Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13606
# Unique Translation Pairs: 11046
Users:

Theaetetus 206

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-21 14:05:20
 • Modified on 2017-04-22 09:05:36
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 206α ]
Σωκράτης
τί δ᾽ αὖ ; τοὐναντίον λέγοντος ἆρ᾽ οὐ μᾶλλον ἂν ἀποδέξαιο ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισθα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μαθήσει ;

Θεαίτητος
τὸ ποῖον ;

Σωκράτης
ὡς οὐδὲν ἄλλο μανθάνων διετέλεσας τὰ στοιχεῖα ἔν τε τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος καὶ ἐν τῇ ἀκοῇ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἕκαστον , ἵνα μὴ θέσις σε ταράττοι λεγομένων τε καὶ γραφομένων .

Θεαίτητος
ἀληθέστατα λέγεις .

Σωκράτης
ἐν δὲ κιθαριστοῦ τελέως μεμαθηκέναι μῶν ἄλλο τι [ 206β ] ἦν τὸ τῷ φθόγγῳ ἑκάστῳ δύνασθαι ἐπακολουθεῖν , ποίας χορδῆς εἴη : δὴ στοιχεῖα πᾶς ἂν ὁμολογήσειε μουσικῆς λέγεσθαι ;

Θεαίτητος
οὐδὲν ἄλλο .

Σωκράτης
ὧν μὲν ἄρ᾽ αὐτοὶ ἔμπειροί ἐσμεν στοιχείων καὶ συλλαβῶν , εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεκμαίρεσθαι καὶ εἰς τὰ ἄλλα , πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναργεστέραν τε τὴν γνῶσιν ἔχειν φήσομεν καὶ κυριωτέραν τῆς συλλαβῆς πρὸς τὸ λαβεῖν τελέως ἕκαστον μάθημα , καὶ ἐάν τις φῇ συλλαβὴν μὲν γνωστόν , ἄγνωστον δὲ πεφυκέναι στοιχεῖον , ἑκόντα ἄκοντα παίζειν ἡγησόμεθ᾽ αὐτόν .

Θεαίτητος
κομιδῇ μὲν οὖν . [ 206ξ ]

Σωκράτης
ἀλλὰ δὴ τούτου μὲν ἔτι κἂν ἄλλαι φανεῖεν ἀποδείξεις , ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : τὸ δὲ προκείμενον μὴ ἐπιλαθώμεθα δι᾽ αὐτὰ ἰδεῖν , ὅτι δή ποτε καὶ λέγεται τὸ μετὰ δόξης ἀληθοῦς λόγον προσγενόμενον τὴν τελεωτάτην ἐπιστήμην γεγονέναι .

Θεαίτητος
οὐκοῦν χρὴ ὁρᾶν .

Σωκράτης
φέρε δή , τί ποτε βούλεται τὸν λόγον ἡμῖν σημαίνειν ; τριῶν γὰρ ἕν τί μοι δοκεῖ λέγειν .

Θεαίτητος
τίνων δή ; [ 206δ ]

Σωκράτης
τὸ μὲν πρῶτον εἴη ἂν τὸ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων , ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ὕδωρ τὴν δόξαν ἐκτυπούμενον εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ῥοήν . οὐ δοκεῖ σοι τὸ τοιοῦτον λόγος εἶναι ;

Θεαίτητος
ἔμοιγε . τὸν γοῦν αὐτὸ δρῶντα λέγειν φαμέν .

Σωκράτης
οὐκοῦν αὖ τοῦτό γε πᾶς ποιεῖν δυνατὸς θᾶττον σχολαίτερον , τὸ ἐνδείξασθαι τί δοκεῖ περὶ ἑκάστου αὐτῷ , μὴ ἐνεὸς κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς : καὶ οὕτως ὅσοι τι ὀρθὸν [ 206ε ] δοξάζουσι , πάντες αὐτὸ μετὰ λόγου φανοῦνται ἔχοντες , καὶ οὐδαμοῦ ἔτι ὀρθὴ δόξα χωρὶς ἐπιστήμης γενήσεται .

Θεαίτητος
ἀληθῆ .

Σωκράτης
μὴ τοίνυν ῥᾳδίως καταγιγνώσκωμεν τὸ μηδὲν εἰρηκέναι τὸν ἀποφηνάμενον ἐπιστήμην νῦν σκοποῦμεν . ἴσως γὰρ λέγων οὐ τοῦτο ἔλεγεν , ἀλλὰ τὸ ἐρωτηθέντα τί ἕκαστον δυνατὸν εἶναι τὴν ἀπόκρισιν διὰ τῶν στοιχείων [ 207α ] ἀποδοῦναι τῷ ἐρομένῳ .
[ 206a ]
სოკრატე
მაშ , საპირისპირო მსჯლობას ალბათ არ მიიღებდი , რომელსაც მაშინ მიხვდებოდი , როცა ასოებს შეისწავლიდი ?

თეეტეტოსი
რომელს ?

სოკრატე
სწავლისას სხვას არაფერს ეცდებოდი , თუ არა ასოების მხედველობითა და სმენით ერთმანეთისგან გარჩევას , რომ კითხვისას და წერისას მათი განლაგება არ გაგჭირვებოდა .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტებას ამბობ .

სოკრატე
ხოლო კითარის დაკვრის სწავლა იმის გარდა არაფერია , თუ არა თითოეული ბგერის მიყოლა , თუ რომელი სიმიდანაა . ხოლო ისინი რომ მუსიკის საწყისებია , ამას ხომ ყველა დაეთანახმება ?

თეეტეტოსი
სხვა არაფერია .

სოკრატე
თუკი იმ ასოებისა და მარცვლებისგან განსხვავებულთა განსჯა მოგვიწევდა , რომლებშიც გამოცდილი ვართ , ვიტყოდით , რომ ასოების გვარი უფრო ნათელ და მნიშვნელოვან ცოდნას გვაძლევს , ვიდრე მარცვლების და სრულყოფილად მიიღწევა სწავლით . ხოლო თუ ვინმე იტყოდა , რომ მარცვალი შეცნობადია , ხოლო ასოები ბუნებით შეუცნობელი , ვიფიქრებდით , რომ ის ნებსით ან უნებლიედ ხუმრობს .

თეეტეტოსი
ნამდვილად . [ 206c ]

სოკრატე
ვფიქრობ , სხვა მტკიცებულებებიც გამოჩნდებოდა ამასთან დაკავშირებით , მაგრამ ამათი ნახვის გამო საკვლევი საკითხი არ დაგვავიწყდეს , რომელიც ამბობს , რომ ჭეშმარიტი შეხედულება , რომელსაც ახსნა აქვს წარმოშობს სრულყოფილ ცოდნას .

თეეტეტოსი
უნდა ვნახოთ .

სოკრატე
თქვი , რას უნდა ნიშნავდეს ჩვენთვის ახსნა . მე მგონია , რომ სამიდან ერთს გულისხმობს .

თეეტეტოსი
რომელი [ სამიდან ] ? [ 206d ]

სოკრატე
პირველი , რომ ეს არის ვინმეს აზროვნების გაცხადება ხმით ზმნებისა და სახელების გამოყენებით , როგორც სარკეში ან წყალში , ისე აისახება შეხედულება პირიდან გამოსულ დინებაში . თუ შენ ამგვარ რაიმედ არ მიგაჩნია ახსნა ?

თეეტეტოსი
მეც ასე [ მიმაჩნია ] . ვინც ამას აკეთებს , ვამბობთ , რომ ხსნის .

სოკრატე
მაშ ყველას შეუძლია გააკეთოს ეს უფრო ნელა ან უფრო სწრაფად , გადმოსცეს ის რაც ჰგონია თითოეულ [ საგანთან ] დაკავშირებით , თუ ყრუ ან მუნჯი არაა თავიდანვე . ამგვარად , ვისაც კი აქვს სწორი შეხედულება , [ 206e ] ჩანს , რომ ამას ყველა ახსნის მეშვეობით აღმოაჩენს და არსად გაჩენილა სწორი შეხედულება ცოდნის გარეშე .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად .

სოკრატე
ასე ადვილად ნუ დავაბრალებთ მას , რომ არაფერს ამბობს , ვინც ისე წარმოადგინა ცოდნა , როგორც ახლა განვიხილავთ . იქნებ , როცა აბობდა , ამას კი არ გულისხმობდა , არამედ იმას , რომ ვინმეს რაიმე [ საგანზე ] შეკითხვა რომ დაუსვა , შეძლებს უპასუხოს საწყისების მეშვეობით . [ 207a ]

( 5 ) 1% GRC
( 398 ) 99% GRC - KAT

( 368 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT

Theaetetus 207

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-22 09:11:23
 • Modified on 2017-04-22 10:30:44
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
οἷον τί λέγεις , Σώκρατες ;

Σωκράτης
οἷον καὶ Ἡσίοδος περὶ ἁμάξης λέγει τὸ ‘ἑκατὸν δέ τε δούραθ᾽ ἁμάξης . ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν δυναίμην εἰπεῖν , οἶμαι δὲ οὐδὲ σύ : ἀλλ᾽ ἀγαπῷμεν ἂν ἐρωτηθέντες ὅτι ἐστὶν ἅμαξα , εἰ ἔχοιμεν εἰπεῖν τροχοί , ἄξων , ὑπερτερία , ἄντυγες , ζυγόν .

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν .

Σωκράτης
δέ γε ἴσως οἴοιτ᾽ ἂν ἡμᾶς , ὥσπερ ἂν τὸ σὸν ὄνομα ἐρωτηθέντας καὶ ἀποκρινομένους κατὰ συλλαβήν , [ 207β ] γελοίους εἶναι , ὀρθῶς μὲν δοξάζοντας καὶ λέγοντας λέγομεν , οἰομένους δὲ γραμματικοὺς εἶναι καὶ ἔχειν τε καὶ λέγειν γραμματικῶς τὸν τοῦ Θεαιτήτου ὀνόματος λόγον : τὸ δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιστημόνως οὐδὲν λέγειν , πρὶν ἂν διὰ τῶν στοιχείων μετὰ τῆς ἀληθοῦς δόξης ἕκαστον περαίνῃ τις , ὅπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσθε που ἐρρήθη .

Θεαίτητος
ἐρρήθη γάρ .

Σωκράτης
οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ἁμάξης ἡμᾶς μὲν ὀρθὴν ἔχειν δόξαν , τὸν δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν ἐκείνων δυνάμενον διελθεῖν [ 207ξ ] αὐτῆς τὴν οὐσίαν , προσλαβόντα τοῦτο , λόγον τε προσειληφέναι τῇ ἀληθεῖ δόξῃ καὶ ἀντὶ δοξαστικοῦ τεχνικόν τε καὶ ἐπιστήμονα περὶ ἁμάξης οὐσίας γεγονέναι , διὰ στοιχείων τὸ ὅλον περάναντα .

Θεαίτητος
οὐκοῦν εὖ δοκεῖ σοι , Σώκρατες ;

Σωκράτης
εἰ σοί , ἑταῖρε , δοκεῖ , καὶ ἀποδέχῃ τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον περὶ ἑκάστου λόγον εἶναι , τὴν δὲ κατὰ συλλαβὰς καὶ κατὰ μεῖζον ἔτι ἀλογίαν , τοῦτό μοι λέγε , [ 207δ ] ἵν᾽ αὐτὸ ἐπισκοπῶμεν .

Θεαίτητος
ἀλλὰ πάνυ ἀποδέχομαι .

Σωκράτης
πότερον ἡγούμενος ἐπιστήμονα εἶναι ὁντινοῦν ὁτουοῦν , ὅταν τὸ αὐτὸ τοτὲ μὲν τοῦ αὐτοῦ δοκῇ αὐτῷ εἶναι , τοτὲ δὲ ἑτέρου , καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ τοτὲ μὲν ἕτερον , τοτὲ δὲ ἕτερον δοξάζῃ ;

Θεαίτητος
μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε .

Σωκράτης
εἶτα ἀμνημονεῖς ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μαθήσει κατ᾽ ἀρχὰς σαυτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους δρῶντας αὐτά ;

Θεαίτητος
ἆρα λέγεις τῆς αὐτῆς συλλαβῆς τοτὲ μὲν ἕτερον , [ 207ε ] τοτὲ δὲ ἕτερον ἡγουμένους γράμμα , καὶ τὸ αὐτὸ τοτὲ μὲν εἰς τὴν προσήκουσαν , τοτὲ δὲ εἰς ἄλλην τιθέντας συλλαβήν ;

Σωκράτης
ταῦτα λέγω .

Θεαίτητος
μὰ Δί᾽ οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ , οὐδέ γέ πω ἡγοῦμαι ἐπίστασθαι τοὺς οὕτως ἔχοντας .

Σωκράτης
τί οὖν ; ὅταν ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ ‘Θεαίτητον’ γράφων τις θῆτα καὶ εἶ οἴηταί τε δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ , [ 208α ] καὶ αὖ ‘Θεόδωρον’ ἐπιχειρῶν γράφειν ταῦ καὶ εἶ οἴηταί τε δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ , ἆρ᾽ ἐπίστασθαι φήσομεν αὐτὸν τὴν πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀνομάτων συλλαβήν ;
თეეტეტოსი
რას ამბობ , სოკრატე ?

სოკრატე
როგორც ჰესიოდე საზიდარზე ამბობს , რომ , , ასი ხის ნაჭერია საზიდარში . " არ შემიძლია თქმა , რომლებია , ვფიქრობ , არც შენ [ შეგიძლია ] , მაგრამ თუ გვკითხავენ , რა არის საზიდარი , მოგვეწონებოდა , თუ შევძლებდით თქმას , რომ ესაა ბორბლები , ღერძი , კორპუსი , თაღები , უღელი .

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა .

სოკრატე
ალბათ სასაცილოდ ჩაგვთვლიდა , როცა შენ სახელზე გვკითხავდა და მარცვლებად ვუპასუხებდით . [ 207b ] ჩვენ კი სწორი შეხედულება და გამოთქმა გვაქვს იმაზე , რასაც ვამბობთ , მაგრამ ამგვარად ჩავთვლიდით , რომ , გრამატიკოსები ვართ და გრამატიკულად ვამბობთ თეეტეტოსის სახელის ახსნას . მცოდნე ხომ არაფერს ამბობს , სანამ თითოეულს საწყისების მეშვეობით არ განიხილავს ჭეშმარიტი შეხედულების დახმარებით , როგორც ეს ადრე ითქვა .

თეეტეტოსი
ასე ითქვა .

სოკრატე
ასევეა საზიდართან დაკავშირებით , ჩვენ გვაქვს სწორი შეხედულება , მაგრამ ვისაც შეუძლია ასი ნაწილის მიხედვით განიხილოს მისი არსი , [ 207c ] ამის გარდა , დაამატოს ჭეშმარიტი შეხედულებით მიღებული ახსნა , შეხედულების მქონე ოსტატის ნაცვლად საზიდარის არსის მცოდნე გახდება და მთელს საწყისების მეშვეობით განსაზღვრავს .

თეეტეტოსი
ასე გგონია , სოკრატე ?

სოკრატე
თუ შენც ასე გგონია , მეგობარო , და თუ იღებ იმას , რომ ყველაფრის საწყისების მეშვეობით განხილვა არის ახსნა , ხოლო მარცვლების ან უფრო დიდი [ შემადგენლების ] მიხედვით არ არის ახსნა . მითხარი , [ 207d ] რომ განვიხილოთ .

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა , ასეა .

სოკრატე
ვინმეს რამის მცოდნედ თვლი , როცა რაღაცას ხან ერთ რამედ მიიჩნევს , ხან კი მეორედ , ან როცა ერთსა და იმავეზე ხან ერთი შეხედულება აქვს , ხან მეორე ?

თეეტეტოსი
არა , ზევვს ვფიცავ .

სოკრატე
ხომ არ გახსოვს რისი გაკეთებით დაიწყეთ თავიდან ასოების შესწავლა შენ და სხვებმა ?

თეეტეტოსი
იმას ამბობ , რომ ერთი და იგივე ასო ხან ერთი მარცვლის [ 207e ] გვეგონა , ხან მეორის და ხან შესაფერის [ მარცვალში ] ვსვამდით [ ასოს ] , ხან კი სხვაში ?

სოკრატე
ამას ვამბობ .

თეეტეტოსი
ზევსს ვფიცავ , არ დამვიწყებია ეს და არ ვთვლი მცოდნედ იმას , ვინც ასეა .

სოკრატე
მაშ , იმ შემთხვევაში , თუ ვინმე , , თეეტეტოსის " წერისას ჩათვლის , რომ თეტა და ეფსილონი უნდა დაწეროს და დაწერს , [ 208a ] ასევე , , თეოდოროსის " წერისას , ჩათვლის , რომ თეტა და ეფსილონი უნდა დაწეროს და დაწერს , განა არ ვიტყვით , რომ მან ჩვენი სახელების პირველი მარცვალი იცის ?

( 2 ) 0% GRC
( 420 ) 100% GRC - KAT

( 399 ) 100% GRC - KAT
( 1 ) 0% KAT

Theaetetus 208

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-22 10:36:55
 • Modified on 2017-04-22 11:55:58
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
ἀλλ᾽ ἄρτι ὡμολογήσαμεν τὸν οὕτως ἔχοντα μήπω εἰδέναι .

Σωκράτης
κωλύει οὖν τι καὶ περὶ τὴν δευτέραν συλλαβὴν καὶ τρίτην καὶ τετάρτην οὕτως ἔχειν τὸν αὐτόν ;

Θεαίτητος
οὐδέν γε .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν τότε τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον ἔχων γράψει ‘Θεαίτητον’ μετὰ ὀρθῆς δόξης , ὅταν ἑξῆς γράφῃ ;

Θεαίτητος
δῆλον δή . [ 208β ]

Σωκράτης
οὐκοῦν ἔτι ἀνεπιστήμων ὤν , ὀρθὰ δὲ δοξάζων , ὥς φαμεν ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
λόγον γε ἔχων μετὰ ὀρθῆς δόξης . τὴν γὰρ διὰ τοῦ στοιχείου ὁδὸν ἔχων ἔγραφεν , ἣν δὴ λόγον ὡμολογήσαμεν .

Θεαίτητος
ἀληθῆ .

Σωκράτης
ἔστιν ἄρα , ἑταῖρε , μετὰ λόγου ὀρθὴ δόξα , ἣν οὔπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν .

Θεαίτητος
κινδυνεύει .

Σωκράτης
ὄναρ δή , ὡς ἔοικεν , ἐπλουτήσαμεν οἰηθέντες ἔχειν τὸν ἀληθέστατον ἐπιστήμης λόγον . μήπω κατηγορῶμεν ; [ 208ξ ] ἴσως γὰρ οὐ τοῦτό τις αὐτὸν ὁριεῖται , ἀλλὰ τὸ λοιπὸν εἶδος τῶν τριῶν , ὧν ἕν γέ τι ἔφαμεν λόγον θήσεσθαι τὸν ἐπιστήμην ὁριζόμενον δόξαν εἶναι ὀρθὴν μετὰ λόγου .

Θεαίτητος
ὀρθῶς ὑπέμνησας : ἔτι γὰρ ἓν λοιπόν . τὸ μὲν γὰρ ἦν διανοίας ἐν φωνῇ ὥσπερ εἴδωλον , τὸ δ᾽ ἄρτι λεχθὲν διὰ στοιχείου ὁδὸς ἐπὶ τὸ ὅλον : τὸ δὲ δὴ τρίτον τί λέγεις ;

Σωκράτης
ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ εἴποιεν , τὸ ἔχειν τι σημεῖον εἰπεῖν τῶν ἁπάντων διαφέρει τὸ ἐρωτηθέν .

Θεαίτητος
οἷον τίνα τίνος ἔχεις μοι λόγον εἰπεῖν ; [ 208δ ]

Σωκράτης
οἷον , εἰ βούλει , ἡλίου πέρι ἱκανὸν οἶμαί σοι εἶναι ἀποδέξασθαι , ὅτι τὸ λαμπρότατόν ἐστι τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ἰόντων περὶ γῆν .

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν .

Σωκράτης
λαβὲ δὴ οὗ χάριν εἴρηται . ἔστι δὲ ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν , ὡς ἄρα τὴν διαφορὰν ἑκάστου ἂν λαμβάνῃς τῶν ἄλλων διαφέρει , λόγον , ὥς φασί τινες , λήψῃ : ἕως δ᾽ ἂν κοινοῦ τινος ἐφάπτῃ , ἐκείνων πέρι σοι ἔσται λόγος ὧν ἂν κοινότης . [ 208ε ]

Θεαίτητος
μανθάνω : καί μοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν λόγον τὸ τοιοῦτον καλεῖν .

Σωκράτης
ὃς δ᾽ ἂν μετ᾽ ὀρθῆς δόξης περὶ ὁτουοῦν τῶν ὄντων τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων προσλάβῃ , αὐτοῦ ἐπιστήμων γεγονὼς ἔσται οὗ πρότερον ἦν δοξαστής .

Θεαίτητος
φαμέν γε μὴν οὕτω .

Σωκράτης
νῦν δῆτα , Θεαίτητε , παντάπασιν ἔγωγε , ἐπειδὴ ἐγγὺς ὥσπερ σκιαγραφήματος γέγονα τοῦ λεγομένου , συνίημι οὐδὲ σμικρόν : ἕως δὲ ἀφειστήκη πόρρωθεν , ἐφαίνετό τί μοι λέγεσθαι .

Θεαίτητος
πῶς τί τοῦτο ;
თეეტეტოსი
ახლახან შევთანხმდით , რომ ის , ვინც ასეა , არ არის მცოდნე .

სოკრატე
რა უშლის ხელს , რომ ასევე იყოს მეორე , მესამე და მეოთხე მარცვლებთან დაკავშირებითაც ?

თეეტეტოსი
არაფერი .

სოკრატე
მაშინ ასოების მიხედვით აღწერა აქვს სწორ შეხედულებასთან ერთად , როცა ამ თანმიმდევრობით წერს , , თეეტეტოსს " ?

თეეტეტოსი
ცხადია . [ 208b ]

სოკრატე
მაშ უცოდინარია , მაგრამ სწორი შეხედულება აქვს , როგორც ვამბოთ .

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
სწორ შეხედულებასთან ერთად ახსნაც აქვს , რაკი ასოების მიხედვით აღწერის მქონემ დაწერა და შევთანხმდით , რომ ეს ახსნაა .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად .

სოკრატე
მაშ , მეგობარო , არსებობს სწორი შეხედულება ახსნასთან ერთად , რომელსაც არ შეიძლება უწოდო ცოდნა .

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს .

სოკრატე
როგორც ჩანს , სიზმრით გავმდიდრდით , როცა ვიფიქრეთ , რომ ცოდნის ჭეშმარიტი ახსნა გვაქვს . თუ ჯერ არ დავიწუნოთ ის ? [ 208c ] იქნებ ასე არ უნდა განგვესაზღვრა ის , არამედ დარჩენილი მესამე [ გზით ] . ხომ ვთქვით , რომ რომელიღაც ერთი იგულისხმა მან , ვინც ცოდნა განსაზღვრა ჭეშმარიტ შეხედულებად , რომელსაც ახსნა ახლავს .

თეეტეტოსი
სწორად გაიხსენე , ერთი დარჩა . ერთი აზროვნების ხმით გამოსახულება იყო , მეორე , ახლახან ნათქვამი , საწყისების მეშვეობით მთელთან მისვლა , მესამედ რას იტყვი ?

სოკრატე
როგორც უმრავლესობა იტყოდა , რაღაც ნიშნის ქონა , რომლითაც იტყვი , რომ ყველასგან გამოირჩევა ის , რაზეც გეკითხებიან .

თეეტეტოსი
რაიმე [ მაგალითი შეგიძლია ] მითხრა ასახსნელად ? [ 208d ]

სოკრატე
მაგალითად , თუ გსურს , ვფიქრობ , მზის შესახებ საკმარისი იქნება შენთვის ასახსნელად , რომ ყველაზე ბრწყინვალეა ცაში და დედამიწის გარშემო მოძრაობს .

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა .

სოკრატე
ნახე , რის გამოა ნათქვამი . იმაზე არის , რაზეც ახლახან ვამბობდით , რომ თუ თითოეულის განსხვავებას ნახავ , რაც სხვებისგან გამოარჩევს , როგორც ზოგიერთი ამბობს , ახსნას მიიღებ . ხოლო სანამ საერთოს ეხები , იმის ახსნა გექნება , რაც მათთვის საერთოა . [ 208e ]

თეეტეტოსი
მივხვდი და მგონია , რომ კარგია თუ ახსნას ამგვარად ვუწოდებთ .

სოკრატე
ვინც სწორ შეხედულებას უმატებს არსებულის სხვისგან განსხვავებას , ის ხდება იმის მცოდნე , რაზეც იქამდე მხოლოდ შეხედულების მქონე იყო .

თეეტეტოსი
ასე ვთქვათ .

სოკრატე
ახლა , თეეტეტოს , როცა ისე ახლოს ვარ მსჯელობასთან , როგორც ჩრდილის გამოსახულებებზე ხდება , მცირესაც ვეღარ ვხვდები . როცა შორს ვიდექი , ჩანდა , რომ რაღაცას ვამბობდი .

თეეტეტოსი
როგორ ?

( 1 ) 0% GRC
( 408 ) 100% GRC - KAT

( 378 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT

Theaetetus 210

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-22 13:48:51
 • Modified on 2017-04-22 14:03:15
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἐρωτηθείς , ὡς ἔοικε , τί ἐστιν ἐπιστήμη , ἀποκρινεῖται ὅτι δόξα ὀρθὴ μετὰ ἐπιστήμης διαφορότητος . λόγου γὰρ πρόσληψις τοῦτ᾽ ἂν εἴη κατ᾽ ἐκεῖνον .

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
καὶ παντάπασί γε εὔηθες , ζητούντων ἡμῶν ἐπιστήμην , δόξαν φάναι ὀρθὴν εἶναι μετ᾽ ἐπιστήμης εἴτε διαφορότητος εἴτε ὁτουοῦν . οὔτε ἄρα αἴσθησις , Θεαίτητε , οὔτε [ 210β ] δόξα ἀληθὴς οὔτε μετ᾽ ἀληθοῦς δόξης λόγος προσγιγνόμενος ἐπιστήμη ἂν εἴη .

Θεαίτητος
οὐκ ἔοικεν .

Σωκράτης
οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν , φίλε , περὶ ἐπιστήμης , πάντα ἐκτετόκαμεν ;

Θεαίτητος
καὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ἔγωγε πλείω ὅσα εἶχον ἐν ἐμαυτῷ διὰ σὲ εἴρηκα .

Σωκράτης
οὐκοῦν ταῦτα μὲν πάντα μαιευτικὴ ἡμῖν τέχνη ἀνεμιαῖά φησι γεγενῆσθαι καὶ οὐκ ἄξια τροφῆς ; παντάπασι μὲν οὖν .

Σωκράτης
ἐὰν τοίνυν ἄλλων μετὰ ταῦτα ἐγκύμων ἐπιχειρῇς [ 210ξ ] γίγνεσθαι , Θεαίτητε , ἐάντε γίγνῃ , βελτιόνων ἔσῃ πλήρης διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν , ἐάντε κενὸς ᾖς , ἧττον ἔσῃ βαρὺς τοῖς συνοῦσι καὶ ἡμερώτερος σωφρόνως οὐκ οἰόμενος εἰδέναι μὴ οἶσθα . τοσοῦτον γὰρ μόνον ἐμὴ τέχνη δύναται , πλέον δὲ οὐδέν , οὐδέ τι οἶδα ὧν οἱ ἄλλοι , ὅσοι μεγάλοι καὶ θαυμάσιοι ἄνδρες εἰσί τε καὶ γεγόνασιν : τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγώ τε καὶ μήτηρ ἐκ θεοῦ ἐλάχομεν , μὲν τῶν γυναικῶν , [ 210δ ] ἐγὼ δὲ τῶν νέων τε καὶ γενναίων καὶ ὅσοι καλοί . νῦν μὲν οὖν ἀπαντητέον μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γραφὴν ἥν με γέγραπται : ἕωθεν δέ , Θεόδωρε , δεῦρο πάλιν ἀπαντῶμεν .
თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
როგორც ჩანს , შეკითხვაზე , რა არის ცოდნა , პასუხია სწორი შეხედულება , რომელსაც განსხვავების ცოდნა ახლავს . ახსნის დამატება ხომ ზუსტად ეს იყო ?

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს .

სოკრატე
ყოვლად გულუბრყვილოები ვიქნებოდით , ცოდნის ძიებისას , აღმოგვეჩინა , რომ ის სწორი შეხედულებაა , რომელსაც ცოდნა ახლავს , გინდა განსხვავების და გინდა სხვა რამის . მაშ , თეეტეტოს , გამოდის , რომ არც შეგრძნება , [ 210b ] არც სწორი შეხედულება , არც ჭეშმარიტი შეხედულება , რომელსაც ახსნა ახლავს , არ არის ცოდნა .

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს , არა .

სოკრატე
კვლავ ფეხმძიმედ ვართ და ვიტანჯებით ცოდნით , მეგობარო , თუ ყველაფერი ვშობეთ ?

თეეტეტოსი
ზევსს ვფიცავ , მგონია , რომ შენი მეშვეობით იმაზე მეტიც ვთქვი , რაც ჩემ თავში მქონდა .

სოკრატე
და ეს ჩვენი ბებიაქალობის ხელოვნება ყველაფერს მკვდრად შობილად და გაზრდის უღირსად აცხადებს ?

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა , [ ყველაფერს ] .

სოკრატე
ამის შემდეგ თუ დააპირებ დაფეხმძიმებას , თეეტეტოს , [ 210c ] და ასე მოხდება , დღევანდელი გამოცდის მეშვეობით , უკეთესი ნაყოფი გექნება . ხოლო თუ ცარიელი იქნები , ნაკლებად მძიმე იქნები გარშემომყოფთათვის , უფრო თვინიერი და გონიერი იქნები და არ იფიქრებ , რომ იცი ის , რაც არ იცი . ჩემ ხელოვნებას ხომ მხოლოდ ეს შეუძლია , მეტი კი არაფერი . არც ის ვიცი , რაც სხვა დიდებულმა და საკვირველმა ადამიანებმა , რომლებიც არიან და იყვნენ . ეს ბებიაქალობის ხელოვნება კი მე და დედაჩემს ღმერთისგან გვერგო , მას ქალებისთვის , [ 210d ] მე კი კეთილშობილი ჭაბუკებისთვის , რომლებიც მშვენიერნი არიან . ახლა კი სამეფო პორტიკში მივდივარ , რათა ვუპასუხო იმას , რაც მელეტოსმა ჩემზე დაწერა . დილას ისევ აქ შევხვდებით , თეეტეტოს .

( 2 ) 1% GRC
( 271 ) 99% GRC - KAT

( 273 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT