϩⲁϩ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ
3 ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲙⲛⲧϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉϥⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
4 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲕ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲕ ⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲛⲧⲁⲁⲡⲉ
5 ϩⲛ ⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲓϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
6 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲱⲃϣ ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ
7 ⲛϯⲛⲁⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲙⲡⲁⲕⲱⲧⲉ
8 ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟ ⲛϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲛⲟⲃϩⲉ ⲛⲛⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲕⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ
9 ⲡⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ

( 16 ) 15% COP
( 92 ) 85% COP - ENG

( 138 ) 76% COP - ENG
( 43 ) 24% ENG

Psalm 1

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-05-21 04:02:34
 • Translated by Brendon
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English

( 6 ) 7% COP
( 86 ) 93% COP - ENG

( 140 ) 84% COP - ENG
( 26 ) 16% ENG

Psalm 4

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-05-25 05:15:14
 • Translated by Brendon
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ
2
ϩⲙ ⲡⲧⲣⲁⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲛ ⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲕⲟⲩⲱϣⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲛϩⲧⲏⲕ ⲉϫⲱⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲱⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁϣⲗⲏⲗ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
3
ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲟⲣϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡϭⲟⲗ
4
ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲁⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ
5
ⲛⲟⲩϭⲥ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ ⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ
6
ϣⲱⲱⲧ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
7
ϩⲁϩ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
8
ⲁⲕϯ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲙⲛ ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲛ ⲡⲛⲉϩ
9
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ϯⲛⲁⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲁⲱⲃϣ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲕⲧⲣⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ

( 19 ) 16% COP
( 99 ) 84% COP - ENG

( 158 ) 75% COP - ENG
( 52 ) 25% ENG

Psalm 5

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-05-26 06:00:07
 • Modified on 2020-05-26 07:21:27
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ
2
ⲥⲱⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲁϣⲕⲁⲕ
3
ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ
4
ⲕⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲛⲁⲩ
5
ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲁϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲕ ⲁⲛ
6
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲕⲙⲉⲥⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ
7
ⲕⲛⲁⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲡϭⲟⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲣⲟϥ
8
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲛⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉⲕⲣⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲧⲉⲕϩⲟⲧⲉ
9
ϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁϫⲁϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲙⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ
10
ϫⲉ ⲙⲛⲙⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲩⲗⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁ ⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲗⲁⲥ
11
ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ϥⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲁⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
12
ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲥⲉⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲥⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
13
ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲟⲩⲱϣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲱⲛ

( 27 ) 16% COP
( 144 ) 84% COP - ENG

( 245 ) 79% COP - ENG
( 67 ) 21% ENG