Latin | български

# Texts: 9

trilingual test

Dimitar Iliev /
 • Created on 2018-05-02 18:30:09
 • Modified on 2018-05-02 18:42:31
 • Aligned by Dimitar Iliev
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие/спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
Τhey were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward , from that part a large number of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

Omg look at this sentence now not only latin but also english and yes.

Nikola /
 • Created on 2018-05-02 18:31:51
 • Modified on 2018-05-02 18:43:01
 • Aligned by Nikola
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и на смелост и на стремеж за воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort advanced forward , from that part , a large quantity of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

A exercise of three languages

Stefan /
 • Created on 2018-05-02 18:32:22
 • Translated by Student of classical philology
 • Aligned by Stefan
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост и по стремеж към воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , към тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equel in bravery as well as in the urge to fight , our people , although deserted by their leader and fate nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down .

( 33 ) 83% LAT
( 7 ) 17% LAT - BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

Excercise 8 2/3

Martin Yosifov /
 • Created on 2018-05-02 18:43:30
 • Modified on 2018-05-02 18:45:44
 • Aligned by Martin Yosifov
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
И по мъжество , и по влечение към сражаването бяха равнопоставени ; нашите , макар че от военачалника и от съдбата бяха напуснати , все пак поставиха всяка надежда за благополучие в мъжеството си , и колкото пъти която и да е от кохорта да беше изтичала напред , от тази част умираше голям брой от враговете .
They were equal in bravery as well as in urge to fight ; although our people were left by their leader and their fate , and put all they hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down dead .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

Sentence alignment

Veronika /
 • Created on 2018-05-02 18:45:26
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , altough deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort ran forward , from that part large number of enemies fell down .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

Alignment of C. Julius Caesar, De bello Gallico, 1.52

/
 • Created on 2018-07-02 13:25:57
 • Aligned by
Latin
български
English
Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit , uti eos testes suae quisque virtutis haberet ; ipse a dextro cornu , quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat , proelium commisit . Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt , ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur . Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est . At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt . Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent . Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset , a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant . Id cum animadvertisset P . Crassus adulescens , qui equitatui praeerat , quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur , tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit .
Цезар повери командуването на отделните легиони на своите легати и квестори , за да могат те да бъдат свидетели за храбростта на всеки , а сам той започна сражение от своето дясно крило , тъй като забеляза , че именно там неприятелите са най-слаби . По даден боен сигнал нашите бойци се нахвърлиха тъй стремително в атака срещу неприятелите и тъй внезапно се втурнаха напред срещу тях , че просто нямаше време и място да бъдат обстрелвани с копия . Ето защо те захвърлиха копията си и
започнаха бой с мечове . Германците обаче , опитни в своя начин на бой , бързо образуваха фаланга и отбиха нападението с мечове . Мнозина наши храбри бойци със скок навлизаха във фалангата , изтръгваха щитовете от ръцете им и им нанасяха рани с удари отгоре . Докато на левия фланг нашите разгромиха и обърнаха в бягство неприятеля , на десния фланг със своето числено превъзходство той притискаше силно нашите бойци . Като забеляза това , младият Публий Крас , командир на нашата
конница , който бе по-свободен , отколкото намиращите се на бойната линия офицери , изпрати в помощ на изпадналите в трудно положение наши войници третата бойна редица .
Caesar appointed over each legion a lieutenant and a questor , that every one might have them as witnesses of his valor . He himself began the battle at the head of the right wing , because he had observed that part of the enemy to be the least strong . Accordingly our men , upon the signal being given , vigorously made an attack upon the enemy , and the enemy so suddenly and rapidly rushed forward , that there was no time for casting the javelins at them . Throwing aside [ therefore ] their javelins , they fought with swords hand to hand . But the Germans , according to their custom , rapidly forming a phalanx , sustained the attack of our swords . There were found very many of our soldiers who leaped upon the phalanx , and with their hands tore away the shields , and wounded the enemy from above . Although the army of the enemy was routed on the left wing and put to flight , they [ still ] pressed heavily on our men from the right wing , by the great number of their troops . On observing which , P . Crassus , a young man , who commanded the cavalry-as he was more disengaged than those who were employed in the fight-sent the third line as a relief to our men who were in distress .

( 82 ) 57% LAT
( 63 ) 43% LAT - BUL

( 91 ) 46% LAT - BUL
( 107 ) 54% BUL

( 91 ) 46% LAT - BUL
( 107 ) 54% BUL

Alignment of C. Julius Caesar, De bello Gallico, 1.52

Veronika /
 • Created on 2018-07-02 13:32:13
 • Modified on 2018-07-02 14:33:41
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit , uti eos testes suae quisque virtutis haberet ; ipse a dextro cornu , quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat , proelium commisit . Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt , ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur . Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est . At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt . Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent . Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset , a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant . Id cum animadvertisset P . Crassus adulescens , qui equitatui praeerat , quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur , tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit .
Цезар повери командуването на отделните легиони на своите легати и квестори , за да могат те да бъдат свидетели за храбростта на всеки , а сам той започна сражение от своето дясно крило , тъй като забеляза , че именно там неприятелите са най-слаби . По даден боен сигнал нашите бойци се нахвърлиха тъй стремително в атака срещу неприятелите и тъй внезапно се втурнаха напред срещу тях , че просто нямаше време и място да бъдат обстрелвани с копия . Ето защо те захвърлиха копията си и
започнаха бой с мечове . Германците обаче , опитни в своя начин на бой , бързо образуваха фаланга и отбиха нападението с мечове . Мнозина наши храбри бойци със скок навлизаха във фалангата , изтръгваха щитовете от ръцете им и им нанасяха рани с удари отгоре . Докато на левия фланг нашите разгромиха и обърнаха в бягство неприятеля , на десния фланг със своето числено превъзходство той притискаше силно нашите бойци . Като забеляза това , младият Публий Крас , командир на нашата
конница , който бе по-свободен , отколкото намиращите се на бойната линия офицери , изпрати в помощ на изпадналите в трудно положение наши войници третата бойна редица .
Caesar appointed over each legion a lieutenant and a questor , that every one might have them as witnesses of his valor . He himself began the battle at the head of the right wing , because he had observed that part of the enemy to be the least strong . Accordingly our men , upon the signal being given , vigorously made an attack upon the enemy , and the enemy so suddenly and rapidly rushed forward , that there was no time for casting the javelins at them . Throwing aside [ therefore ] their javelins , they fought with swords hand to hand . But the Germans , according to their custom , rapidly forming a phalanx , sustained the attack of our swords . There were found very many of our soldiers who leaped upon the phalanx , and with their hands tore away the shields , and wounded the enemy from above . Although the army of the enemy was routed on the left wing and put to flight , they [ still ] pressed heavily on our men from the right wing , by the great number of their troops . On observing which , P . Crassus , a young man , who commanded the cavalry-as he was more disengaged than those who were employed in the fight-sent the third line as a relief to our men who were in distress .

( 0 ) 0% LAT
( 145 ) 100% LAT - BUL

( 198 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 198 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

Alignment of De Bello Alexandrino. 1. 1.

Veronika /
 • Created on 2019-02-13 18:08:44
 • Modified on 2019-02-13 22:01:38
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Bello Alexandrino conflato Caesar Rhodo atque ex Syria Ciliciaque omnem classem arcessit ; Creta sagittarios , equites ab rege Nabataeorum Malcho evocat ; tormenta undique conquiri et frumentum mitti , auxilia adduci iubet . Interim munitiones cotidie operibus augentur atque omnes oppidi partes , quae minus esse firmae videntur , testudinibus ac musculis +aptantur+ ; ex aedificiis autem per foramina in proxima aedificia arietes immittuntur , quantumque aut ruinis deicitur aut per vim recipitur loci , in tantum munitiones proferuntur . Nam incendio fere tuta est Alexandrea , quod sine contignatione ac materia sunt aedificia et structuris ac fornicibus continentur tectaque sunt rudere aut pavimentis . Caesar maxime studebat ut , quam angustissimam partem oppidi palus a meridie interiecta efficiebat , hanc operibus vineisque agendis ab reliqua parte urbis excluderet , illud spectans primum ut , cum in duas partis esset urbis divisa acies , uno consilio atque imperio administraretur , deinde ut laborantibus succurri atque ex altera oppidi parte auxilium ferri posset , in primis vero ut aqua pabuloque abundaret , quarum alterius rei copiam exiguam , alterius nullam omnino facultatem habebat ; quod utrumque large palus praebere poterat .
Когато избухна Александрийската война , Цезар повика цялата си флота от Родос , Сирия и Киликия , стрелци поиска от Крит , конници - от царя на набатейците Малах и заповяда да му бъдат събрани отвсякъде метателни машини , да му се изпрати жито и да му се доведат спомагателни войски . През това време с всеки изминат ден укрепленията му нарастваха с нови съоръжения ; всички части на града , които му се струваше , че не са достатъчно защитени , бяха оборудвани с костенурки и с мускули . А през отвори в домовете към най-близките им сгради се пренасяха овни и в пространствата от разчистени развалини или пък превзети от нашите войски с щурм на преден план се изграждаха нови укрепителни съоръжения . Така Александрия беше почти напълно защитена от опожаряване , тъй като сградите и са построени без греди и без дървен материал , притежават каменни зидове и сводове , а покривите им са направени от споени с хоросан и глина каменни плочи . Главната цел на Цезар беше да ограничи колкото е възможно най-много тази най-тясна ивица от града от намиращото се на юг от нея блато и чрез укрепителни съоръжения и винеи да я отдели от останалата част на града . С това Цезар целеше , първо , макар че градът се разделяше на две части , бойните действия да бъдат подчинени на един общ план и на общо командуване ; второ , да бъде възможно да се окаже помощ на онези войскови части , които се окажат в затруднено положение , като им се изпратят подкрепления от другата част на града и - особено важно за него - да се да се запаси обилно с вода и фураж , защото водата му беше в твърде ограничено количество , с фураж въобще нямаше никакъв начин да се снабдява , а пък блатното езеро му предоставяше големи възможности да се снабдява и с едното и с другото .
When the Alexandrian war flared up , Caesar summoned every fleet from Rhodes and Syria and Cilicia ; from Crete he raised archers , and cavalry from Malchus , king of the Nabataeans , and ordered artillery to be procured , cornº despatched , and auxiliary troops mustered from every quarter . Meanwhile the entrenchments were daily extended by additional works , and all those sectors of the town which appeared to be not strong enough were provided with shelters and mantlets ; battering-rams , moreover , were introduced from one building into the next through holes , and the entrenchments were extended to cover all the ground laid bare by demolitions or gained by force of arms . For Alexandria is well-nigh fire-proof , because its buildings contain no wooden joinery and are held together by an arched construction and are roofed with rough-cast or tiling . Caesar was particularly anxious that , by bringing to bear his siege-works and pent-houses , he should isolate from the rest of the city that narrowest part of the town which was most constricted by the barrier of marshland lying to the south ; his object being first that , since his army was divided between two sectors of the city , it should be controlled by a single strategy and command ; secondly , that if they got into difficulties in one sector of the town , assistance and support could be brought from the other sector . But above all his object was to secure himself abundance of water and fodder ; of which , as regards the former , he had but a scanty supply , and , as regards the latter , no stocks whatever ; and the marshland could afford him bountiful supplies of both .

( 0 ) 0% LAT
( 191 ) 100% LAT - BUL

( 322 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 322 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

In Catilinam I

Yasen /
 • Created on 2019-04-02 10:34:05
 • Modified on 2019-04-02 10:56:35
 • Translated by Yasen
 • Aligned by Yasen
Latin
български
English
1 . Quo usque tandem abutere , Catilina , patientia nostra ? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia ? Nihilne te nocturnum praesidium Palati , nihil urbis vigiliae , nihil timor populi , nihil concursus bonorum omnium , nihil hic munitissimus habendi senatus locus , nihil horum ora voltusque moverunt ? Patere tua consilia non sentis , constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides ? Quid proxima , quid superiore nocte egeris , ubi fueris , quos convocaveris , quid consilii ceperis , quem nostrum ignorare arbitraris ?
1 . Докога най-сетне , Катилина , ще злоупотребяваш с нашето търпение ? Колко дълго още този твой бяс ще ни се изплъзва ? До какъв предел ще се хвърли необузданата ти дързост ? С нищо нощната стража на Палатинския хълм , с нищо ли градската нощна стража1 , с нищо ли страхът на народа , с нищо ли това най-укрепено място за сенатски заседания2 , с нищо ли не те трогнаха лицата и изразът на тези сенатори ? Какво си правил снощи , какво си правил миналата нощ , къде си бил , кои си повикал , какво решение си взел кой от нас смяташ , че не знае ?
1 . When , O Catiline , do you mean to cease abusing our patience ? How long is that madness of yours still to mock us ? When is there to be an end of that unbridled audacity of yours , swaggering about as it does now ? Do not the nightly guards placed on the Palatine Hill—do not the watches posted throughout the city—does not the alarm of the people , and the union of all good men—does not the precaution taken of assembling the senate in this most defensible place—do not the looks and countenances of this venerable body here present , have any effect upon you ? Do you not feel that your plans are detected ? Do you not see that your conspiracy is already arrested and rendered powerless by the knowledge which every one here possesses of it ? What is there that you did last night , what the night before— where is it that you were—who was there that you summoned to meet you—what design was there which was adopted by you , with which you think that any one of us is unacquainted ?

( 16 ) 16% LAT
( 85 ) 84% LAT - BUL

( 95 ) 85% LAT - BUL
( 17 ) 15% BUL

( 95 ) 85% LAT - BUL
( 17 ) 15% BUL