P.Mich 3 203

Audric / Family Letters
  • Created on 2020-11-18 22:24:59
  • Modified on 2020-11-18 23:32:45
  • Aligned by Audric
Ἑλληνική Transliterate
English

Σατορν [ ῖλο ] ς Ἀφ [ ρ ] οδοῦ [ τ ] ι τῇ μητρεὶ ( * ) [ π ] λεῖστα χαίρειν . πρὸ μὲν
πάντων εὔχομαί σε ὑγειαίνειν ( * ) καὶ εὐτυχεῖν . γεινώσκιν ( * ) σε
θέλω ὅτι τρεῖς σοι ἐπιστολὰς ἔπεμψα ἐν τούτωι τῶι μηνί . τὰ ἐπι-
μηνίδι [ α ] μοι ἔπεμψες ( * ) διὰ [ ] ουλλίου πάντα ἐκομισάμην καὶ
5διὰ τοῦ παιδαρίου Ἰουλ [ ί ] ου κάλαθ [ ον ] ἐλεῶν ( * ) . ⟦θελω σ̣ε̣⟧ γεινώσκιν ( * ) σε
[ θ ] έλω ὅτ [ ι ] ἐγεννήθη μοι ἄλλο παιδίον ἄρσενον ὄνομα Ἀγαθὸς
[ Δ ] αίμων θεῶν θελόντων . ἐὰν εὕρω εὐκαιρείαν ( * ) ἐργασείαν ( * ) διδώ-
[ ν ] αι ( * ) ἔρχομαι μετʼ ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς . γεινώσκιν ( * ) σε θέλω ὅτι
ε̣ἰ̣δοὺ ( * ) τρεῖς μῆνες ( * ) ἀφʼ ὅτε ἤλα̣γμαι ( * ) εἰ [ ς ] Ψέλκιν καὶ οὔπω εὕρηκα
10 [ ε ] ὐκαιρεί [ α ] ν ( * ) τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς . ἐφοβήθην ἄρτει ( * ) ἐλθεῖν ἐπὶ ( * ) λέγου-
[ σι ] ν ἡγεμὼν ἐν τῷ πόρῳ ἐστίν , μὴ λάβῃ ἀπʼ ἐμοῦ τὰς ἐπιστολὰς
[ κ ] αὶ ἀπολύσει ( * ) με πρὸς τὰς σημέας καὶ κενὴν δαπάνην ποιήσω .
[ τ ] οῦτο δέ σε θέλω γεινώσκιν ( * ) ὅτι ἐὰν παρέλθῃ ἀλλην ( * ) δίμηνος
[ κ ] αὶ μὴ ἔλθω πρ [ ] ς ὑμᾶς ἕως Ἁθὺρ μηνός , ἔχω ἄλλους δέκα ὀκ-
15 [ τ ] μῆνες ( * ) εἰς τ [ ] πραισίδια καθήμενος μέχρει ( * ) εἰς Ψέλκιν εἰσέλ-
[ θ ] ω καὶ ἔλθω [ πρ ] ὸς ὑμᾶς . μαρ̣τ̣υρήσουσιν ἡμεῖν ( * ) πάντες οἱ ἐρχό-
μενο [ ι ] π̣ῶς καθʼ ἡμερα ( * ) ζητῶ̣ [ τ ] οῦ ἐλθεῖν . ε̣ [ ] ὑμεῖς θέλετέ μοι ( * )
[ μ ] ικρὸν ε̣ἰ̣δεῖν ( * ) , ἐγὼ μέγα , καὶ εὔχομαι καθʼ ἡμερα ( * ) τοῖς θεοῖς πῶς
[ δώσ ] ου/ [ σι ] τ̣α̣ [ χ ] τὴν εὐοδίαν τοῦ ἐλθεῖν . πάντα εἰς τὴν στρατείαν
20 [ μετʼ εὐκ ] αιρείας ( * ) [ γ ] είνεται . ἐὰν σχῶ τὴν εὐκαιρείαν ( * ) ἔρχομαι πρὸς ὑ-
[ μᾶς . τὰ δὲ ] τῶν [ π ] αιδίω [ ν ] μου χ [ ο ] ιρίδιά μοι θρέψα [ τ ] ε ( * ) να ἐὰν παρα-
[ γένηται ] εὕρῃ μου τὰ πα [ ι ] δία . εἰς τὰς δ [ ευ ] τέρα [ ς ] τύχας καλῶς ποιή-
[ σεις πεμ ] ψ̣ο ( * ) ( * ) ουλᾶτι τῷ υἱῶι ( * ) ουλίου τί ἐὰν δυνασθη ( * ) ἐπιμηνι-
[ δίων καὶ ἔσ ] τω̣ σ̣π̣ε̣ [ ρ ] ( * ) [ υἱ ] ός μου ὥσπερ ἐμὲ φιλεῖς καὶ ἐγὼ τὰ τέκνα μου
25 [ φιλῶ . ἐὰν ] σχολάζ̣ [ ] ἀδε [ λ ] φὸς αὐ [ τοῦ ] πέμψον αὐτὸν πρὸς ἐμὲ τάχα
[ ἵνα τὰ π ] αιδία μ [ ο ] υ πέμψω σοι διὰ αὐτοῦ κ [ α ] τὴν μητέραν ( * ) αὐτῶν .
[ πέμψον ] δέ μοι περισσότερον κεραμιν ( * ) ἐλεῶν ( * ) φίλῳ μου · μὴ ἄλλως
[ ποίει . ο ] ἶδες ὅτι τί ἐὰν δῦς ( * ) Ἰουλίῳ φέρει μοι καὶ ὁμολόγησέ μοι .
[ τί ἐὰν ποι ] ήσῃ γράψον μοι . ἀσπάζου Σοκμήνιον καὶ τὰ τέκνʼ αὐτοῦ καὶ
30 [ τὴν ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] καν καὶ Σαβεῖνον καὶ Θαισᾶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ τοὺς
[ ἀδελφοὺς ] καὶ Ταβέγκαν τὴν ἀδελφήν μου καὶ τὸν ἀνδραν ( * ) αὐτῆς
[ καὶ τοὺ ] ς γαμβροὺς αὐτῆς . καὶ εἰ τέκνον ἔσχηκεν γράψον μοι . ἀσπά-
[ ζου Τασ ] οκμῆνιν τὴν κυρίαν μου ἀδελφὴν καὶ Σαμβᾶν καὶ Σουῆριν καὶ
[ τὰ τέκνα ] αὐτῆς καὶ Σαμβοῦν καὶ πάντες ( * ) τοὺς συνγενεῖς καὶ φίλους
35 [ κατʼ ὄνομα . ] σπάζεται [ ] μᾶς π̣άντες ( * ) Γέμελλα καὶ Διδυμάριν καὶ
[ νεογενὴς ] γαθὸς Δαίμων καὶ Ἐπίκτητος . ἀσπάζετε Γέμελλο ( * )
[ καὶ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ τὴ ] ν̣ γυνα [ ] καν ( * ) [ ̣ ̣ ̣ ] λιανοῦ . καὶ οὐκ ἦν μέγα πρᾶγμα η ε̣-
[ - ca . 10 - ] ̣α [ ̣ ] οισ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] α̣τι ̣ [ ̣ ̣ ] α̣ . ἐ̣ρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πάντες ( * ) .
[ ( ἔτους ) ̣ Τραιαν ] ο̣ῦ̣ Ἀρί [ στου Καίσ ] αρος τ [ οῦ ] κυρίου . Φαῶφι κε .
v

εἰς Καρανίδαν ( * ) μητρὶ̣ Ἀ̣φ̣ [ ρ ] ο̣δ̣ο [ ῦτι ̣ ̣ ] ν̣ [ ̣ ̣ ] ῦτος
ἀπὸ Σατορ̣νε [ ί ] λου στ̣ [ ρατ ] ι̣ώτ̣ [ ου -ca . ? - ]
Satornilos to Aphrodous , his mother , very many greetings . Before all things I pray for your health and prosperity . I wish you to know that I sent you three letters this month . I have received in full the monthly allowances which you sent to me by Iulius and a basket of olives by the lad of Iulius . I wish you to know that another male child has been born to me , whose name is Agathos Daimon . The gods willing , if I find an opportunity of putting my plan into effect I am coming to you with letters . I wish you to know that it is now three months since I came to Pselkis , and I have not yet found an opportunity to come to you . I was afraid to come just now because they say : that the prefect is on the road , lest he take the letters from me and send me back to the troops , and I incur the expense in vain . But I wish you to know that if another two months pass and I do not come to you before the month Hathyr I have eighteen more months of sitting ingarrison until I enter Pselkis again and come to you . All those who come will bear witness to you how I seek daily to come . If you wish to see me a little , I wish it greatly and pray daily to the gods that they may quickly give me a good chance to come . Everything in the army runs with the favorable chance . If I have the opportunity I am coming to you . Take care of my children ' s pigs for me so that if my children come they may find them . At the next opportunity please send to Ioulas , the son of Iulius , whatever allowance you can , and let him be as a son of mine , even as you love me and I [ love ] my children . If his brother is at leisure send him to me at once so that I may send my children and their mother to you by him . [ Send ] me an extra jar of olives for a friend of mine ; do not fail to [ do ] so . You know that whatever you give to Iulius he brings me , which he indeed promised me to do . Write to me [ whatever ] he does . Salute Sokmenios and his children and [ . . . ] and Sabinus and Thaisas and her children and my brothers and my sister Tabenka and her husband and her relations-in-law . And write to me if she has had a child . Salute Tasokmenis , my lady sister , and Sambas and Soueris and her [ children ] and Sambous and all the relations and friends , [ each by name ] . Gemella salutes you all , as do Didymarion and the [ newly-born ] Agathos Daimon and Epiktetos . Salute Gemellus [ and . . . ] the wife of [ . . . ] lianus . And it was no great matter [ - - - ] . I pray for health to you all . ; [ The . . . year of Trajan ] , most Excellent , Caesar , our lord . Phaophi 25 . ; ; ( Verso ) ; ; To Karanis ; to his mother ( ? ) Aphrodous ( ? ) , the daughter of . . . , from Saturnilus , a soldier .

( 823 ) 93% GRC
( 59 ) 7% GRC - ENG

( 61 ) 10% GRC - ENG
( 555 ) 90% ENG