Hawkesworth, Jordan L.

Tufts University

The Frogs 905-1073

ἙλληνικήEnglish

Alcestis 747-871

Hawkesworth, Jordan L. /
Ἑλληνική Transliterate
English
Θεράπων πολλοὺς μὲν ἤδη κἀπὸ παντοίας χθονὸς ξένους μολόντας οἶδ᾽ ἐς Ἀδμήτου δόμους ,  οἷς δεῖπνα

προύθηκ᾽ : ἀλλὰ τοῦδ᾽ οὔπω ξένον κακίον᾽ ἐς τήνδ᾽ ἑστίαν ἐδεξάμην . ὃς πρῶτα μὲν πενθοῦντα δεσπότην

ὁρῶν ἐσῆλθε κἀτόλμησ᾽ ἀμείψασθαι πύλας .  ἔπειτα δ᾽ οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο τὰ προστυχόντα ξένια ,

συμφορὰν μαθών ,  ἀλλ᾽ , εἴ τι μὴ φέροιμεν , ὤτρυνεν φέρειν .  ποτῆρα δ᾽ †ἐν χείρεσσι† κίσσινον λαβὼν πίνει

μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέθυ ,  ἕως ἐθέρμην᾽ αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ οἴνου . στέφει δὲ κρᾶτα μυρσίνης

κλάδοις ,  ἄμουσ᾽ ὑλακτῶν : δισσὰ δ᾽ ἦν μέλη κλύειν :  ὁ μὲν γὰρ ᾖδε , τῶν ἐν Ἀδμήτου κακῶν οὐδὲν

προτιμῶν , οἰκέται δ᾽ ἐκλαίομεν δέσποιναν , ὄμμα δ᾽ οὐκ ἐδείκνυμεν ξένῳτέγγοντες : Ἄδμητος γὰρ ὧδ᾽

ἐφίετο .  καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν ἑστιῶ ξένον , πανοῦργον κλῶπα καὶ λῃστήν τινα ,  ἡ δ᾽ ἐκ δόμων

βέβηκεν , οὐδ᾽ ἐφεσπόμην οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽ ἀποιμώζων ἐμὴν δέσποιναν , ' μοὶ πᾶσί τ᾽ οἰκέταισιν

ἦν μήτηρ : κακῶν γὰρ μυρίων ἐρρύετο ,  ὀργὰς μαλάσσουσ᾽ ἀνδρός . ἆρα τὸν ξένον στυγῶ δικαίως , ἐν κακοῖς

ἀφιγμένον ; Ἡρακλῆς οὗτος , τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις ;  οὐ χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν

πρόσπολον εἶναι , δέχεσθαι δ᾽ εὐπροσηγόρῳ φρενί .  σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἑταῖρον δεσπότου παρόνθ᾽ ὁρῶν στυγνῷ

προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ δέχῃ , θυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων .  δεῦρ᾽ ἔλθ᾽ , ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος

γένῃ .  τὰ θνητὰ πράγμαθ᾽ ἥντιν᾽ οἶσθ᾽ ἔχει φύσιν ;  οἶμαι μὲν οὔ : πόθεν γάρ ; ἀλλ᾽ ἄκουέ μου .  βροτοῖς ἅπασι

κατθανεῖν ὀφείλεται ,  κοὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἐξεπίσταται τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται :  τὸ τῆς τύχης

γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται ,  κἄστ᾽ οὐ διδακτὸν οὐδ᾽ ἁλίσκεται τέχνῃ .  ταῦτ᾽ οὖν ἀκούσας καὶ μαθὼν ἐμοῦ

πάρα εὔφραινε σαυτόν , πῖνε , τὸν καθ᾽ ἡμέραν βίον λογίζου σόν , τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης .  τίμα δὲ καὶ τὴν

πλεῖστον ἡδίστην θεῶν Κύπριν βροτοῖσιν : εὐμενὴς γὰρ θεός .  τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔασον πάντα καὶ πιθοῦ

λόγοις ἐμοῖσιν , εἴπερ ὀρθά σοι δοκῶ λέγειν . οἶμαι μέν . οὔκουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς πίῃ μεθ᾽ ἡμῶν [ τάσδ᾽

ὑπερβαλὼν τύχας ,  στεφάνοις πυκασθείς ] ; καὶ σάφ᾽ οἶδ᾽ ὁθούνεκα τοῦ νῦν σκυθρωποῦ καὶ ξυνεστῶτος

φρενῶνμεθορμιεῖ σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου .  ὄντας δὲ θνητοὺς θνητὰ καὶ φρονεῖν χρεών :  ὡς τοῖς γε

σεμνοῖς καὶ συνωφρυωμένοις ἅπασίν ἐστιν , ὥς γ᾽ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτῇ ,  οὐ βίος ἀληθῶς βίος ἀλλὰ

συμφορά .  Θεράπων ἐπιστάμεσθα ταῦτα : νῦν δὲ πράσσομεν οὐχ οἷα κώμου καὶ γέλωτος

ἄξια .  Ἡρακλῆς γυνὴ θυραῖος θανοῦσα : μὴ λίαν πένθει : δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται .  Θεράπων τί

ζῶσιν ; οὐ κάτοισθα τἀν δόμοις κακά ;  Ἡρακλῆς εἰ μή τι σός με δεσπότης ἐψεύσατο .  Θεράπων ἄγαν ἐκεῖνός

ἐστ᾽ ἄγαν φιλόξενος . Ἡρακλῆς οὐ χρῆν μ᾽ ὀθνείου γ᾽ οὕνεκ᾽ εὖ πάσχειν νεκροῦ ;  Θεράπων ἦ κάρτα μέντοι

καὶ λίαν οἰκεῖος ἦν .  Ἡρακλῆς μῶν ξυμφοράν τιν᾽ οὖσαν οὐκ ἔφραζέ μοι ;  Θεράπωνχαίρων ἴθ᾽ : ἡμῖν

δεσποτῶν μέλει κακά .  Ἡρακλῆς ὅδ᾽ οὐ θυραίων πημάτων ἄρχει λόγος .  Θεράπων οὐ γάρ τι κωμάζοντ᾽ ἂν

ἠχθόμην σ᾽ ὁρῶν .

Ἡρακλῆς ἀλλ᾽ πέπονθα δείν᾽ ὑπὸ ξένων ἐμῶν ;  Θεράπων οὐκ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις .   [ πένθος

γὰρ ἡμῖν ἐστι : καὶ στολμοὺς βλέπεις μελαμπέπλους κουράν τε . ] Ἡρακλῆς  [ τίς δ᾽ κατθανών ; ]  μῶν

τέκνων τι φροῦδον γέρων πατήρ ;  Θεράπων γυνὴ μὲν οὖν ὄλωλεν Ἀδμήτου , ξένε .  Ἡρακλῆς τί φῄς ; ἔπειτα

δῆτά μ᾽ ἐξενίζετε ;  Θεράπωνᾐδεῖτο γάρ σε τῶνδ᾽ ἀπώσασθαι δόμων .  Ἡρακλῆς ὦ σχέτλι᾽ , οἵας ἤμπλακες

ξυναόρου .  Θεράπων ἀπωλόμεσθα πάντες , οὐ κείνη μόνη .  Ἡρακλῆς ἀλλ᾽ ᾐσθόμην μὲν ὄμμ᾽ ἰδὼν

δακρυρροοῦν κουράν τε καὶ πρόσωπον : ἀλλ᾽ ἔπειθέ με λέγων θυραῖον κῆδος ἐς τάφον φέρειν .  βίᾳ δὲ θυμοῦ

τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας ἔπινον ἀνδρὸς ἐν φιλοξένου δόμοιςπράσσοντος οὕτω . κᾆτα κωμάζω

κάρα στεφάνοις πυκασθείς ; ἀλλὰ σοῦ τὸ νῦν φράσαι ,  κακοῦ τοσούτου δώμασιν προσκειμένου ,  ποῦ καί σφε

θάπτει , ποῦ νιν εὑρήσω μολών . Θεράπων ὀρθὴν παρ᾽ οἶμον ' πὶ Λάρισαν φέρει τύμβον κατόψῃ ξεστὸν ἐκ

προαστίου .  Ἡρακλῆς ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία καὶ χεὶρ ἐμή ,  νῦν δεῖξον οἷον παῖδά σ᾽ Τιρυνθίαἐγείνατ᾽

Ἠλεκτρύωνος Ἀλκμήνη Διί .  δεῖ γάρ με σῶσαι τὴν θανοῦσαν ἀρτίως γυναῖκα κἀς τόνδ᾽ αὖθις ἱδρῦσαι

δόμον Ἄλκηστιν Ἀδμήτῳ θ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν .  ἐλθὼν δ᾽ ἄνακτα τὸν μελάμπεπλον νεκρῶν Θάνατον

φυλάξω , καί νιν εὑρήσειν δοκῶ πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτων .  κἄνπερ λοχαίας αὐτὸν ἐξ ἕδρας

συθεὶς μάρψω , κύκλον δὲ περιβάλω χεροῖν ἐμαῖν ,  οὐκ ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται μογοῦντα πλευρά ,

πρὶν γυναῖκ᾽ ἐμοὶ μεθῇ .  ἢν δ᾽ οὖν ἁμάρτω τῆσδ᾽ ἄγρας καὶ μὴ μόλῃ πρὸς αἱματηρὸν πέλανον , εἶμι τῶν

κάτω Κόρης Ἄνακτός τ᾽ εἰς ἀνηλίους δόμους ,  αἰτήσομαί τε καὶ πέποιθ᾽ ἄξειν ἄνω Ἄλκηστιν , ὥστε χερσὶν

ἐνθεῖναι ξένου ,  ὅς μ᾽ ἐς δόμους ἐδέξατ᾽ οὐδ᾽ ἀπήλασεν ,  καίπερ βαρείᾳ συμφορᾷ πεπληγμένος ,  ἔκρυπτε δ᾽

ὢν γενναῖος , αἰδεσθεὶς ἐμέ .  τίς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φιλόξενος ,  τίς Ἑλλάδ᾽ οἰκῶν ; τοιγὰρ οὐκ ἐρεῖ

κακὸν εὐεργετῆσαι φῶτα γενναῖος γεγώς . Ἄδμητος ἰώ ,  στυγναὶ πρόσοδοι , στυγναὶ δ᾽ ὄψεις χήρων

μελάθρων .  ἰώ μοί μοι . αἰαῖ < αἰαῖ > .  ποῖ βῶ ; ποῖ στῶ ; τί λέγω ; τί δὲ μή ;  πῶς ἂν ὀλοίμην ;  ἦ βαρυδαίμονα

μήτηρ μ᾽ ἔτεκεν . ζηλῶ φθιμένους , κείνων ἔραμαι ,  κεῖν᾽ ἐπιθυμῶ δώματα ναίειν .  οὔτε γὰρ αὐγὰς χαίρω

προσορῶν οὔτ᾽ ἐπὶ γαίας πόδα πεζεύων :  τοῖον ὅμηρόν μ᾽ ἀποσυλήσας Ἅιδῃ Θάνατος παρέδωκεν .
Serving-man
I have known many men from all manner of lands to come as guests to Admetus ' house , and I have served them dinner . But never yet have I welcomed a worse guest to our hearth than this one . In the first place , though he saw that our master was in mourning , he was shameless enough to enter our doors . Then he did not soberly accept the fare that was set before him , as he might in view of our misfortunes , but if we failed to bring anything , he ordered it brought . Then taking an ivy-wood drinking-bowl in his hands and drinking unmixed wine , offspring of the dark grape , until the fire in it enveloped and warmed his heart , he garlanded his head with sprays of myrtle and howled songs out of tune . There were two sorts of melody one could hear . He was singing , paying no attention to the trouble in Admetus ' house , while we servants were bewailing our mistress . But we did not show our faces in tears to the stranger , for those were Admetus ' orders . And now I must feast the stranger in our house , some knavish thief or brigand , while my mistress has left the house without my following or holding out my hand in mourning for her . She was like a mother to me and to the other servants , rescuing us from countless troubles and softening her husband ' s temper . Do I not have reason to hate the guest , who has arrived in our hour of misfortune ? Heracles
You there , why do you look so grave and care-worn ? A servant ought not to scowl at the guest but welcome him with an affable air . But you , though you see an old friend of your master arrive , receive him with an unfriendly face and with your brows knit together , worrying about a grief that does not concern your house .

Come here so that you may be made wiser ! Do you know the nature of our mortal life ? I think not . How could you ? But listen to me . Death is a debt all mortals must pay , and no man knows for certain whether he will still be living on the morrow . The outcome of our fortune is hid from our eyes , and it lies beyond the scope of any teaching or craft . So now that you have learned this from me , cheer your heart , drink , regard this day ' s life as yours but all else as Fortune ' s ! Honor Aphrodite , too , sweetest of the gods to mortals , for she is a kindly goddess . Forget all else and take my advice , if you think what I say is correct , as I suppose you do . Lay aside your excessive grief and have some wine with me [ overcoming these misfortunes , head crowned with garlands ] ! I am quite sure that when the fit of drinking is upon you , it will bring you round from your clotted and gloomy state of mind . Being mortal we ought to think mortal thoughts . As for those who are solemn and knit their brows together , their life , in my judgement , is no life worthy of the name but merely a disaster .

Serving-man
We understand this . But our present circumstances do not call for carousing and laughter .

Heracles
The woman who died is no relation . Do not grieve so excessively . The lord and lady of this house are living .

Serving-man
How do you mean living ? Do you not know of the grief in our house ?

Heracles
Yes , unless your master has deceived me .

Serving-man
My master is too , too hospitable !

Heracles
Should I not enjoy myself just because someone not your own has died ?

Serving-man
But she was very much our own , too much so .

Heracles
Did he conceal from me some misfortune ?

Serving-man
Pay it no heed . The master ' s troubles are our concern .

Heracles
It is no foreign grief these words prelude .

Serving-man
No , for otherwise I would not have been vexed at seeing you carousing .

Heracles
But has my host done a terrible thing to me ?

Serving-man
You have not come at the proper time for the house to receive you . [ For we are in mourning , and you see our shorn hair and our black garb . ]

Heracles
[ Who is it that has died ? Is one of his children or his aged father gone ?

Serving-man
No , stranger , it is Admetus ' wife who has died .

Heracles
What are you saying ? And yet you still entertained me ?

Serving-man
Yes , for his sense of honor kept him from thrusting you from his house .

Heracles
O poor man , what a help-meet you have lost !

Serving-man
We have all perished , not she alone .

Heracles
I noticed the weeping eyes and the shorn hair and the expression of grief , but he convinced me that he was burying someone unrelated . And against my better judgement I passed through these gates and caroused in the house of this hospitable man in his hour of grief . And can I now go on revelling , my head garlanded ? But it is your task now , with such a great misfortune brought on the house , to tell me , where he is burying her , where I must go to find her .

Serving-man
Next to the straight road that leads to Larisa you will see from the outskirts of the city a sculpted tomb .

Heracles
O heart and hand that have endured so much , now show what kind of son Tirynthian Alcmene , daughter of Electryon , bore to Zeus . For I must save the woman who has just died and show my gratitude to Admetus by restoring Alcestis once more to this house . I shall go and look out for the black-robed lord of the dead , Death himself , and I think I shall find him drinking from the offerings near the tomb . And if once I rush from ambush and catch and encircle him in my side-crushing grip , no one shall take him from me until he releases the woman to me . But if I fail to catch this quarry and he does not come to the blood offering , I shall go down to the sunless house of Persephone and her lord in the world below and shall ask for Alcestis , and I think I shall bring her up and put her in the hands of my friend . He welcomed me into his house and did not drive me away , though smitten with a heavy misfortune . In his nobility he concealed it , out of respect for me . What Thessalian is more hospitable than he , what Greek ? Therefore he must never be able to say that in his nobility he has done a kindness to a man who is ungrateful .

Admetus
Oh , how hateful the approach , how hateful the sight of this bereaved house . Ah , woe is me ! Where shall I go , where stay ? What shall I say , what conceal ? I wish I could die ! It was to an ill fate that my mother bore me . I envy the dead , I long for their state , I yearn to dwell in those halls below . For I take no joy in looking on the light or in walking about on the earth . Such is the hostage Death took from me and handed over to Hades .

( 850 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 1361 ) 100% ENG