Homer, Iliad XXI, 1-53: Gr vs French (Mazon)

Chiara Palladino / Homer, Iliad, 21.1-53
Ἑλληνική Transliterate
français
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος , ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς , ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ , ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ · τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες , ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν · ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην , ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ , βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα , ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον · οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας . ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ · τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης , ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ · ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν . Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων , κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα , τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην · τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων , ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ . ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες · μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν · ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων , ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος · τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς , δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι , τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι , δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας . αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων . Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι , τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας , ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν · τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς . καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων , ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε · κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων , πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην · ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα . ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο · δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν , ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι . τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος , οὐδ’ ἔχεν ἔγχος , ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε · τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ , κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα · ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Mais dès qu ' ils atteignent le gué du beau fleuve , du Xanthe tourbillonnant , dont le père est Zeus immortel , Achille les coupe en deux . Il pousse les uns vers la plaine , dans la direction de la ville . C ' est par , la veille encore , les Achéens affolés fuyaient la furie de l ' illustre Héctor , qu ' aujourd ' hui les Troyens dévalent , apeurés , tandis qu ' Héré devant eux déploie une vapeur épaisse destinée à les retenir ! L ' autre moitié en revanche se trouve acculée au fleuve profond , qui roule en tourbillons d ' argent . Ils s ' y précipitent àlors à grand fracas ; les eaux profondes bruissent ; les falaises , tout autour , grondent terriblement . Au milieu des cris , ils nagent , de - ci , de - , tournant avec les tourbillons . On dirait des sauterelles que la pussée de l ' incendie a toutes soulevées pour fuir vers un fleuve : une flamme vivace a brusquement jailli ; elle est , qui les brûle ; toutes cherchent un abri dans l ' eau . Ainsi , sours la poussée d ' Achille , le cours du Xanthe aux tourbillons profonds se remplit d ' un fracas de chars et d ' hommes à la fois . Le héros divin laisse alors , sur la falaise , sa pique appuyée à des tamaris , et s ' élance dans le fleuve , pareil à un dieu . Il n ' a qu ' une épée ; son coeur ne songe qu ' à des oeuvres de mort . Il va frappant à la ronde , et une plainte monte , horrible , de tous les corps que frappe son épée . L ' onde devient rouge de sang . on voit parfois , devant un énorme dauphin , les poissons qui s ' enfuient et remplissent les fonds d ' un port au bon mouillage : ils ont si grand peur ! qui est saisi est sûr d ' être mangé . De même les Troyens , tout le long des eaux du fleuve terrible , cherchent un abri sous l ' escarpement des berges . Mais , quand ses bras sont las de tuer , il ramasse alors , vivants , dans le fleuve , douze jeunes hommes , qui paieront pour le fils de Ménoetios , pour Patrocle mort . Il les fait sortir du fleuve , effarés comme des faons ; il leur lie les bras par derrière , avec les bonnes courroies qu ' ils portent eux - mêmes sur leur souples tuniques , et il les confie aux siens , pour qu ' ils les emmènent aux nefs creuses . Puis il bondit de nouveau en avant , avide de massacre . Il tombe alors sur un fils de Priam le Dardanide , qui s ' échappe à l ' instant du fleuve . C ' est Lycaon , qu ' il a pris lui - même naguère et par force emmené du verger de son père , au cours d ' une attaque nocturne . Lycaon s ' occupait , avec le bronze aigu , à couper de jeunes branches à un figuier sauvage , afin d ' en fabriquer une rampe de char . Le divin Achille s ' était à ce moment abattu sur lui comme un désastre imprévu . puis il l ' avait emmené sur ses nefs et vendu dans la belle Lemnos , le fils d ' Iéson l ' avait acheté . Un hôte alors l ' avait tiré de , en donnant de lui un gros prix ; c ' était Éétion d ' Imbros , qui l ' avait ensuite envoyé dans la divine Arisbé , d ' il s ' était échappé et avait regagné le palais paternel . Depuis onze jours , rentré de Lesbos , il goûtait en son coeur la joie de vivre avec les siens . Mais , le douzième jour , le Ciel le fait de nouveau tomber dans les mains d ' Achille , qui doit l ' expédier de force chez Hadès . Donc , le divin Achille aux pieds infatigables l ' aperçoit , désarmé , sans casque ni écu , sans javeline mème : il a tout jeté à terre . La sueur l ' a épuisé , dans ses efforts pour échapper au fleuve , et la fatigue a dompté ses genoux . Achille alors s ' irrite et dit à son grand coeur :

( 104 ) 24% GRC
( 324 ) 76% GRC - FRA

( 528 ) 68% GRC - FRA
( 252 ) 32% FRA