Ἑλληνική | Latin

# Texts: 217
# Translation Pairs: 8689
# Unique Translation Pairs: 5691

Agathemerus 1.4

Chiara Palladino / Müller, Greek vs Latin
 • Created on 2017-10-30 20:41:58
 • Translated by Karl Müller
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
Latin
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-grc1:1.4
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-lat1:1.4

( 29 ) 36% GRC
( 51 ) 64% GRC - LAT

( 55 ) 60% GRC - LAT
( 37 ) 40% LAT

Agathemerus 5.24

Chiara Palladino / Müller, Greek vs Latin
 • Created on 2017-11-09 17:35:43
 • Modified on 2017-11-09 18:01:10
 • Translated by Karl Müller
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
Latin
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-grc1:5.24
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-lat1:5.24
Πελοποννήσου δὲ περίπλους καὶ τῶν κόλπων συμμετρουμένων στάδια ͵εχκζʹ , χωρὶς δὲ τοῦ κατακολπίσαι περίπλους στάδια ͵δ . μῆκος δὲ ἀπὸ Μαλέας ἕως Αἰγίου στάδια ͵αυʹ . ἔχει δὲ ὅμοιον σχῆμα φύλλῳ πλατάνου , κόλποις μεγάλοις τεμνομένη . συνάγεται μὲν εἰς τὸν Κορινθίων Ἰσθμὸν , πλάτος σταδίων μʹ , ὑπὸ τοῦ Κορινθίου κόλπου καὶ [ τοῦ ] Σαρωνικοῦ · [ δὲ Σαρωνικὸς κόλπος διήκει ] ἐπὶ τὸ Σούνιον ἄκρον ἐξ εὐωνύμων [ καὶ ἐπὶ τὸ Σκύλλαιον ἄκρον ἐκ δεξιῶν ] , ἔνθα πρόκειται νῆσος Καλαυρία Ποσειδῶνος ἱερά . Ἑξῆς δὲ Ἀργολικὸς κόλπος μέχρι Μαλέας ἄκρου , πολὺ προπέπτωκεν εἰς [ τὸ ] πέλαγος . ( Εἶτα Ἑρμιονικὸς κόλπος . ) Ἑξῆς δὲ μετὰ Μαλέαν Λακωνικὸς κόλπος ἕως Ταινάρου ἐκ δεξιῶν , ὅπερ ὀρίζει ἐξ εὐωνύμων τὸν Μεσσηνιακὸν κόλπον , οὗ ἐκ δεξιῶν Ἀκρίτας ἄκρα . εἶτα προπέπτωκεν ἄκρον Ἰχθὺς , καθ᾿ ὃν κεῖται Ζάκυνθος , καὶ ἕτερον Χελωνάτας · τελευταῖον δὲ ἄκρον Ἄραξος ἀντιπρόσωπον Ἀκαρνανίᾳ · μεθ᾿ ὃν Κορινθιακὸς ἀναχεῖται κόλπος , ζʹ σταδίων συγκλειόμενος στόματι κατὰ τὸ Ῥίον ἄκρον , ἔστι τῆς Πελοποννήσου , τὸ δ᾿ Ἀντίρριον Λοκρίδος . ἀπὸ Ταινάρου ἐπὶ Φυκοῦντα Λιβύης τὸ δίαρμα στάδια ͵γ .

( 76 ) 38% GRC
( 123 ) 62% GRC - LAT

( 125 ) 72% GRC - LAT
( 49 ) 28% LAT

Agathemerus 5.25

Chiara Palladino / Müller, Greek vs Latin
 • Created on 2017-11-09 17:38:33
 • Translated by Karl Müller
 • Aligned by Chiara Palladino

Agathemerus 5.20

Chiara Palladino / Müller, Greek vs Latin
 • Created on 2017-11-09 17:30:05
 • Modified on 2017-11-09 18:07:19
 • Translated by Karl Müller
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
Latin
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-grc1:5.20
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-lat1:5.20
Λοιπὸν δὲ ἐροῦμεν τῶν καθ᾿ ἡμᾶς νήσων τὰς περιμέτρους , λαβόντες παρὰ Ἀρτεμιδώρου καὶ Μενίππου καὶ ἑτέρων ἀξιοπίστων . Γάδειρα μῆκος σταδίων ρηʹ , πλάτος σταδίων ιϛʹ · δὲ καθ᾿ Ἡρακλείους στήλας πορθμὸς στενότατός ἐστι σταδίων πʹ . ἐν δὲ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει νῆσοι Πιτυοῦσα μείζων καὶ οἰκουμένη σταδίων τʹ τὸ μῆκος , δὲ ἐλάττων σταδίων ρʹ . τῶν δὲ Γυμνησίων , ἃς Καρχηδόνιοι Βαλιαρίδας καλοῦσιν ( οἱ γὰρ σφενδονῆται οὕτω καλοῦνται ( οἱ ) Βαλιαρεῖς ) , μείζων μῆκος ἔχει σταδίων ͵ασʹ , πλάτος σταδίων υʹ · ἐλάττων σταδίων τʹ . αἱ δὲ Στοιχάδες αἱ φερώνυμοι ἑξῆς ἐπ᾿ εὐθείας κεῖνται πρὸ τῶν Μασσαλιακῶν πόλεων · αἱ μὲν μείζους τρεῖς , δύο δὲ μικραὶ αὐτῆς ἐγγὺς Μασσαλίας . δὲ Σαρδὼ ἔχει σχῆμα ὡς ποδὸς ἴχνος , μεσόκοιλος · τὸ μῆκος ͵βσʹ . Κύρνος ἐγγὺς Σαρδοῦς , πολλῷ δὲ ἀγεννεστέρα , ἔλαττον ἥμισυ τῆς Σαρδοῦς μῆκος ἔχει . ἀφετήριον δ᾿ εἰς Σαρδὼ καὶ Κύρνον Ποπουλώνιον τῆς Τυρσηνίας · τὸ δὲ δίαρμα σταδίων ͵βσʹ . τῆς Σικελίας κατὰ Τιμοσθένην περίμετρος σταδίων ͵δψμʹ , σχῆμα τρίγωνον σκαληνοειδές . δίαρμα δ᾿ ἔχει ἀπὸ Πελώρου ἄκρου εἰς Ἰταλίαν σταδίων ιαʹ πορθμόν · πλευρὰ νήσου ἀπὸ Πελώρου εἰς Πάχυνον στάδια ͵ατξʹ · ἀπὸ Παχύνου εἰς Λιλύβαιον στάδια ͵αχʹ · κατὰ Τιμοσθένην ἀπὸ Λιλυβαίου εἰς Πελωριάδα στάδια αψʹ · ἀπὸ Λιλυβαίου διάπλους εἰς Ἀσπίδα τῆς Λιβύης ἐγγὺς στάδια ͵αχʹ .

( 80 ) 35% GRC
( 150 ) 65% GRC - LAT

( 157 ) 71% GRC - LAT
( 65 ) 29% LAT