Ἑλληνική | Parthian_tr

# Texts: 2
Users:

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht - 2nd Paragaph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
Ἑλληνική
Parthian_tr
Parthian_tr
κα [ κα ] τ [ έχω ] ἔθνη Περσίδα Π [ αρθίαν ] Οὑ [ ζη ] νήν Μ [ ησαν ] ηνήν Ἀσσυρίαν Ἀδιαβηνήν Ἀραβίαν Ἀδουρβαδηνήν Ἀρμενίαν Ἰβηρίαν Μαχελονίαν Ἀλβανίαν , [ ] γηνή [ ν ἕως ] μπ [ ροσ ] θ [ εν ] Καπ ὄρους καὶ πυ [ λ ] [ ν Ἀλαν ] ῶν καὶ ὅλον τὸ Πρεσσουαρ ὄρος
W HHSNWm [ tr p ] ’rs [ pr ] tw hwztn myšn [ swrstn ntwšrkn *’rb’ys ] tny ’t [ r ] wptkn ’rmny wyršn sykn ’rd’n bl’skn HN prhš OL kpy ΘWRA W ’l’nn TROA W hmk pryšhwr ΘWRA
ud dārām [ šahr P ] ārs * [ Parθaw Xūzestān Mēšān A [ sūrestān Nōdšīragān Arbāyes ] tān Ādu [ r ] bādegān Armin Wiržān Sīgān Ardān Balāsagān yad fraxš ō Kaf kōf ud Alānān bar ud hamag Parišxwār kōf

( 4 ) 6% GRC
( 67 ) 94% GRC - XPR

( 43 ) 100% GRC - XPR
( 0 ) 0% XPR

( 43 ) 100% GRC - XPR
( 0 ) 0% XPR

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht- 6th Paragraph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
  • Created on 2017-08-26 19:09:01
  • Modified on 2017-08-26 19:10:19
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian_tr
Parthian_tr
κ [ α ] [ τ ] ε πρώτως ἐπὶ τὴν βασιλίαν τῶν ἐθνῶν ἔστημεν , Γορδιανὸς Καῖσαρ ἀπὸ πάσης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς Γούθθων τε καὶ Γερμανῶν ἐθνῶν [ δύναμιν συνέλεξ ] εν [ καὶ εἰ ] ς [ τὴ ] ν [ σσ ] υρίαν [ πὶ τὸ ] τῶν Ἀριανῶν ἔθνος καὶ ἡμᾶς ἐπῆλθεν · καὶ εἰς τοὺς ὅρους τῆς Ἀσσυρίας ἐν τῇ Μησιχίῃ ἐξ ἐναντίας πόλεμος μέγας γέγονεν
W AMT nhwšt pty hštr HQAYMWt HWYm gwrtnyws kysr MN hmk prwm gwt W grm’ny’ hštr z’wry hngwšn OBDt W OL ’swrstn ’pr ’ry’nhštr W LN AT [ Y ] t W pty ’swrstn m [ rz ] B mšyk ptydymn RBA znbk YHWt
ud kaδ naxwišt pad šahr awištād ahēm , Gōrdanyos Kēsar hamag Frōm , Gōt ud Garmāniyā šahr zāwar hangāwišn kerd ; ud ō Asūrestān abar Ērānšahr ud amā āγ [ a ] d , ud pad Asūrestān m [ arz ] pad Mišīk paddēmān wuzurg zambag būd .

( 2 ) 3% GRC
( 73 ) 97% GRC - XPR

( 44 ) 100% GRC - XPR
( 0 ) 0% XPR

( 44 ) 100% GRC - XPR
( 0 ) 0% XPR