So Miyagawa / Psalms

University of Göttingen / Kansai University

Psalm 2

So Miyagawa / Psalms
Coptic Transliterate
English
1
ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ
2
ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲭⲣⲥ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
3
ⲙⲁⲣⲛⲥⲱⲗⲡ ⲛⲛⲉⲩⲙⲣⲣⲉ ⲛⲧⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲛⲁϩⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ
4
ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲟⲙϣⲟⲩ
5
ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲛϥϣⲧⲣⲧⲱⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ
6
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲣⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
7
ⲉⲓϫⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲡⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ
8
ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ
9
ⲕⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲛⲅⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ
10
ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ϯ ϩⲧⲏⲧⲛ ϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ
11
ⲁⲣⲓ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ
12
ϭⲗϫ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ ⲙⲟⲩϩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ

( 77 ) 55% COP
( 63 ) 45% COP - ENG

( 106 ) 41% COP - ENG
( 154 ) 59% ENG

Psalm 3

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2018-06-15 21:57:49
 • Modified on 2020-05-21 11:17:46
 • Translated by Brenton
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1 ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲃⲉⲥⲁⲗⲱⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
2 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϩⲁϩ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ
3 ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲙⲛⲧϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉϥⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
4 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲕ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲕ ⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲛⲧⲁⲁⲡⲉ
5 ϩⲛ ⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲓϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
6 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲱⲃϣ ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ
7 ⲛϯⲛⲁⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲙⲡⲁⲕⲱⲧⲉ
8 ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟ ⲛϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲛⲟⲃϩⲉ ⲛⲛⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲕⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ
9 ⲡⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ

( 16 ) 15% COP
( 92 ) 85% COP - ENG

( 138 ) 76% COP - ENG
( 43 ) 24% ENG

Psalm 1

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-05-21 04:02:34
 • Translated by Brendon
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English

( 6 ) 7% COP
( 86 ) 93% COP - ENG

( 140 ) 84% COP - ENG
( 26 ) 16% ENG

Psalm 4

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-05-25 05:15:14
 • Translated by Brendon
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ
2
ϩⲙ ⲡⲧⲣⲁⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲛ ⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲕⲟⲩⲱϣⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲛϩⲧⲏⲕ ⲉϫⲱⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲱⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁϣⲗⲏⲗ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
3
ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲟⲣϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡϭⲟⲗ
4
ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲁⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ
5
ⲛⲟⲩϭⲥ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ ⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ
6
ϣⲱⲱⲧ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
7
ϩⲁϩ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
8
ⲁⲕϯ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲙⲛ ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲛ ⲡⲛⲉϩ
9
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ϯⲛⲁⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲁⲱⲃϣ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲕⲧⲣⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ

( 19 ) 16% COP
( 99 ) 84% COP - ENG

( 158 ) 75% COP - ENG
( 52 ) 25% ENG

Psalm 5

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-05-26 06:00:07
 • Modified on 2020-05-26 07:21:27
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ
2
ⲥⲱⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲁϣⲕⲁⲕ
3
ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ
4
ⲕⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲛⲁⲩ
5
ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲁϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲕ ⲁⲛ
6
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲕⲙⲉⲥⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ
7
ⲕⲛⲁⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲡϭⲟⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲣⲟϥ
8
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲛⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉⲕⲣⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲧⲉⲕϩⲟⲧⲉ
9
ϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁϫⲁϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲙⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ
10
ϫⲉ ⲙⲛⲙⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲩⲗⲁⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁ ⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲗⲁⲥ
11
ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ϥⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲁⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
12
ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲥⲉⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲥⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
13
ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲟⲩⲱϣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲱⲛ

( 27 ) 16% COP
( 144 ) 84% COP - ENG

( 245 ) 79% COP - ENG
( 67 ) 21% ENG

Psalm 8

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-06-03 06:28:47
 • Translated by Brendon
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English

1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲉϩⲣⲱⲧ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇ︤ⲁ︦ⲇ︥
2
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲕⲥⲁ ϫⲓⲥⲉ ⲉⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ
3
ⲁⲕⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϫⲓⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩϫⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ
4
ϫⲉ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⲡⲟⲟϩ ⲙⲛ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲙⲛⲥⲛⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ
5
ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕϭⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ
6
ⲁⲕⲧⲥⲃⲕⲟϥ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲱϥ
7
ⲁⲕⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲁⲕⲕⲁ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ
8
ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲉⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ
9
ⲙⲛ ⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲛⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ
10
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ

( 13 ) 11% COP
( 104 ) 89% COP - ENG

( 169 ) 80% COP - ENG
( 41 ) 20% ENG

Psalm 10 (11)

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-12-28 04:09:51
 • Translated by Brendon (from Greek LXX)
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲁϫ
2
ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲥⲱⲙⲛⲧ ⲛⲧⲉⲩⲡⲓⲧⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲥⲟⲧⲉ ⲉⲡⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛϯⲥⲟⲧⲉ ⲉⲛⲉϫⲥⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡϩⲱⲡ ⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
3
ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ ⲟⲩ
4
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲣⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϭⲱϣⲧ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛⲉϥⲃⲟⲩϩⲉ ϫⲛⲟ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ
5
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϫⲛⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ
6
ϥⲛⲁϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲉⲛⲡⲁϣ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ ⲛϩⲁⲧⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩϫⲱ
7
ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲧⲛ

( 1 ) 1% COP
( 94 ) 99% COP - ENG

( 152 ) 86% COP - ENG
( 25 ) 14% ENG

Psalm 13/14

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-12-30 05:11:33
 • Modified on 2020-12-30 08:59:59
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
Brendon (LXX)
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲧϩⲏⲧ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲥⲱⲱϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ
2
ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉϫⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
3
ⲁⲩⲣⲓⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁⲧϣⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁ ⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲉϩ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲓ ⲥⲓϣⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲉⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧϩⲓ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲛⲧϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ
4
ⲙⲏ ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲟⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ
5
ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛϩⲟⲧⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
6
ⲁⲧⲉⲧⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲙⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲡϩⲏⲕⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲥ
7
ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲧⲉⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϥⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϥⲟⲩⲛⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥

( 0 ) 0% COP
( 136 ) 100% COP - ENG

( 239 ) 87% COP - ENG
( 36 ) 13% ENG