Cook, Jeanna / Aristophanes Frogs

Tufts University

Aristphanes Frogs ll.1004-1017

Cook, Jeanna / Aristophanes Frogs
 • Created on 2017-05-06 04:09:51
 • Modified on 2017-05-06 04:10:04
 • Translated by Jeffrey Henderson
 • Aligned by Cook, Jeanna
Ἑλληνική Transliterate
English
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
ἀλλ᾿ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ
1005 καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον , θαρρῶν τὸν κρουνὸν ἀφίει .

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
θυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ , καί μου τὰ σπλάγχν᾿ ἀγανακτεῖ ,
εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾿ ἀντιλέγειν · ἵνα μὴ φάσκῃ δ᾿ ἀπορεῖν με ,
ἀπόκριναί μοι , τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν ;

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
δεξιότητος καὶ νουθεσίας , ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν .

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
1010 ταῦτ᾿ οὖν εἰ μὴ πεποίηκας ,
ἀλλ᾿ ἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχθηροτέρους ἀπέδειξας ,
τί παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι ;

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
τεθνάναι · μὴ τοῦτον ἐρώτα .

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
σκέψαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς παρ᾿ ἐμοῦ παρεδέξατο πρῶτον ,
εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις , καὶ μὴ διαδρασιπολίτας ,
1015 μηδ᾿ ἀγοραίους μηδὲ κοβάλους , ὥσπερ νῦν , μηδὲ πανούργους ,
ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας
καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους .

( 140 ) 95% GRC
( 7 ) 5% GRC - ENG

( 9 ) 5% GRC - ENG
( 179 ) 95% ENG

Aristophanes Frogs ll.1018-1036

Cook, Jeanna / Aristophanes Frogs
 • Created on 2017-05-07 04:02:09
 • Modified on 2017-05-07 04:16:46
 • Translated by Jefffrey Henderson
 • Aligned by Cook, Jeanna
Ἑλληνική Transliterate
English
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν · κρανοποιῶν αὖ μ᾿ ἐπιτρίψει .

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
καὶ τί σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας ;

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
1020 Αἰσχύλε , λέξον , μηδ᾿ αὐθάδως σεμνυνόμενος χαλέπαινε .

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν .

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ποῖον ;

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
τοὺς Ἕπτ᾿ ἐπὶ Θήβας ·
θεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσθη δάιος εἶναι .

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
τουτὶ μέν σοι κακὸν εἴργασται · Θηβαίους γὰρ πεποίηκας
ἀνδρειοτέρους εἰς τὸν πόλεμον · καὶ τούτου γ᾿ οὕνεκα τύπτου .

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
1025ἀλλ᾿ ὑμῖν αὔτ᾿ ἐξῆν ἀσκεῖν , ἀλλ᾿ οὐκ ἐπὶ τοῦτ᾿ ἐτράπεσθε .
εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾿ ἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα
νικᾶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους , κοσμήσας ἔργον ἄριστον .

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ἐχάρην γοῦν , ἡνίκ᾿ ἐπήκουσαν τοῦ Δαρείου τεθνεῶτος ,
χορὸς δ᾿ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾿ ὡδὶ συγκρούσας εἶπεν · " ἰαυοῖ . "

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
1030 ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν . σκέψαι γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς
ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται .
Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ᾿ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ᾿ ἀπέχεσθαι ,
Μουσαῖος δ᾿ ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς , Ἡσίοδος δὲ
γῆς ἐργασίας , καρπῶν ὥρας , ἀρότους · δὲ θεῖος Ὅμηρος
1035 ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾿ , ὅτι χρήστ᾿ ἐδίδαξεν ,
τάξεις , ἀρετάς , ὁπλίσεις ἀνδρῶν ;

( 55 ) 26% GRC
( 153 ) 74% GRC - ENG

( 192 ) 73% GRC - ENG
( 72 ) 27% ENG

Aristophanes Frogs ll.1036-1046

Cook, Jeanna / Aristophanes Frogs
 • Created on 2017-05-07 16:07:20
 • Modified on 2017-05-07 16:07:50
 • Translated by Jeffrey Henderson
 • Aligned by Cook, Jeanna
Ἑλληνική Transliterate
English

( 34 ) 28% GRC
( 88 ) 72% GRC - ENG

( 116 ) 71% GRC - ENG
( 48 ) 29% ENG

Aristophanes Frogs ll.1046-1073

Cook, Jeanna / Aristophanes Frogs
 • Created on 2017-05-07 16:14:04
 • Modified on 2017-05-07 16:51:21
 • Translated by Jeffrey Henderson
 • Aligned by Cook, Jeanna
Ἑλληνική Transliterate
English
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
νὴ τὸν Δία τοῦτό γέ τοι δή .
γὰρ εἰς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις , αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης .

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
καὶ τί βλάπτουσ᾿ , σχέτλι᾿ ἀνδρῶν , τὴν πόλιν ἁμαὶ Σθενέβοιαι ;

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
1050 ὅτι γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισας
κώνεια πίνειν αἰσχυνθείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας .

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
πότερον δ᾿ οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς Φαίδρας ξυνέθηκα ;

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
μὰ Δί᾿ , ἀλλ᾿ ὄντ᾿ · ἀλλ᾿ ἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸντόν γε ποιητήν ,
καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν . τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν
1055 ἐστὶ διδάσκαλος ὅστις φράζει , τοῖσιν δ᾿ ἡβῶσι ποιηταί .
πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς .

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ἢν οὖν σὺ λέγῃς Λυκαβηττοὺς καὶ Παρνασσῶν ἡμῖν μεγέθη , τοῦτ᾿ ἐστὶ τὸ χρηστὰ διδάσκειν ,
ὃν χρῆν φράζειν ἀνθρωπείως ;

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
ἀλλ᾿ , κακόδαιμον , ἀνάγκη μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήματα τίκτειν .
1060 κἄλλως εἰκὸς τοὺς ἡμιθέους τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι ·
καὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνοτέροισιν ·
ἁμοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ .

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
τί δράσας ;

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάκι᾿ ἀμπισχών , ἵν᾿ ἐλεινοὶ τοῖς ἀνθρώποις φαίνοιντ᾿ εἶναι .

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
τοῦτ᾿ οὖν ἔβλαψα τί δράσας ;

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
1065 οὔκουν ἐθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς διὰ ταῦτα ,
ἀλλὰ ῥακίοις περιιλάμενος κλάει καὶ φησὶ πένεσθαι .

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
νὴ τὴν Δήμητρα χιτῶνά γ᾿ ἔχων οὔλων ἐρίων ὑπένερθεν .
κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ , περὶ τοὺς ἰχθῦς ἀνέκυψεν .

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
εἶτ᾿ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας ,
1070 ᾿ξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριψεν
τῶν μειρακίων στωμυλλομένων , καὶ τοὺς Παράλους ἀνέπεισεν
ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν . καίτοι τότε γ᾿ , ἡνίκ᾿ ἐγὼ ᾿ζων ,
οὐκ ἠπίσταντ᾿ ἀλλ᾿ μᾶζαν καλέσαι καὶ " ῥυππαπαῖ " εἰπεῖν .
Dionysus
That’s the truth , all right ! You yourself got hit by the same stuff you wrote about other people’s wives .

Euripides
And what harm did my Stheneboeas do to the community , you bastard ?

Aeschylus
You motivated respectable women , the spouses of respectable men , to take hemlock in their shame over your Bellerophons .

Euripides
But the story I told about Phaedra was already established , wasn’t it ?

Aeschylus
Of course it was . But the poet has a special duty to conceal what’s wicked , not stage it or teach it . For children the teacher is the one who instructs , but grownups have the poet . It’s very important that we tell them things that are good .

Euripides
So if you give us stuff like Lycabettus and massyParnassus , that’s supposed to teach what’s good ? You should have done your instructing in plain human language .

Aeschylus
Look , you wretch , great thoughts and ideas force us to produce expressions that are equal to them . And anyway , it suits the demigods to use exalted expressions , just as they wear much more impressive clothing than we do ; that’s where I set a good example that you completely corrupted .

Euripides
How so ?

Aeschylus
First , you made your royals wear rags , so that they’d strike people as being piteous .

Euripides
So what harm did I do there ?

Aeschylus
Well , for one thing , that’s why no rich man is willing to command a warship , but instead wraps himself in rags and whines , claiming to be poor .

Dionysus
When he’s actually wearing a soft woollen shirt underneath , by Demeter ! And if he pulls that lie off , he pops up in the fish market !

Aeschylus
Then you taught people to cultivate chitchat and gab , which has emptied the wrestling schools and worn down the butts of the young men as they gab away , and prompted the crew of the Paralus to talk back to their officers . Yet in the old days , when I was alive , all they knew how to do was shout for their rations and cry " heave ho ! "

( 64 ) 22% GRC
( 223 ) 78% GRC - ENG

( 303 ) 79% GRC - ENG
( 81 ) 21% ENG