cristiana caserta / Platone

università di Palermo

Platone , lettera VII prime esperienze politiche di Platone

cristiana caserta / Platone
  • Created on 2019-06-10 18:47:59
  • Modified on 2019-07-04 17:07:50
  • Translated by Cristiana Caserta
  • Aligned by cristiana caserta
Platone
Ἑλληνική Transliterate
italiano
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/testi/Plato/Epistulae_[Dub.].html
Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν .
Ἐπεστείλατέ μοι νομίζειν δεῖν τὴν διάνοιαν ὑμῶν εἶναι τὴν αὐτὴν ἣν εἶχεν καὶ Δίων , καὶ δὴ καὶ κοινωνεῖν διεκελεύεσθέ [ 324 ] [ a ] μοι , καθ ' ὅσον οἷός τέ εἰμι ἔργῳ καὶ λόγῳ . ἐγὼ δέ , εἰ μὲν δόξαν καὶ ἐπιθυμίαν τὴν αὐτὴν ἔχετε ἐκείνῳ , σύμφημι κοινωνήσειν , εἰ δὲ μή , βουλεύσεσθαι πολλάκις . τίς δ ' ἦν ἐκείνου διάνοια καὶ ἐπιθυμία , σχεδὸν οὐκ εἰκάζων ἀλλ ' ὡς εἰδὼς σαφῶς εἴποιμ ' ἄν . ὅτε γὰρ κατ ' ἀρχὰς εἰς Συρακούσας ἐγὼ ἀφικόμην , σχεδὸν ἔτη τετταράκοντα γεγονώς , Δίων εἶχε τὴν ἡλικίαν ἣν τὰ νῦν Ἱππαρῖνος γέγονεν , καὶ ἣν ἔσχεν [ b ] τότε δόξαν , ταύτην καὶ διετέλεσεν ἔχων , Συρακοσίους οἴεσθαι δεῖν ἐλευθέρους εἶναι , κατὰ νόμους τοὺς ἀρίστους οἰκοῦντας · ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν εἴ τις θεῶν καὶ τοῦτον εἰς τὴν αὐτὴν δόξαν περὶ πολιτείας ἐκείνῳ γενέσθαι σύμφρονα ποιήσειεν . τίς δ ' ἦν τρόπος τῆς γενέσεως αὐτῆς , οὐκ ἀπάξιον ἀκοῦσαι νέῳ καὶ μὴ νέῳ , πειράσομαι δὲ ἐξ ἀρχῆς αὐτὴν ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς διεξελθεῖν · ἔχει γὰρ καιρὸν τὰ νῦν .
Νέος ἐγώ ποτε ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον · ᾠήθην , εἰ θᾶττον ἐμαυτοῦ γενοίμην κύριος , ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως [ c ] εὐθὺς ἰέναι . καί μοι τύχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων τοιαίδε παρέπεσον . ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδορουμένης μεταβολὴ γίγνεται , καὶ τῆς μεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προύστησαν ἄρχοντες , ἕνδεκα μὲν ἐν ἄστει , δέκα δ ' ἐν Πειραεῖ περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα τ ' ἐν τοῖς ἄστεσι διοικεῖν ἔδει τριάκοντα δὲ πάντων [ d ] ἄρχοντες κατέστησαν αὐτοκράτορες . τούτων δή τινες οἰκεῖοί τε ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί , καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματά με . καὶ ἐγὼ θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθον ὑπὸ νεότητος · ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν , ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν , τί πράξοιεν . καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν τά τε ἄλλα καὶ φίλον [ e ] ἄνδρα ἐμοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη , ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε , ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεθ ' ἑτέρων ἔπεμπον , βίᾳ ἄξοντα ὡς ἀποθανούμενον , [ 325 ] [ a ] ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς , εἴτε βούλοιτο εἴτε μή · δ ' οὐκ ἐπείθετο , πᾶν δὲ παρεκινδύνευσεν παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός δὴ πάντα καθορῶν καὶ εἴ τιν ' ἄλλα τοιαῦτα οὐ σμικρά , ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν . χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ μετέπεσε τὰ τῶν τριάκοντά τε καὶ πᾶσα τότε πολιτεία · πάλιν δὲ βραδύτερον μέν , εἷλκεν δέ με ὅμως [ b ] περὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτικὰ ἐπιθυμία .
PLATONE AI FAMILIARI E AGLI AMICI DI DIONE CON L’AUGURIO DI STARE BENE

Mi avete scritto ch’io devo considerare identico a quello di Dione il vostro pensiero , e mi pregaste di essere con [ 324a ] voi , e di darvi tutto il mio aiuto d’opera e di parola . Ed io , se il vostro pensiero e le vostre intenzioni sono davvero gli stessi di Dione , prometto d’essere con voi : se no , ci penserò parecchio . E dunque dirò che cosa Dione pensava e che intenzioni aveva , perché non per congettura , ma per certa conoscenza io le conosco . Quando io , a circa quarant’anni , giunsi a Siracusa per la prima volta , Dione aveva l’età che Ipparino ha oggi : allora si formò in lui quella [ b ] concezione , che da allora egli non modificò mai più : voleva che i Siracusani fossero liberi e avessero le leggi migliori . Nulla di strano ci sarebbe , quindi , se qualche dio facesse nascere anche in costui lo stesso pensiero politico . Come questo si formò in Dione , vale la pena che ascoltino giovani e non giovani : pertanto cercherò di spiegarvi come s’originò , comunicando dal principio ; le circostanze me ne dànno l’occasione .
Da giovane , tanto tempo fa , feci le stesse esperienze di molti altri .
Pensai di dedicarmi alla politica non appena fossi stato libero di disporre della mia vita . E mi si presentò il caso di condizioni politiche di questo genere . Avviene un mutamento , perché da molti era criticato il governo di allora e di quel mutamento cinquantuno uomini si posero come capi , undici in città , dieci nel Pireo , trenta , infine , divennero capi assoluti di tutti . Si dava il caso che alcuni di questi fossero miei familiari e conoscenti , per cui mi invitavano a intraprendere l’attività politica , ritenendola a me congeniale . Ed io non provai nulla di strano , data la mia giovane età . Pensai , infatti , che essi avrebbero governato la città riportandola da una condizione di vita ingiusta ad un sistema giusto , cosicché io rivolgevo molta attenzione a come si comportassero . Io , vedendo che quegli uomini , a dire il vero , in poco tempo fecero apparire oro il governo precedente tra le altre cose , anche un mio amico anziano , Socrate , che io non esiterei quasi a dichiarare il più giusto degli uomini di allora , lo mandarono con altri da un cittadino per condurlo a forza alla pena capitale , ovviamente per renderlo partecipe , volente o nolente , delle loro malefatte ; ma lui non si lasciava convincere anzi affrontò il rischio di subire tutto pur di non diventare complice delle loro empietà - proprio vedendo tutto ciò , mi irritai e mi ritrassi dalle miserie di allora . Poco dopo cadde il governo dei Trenta e fu abbattuto quel regime . E di nuovo mi prese , sia pure meno intenso , il desiderio di dedicarmi alla vita politica

( 228 ) 46% GRC
( 268 ) 54% GRC - ITA

( 330 ) 63% GRC - ITA
( 193 ) 37% ITA