Ἑλληνική | Parthian_tr

# Texts: 3
Users:

ŠKZ - First paragraph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
Ἑλληνική
Parthian_tr
فارسی
ἐγὼ Μασδαασνης θεὸς Σαπώρης , βασιλεὺς βασιλέων Ἀριανῶν κ [ α ] Ἀναριανῶ [ ν , ἐκ γέ ] νους θεῶν , υἱὸς Μ [ ασδα ] ασνου θεοῦ [ Ἀρ ] τ [ α ] ξάρου βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν ἐκ γένους θεῶν , ἔγγονος θεοῦ Παπάκ [ ου ] βασιλέως  τοῦ Ἀριανῶν ἔθνου [ ς δεσπότης εἰμ ] .
Az , mazdēzn baγ Šābuhr , šāhān šāh Ērān ud Anēran , čihr yazdān , puhr mazdēzn baγ Ardašīr , šāhān šāh Ērān , čihr yazdān , puhrēpuhr baγ Pābag šāh , Ērānšahr xwadāy ahēm .
من , بغ مزدیسن , شاپور شاهان شاه ایران و انیران , که چهر از یزدان ( دارد ) , پسر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان ( دارد ) , نوه‌ی بغ بابک شاه ایرانشهر , فرمانروا هستم .

( 20 ) 32% GRC
( 43 ) 68% GRC - XPR

( 29 ) 72% GRC - XPR
( 11 ) 28% XPR

( 29 ) 72% GRC - XPR
( 11 ) 28% XPR

The inscription of Shapur I at Naqsh-e rajab

Farnoosh Shamsian / ŠNRb
  • Created on 2017-05-24 11:27:51
  • Modified on 2018-04-28 07:40:16
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian_tr
فارسی
τὸ πρόσωπον τοῦτο Μασδάσνου θεοῦ Σαπώρου , βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν καὶ Ἀναριανῶν ἐκ γένους θεῶν , υἱοῦ Μασδάσνου θεοῦ Ἀρταξάρου , βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν , ἐκ γένους θεῶν , ἐκγόνου θεοῦ Παπάκου βασιλέως .
ptkr znH mzdyzn ALHA šhypwhr MLKYN MLKA ’ry’n W ’ny’ry’n MNW šyhr MN y’ztn BRY mzdyzn ALHA ’rthštr MLKYN MLKA ’ry’n MNW šyhr MN y’ztn BRYLBRY ALHA p’pk MLKA .
این پیکر بغ مزدیسن شاپور شاهان شاه ایران و انیران ( است ) که چهر از یزدان ( دارد ) , پسر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان ( دارد ) , نوه بغ بابک شاه .

( 6 ) 18% GRC
( 28 ) 82% GRC - XPR

( 27 ) 90% GRC - XPR
( 3 ) 10% XPR

( 27 ) 90% GRC - XPR
( 3 ) 10% XPR

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht - 5th Paragaph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
  • Created on 2017-08-23 20:55:31
  • Translated by Farnoosh Shamsian
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian_tr
فارسی
καὶ ταῦτα τὰ τοσαῦτα ἔθνη καὶ τοὺς δεσπότας τῶν ἐθνῶν τῶν ἐκ παντὸς μέρους πάντας ἡμεῖν [ εἰς φόρους καὶ δουλ ] είαν ἐστήσα [ μ ] εν .
Ud im āwand šahr ud šahrδār ud pādgōsbān harw amā pad bāž ud bandagīf awestād ahēnd .
و این چند سرزمین و فرمانروایان ِِ سرزمین‌ها از هر بخش , همه را به باج و بردگی برای ما ایستاندیم .

( 1 ) 3% GRC
( 28 ) 97% GRC - XPR

( 15 ) 88% GRC - XPR
( 2 ) 12% XPR

( 15 ) 88% GRC - XPR
( 2 ) 12% XPR