Latin | български

# Texts: 8

trilingual test

Dimitar Iliev /
 • Created on 2018-05-02 18:30:09
 • Modified on 2018-05-02 18:42:31
 • Aligned by Dimitar Iliev
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие/спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
Τhey were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward , from that part a large number of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

Omg look at this sentence now not only latin but also english and yes.

Nikola /
 • Created on 2018-05-02 18:31:51
 • Modified on 2018-05-02 18:43:01
 • Aligned by Nikola
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и на смелост и на стремеж за воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort advanced forward , from that part , a large quantity of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

A exercise of three languages

Stefan /
 • Created on 2018-05-02 18:32:22
 • Translated by Student of classical philology
 • Aligned by Stefan
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост и по стремеж към воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , към тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equel in bravery as well as in the urge to fight , our people , although deserted by their leader and fate nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down .

( 33 ) 83% LAT
( 7 ) 17% LAT - BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

Excercise 8 2/3

Martin Yosifov /
 • Created on 2018-05-02 18:43:30
 • Modified on 2018-05-02 18:45:44
 • Aligned by Martin Yosifov
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
И по мъжество , и по влечение към сражаването бяха равнопоставени ; нашите , макар че от военачалника и от съдбата бяха напуснати , все пак поставиха всяка надежда за благополучие в мъжеството си , и колкото пъти която и да е от кохорта да беше изтичала напред , от тази част умираше голям брой от враговете .
They were equal in bravery as well as in urge to fight ; although our people were left by their leader and their fate , and put all they hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down dead .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

Sentence alignment

Veronika /
 • Created on 2018-05-02 18:45:26
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , altough deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort ran forward , from that part large number of enemies fell down .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

Alignment of C. Julius Caesar, De bello Gallico, 1.52

/
 • Created on 2018-07-02 13:25:57
 • Aligned by
Latin
български
English
Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit , uti eos testes suae quisque virtutis haberet ; ipse a dextro cornu , quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat , proelium commisit . Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt , ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur . Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est . At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt . Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent . Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset , a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant . Id cum animadvertisset P . Crassus adulescens , qui equitatui praeerat , quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur , tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit .
Цезар повери командуването на отделните легиони на своите легати и квестори , за да могат те да бъдат свидетели за храбростта на всеки , а сам той започна сражение от своето дясно крило , тъй като забеляза , че именно там неприятелите са най-слаби . По даден боен сигнал нашите бойци се нахвърлиха тъй стремително в атака срещу неприятелите и тъй внезапно се втурнаха напред срещу тях , че просто нямаше време и място да бъдат обстрелвани с копия . Ето защо те захвърлиха копията си и
започнаха бой с мечове . Германците обаче , опитни в своя начин на бой , бързо образуваха фаланга и отбиха нападението с мечове . Мнозина наши храбри бойци със скок навлизаха във фалангата , изтръгваха щитовете от ръцете им и им нанасяха рани с удари отгоре . Докато на левия фланг нашите разгромиха и обърнаха в бягство неприятеля , на десния фланг със своето числено превъзходство той притискаше силно нашите бойци . Като забеляза това , младият Публий Крас , командир на нашата
конница , който бе по-свободен , отколкото намиращите се на бойната линия офицери , изпрати в помощ на изпадналите в трудно положение наши войници третата бойна редица .
Caesar appointed over each legion a lieutenant and a questor , that every one might have them as witnesses of his valor . He himself began the battle at the head of the right wing , because he had observed that part of the enemy to be the least strong . Accordingly our men , upon the signal being given , vigorously made an attack upon the enemy , and the enemy so suddenly and rapidly rushed forward , that there was no time for casting the javelins at them . Throwing aside [ therefore ] their javelins , they fought with swords hand to hand . But the Germans , according to their custom , rapidly forming a phalanx , sustained the attack of our swords . There were found very many of our soldiers who leaped upon the phalanx , and with their hands tore away the shields , and wounded the enemy from above . Although the army of the enemy was routed on the left wing and put to flight , they [ still ] pressed heavily on our men from the right wing , by the great number of their troops . On observing which , P . Crassus , a young man , who commanded the cavalry-as he was more disengaged than those who were employed in the fight-sent the third line as a relief to our men who were in distress .

( 82 ) 57% LAT
( 63 ) 43% LAT - BUL

( 91 ) 46% LAT - BUL
( 107 ) 54% BUL

( 91 ) 46% LAT - BUL
( 107 ) 54% BUL

Alignment of C. Julius Caesar, De bello Gallico, 1.52

Veronika /
 • Created on 2018-07-02 13:32:13
 • Modified on 2018-07-02 14:33:41
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit , uti eos testes suae quisque virtutis haberet ; ipse a dextro cornu , quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat , proelium commisit . Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt , ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur . Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est . At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt . Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent . Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset , a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant . Id cum animadvertisset P . Crassus adulescens , qui equitatui praeerat , quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur , tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit .
Цезар повери командуването на отделните легиони на своите легати и квестори , за да могат те да бъдат свидетели за храбростта на всеки , а сам той започна сражение от своето дясно крило , тъй като забеляза , че именно там неприятелите са най-слаби . По даден боен сигнал нашите бойци се нахвърлиха тъй стремително в атака срещу неприятелите и тъй внезапно се втурнаха напред срещу тях , че просто нямаше време и място да бъдат обстрелвани с копия . Ето защо те захвърлиха копията си и
започнаха бой с мечове . Германците обаче , опитни в своя начин на бой , бързо образуваха фаланга и отбиха нападението с мечове . Мнозина наши храбри бойци със скок навлизаха във фалангата , изтръгваха щитовете от ръцете им и им нанасяха рани с удари отгоре . Докато на левия фланг нашите разгромиха и обърнаха в бягство неприятеля , на десния фланг със своето числено превъзходство той притискаше силно нашите бойци . Като забеляза това , младият Публий Крас , командир на нашата
конница , който бе по-свободен , отколкото намиращите се на бойната линия офицери , изпрати в помощ на изпадналите в трудно положение наши войници третата бойна редица .
Caesar appointed over each legion a lieutenant and a questor , that every one might have them as witnesses of his valor . He himself began the battle at the head of the right wing , because he had observed that part of the enemy to be the least strong . Accordingly our men , upon the signal being given , vigorously made an attack upon the enemy , and the enemy so suddenly and rapidly rushed forward , that there was no time for casting the javelins at them . Throwing aside [ therefore ] their javelins , they fought with swords hand to hand . But the Germans , according to their custom , rapidly forming a phalanx , sustained the attack of our swords . There were found very many of our soldiers who leaped upon the phalanx , and with their hands tore away the shields , and wounded the enemy from above . Although the army of the enemy was routed on the left wing and put to flight , they [ still ] pressed heavily on our men from the right wing , by the great number of their troops . On observing which , P . Crassus , a young man , who commanded the cavalry-as he was more disengaged than those who were employed in the fight-sent the third line as a relief to our men who were in distress .

( 0 ) 0% LAT
( 145 ) 100% LAT - BUL

( 198 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 198 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

Alignment of De Bello Alexandrino. 1. 1.

Veronika /
 • Created on 2019-02-13 18:08:44
 • Modified on 2019-02-13 22:01:38
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Bello Alexandrino conflato Caesar Rhodo atque ex Syria Ciliciaque omnem classem arcessit ; Creta sagittarios , equites ab rege Nabataeorum Malcho evocat ; tormenta undique conquiri et frumentum mitti , auxilia adduci iubet . Interim munitiones cotidie operibus augentur atque omnes oppidi partes , quae minus esse firmae videntur , testudinibus ac musculis +aptantur+ ; ex aedificiis autem per foramina in proxima aedificia arietes immittuntur , quantumque aut ruinis deicitur aut per vim recipitur loci , in tantum munitiones proferuntur . Nam incendio fere tuta est Alexandrea , quod sine contignatione ac materia sunt aedificia et structuris ac fornicibus continentur tectaque sunt rudere aut pavimentis . Caesar maxime studebat ut , quam angustissimam partem oppidi palus a meridie interiecta efficiebat , hanc operibus vineisque agendis ab reliqua parte urbis excluderet , illud spectans primum ut , cum in duas partis esset urbis divisa acies , uno consilio atque imperio administraretur , deinde ut laborantibus succurri atque ex altera oppidi parte auxilium ferri posset , in primis vero ut aqua pabuloque abundaret , quarum alterius rei copiam exiguam , alterius nullam omnino facultatem habebat ; quod utrumque large palus praebere poterat .
Когато избухна Александрийската война , Цезар повика цялата си флота от Родос , Сирия и Киликия , стрелци поиска от Крит , конници - от царя на набатейците Малах и заповяда да му бъдат събрани отвсякъде метателни машини , да му се изпрати жито и да му се доведат спомагателни войски . През това време с всеки изминат ден укрепленията му нарастваха с нови съоръжения ; всички части на града , които му се струваше , че не са достатъчно защитени , бяха оборудвани с костенурки и с мускули . А през отвори в домовете към най-близките им сгради се пренасяха овни и в пространствата от разчистени развалини или пък превзети от нашите войски с щурм на преден план се изграждаха нови укрепителни съоръжения . Така Александрия беше почти напълно защитена от опожаряване , тъй като сградите и са построени без греди и без дървен материал , притежават каменни зидове и сводове , а покривите им са направени от споени с хоросан и глина каменни плочи . Главната цел на Цезар беше да ограничи колкото е възможно най-много тази най-тясна ивица от града от намиращото се на юг от нея блато и чрез укрепителни съоръжения и винеи да я отдели от останалата част на града . С това Цезар целеше , първо , макар че градът се разделяше на две части , бойните действия да бъдат подчинени на един общ план и на общо командуване ; второ , да бъде възможно да се окаже помощ на онези войскови части , които се окажат в затруднено положение , като им се изпратят подкрепления от другата част на града и - особено важно за него - да се да се запаси обилно с вода и фураж , защото водата му беше в твърде ограничено количество , с фураж въобще нямаше никакъв начин да се снабдява , а пък блатното езеро му предоставяше големи възможности да се снабдява и с едното и с другото .
When the Alexandrian war flared up , Caesar summoned every fleet from Rhodes and Syria and Cilicia ; from Crete he raised archers , and cavalry from Malchus , king of the Nabataeans , and ordered artillery to be procured , cornº despatched , and auxiliary troops mustered from every quarter . Meanwhile the entrenchments were daily extended by additional works , and all those sectors of the town which appeared to be not strong enough were provided with shelters and mantlets ; battering-rams , moreover , were introduced from one building into the next through holes , and the entrenchments were extended to cover all the ground laid bare by demolitions or gained by force of arms . For Alexandria is well-nigh fire-proof , because its buildings contain no wooden joinery and are held together by an arched construction and are roofed with rough-cast or tiling . Caesar was particularly anxious that , by bringing to bear his siege-works and pent-houses , he should isolate from the rest of the city that narrowest part of the town which was most constricted by the barrier of marshland lying to the south ; his object being first that , since his army was divided between two sectors of the city , it should be controlled by a single strategy and command ; secondly , that if they got into difficulties in one sector of the town , assistance and support could be brought from the other sector . But above all his object was to secure himself abundance of water and fodder ; of which , as regards the former , he had but a scanty supply , and , as regards the latter , no stocks whatever ; and the marshland could afford him bountiful supplies of both .

( 0 ) 0% LAT
( 191 ) 100% LAT - BUL

( 322 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 322 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL