De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

Dr. Abdelmonem Aly / Greek-Arabic
  • Created on 2017-12-09 01:25:08
  • Modified on 2018-03-02 18:42:01
  • Translated by Abdelmonem Aly
  • Aligned by Dr. Abdelmonem Aly
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ .

ΠΕΡΙ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχων ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλ᾿ οὐκ ἐλέγχων λέγωμεν , ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων .

Ὅτι μὲν οὖν οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοί , οἱ δ᾿ οὐκ ὄντες δοκοῦσι , φανερόν . Ὥσπερ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦτο γίνεται διά τινος ὁμοιότητος , καὶ ἐπὶ τῶν λόγων ὡσαύτως ἔχει . Καὶ γὰρ τὴν ἕξιν οἱ μὲν ἔχουσιν εὖ , οἱ δὲ φαίνονται , φυλετικῶς φυσήσαντες καὶ ἐπισκευάσαντες αὑτούς , καὶ καλοὶ οἱ μὲν διὰ κάλλος , οἱ δὲ φαίνονται , κομμώσαντες αὑτούς . Ἐπί τε τῶν ἀψύχων ὡσαύτως · καὶ γὰρ τούτων τὰ μὲν ἄργυρος τὰ δὲ χρυσός ἐστιν ἀληθῶς , τὰ δ᾿ ἔστι μὲν οὔ , φαίνεται δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν , οἷον τὰ μὲν λιθαργύρινα καὶ τὰ καττιτέρινα ἀργυρᾶ , τὰ δὲ χολοβάφινα χρυσᾶ . Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ συλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος μὲν ἔστιν , δ᾿ οὐκ ἔστι μέν , φαίνεται δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν · οἱ γὰρ ἄπειροι ὥσπερ ἂν ἀπέχοντες πόρρωθεν θεωροῦσιν . μὲν γὰρ συλλογισμὸς ἐκ τινῶν ἐστὶ τεθέντων ὥστε λέγειν ἕτερόν τι ἐξ ἀνάγκης τῶν κειμένων διὰ τῶν κειμένων , ἔλεγχος δὲ συλλογισμὸς μετ᾿ ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος . Οἱ δὲ τοῦτο ποιοῦσι μὲν οὔ , δοκοῦσι δὲ διὰ πολλὰς αἰτίας , ὧν εἷς τόπος εὐφυέστατός ἐστι καὶ δημοσιώτατος διὰ τῶν ὀνομάτων . Ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα διαλέγεσθαι φέροντας , ἀλλὰ τοῖς ὀνόμασιν ἀντὶ τῶν πραγμάτων χρώμεθα συμβόλοις , τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἡγούμεθα συμβαίνειν , καθάπερ ἐπὶ τῶν ψήφων τοῖς λογιζομένοις . Τὸ δ᾿ οὐκ ἔστιν ὅμοιον . Τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα πεπέρανται καὶ τὸ τῶν λόγων πλῆθος , τὰ δὲ πράγματα τὸν ἀριθμὸν ἄπειρά ἐστιν . Ἀναγκαῖον οὖν πλείω τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοὔνομα τὸ ἓν σημαίνειν . Ὥσπερ οὖν κἀκεῖ οἱ μὴ δεινοὶ τὰς ψήφους φέρειν ὑπὸ τῶν ἐπιστημόνων παρακρούονται , τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν λόγων οἱ τῶν ὀνομάτων τῆς δυνάμεως ἄπειροι παραλογίζονται καὶ αὐτοὶ διαλεγόμενοι καὶ ἄλλων ἀκούοντες . Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ τὰς λεχθησομένας ἔστι καὶ συλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος φαινόμενος μὲν οὐκ ὢν δέ . Ἐπεὶ δ᾿ ἐστί τισι μᾶλλον πρὸ ἔργου τὸ δοκεῖν εἶναι σοφοῖς τὸ εἶναι καὶ μὴ δοκεῖν ( ἔστι γὰρ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία οὖσα δ᾿ οὔ , καὶ σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ᾿ οὐκ οὔσης ) , δῆλον ὅτι ἀναγκαῖον τούτοις καὶ τὸ τοῦ σοφοῦ ἔργον δοκεῖν ποιεῖν μᾶλλον ποιεῖν καὶ μὴ δοκεῖν . Ἔστι δ᾿ ὡς ἓν πρὸς ἓν εἰπεῖν ἔργον περὶ ἕκαστον τοῦ εἰδότος ἀψευδεῖν μὲν αὐτὸν περὶ ὧν οἶδε , τὸν δὲ ψευδόμενον ἐμφανίζειν δύνασθαι · Ταῦτα δ᾿ ἐστὶ τὸ μὲν ἐν τῷ δύνασθαι δοῦναι λόγον , τὸ δ᾿ ἐν τῷ λαβεῖν . Ἀνάγκη οὖν τοὺς βουλομένους σοφιστεύειν τὸ τῶν εἰρημένων λόγων γένος ζητεῖν · πρὸ ἔργου γάρ ἐστιν · γὰρ τοιαύτη δύναμις ποιήσει φαίνεσθαι σοφόν , οὗ τυγχάνουσι τὴν προαίρεσιν ἔχοντες .

Ὅτι μὲν οὖν ἔστι τι τοιοῦτον λόγων γένος , καὶ ὅτι τοιαύτης ἐφίενται δυνάμεως οὓς καλοῦμεν σοφιστάς , δῆλον . Πόσα δ᾿ ἐστὶν εἴδη τῶν λόγων τῶν σοφιστικῶν , καὶ ἐκ πόσων τὸν ἀριθμὸν δύναμις αὕτη συνέστηκε , καὶ πόσα μέρη τυγχάνει τῆς πραγματείας ὄντα , καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν συντελούντων εἰς τὴν τέχνην ταύτην ἤδη λέγωμεν .
بسم الله الرحمن الرحيم
«سوفسطيقا» بنقل الفاضل أبى زكريا يحيى بن عدى أعلى الله منزلته , وبنقل أبى على عيسى بن اسحق بن زرعة , وبنقل قديم منسوب إلى الناعمى , مثبت فى كل صفح ما نقله كل واحد , وغيره , عن المعانى الثابتة فى ذلك الصفح

نقل أبى زكريا يحيى بن عدى من السريانى بنقل أثانس من اليونانى :
كتاب تبكيت السوفسطائيين لأرسطوطالس
〈القياس والمغالطة〉

فأما فى التبكيتات السوفطائى , وهذه التى بزى تبكيتات , وهى تضليلات لا تبكيتات , فنقول مبتدئين من الأوائل كالطبيعة .

أما أن هذه هى موجودة قياسات , تظن إذ ليست فذلك ظاهر . وذلك أنه كما أنه قد يكون فى هذه الأخر انبهام من قبل اشتباه ما , كذلك فى الكلم . وذلك أنه ها هذه النية أما هؤلاء فموجودة لهم التى هى حسنة . وأما هؤلاء فيحيون حسنى النية من حيث ينتهون حبيا نيةً ويحرقون أنفسهم . وفى الحق أما هؤلاء فمن قبل الحسن , أما هؤلاء فيرون أنهم زينوا أنفسهم . وكذلك فى غير المتنفسة , وذلك أنه ها ومن هذه أيضا : أما هذه ففضة , وأما هذه فذهب بالحقيقة , وأما هذه فليست , إلا أنها ترى بالحسن مثال ذلك إما هذه الحجرية ففضة والرصاصية فضة , وأما هذه المصبوغة بالمرار فذهبية . فعلى هذا النحو بعينه والمقاييس أيضا والتوبيخات : أما ذاك فموجود , وأما ذاك فليس بموجود إلا أنه يرى من قبل عدم الدربة , وذلك أن هؤلاء غير الدربين من حيث لا دربة لهم , إنما يرون من بعد . والقياس هو من أشياء توضع لكى يقال إن شيئا ما آخر من الاضطرار من اللاتى وضعت . فأما التبكيت فهو قياس مع مناقضة النتيجة . وهؤلاء أما هذا فيفعلون , إلا أنهم لا يظنون لأسباب كثيرة منها موضع واحد هو حاد قوى جدا , وهو الذى من الأسماء , وذلك أنه لأنا لا يمكننا أنا نحصر الأمور إذا تكلمنا خلوا .

من الأسماء , بل إنما نستعمل الأسماء بدل الأمور كالأدلة بحسب ما يعرض للأسماء أنه يعرض للأمور بمنزلة ما فى الحسابات التى يحسبن , وهذا غير شبيه . وذلك أنه أما الأسماء وأكثر الكلم فمحدودة , فأما الأمور فهى غير محدودة فى العدد , فيجب ضرورة أن تكون الكلمة بعينها والاسم يدل على كثيرين . فبنحو ما أن هناك أيضا هؤلاء الذين ليسوا حذاقا باختصار الحسابات يتبلهون هم منهم ومن العلماء , فبهذا النحو بعينه وفى الأقاويل هؤلاء الذين ليسوا دربين بقوة الأسماء يضللون إذا هم تكلموا وإذا أسمعوا آخرين أيضا . فمن قبل هذا السبب وآخر سيقال القياس والتركيب الذى يرى وليس بموجود هو موجود . ولأن قصد أناس لأن يظنوا حكماء أكثر من أن يكونوا ولا يظنوا ( والسوفسطائية حكمة ترى لا التى هى موجودة , والسوفسطائى هو الملقب من الحكمة التى ترى لا التى هى موجودة ) , فمعلوم أنه يضطر هؤلاء أن يظنوا أنهم يفعلون أفعال الحكماء أكثر من أن يفعلوا ولا يظنوا . وعمل الحكيم هو أنه إذا قال واحدا على واحد لنرى كل واحد يعرفه إما بسبب التى يعرف فألا يكذب وأن يمكنه أن يبين الذى يكذب . وهاتان هما : أما تلك فبأن يمكنه أن يعطى القول ; وأما تلك فبأن يأخذ . فبالاضطرار أن يطلب هؤلاء الذين يريدون أن يعملوا السفسطة جنس الكلم التى قيلت , وذلك أنه هو القصد . وذلك أن مثل هذه الفوة هى التى تجعلهم يبدون حكماء , وليسوا إذا كانت لهم الإرادة .

فأما جنس لكلم كهذه موجودة , ولهذا يشتاق الذين يدعونهم سوفسطائيين إلى قوة كهذه , فمعلوم . وأما كم أنواع هذه الكلم السوفسطائية ومن كم عدد تقومت هذه القوة , وكم هى أجزاء الصناعة وفى هذه الأجزاء المكملة لهذه الصناعة , فها نحن نقول الآن .

( 497 ) 91% GRC
( 51 ) 9% GRC - ARA

( 50 ) 8% GRC - ARA
( 543 ) 92% ARA