Odyssey 22.330-377 Lombardo

Michaela Hrynowski /
  • Created on 2019-05-12 03:46:26
  • Modified on 2019-05-12 05:19:57
  • Translated by Lombardo
  • Aligned by Michaela Hrynowski
Ἑλληνική Transliterate
English
Τερπιάδης δ᾽ ἔτ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν ,
Φήμιος , ὅς ῥ᾽ ἤειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ .
ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσίν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἄγχι παρ᾽ ὀρσοθύρην : δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν ,
ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
ἑρκείου ἵζοιτο τετυγμένον , ἔνθ᾽ ἄρα πολλὰ
Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηαν ,
γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα .
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι ,
γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος .
τοι φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου ,
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

γουνοῦμαί σ᾽ , Ὀδυσεῦ : σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον :
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται , εἴ κεν ἀοιδὸν
πέφνῃς , ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω .
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί , θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
παντοίας ἐνέφυσεν : ἔοικα δέ τοι παραείδειν
ὥς τε θεῷ : τῷ με λιλαίεο δειροτομῆσαι .
καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποι , σὸς φίλος υἱός ,
ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας ,
ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο ,
αἶψα δ᾽ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα :

ἴσχεο μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ :
καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν , ὅς τέ μευ αἰεὶ
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος ,
εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης ,
ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς :
πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον , ἀμφὶ δὲ δέρμα
ἕστο βοὸς νεόδαρτον , ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν .
αἶψα δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο , θοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην
Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

φίλ᾽ , ἐγὼ μὲν ὅδ᾽ εἰμί , σὺ δ᾽ ἴσχεο εἰπὲ δὲ πατρὶ
μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ ,
ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος , οἵ οἱ ἔκειρον
κτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροις , σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον .

τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς :
‘θάρσει , ἐπεὶ δή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν ,
ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν , ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ ,
ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων .
ἀλλ᾽ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
ἐκ φόνου εἰς αὐλήν , σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός ,
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή .
All this while the bard , Phemius , was busy
Trying not to be killed . This man , Terpes’ son ,
Sang for the suitors under compulsion .
He stood now with his pure-toned lyre
Near the high back door , trying to decide
Whether he should slip out from the hall
And crouch at the altar of Zeus of the Courtyard—
The great altar on which Laertes and Odysseus
Had burned many an ox’s thigh—
Or whether he should rush forward
And supplicate Odysseus by his knees .
Better to fall at the man’s knees , he thought .
So he laid the hollow lyre on the ground
Between the wine-bowl and silver-studded chair
And ran up to Odysseus and clasped his knees .
His words flew up to Odysseus like birds :

" By your knees , Odysseus , respect me
And pity me . You will regret it someday
If you kill a bard—me—who sings for gods and men .
I am self-taught , and a god has planted in my heart
All sorts of songs and stories , and I can sing to you
As to a god . So don’t be too eager
To slit my throat . Telemachus will tell you
That I didn’t come to your house by choice
To entertain the suitors at their feasts .
There were too many of them ; they made me come . "

Telemachus heard him and said to his father :

" He’s innocent ; don’t kill him .
And let’s spare the herald , Medon ,
Who used to take care of me when I was a child ,
If Philoetius hasn’t already killed him—
Or the swineherd—or if he didn’t run into you
As you were charging through the house . "

Medon heard what Telemachus said .
He was under a chair , wrapped in an ox-hide ,
Cowering from death . Now he jumped up ,
Stripped off the ox-hide , ran to Telemachus
And fell at his knees . His words rose on wings :

" I’m here , Telemachus ! Hold back , and ask your father
To hold back too , or he might kill me with cold bronze ,
Strong as he is and as mad as he is at the suitors ,
Who ate away his house and paid you no honor . "

Odysseus smiled at this and said to him :

" Don’t worry , he’s saved you . Now you know ,
And you can tell the world , how much better
Good deeds are than evil . Go outside , now ,
You and the singer , and sit in the yard
Away from the slaughter , until I finish
Everything I have to do inside the house . "

( 157 ) 39% GRC
( 244 ) 61% GRC - ENG

( 394 ) 84% GRC - ENG
( 75 ) 16% ENG