Anise D’Orange Ferreira

Sao Paulo State University (UNESP)- School of Humanities and Sciences at Araraquara

Classwork-UnespProjects

ἙλληνικήPortuguês

UnespProjects

ἙλληνικήPortuguês

Alignment of Artem. 5.3 in Greek and Portuguese

Anise D’Orange Ferreira /
Ἑλληνική Transliterate
Português
urn:cts:greekLit:tlg0553.tlg001.1st1K-grc1:5.3-5.3

( 13 ) 14% GRC
( 81 ) 86% GRC - POR

( 105 ) 82% GRC - POR
( 23 ) 18% POR

Alignment of Artem. 5.9 in Greek and Portuguese

Anise D’Orange Ferreira /

Alignment of Artem. 5.11 - 5.19 in Greek and Portuguese

Anise D’Orange Ferreira /
Ἑλληνική Transliterate
Português
urn:cts:greekLit:tlg0553.tlg001.1st1K-grc1:5.11-5.19
11 Ἔδοξέ τις ἀπὸ τῆς σελήνης λύχνον ἅπτειν . τυφλὸς ἐγένετο . ὅθεν γὰρ οὐκ ἠδύνατο ἅψαι , ἐκεῖθεν ἐλάμβανε τὸ φῶς . ἄλλως τε καὶ τὴν σελήνην φασὶν οὐκ ἔχειν ἴδιον φῶς . 12 Ἔδοξέ τις γυνὴ ἐν τῇ σελήνῃ τρεῖς ὁρᾶν εἰκόνας ἰδίας . ἐγέννησε τρίδυμα θηλυκά , καὶ τὰ τρία τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἀπέθανεν . ἦσαν γὰρ αἱ εἰκόνες τὰ τέκνα , εἷς δὲ περιεῖχεν αὐτὰς κύκλος . τοιγάρτοι ἑνὶ χορίῳ , ὡς λέγουσιν ἰατρῶν παῖδες , περιείχετο τὰ βρέφη . ἔζησε δὲ οὐ πλείονα χρόνον διὰ τὴν σελήνην . 13 Ἔδοξε παῖς παλαιστὴς περὶ τῆς ἐγκρίσεως πεφροντικὼς τὸν Ἀσκληπιὸν κριτὴν εἶναι καὶ παροδεύων ἅμα τοῖς ἄλλοις παισὶν ἐν παρεξαγωγῇ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐκκεκρίσθαι . καὶ δὴ πρὸ τοῦ ἀγῶνος ἀπέθανεν · γὰρ θεὸς οὐ τοῦ ἀγῶνος ἀλλὰ τοῦ ζῆν , οὗπερ μᾶλλον εἶναι κριτὴς νομίζεται , ἐξέβαλεν αὐτόν . 14 Ἔδοξέ τις ἐν τῇ σελήνῃ τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον ἰδεῖν . ἀπεδήμησε μακρὰν ἀποδημίαν καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ βίου χρόνον ἐν ἄλῃ καὶ ξενιτεία διῆγε· τὸ γὰρ ἀεικίνητον τῆς σελήνης ἔμελλε συμπεριοίσειν αὐτόν . 15 Ἔδοξέ τις σιδήρεον αἰδοῖον ἔχειν . ἐγένετο αὐτῷ υἱός , ὑφʼ οὗ ἀνῃρέθη . καὶ γὰρ σίδηρος ὑπὸ τοῦ ἐξ αὐτοῦ γενομένου ἰοῦ φθείρεται . 16 Ἔδοξέ τις ναύκληρος ἐν Μακάρων νήσοις εἶναι καὶ ὑπὸ τῶν ἡρώων κατέχεσθαι , ἔπειτα ἐλθόντα τὸν Ἀγαμέμνονα ἀπολῦσαι αὐτόν . ἀγγαρεία περιπεσὼν ὑπὸ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ αὐτοκράτορος κατεσχέθη , ἔπειτα ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ ἀφείθη τῆς ἀγγαρείας . 17 Ἔδοξέ τις ἀποδημῶν τῆς οἰκείας τὴν κλεῖδα τοῦ οἰκήματος ἀπολωλεκέναι . ἀνακομισθεὶς εὗρε τὴν θυγατέρα ἐφθαρμένην · τρόπον γάρ τινα ἔλεγεν αὐτῷ τὸ ὄναρ οὐκ εἶναι ἐν ἀσφαλεῖ τὰ οἴκοι . 18 Ἔδοξέ τις ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκ αὐτοῦ ἐλαίαν πεφυκέναι . ἐφιλοσόφησεν εὐτόνως καὶ τοῖς λόγοις καὶ τῇ ἀσκήσει χρησάμενος ἀκολούθως· καὶ γὰρ ἀειθαλὲς τὸ φυτὸν καὶ στερεὸν καὶ τῇ Ἀθηνᾷ ἀνάκειται . φρόνησις δὲ εἶναι νομίζεται θεός . 19 Ἔδοξέ τις τῷ ἡλίῳ συνανατέλλειν καὶ τῇ σελήνῃ συντρέχειν . ἀπήγξατο , καὶ οὕτως τε ἥλιος καὶ σελήνη ἀνίσχοντες ἔβλεπον αὐτὸν μετάρσιον ὄντα καὶ κρεμάμενον .
11 Um sujeito sonhou acender uma lâmpada com a Lua . Ficou cego . Pois , de onde não era possível acender , dali recebeu a luz . Fora isso , também , dizem que a lua não tem luz própria . 12 Uma mulher sonhou ver na lua três imagens próprias . Gerou trigêmeas e as três morreram no mesmo ciclo de mês lunar . As imagens eram , pois , as filhas , mas um único ciclo ( lunar ) as circundava . Efetivamente , em uma única placenta , os fetos estavam envolvidos , como dizem os médicos . ( nota ) E não viveram mais < tempo > por causa da lua . 13 Um lutador menino , preocupado com a seleção , sonhou que Asclépio era juiz e que quando passava em revista , junto com outros meninos , foi excluído pelo deus . E , de fato , morreu antes da disputa . Com efeito , o deus não o eliminou da competição , mas da vida , justamente daquilo em que o deus mais é considerado ser juiz . 14 Um sujeito sonhou ver sua própria face na Lua . Realizou uma longa viagem e a maior parte do tempo de sua vida passou vagueando sem destino no estrangeiro . Pois o movimento perpétuo da Lua estava destinado a levá - lo junto com ele . 15 Um sujeito sonhou que tinha uma genitália de ferro . Nasceu - lhe um filho , pelo qual ele foi morto . Efetivamente , o ferro é destruído pela ferrugem que dele nasce . 16 Um armador sonhou estar nas ilhas dos Bem - Aventurados e ficar detido pelos heróis . Em seguida , Agamêmnon , quando chegou , o libertou . Quando caiu no recru­tamento do serviço público , foi detido pelos procuradores do imperador . Posteriormente , tendo encontrado com o rei , foi dispensado do recrutamento . 17 Um sujeito que estava viajando fora de seu domicílio sonhou ter perdido a chave de casa . Quando voltou , achou a filha morta . Com efeito , de um modo , o sonho lhe dizia que as coisas na casa não estavam seguras . 18 Um sujeito sonhou que da sua própria cabeça havia nascido uma oliveira . Estudou filosofia vigorosamente tendo feito uso das palavras conforme a sua profissão . Pois , efetivamente , essa planta , que é perene e resistente , é dedicada a Atena . E a deusa é considerada ser a sabedoria . 19 Um sujeito sonhou erguer - se com o sol e correr junto com a lua . Enforcou - se ; assim também o sol e a lua ao se erguerem , viam - no sendo suspenso [ e pendurado ] .

( 57 ) 17% GRC
( 287 ) 83% GRC - POR

( 361 ) 78% GRC - POR
( 104 ) 22% POR

John

Anise D’Orange Ferreira /
Português
Ἑλληνική Transliterate
John 1.1-10

( 122 ) 73% POR
( 46 ) 27% POR - GRC

( 41 ) 26% POR - GRC
( 116 ) 74% GRC

teste

Anise D’Orange Ferreira /
English
Português
Ἑλληνική
1 In the beginning was the Word , and the Word was with God , and the Word was God .
2 The same was in the beginning with God .
3 All things were made by him ; and without him was not any thing made that was made .
4 In him was life ; and the life was the light of men .
5 And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehended it not .
6 There was a man sent from God , whose name was John .
7 The same came for a witness , to bear witness of the Light , that all men through him might believe .
8 He was not that Light , but was sent to bear witness of that Light .
9 That was the true Light , which lighteth every man that cometh into the world .
10 He was in the world , and the world was made by him , and the world knew him not .
1 No princípio era o Verbo , e o Verbo estava com Deus , e o Verbo era Deus .
2 Ele estava no princípio com Deus .
3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele , e sem ele nada do que foi feito se fez .
4 Nele estava a vida , e a vida era a luz dos homens ;
5 a luz resplandece nas trevas , e as trevas não prevaleceram contra ela .
6 Houve um homem enviado de Deus , cujo nome era João .
7 Este veio como testemunha , a fim de dar testemunho da luz , para que todos cressem por meio dele .
8 Ele não era a luz , mas veio para dar testemunho da luz .
9 Pois a verdadeira luz , que alumia a todo homem , estava chegando ao mundo .
10 Estava ele no mundo , e o mundo foi feito por intermédio dele , e o mundo não o conheceu .
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν Λόγος , καὶ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν , καὶ Θεὸς ἦν Λόγος .
2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν .
3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν γέγονεν .
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν , καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων .
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει , καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν .
6 Ἐγένετο ἄνθρωπος , ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης* ·
7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν , ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός , ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ .
8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός .
9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν , φωτίζει πάντα ἄνθρωπον , ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον .
10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν , καὶ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω .

( 161 ) 93% ENG
( 13 ) 7% ENG - POR

( 9 ) 5% ENG - POR
( 159 ) 95% POR

( 9 ) 5% ENG - POR
( 159 ) 95% POR