Ἑλληνική | русский

# Texts: 3
Users:

Thucydides 2.35

Varv Troitski /
  • Created on 2020-12-27 02:25:48
  • Modified on 2020-12-27 19:48:48
  • Aligned by Varv Troitski
Ἑλληνική
русский
English
οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε , ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν . ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς , οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε , καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι . χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν μόλις καὶ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται . τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι , τε ἄπειρος ἔστιν καὶ πλεονάζεσθαι , διὰ φθόνον , εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι . μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι , ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν : τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν . ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν , χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον .
Большинство выступавших здесь до меня ораторов воздавали уже хвалу законодателю , который к установленным погребальным обрядам в честь павших прибавил еще обычай держать надгробную речь , ибо прекрасен обычай чествовать героев , павших на поле брани . Я предпочел бы гражданам , проявившим героическую доблесть на деле , только делом и воздавать почести , именно так , как вы видите ныне при этой , совершаемой городом , погребальной церемонии : по-моему , несправедливо оценку доблести столь многих героев ставить в зависимость от дарования одного человека и от того , будет ли хороша его речь или плоха . Действительно , трудно оратору
найти надлежащую меру заслуг там , где вряд ли возможно утвердить в душе слушателей хотя бы доверие к истинности сказанного . Ведь афинянин , хорошо осведомленный о событиях как их сочувствующий участник , найдет речь оратора слишком слабой сравнительно с тем , что он ожидал бы услышать и что ему самому известно . С другой стороны , человек , непричастный к событиям , услышав о деяниях , превосходящих его собственные силы , пожалуй , из зависти подумает , что иные подвиги слишком преувеличены . Ведь люди верят в истинность похвал , воздаваемых другим , лишь до такой степени , в
какой они считают себя способными совершить подобные подвиги . А все , что свыше их возможностей , тотчас же вызывает зависть и недоверие . Но так как наши предки признали этот обычай похвальным , то и я , повинуясь закону , насколько это в моих силах , буду стараться удовлетворить желаниям и убеждениям каждого .
Indeed , many of those who have already spoken here have praised the one who delivered forth this speech to law , because it is noble that this be spoken at the burial of those having been in war . I would have thought it to be sufficient , with the good men having fallen to a deed , and to also by a deed show honors , the kind which even now you see around this tomb , having been prepared at the public cost , and that the virtues of many not be endangered by one man , speaking well or poorly , as to being believed . Of course to speak moderately is difficult in a time when even only just the appearance of truth is guaranteed . One who is privy and a well-disposed hearer perhaps was accustomed to show something for himself , too sparingly , compared to what he wishes and knows . Another , boundless , is ( accustomed that ) things are exaggerated , on account of envy , if he should hear anything exceeding his own nature . For his praises , spoken about others , are bearable , so long as even each man himself should be thought to be competent to do something of which he has heard : those wishing ill-will on one exceeding in them even actually are not to be trusted . But since it was approved by those long ago to nobly have these ( speeches ) in this way , it is necessary that I , following the law , try to attain the wishes and expectations of each of you as far as possible .

( 20 ) 11% GRC
( 166 ) 89% GRC - RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

Thucydides 2.34

Varv Troitski /
  • Created on 2020-12-22 19:56:39
  • Modified on 2020-12-22 20:30:48
  • Aligned by Varv Troitski
Ἑλληνική
русский
English
ν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε . τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες , καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται : ἐπειδὰν δὲ ἐκφορὰ , λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι , φυλῆς ἑκάστης μίαν : ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς . μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν , οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν . ξυνεκφέρει δὲ βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων , καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι . τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα , ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως , καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων , πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι : ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν . ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ , ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως , ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ , λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα : μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται . ὧδε μὲν θάπτουσιν : καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου , ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς , ἐχρῶντο τῷ νόμῳ . ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν . καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε , προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον , ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου , ἔλεγε τοιάδε .
Той же зимой афиняне совершили , по обычаю предков , от имени государства торжественную церемонию погребения воинов , павших в первый год войны . Останки павших за три дня до погребения , по обычаю , выставляются в разбитом для этого шатре , и всякий приносит своему близкому дар , какой пожелает . При погребении останки везут на повозках в кипарисовых гробах на каждую филу по одному гробу с останками погибших из этой филы . Несут еще одно покрытое ковром пустое ложе для пропавших без вести , тела которых после битвы нельзя было найти и предать погребению . Любой из граждан и иностранцев имеет право присоединиться похоронной процессии . Участвуют в погребальной церемонии также и женщины , оплакивая на могиле своих близких . Павших погребают в государственной гробнице , находящейся в красивейшем предместье города . Здесь афиняне всегда хоронят погибших в бою , за единственным исключением павших при Марафоне , которым был воздвигнут могильный курган на самом поле битвы как дань их величайшей доблести . Когда останки преданы земле , человек , занимающий в городе , по всеобщему признанию , первенствующее положение за свой высокий ум и выдающиеся заслуги , произносит в честь павших подобающее похвальное слово . Затем все расходятся . Так происходит у афинян торжественная церемония погребения . И во все время войны афиняне при каждом погребении неизменно следовали этому обычаю . Когда наступило время для произнесения речи в честь павших первыми на этой войне , оратором был выбран Перикл , сын Ксантиппа . Он выступил перед гробницей на высоко поднятом помосте , для того чтобы слова его были слышны как можно дальше в толпе , и держал следующую речь .
And in the same winter , the Athenians , furnishing by the custom of their fathers , put on funerals at the public cost for those who had died first in this war . ( It was done ) in this way . The bones of the departed are laid out three days before in a tent , which has been made , and each person bring ( an offering ) for his ( relative ) , whatever they should wish : and whenever there should be a funeral procession , they lead cypress coffins by wagon , each tribe ( is given ) one : in it are the bones of ( those from ) the tribe of which each was ( a member ) . But one empty bier , having been covered , is carried for those missing , who were not found at the taking up ( of bodies for burial ) . And whoever wishes , whether citizen or foreigner carries together ( the coffins ) ; even the women are present , the relatives lamenting at the burial . Then ( the dead ) are placed in a public grave , which is in the most beautiful suburb of the city . They also always bury those of the ( same ) war in the same ( grave ) , except , namely , those ( killed ) at Marathon : because , having distinguished the illustrious excellence of those ( men ) , they made the burial on the spot ( where they fought ) . And after they buried ( the dead ) in the earth , a man , chosen by the city , who is pre-eminent in ( public ) esteem , and is not witless with respect to his intelligence or reputation , recounts suitable praise before them , after which they then depart . Indeed they buried ( their men ) in this way : and throughout the entirety of the war , whenever it should come to pass for them , they furnished it with ( this ) custom . So then for these first ( men ) , Perikles , son of Xanthippus , was chosen to speak . And when the right moment seized ( him ) , advancing from the grave onto a platform , made high so that he could be heard over the greatest possible extent of the crowd , he spoke such things :

( 38 ) 16% GRC
( 197 ) 84% GRC - RUS

( 188 ) 69% GRC - RUS
( 85 ) 31% RUS

( 188 ) 69% GRC - RUS
( 85 ) 31% RUS

Thucydides 2.34 - Varvara

/
  • Created on 2020-12-22 19:52:24
  • Aligned by
Ἑλληνική
русский
English
ν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε . τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες , καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται : ἐπειδὰν δὲ ἐκφορὰ , λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι , φυλῆς ἑκάστης μίαν : ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς . μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν , οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν . ξυνεκφέρει δὲ βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων , καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι . τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα , ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως , καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων , πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι : ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν . ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ , ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως , ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ , λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα : μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται . ὧδε μὲν θάπτουσιν : καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου , ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς , ἐχρῶντο τῷ νόμῳ . ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν . καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε , προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον , ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου , ἔλεγε τοιάδε .
Той же зимой афиняне совершили , по обычаю предков , от имени государства торжественную церемонию погребения воинов , павших в первый год войны . Останки павших за три дня до погребения , по обычаю , выставляются в разбитом для этого шатре , и всякий приносит своему близкому дар , какой пожелает . При погребении останки везут на повозках в кипарисовых гробах на каждую филу по одному гробу с останками погибших из этой филы . Несут еще одно покрытое ковром пустое ложе для пропавших без вести , тела которых после битвы нельзя было найти и предать погребению . Любой из граждан и иностранцев имеет право присоединиться похоронной процессии . Участвуют в погребальной церемонии также и женщины , оплакивая на могиле своих близких . Павших погребают в государственной гробнице , находящейся в красивейшем предместье города . Здесь афиняне всегда хоронят погибших в бою , за единственным исключением павших при Марафоне , которым был воздвигнут могильный курган на самом поле битвы как дань их величайшей доблести . Когда останки преданы земле , человек , занимающий в городе , по всеобщему признанию , первенствующее положение за свой высокий ум и выдающиеся заслуги , произносит в честь павших подобающее похвальное слово . Затем все расходятся . Так происходит у афинян торжественная церемония погребения . И во все время войны афиняне при каждом погребении неизменно следовали этому обычаю . Когда наступило время для произнесения речи в честь павших первыми на этой войне , оратором был выбран Перикл , сын Ксантиппа . Он выступил перед гробницей на высоко поднятом помосте , для того чтобы слова его были слышны как можно дальше в толпе , и держал следующую речь .
And in the same winter , the Athenians , furnishing by the custom of their fathers , put on funerals at the public cost for those who had died first in this war . ( It was done ) in this way . The bones of the departed are laid out three days before in a tent , which has been made , and each person bring ( an offering ) for his ( relative ) , whatever they should wish : and whenever there should be a funeral procession , they lead cypress coffins by wagon , each tribe ( is given ) one : in it are the bones of ( those from ) the tribe of which each was ( a member ) . But one empty bier , having been covered , is carried for those missing , who were not found at the taking up ( of bodies for burial ) . And whoever wishes , whether citizen or foreigner carries together ( the coffins ) ; even the women are present , the relatives lamenting at the burial . Then ( the dead ) are placed in a public grave , which is in the most beautiful suburb of the city . They also always bury those of the ( same ) war in the same ( grave ) , except , namely , those ( killed ) at Marathon : because , having distinguished the illustrious excellence of those ( men ) , they made the burial on the spot ( where they fought ) . And after they buried ( the dead ) in the earth , a man , chosen by the city , who is pre-eminent in ( public ) esteem , and is not witless with respect to his intelligence or reputation , recounts suitable praise before them , after which they then depart . Indeed they buried ( their men ) in this way : and throughout the entirety of the war , whenever it should come to pass for them , they furnished it with ( this ) custom . So then for these first ( men ) , Perikles , son of Xanthippus , was chosen to speak . And when the right moment seized ( him ) , advancing from the grave onto a platform , made high so that he could be heard over the greatest possible extent of the crowd , he spoke such things :

( 37 ) 16% GRC
( 198 ) 84% GRC - RUS

( 185 ) 68% GRC - RUS
( 88 ) 32% RUS

( 185 ) 68% GRC - RUS
( 88 ) 32% RUS