Clark, Brian R. / Herodotus

Tufts University

Herodotus 2.35 & 2.36

Clark, Brian R. / Herodotus
  • Created on 2017-05-03 04:44:54
  • Modified on 2017-05-03 20:41:06
  • Translated by A. D. Godley
  • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
Νείλου μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω . ἔρχομαι δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον , ὅτι πλεῖστα θωμάσια ἔχει ἄλλη πᾶσα χώρη καὶ ἔργα λόγου μέζω παρέχεται πρὸς πᾶσαν χώρην τούτων εἵνεκα πλέω περὶ αὐτῆς εἰρήσεται . Αἰγύπτιοι ἅμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἑτεροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην παρεχομένῳ οἱ ἄλλοι ποταμοί , τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἤθεά τε καὶ νόμους · ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναῖκες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι , οἱ δὲ ἄνδρες κατ᾽ οἴκους ἐόντες ὑφαίνουσι · ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὠθέοντες , Αἰγύπτιοι δὲ κάτω . τὰ ἄχθεα οἱ μὲν ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι , αἱ δὲ γυναῖκες ἐπὶ τῶν ὤμων . οὐρέουσι αἱ μὲν γυναῖκες ὀρθαί , οἱ δὲ ἄνδρες κατήμενοι . εὐμαρείῃ χρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι , ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῇσι ὁδοῖσι ἐπιλέγοντες ὡς τὰ μὲν αἰσχρὰ ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποκρύφῳ ἐστὶ ποιέειν χρεόν , τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ ἀναφανδόν . ἱρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὔτε ἔρσενος θεοῦ οὔτε θηλέης , ἄνδρες δὲ πάντων τε καὶ πασέων . τρέφειν τοὺς τοκέας τοῖσι μὲν παισὶ οὐδεμία ἀνάγκη μὴ βουλομένοισι , τῇσι δὲ θυγατράσι πᾶσα ἀνάγκη καὶ μὴ βουλομένῃσι .

οἱ ἱρέες τῶν θεῶν τῇ μὲν ἄλλῃ κομέουσι , ἐν Αἰγύπτῳ δὲ ξυρῶνται . τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι νόμος ἅμα κήδεϊ κεκάρθαι τὰς κεφαλὰς τοὺς μάλιστα ἱκνέεται , Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίχας αὔξεσθαι τάς τε ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ γενείῳ , τέως ἐξυρημένοι . τοῖσι μὲν ἄλλοισι ἀνθρώποισι χωρὶς θηρίων δίαιτα ἀποκέκριται , Αἰγυπτίοισι δὲ ὁμοῦ θηρίοισι δίαιτα ἐστί . ἀπὸ πυρῶν καὶ κριθέων ὧλλοι ζώουσι , Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποιευμένῳ ἀπὸ τούτων τὴν ζόην ὄνειδος μέγιστον ἐστί , ἀλλὰ ἀπὸ ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία , τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέουσι . φυρῶσι τὸ μὲν σταῖς τοῖσι ποσί , τὸν δὲ πηλὸν τῇσι χερσί , καὶ τὴν κόπρον ἀναιρέονται . τὰ αἰδοῖα ὧλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο , πλὴν ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαθον , Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται . εἵματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἔχει δύο , τῶν δὲ γυναικῶν ἓν ἑκάστη . τῶν ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ τοὺς κάλους οἱ μὲν ἄλλοι ἔξωθεν προσδέουσι , Αἰγύπτιοι δὲ ἔσωθεν . γράμματα γράφουσι καὶ λογίζονται ψήφοισι Ἕλληνες μὲν ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα , Αἰγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά · καὶ ποιεῦντες ταῦτα αὐτοὶ μὲν φασὶ ἐπὶ δεξιὰ ποιέειν , Ἕλληνας δὲ ἐπ᾽ ἀριστερά . διφασίοισι δὲ γράμμασι χρέωνται , καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἱρὰ τὰ δὲ δημοτικὰ καλέεται .
It is sufficient to say this much concerning the Nile . But concerning Egypt , I am going to speak at length , because it has the most wonders , and everywhere presents works beyond description ; therefore , I shall say the more concerning Egypt . Just as the Egyptians have a climate peculiar to themselves , and their river is different in its nature from all other rivers , so , too , have they instituted customs and laws contrary for the most part to those of the rest of mankind . Among them , the women buy and sell , the men stay at home and weave ; and whereas in weaving all others push the woof upwards , the Egyptians push it downwards . Men carry burdens on their heads , women on their shoulders . Women pass water standing , men sitting . They ease their bowels indoors , and eat out of doors in the streets , explaining that things unseemly but necessary should be done alone in private , things not unseemly should be done openly . No woman is dedicated to the service of any god or goddess ; men are dedicated to all deities male or female . Sons are not compelled against their will to support their parents , but daughters must do so though they be unwilling .

Everywhere else , priests of the gods wear their hair long ; in Egypt , they are shaven . For all other men , the rule in mourning for the dead is that those most nearly concerned have their heads shaven ; Egyptians are shaven at other times , but after a death they let their hair and beard grow . The Egyptians are the only people who keep their animals with them in the house . Whereas all others live on wheat and barley , it is the greatest disgrace for an Egyptian to live so ; they make food from a coarse grain which some call spelt . They knead dough with their feet , and gather mud and dung with their hands . The Egyptians and those who have learned it from them are the only people who practise circumcision . Every man has two garments , every woman only one . The rings and sheets of sails are made fast outside the boat elsewhere , but inside it in Egypt . The Greeks write and calculate from left to right ; the Egyptians do the opposite ; yet they say that their way of writing is towards the right , and the Greek way towards the left . They employ two kinds of writing ; one is called sacred , the other demotic .

( 74 ) 18% GRC
( 344 ) 82% GRC - ENG

( 382 ) 84% GRC - ENG
( 75 ) 16% ENG

Herodotus 2.50 & 2.52

Clark, Brian R. / Herodotus
  • Created on 2017-05-03 20:49:53
  • Modified on 2017-05-04 00:35:13
  • Translated by A. D. Godley
  • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
σχεδὸν δὲ καὶ πάντων τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐλήλυθε ἐς τὴν Ἑλλάδα . διότι μὲν γὰρ ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει , πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν · δοκέω δ᾽ ὦν μάλιστα ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἀπῖχθαι . ὅτι γὰρ δὴ μὴ Ποσειδέωνος καὶ Διοσκούρων , ὡς καὶ πρότερόν μοι ταῦτα εἴρηται , καὶ Ἥρης καὶ Ἱστίης καὶ Θέμιος καὶ Χαρίτων καὶ Νηρηίδων , τῶν ἄλλων θεῶν Αἰγυπτίοισι αἰεί κοτε τὰ οὐνόματα ἐστὶ ἐν τῇ χώρῃ . λέγω δὲ τὰ λέγουσι αὐτοὶ Αἰγύπτιοι . τῶν δὲ οὔ φασι θεῶν γινώσκειν τὰ οὐνόματα , οὗτοι δέ μοι δοκέουσι ὑπὸ Πελασγῶν ὀνομασθῆναι , πλὴν Ποσειδέωνος · τοῦτον δὲ τὸν θεὸν παρὰ Λιβύων ἐπύθοντο · οὐδαμοὶ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς Ποσειδέωνος οὔνομα ἔκτηνται εἰ μὴ Λίβυες καὶ τιμῶσι τὸν θεὸν τοῦτον αἰεί . νομίζουσι δ᾽ ὦν Αἰγύπτιοι οὐδ᾽ ἥρωσι οὐδέν . [ 51 ] .

ἔθυον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πελασγοὶ θεοῖσι ἐπευχόμενοι , ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνῃ οἶδα ἀκούσας , ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν · οὐ γὰρ ἀκηκόεσάν κω . θεοὺς δὲ προσωνόμασαν σφέας ἀπὸ τοῦ τοιούτου , ὅτι κόσμῳ θέντες τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον . ἔπειτα δὲ χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπικόμενα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων , ( Διονύσου δὲ ὕστερον πολλῷ ἐπύθοντο ) . καὶ μετὰ χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περὶ τῶν οὐνομάτων ἐν Δωδώνῃ · ( τὸ γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρηστηρίων εἶναι , καὶ ἦν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον ) . ἐπεὶ ὦν ἐχρηστηριάζοντο ἐν τῇ Δωδώνῃ οἱ Πελασγοὶ εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἥκοντα , ἀνεῖλε τὸ μαντήιον χρᾶσθαι . ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔθυον τοῖσι οὐνόμασι τῶν θεῶν χρεώμενοι · παρὰ δὲ Πελασγῶν Ἕλληνες ἐξεδέξαντο ὕστερον .
In fact , the names of nearly all the gods came to Hellas from Egypt . For I am convinced by inquiry that they have come from foreign parts , and I believe that they came chiefly from Egypt . Except the names of Poseidon and the Dioscuri , as I have already said , and Hera , and Hestia , and Themis , and the Graces , and the Nereids , the names of all the gods have always existed in Egypt . I only say what the Egyptians themselves say . The gods whose names they say they do not know were , as I think , named by the Pelasgians , except Poseidon , the knowledge of whom they learned from the Libyans . Alone of all nations the Libyans have had among them the name of Poseidon from the beginning , and they have always honored this god . The Egyptians , however , are not accustomed to pay any honors to heroes . [ 51 ] . . .

Formerly , in all their sacrifices , the Pelasgians called upon gods without giving name or appellation to any ( I know this , because I was told at Dodona ) ; for as yet they had not heard of such . They called them gods from the fact that , besides setting everything in order , they maintained all the dispositions . Then , after a long while , first they learned the names of the rest of the gods , which came to them from Egypt , and , much later , the name of Dionysus ; and presently they asked the oracle at Dodona about the names ; for this place of divination , held to be the most ancient in Hellas , was at that time the only one . When the Pelasgians , then , asked at Dodona whether they should adopt the names that had come from foreign parts , the oracle told them to use the names . From that time onwards they used the names of the gods in their sacrifices ; and the Greeks received these later from the Pelasgians .

( 50 ) 17% GRC
( 237 ) 83% GRC - ENG

( 298 ) 82% GRC - ENG
( 67 ) 18% ENG