Giacomo Pernigotti

Liceo G. Peano Tortona

Harry Potter Liber 1 cap. 1

EnglishitalianoLatin

Testi greci antichi

Ἑλληνικήitaliano

Omero, Iliade, 6, 407 - 414 greco - italiano

Giacomo Pernigotti /
  • Created on 2018-11-20 18:53:17
  • Modified on 2018-11-20 19:00:52
  • Translated by Giacomo Pernigotti
  • Aligned by Giacomo Pernigotti
Ἑλληνική
italiano
italiano
greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc1:6.414-6.465
δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος , οὐδ᾽ ἐλεαίρεις παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον , τάχα χήρη σεῦ ἔσομαι : τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ πάντες ἐφορμηθέντες : ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι : οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς ἀλλ᾽ ἄχε᾽ : οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ .
«Sventurato , il tuo coraggio ti ucciderà ! Non provi pietà per il piccolo figlio , per me , infelice che tra non molto resterò vedova ( di te ) : presto infatti tutti gli Achei , scagliatisi addosso , ti uccideranno ; e per me sarebbe meglio , se restassi senza di te , scendere sotto terra . Non più altra consolazione infatti resterà quando tu dovessi seguire il ( tuo ) destino di morte , ma ( solo ) afflizioni . A me non sono più il padre la veneranda madre .
φθίσει verb 2nd sg fut ind mid doric contr , φθίω e φθίνω
χήρη noun sg fem nom epic ionic , χήρα -ας ,
σεῦ pron 2nd sg gen epic enclitic indeclform , att . : gen . σοῦ
κατακτανέουσιν verb 3rd pl fut ind act epic doric ionic , κατακτείνω
κε ep . e in vari dialetti per ἄν , cui tal . , spec . in Omero
κερδίων -ον : compar . poet . più vantaggioso : usuale in HOM . al n . sg . con valore avv . κέρδιον meglio
δύμεναι verb aor inf act epic , att . : inf . δῦναι , δύω e δύνω
ἐπίσπῃς verb 2nd sg aor subj act poetic , ἐφέπω
ἄχε᾽ noun pl neut acc epic ionic , ἄχος pain , distress , att . ἄχη

( 10 ) 16% GRC
( 53 ) 84% GRC - ITA

( 73 ) 75% GRC - ITA
( 24 ) 25% ITA

( 73 ) 75% GRC - ITA
( 24 ) 25% ITA

Erodoto. III.39.1

Giacomo Pernigotti /
  • Created on 2018-12-09 17:51:24
  • Translated by Federico Rizzo
  • Aligned by Giacomo Pernigotti
Ἑλληνική Transliterate
italiano
greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc1
Καμβύσεω δὲ ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατευομένου , ἐποιήσαντο καὶ Λακεδαιμόνιοι στρατηίην ἐπὶ Σάμον τε καὶ Πολυκράτεα τὸν Αἰάκεος : ὃς ἔσχε Σάμον ἐπαναστάς . καὶ τὰ μὲν πρῶτα τριχῇ δασάμενος τὴν πόλιν . . . 1τοῖσι ἀδελφεοῖσι Πανταγνώτῳ καὶ Συλοσῶντι ἔνειμε , μετὰ δὲ τὸν μὲν αὐτῶν ἀποκτείνας τὸν δὲ νεώτερον Συλοσῶντα ἐξελάσας ἔσχε πᾶσαν Σάμον , σχὼν δὲ ξεινίην Ἀμάσι τῷ Αἰγύπτου βασιλέι συνεθήκατο , πέμπων τε δῶρα καὶ δεκόμενος ἄλλα παρ᾽ἐκείνου . ἐν χρόνῳ δὲ ὀλίγῳ αὐτίκα τοῦ Πολυκράτεος τὰ πρήγματα ηὔξετο καὶ ἦν βεβωμένα ἀνά τε τὴνἸωνίην καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα : ὅκου γὰρ ἰθύσειε στρατεύεσθαι , πάντα οἱ ἐχώρεε εὐτυχέως . ἔκτητο δὲπεντηκοντέρους τε ἑκατὸν καὶ χιλίους τοξότας , ἔφερε δὲ καὶ ἦγε πάντας διακρίνων οὐδένα : τῷ γὰρ φίλῳ ἔφη χαριεῖσθαι μᾶλλον ἀποδιδοὺς τὰ ἔλαβε ἀρχὴν μηδὲ λαβών . συχνὰς μὲν δὴ τῶν νήσων ἀραιρήκεε , πολλὰ δὲ καὶ τῆς ἠπείρου ἄστεα : ἐν δὲ δὴ καὶ Λεσβίους πανστρατιῇ βοηθέοντας Μιλησίοισι ναυμαχίῃ κρατήσας εἷλε , οἳ τὴν τάφρον περὶ τὸ τεῖχος τὸ ἐν Σάμῳ πᾶσαν δεδεμένοι ὤρυξαν .

( 22 ) 13% GRC
( 151 ) 87% GRC - ITA

( 191 ) 87% GRC - ITA
( 28 ) 13% ITA

Erodoto 3.40

Giacomo Pernigotti /
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc1:3.40.1
Καί κως τὸν Ἄμασιν εὐτυχέων μεγάλως Πολυκράτης οὐκ ἐλάνθανε , ἀλλά οἱ τοῦτ ' ἦν ἐπιμελές . Πολλῷ δὲ ἔτι πλέονός οἱ εὐτυχίης γινομένης γράψας ἐς βυβλίον τάδε ἐπέστειλε ἐς Σάμον · " Ἄμασις Πολυκράτεϊ ὧδε λέγει . Ἡδὺ μὲν πυνθάνεσθαι ἄνδρα φίλον καὶ ξεῖνον εὖ πρήσσοντα , ἐμοὶ δὲ αἱ σαὶ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι , τὸ θεῖον ἐπισταμένῳ ὡς ἔστι φθονερόν . Καί κως βούλομαι καὶ αὐτὸς καὶ τῶν ἂν κήδωμαι τὸ μέν τι εὐτυχέειν τῶν πρηγμάτων , τὸ δὲ προσπταίειν , καὶ οὕτω διαφέρειν τὸν αἰῶνα ἐναλλὰξ πρήσσων εὐτυχέειν τὰ πάντα · οὐδένα γάρ κω λόγῳ οἶδα ἀκούσας ὅστις ἐς τέλος οὐ κακῶς ἐτελεύτησε πρόρριζος , εὐτυχέων τὰ πάντα . Σύ νυν ἐμοὶ πειθόμενος ποίησον πρὸς τὰς εὐτυχίας τοιάδε . Φροντίσας τὸ ἂν εὕρῃς ἐόν τοι πλείστου ἄξιον καὶ ἐπ ' σὺ ἀπολομένῳ μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀλγήσεις , τοῦτο ἀπόβαλε οὕτω ὅκως μηκέτι ἥξει ἐς ἀνθρώπους . Ἤν τε μὴ ἐναλλὰξ ἤδη τὠπὸ τούτου αἱ εὐτυχίαι τοι τῇσι πάθησι προσπίπτωσι , τρόπῳ τῷ ἐξ ἐμέο ὑποκειμένῳ ἀκέο .

( 32 ) 18% EGY
( 142 ) 82% EGY - EGY

( 195 ) 84% EGY - EGY
( 37 ) 16% EGY