cristiana caserta / Ellenismo

università di Palermo

Callimaco

cristiana caserta / Ellenismo
Ἑλληνική Transliterate
italiano

( 170 ) 77% GRC
( 51 ) 23% GRC - ITA

( 54 ) 29% GRC - ITA
( 134 ) 71% ITA

Senofonte, Anabasi III, 1,4-26

cristiana caserta / Ellenismo
  • Created on 2019-08-04 10:20:46
  • Modified on 2019-08-07 14:39:35
  • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος , ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει , ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὢν ἀρχαῖος · ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ , εἰ ἔλθοι , φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν , [ 5 ] ὃν αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος . μέντοι Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ Ἀθηναίῳ περὶ τῆς πορείας . καὶ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι , ὅτι ἐδόκει Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς Ἀθήνας συμπολεμῆσαι , συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα [ 6 ] εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας . ἐλθὼν δ ' Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν Ἀπόλλω τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη . καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ Ἀπόλλων [ 7 ] θεοῖς οἷς ἔδει θύειν . ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθε , λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει . δ ' ἀκούσας ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι μένειν , ἀλλ ' αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ ' ἐπυνθάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα πορευθείη . ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου , ταῦτ ' , ἔφη , χρὴ ποιεῖν [ 8 ] ὅσα θεὸς ἐκέλευσεν . μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν θεὸς ἐξέπλει , καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν , καὶ [ 9 ] συνεστάθη Κύρῳ . προθυμουμένου δὲ τοῦ Προξένου καὶ Κῦρος συμπρουθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν , εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα στρατεία λήξῃ , εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν . ἐλέγετο [ 10 ] δὲ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας . ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς οὐχ ὑπὸ Προξένου · οὐ γὰρ ᾔδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων πλὴν Κλεάρχου · ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλθον , σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα . φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι ' αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούθησαν · ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν [ 11 ] ἦν . ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν , ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν · μικρὸν δ ' ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ . ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν [ 12 ] πατρῴαν οἰκίαν , καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα . περίφοβος δ ' εὐθὺς ἀνηγέρθη , καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν , ὅτι ἐν πόνοις ὢν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε · τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο , ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι , κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ , μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως , ἀλλ ' εἴργοιτο πάντοθεν [ 13 ] ὑπό τινων ἀποριῶν . ὁποῖόν τι μὲν δὴ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ . γίγνεται γὰρ τάδε . εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει · τί κατάκειμαι ; δὲ νὺξ προβαίνει · ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν . εἰ δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ , τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας , πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας [ 14 ] ὑβριζομένους ἀποθανεῖν ; ὅπως δ ' ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται , ἀλλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν . ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν ; ποίαν δ ' ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμείνω ; οὐ γὰρ ἔγωγ ' ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι , [ 15 ] ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις . ἐκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου πρῶτον λοχαγούς . ἐπεὶ δὲ συνῆλθον , ἔλεξεν · Ἐγώ , ἄνδρες λοχαγοί , οὔτε καθεύδειν δύναμαι , ὥσπερ οἶμαι οὐδ ' ὑμεῖς , οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι , ὁρῶν [ 16 ] ἐν οἵοις ἐσμέν . οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι , ἡμῶν δ ' οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται [ 17 ] ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα . καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα , τί οἰόμεθα πείσεσθαι ; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν · ἡμᾶς δέ , οἷς κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν , ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ ' αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ [ 18 ] ἀποκτενοῦντες εἰ δυναίμεθα , τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν ; ἆρ ' οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ ' αὐτόν ; ἀλλ ' ὅπως τοι μὴ ἐπ ' ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα ποιητέον .
[ 19 ] ἐγὼ μὲν οὖν ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτίρων , βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων , διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν , ὡς δὲ ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια , ὅσους δὲ θεράποντας , ὅσα δὲ κτήνη , [ 20 ] χρυσὸν δέ , ἐσθῆτα δέ · τὰ δ ' αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην , ὅτι τῶν μὲν ἀγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη , εἰ μὴ πριαίμεθα , ὅτου δ ' ὠνησόμεθα ᾔδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας , ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ὠνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς · ταῦτ ' οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς [ 21 ] σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην νῦν τὸν πόλεμον . ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς , λελύσαθαι μοι δοκεῖ καὶ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡμετέρα ὑποψία . ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἆθλα ὁπότεροι ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν , ἀγωνοθέται δ ' οἱ θεοί εἰσιν , οἳ σὺν ἡμῖν , ὡς τὸ εἰκός , ἔσονται .
[ 22 ] οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν · ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους · ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι [ 23 ] μείζονι τούτοις . ἔτι δ ' ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν · ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας · οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν , ἢν οἱ θεοὶ ὥσπερ τὸ πρόσθεν νίκην [ 24 ] ἡμῖν διδῶσιν . ἀλλ ' ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνθυμοῦνται , πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ ' ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα , ἀλλ ' ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν · φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι .
[ 25 ] κἀγὼ δέ , εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα , ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι , εἰ δ ' ὑμεῖς τάττετ ' ἐμὲ ἡγεῖσθαι , οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν , ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ ' ἐμαυτοῦ τὰ κακά .
[ 26 ]    μὲν ταῦτ ' ἔλεξεν , οἱ δὲ ἀρχηγοὶ ἀκούσαντες ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες
4 C ' era nell ' esercito un certo Senofonte , ateniese : non era stratego locago soldato semplice , ma si era unito alla spedizione perché Prosseno , suo ospite di vecchia data , lo aveva mandato a chiamare dalla patria dietro promessa che , se lo avesse raggiunto , gli avrebbe procurato l ' amicizia di Ciro , un uomo che - sosteneva - poteva fare per lui più della sua patria . 5 Senofonte dunque , letta la missiva di Prosseno , si consulta in merito al viaggio con Socrate l ' ateniese . E Socrate , supponendo che l ' amicizia con Ciro potesse venir additata dalla città come una colpa ( si pensava che Ciro avesse sollecitamente appoggiato gli Spartani nella guerra contro Atene ) , suggerisce a Senofonte di recarsi a Delfi e di consultare il dio a proposito del viaggio . 6 Senofonte vi si recò e ad Apollo chiese a quale dio dovesse rivolger sacrifici e preghiere per percorrere nel modo più sereno e fausto la via che intendeva intraprendere e , conclusa per il meglio l ' impresa , ritornare sano e salvo . Apollo gli indicò espressamente gli dèi a cui doveva tributare i sacrifici .
7 Rientrato in patria , riferì il responso a Socrate , che , non appena lo ebbe udito , lo rimproverò di non aver prima chiesto se convenisse partire o restare , ma , avendo già preso da la decisione di andare , la sua domanda riguardava solo come avrebbe potuto rendere più sicura l ' impresa . " Ma poiché hai formulato il quesito in tali termini " , concluse Socrate , " bisogna che tu ora compia quanto il dio ti ha prescritto " . 8 Senofonte allora sacrificò alle divinità indicate da Apollo e salpò . A Sardi raggiunge Prosseno e Ciro , che erano ormai sul punto di muovere verso l ' interno , ed entrò in contatto con Ciro . 9 Dietro pressione di Prosseno , anche Ciro insistette ripetutamente perché Senofonte restasse : non appena terminata la campagna di guerra , l ' avrebbe rimandato sùbito in patria . E si parlava di una spedizione contro i Pisidi . 10 Si unì dunque all ' impresa , perché tratto così in inganno , ma non certo per colpa di Prosseno , che non sapeva dell ' attacco al re , come pure nessun altro dei Greci , a eccezione di Clearco . A dire il vero , quando giunsero in Cilicia , sembrava ormai evidente a tutti che il bersaglio era il re . Atterriti dal viaggio e pur contro voglia , molti comunque seguirono la spedizione , perché provavano vergogna sia di fronte ai compagni sia di fronte a Ciro . Tra quelli c ' era anche Senofonte .

11 In quella situazione senza sbocco soffriva insieme agli altri e non riusciva a chiudere occhio . Poi si assopì per qualche istante ed ebbe un sogno : gli sembrò che durante una tempesta un fulmine si abbattesse sulla casa paterna e che questa poi , tutta quanta , mandasse bagliori . 12 Sconvolto , sùbito si svegliò : valutava il sogno fausto per alcuni aspetti , perché in una situazione di gravi travagli e pericoli gli era apparsa la grande luce di Zeus ; d ' altro canto però era preoccupato , perché il sogno pareva venire da Zeus sovrano e il fuoco sembrava mandare bagliori tutt ' attorno , in cerchio , a indicare che non avrebbe trovato nessuna via d ' uscita dal territorio del re , ma da ogni lato sarebbe stato trattenuto da qualche ostacolo . 13 Qual è il vero significato di un sogno simile , lo si può capire dagli eventi successivi . Ecco che cosa accadde . Appena si ridestò , sùbito lo assalì un pensiero : " Che ci sto a fare qui sdraiato ? La notte avanza ; allo spuntar del giorno , probabilmente , piomberanno i nemici . Se cadremo nelle mani del re , che cosa ci salverà da una morte infamante , dopo aver visto orrori d ' ogni genere , dopo aver sofferto tutte le pene più atroci ? 14 Nessuno si prepara si cura di come ci difenderemo : restiamo qui sdraiati quasi che potessimo starcene tranquilli . Da quale città mi attendo che arrivi uno stratego per guidare le operazioni ? Che cosa aspetto per agire , di diventar vecchio ? No , non avrò ancora modo di invecchiare , se oggi mi consegnerò ai nemici " . 15 Perciò balza in piedi e chiama sùbito i locaghi di Prosseno . Quando giunsero , disse : " O locaghi , non riesco a prender sonno , come credo neppure voi , e nemmeno a restar ancora sdraiato , quando mi rendo conto in quale situazione versiamo . 16 I nemici , è chiaro , non ci hanno ancora assaliti solo perché volevano esser sicuri di aver preparato a punto ogni cosa . E noi ? Nessuno si occupa di come potremo difenderci nel modo migliore . 17 Quali pene pensate che ci attendano , se ci lasceremo andare e cadremo nelle mani del re ? Suo fratello , nato dalla stessa madre , già cadavere , dopo avergli mozzato il capo e la mano , lo ha impalato . E noi , che non abbiamo nessun difensore e ci siamo mossi contro di lui per renderlo schiavo da re che era e ammazzarlo , se ci riusciva ? Cosa credete che patiremo ? 18 Non pensate che sarebbe capace di tutto pur di torturarci a morte e ingenerare terrore in chiunque , in futuro , voglia marciare contro di lui ? Dobbiamo provarle tutte pur di non cadere in mano sua . 19 Tra l ' altro , da quando è in vigore la tregua , non ho smesso un attimo di commiserare la nostra sorte : beati il re e i suoi sudditi pensavo , osservando le loro terre così estese e fertili , l ' abbondanza di viveri , schiavi , armenti , oro , vesti . 20 Per contro , talvolta la mente mi correva a noi soldati , che non potevamo godere di nessuno di questi beni , se non a pagamento - e sapevo che pochi ormai avevano denaro per comprarli - tanto più che i giuramenti ci vincolavano a procurarci i viveri solo col denaro . E quando ragionavo così , certe volte mi spaventava di più la tregua che la guerra . 21 Adesso i nemici hanno violato i patti , per cui , ritengo , svaniscono tanto le loro insolenze quanto i nostri sospetti . Quei beni stanno ora nel mezzo quale premio per chi , tra i due contendenti , risulterà vincitore : giudici della gara sono gli dèi , che saranno al nostro fianco , è naturale . 22 Loro infatti hanno spergiurato , mentre noi , pur avendo davanti agli occhi tanti beni , per i giuramenti fatti di fronte agli dèi , ce ne siamo tenuti rigorosamente lontani . Credo dunque che sia lecito presentarsi alla gara con il morale molto più alto del loro .
23 Abbiamo inoltre corpi più resistenti dei loro , al freddo , al caldo , alle fatiche . Abbiamo anche uno spirito più risoluto , grazie agli dèi . Loro più di noi sono soggetti alle ferite e alla morte , se gli dèi come in passato ci concederanno la vittoria . 24 Ma forse non sono il solo a pensarla così . In nome degli dèi , non aspettiamo che siano altri a venire da noi , a esortarci alle imprese più alte ; al contrario cerchiamo di essere noi i primi a trascinare loro sulla strada del valore . Dimostratevi i migliori tra i locaghi , degni del comando ancor più degli strateghi stessi . 25 Per parte mia , se avete intenzione di spingervi su questa strada , sono pronto a seguirvi ; se invece mi incaricate di condurvi , non accamperò il pretesto della mia giovane età : credo di aver forze sufficienti per stornare da me i mali " . 26 Queste le sue parole . I capi , appena lo udirono , lo invitarono a guidarli .

( 700 ) 62% GRC
( 432 ) 38% GRC - ITA

( 624 ) 45% GRC - ITA
( 769 ) 55% ITA