Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13606
# Unique Translation Pairs: 11046
Users:

Theaetetus 196

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-20 00:20:53
 • Modified on 2017-04-20 15:22:11
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 196β ]
Θεαίτητος
οὐ μὰ τὸν Δία , ἀλλὰ πολλοὶ δὴ καὶ ἕνδεκα : ἐὰν δέ γε ἐν πλείονι ἀριθμῷ τις σκοπῆται , μᾶλλον σφάλλεται . οἶμαι γάρ σε περὶ παντὸς μᾶλλον ἀριθμοῦ λέγειν .

Σωκράτης
ὀρθῶς γὰρ οἴει : καὶ ἐνθυμοῦ μή τι τότε γίγνεται ἄλλο αὐτὰ τὰ δώδεκα τὰ ἐν τῷ ἐκμαγείῳ ἕνδεκα οἰηθῆναι .

Θεαίτητος
ἔοικέ γε .

Σωκράτης
οὐκοῦν εἰς τοὺς πρώτους πάλιν ἀνήκει λόγους ; γὰρ τοῦτο παθών , οἶδεν , ἕτερον αὐτὸ οἴεται εἶναι ὧν αὖ οἶδεν , ἔφαμεν ἀδύνατον , καὶ τούτῳ αὐτῷ ἠναγκάζομεν μὴ εἶναι [ 196ξ ] ψευδῆ δόξαν , ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ αὐτὸς ἀναγκάζοιτο εἰδὼς μὴ εἰδέναι ἅμα .

Θεαίτητος
ἀληθέστατα .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν δεῖ ἀποφαίνειν τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν διανοίας πρὸς αἴσθησιν παραλλαγήν . εἰ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν , οὐκ ἄν ποτε ἐν αὐτοῖς τοῖς διανοήμασιν ἐψευδόμεθα . νῦν δὲ ἤτοι οὐκ ἔστι ψευδὴς δόξα , τις οἶδεν , οἷόν τε μὴ εἰδέναι . καὶ τούτων πότερα αἱρῇ ;

Θεαίτητος
ἄπορον αἵρεσιν προτίθης , Σώκρατες . [ 196δ ]

Σωκράτης
ἀλλὰ μέντοι ἀμφότερά γε κινδυνεύει λόγος οὐκ ἐάσειν . ὅμως δέ—πάντα γὰρ τολμητέον—τί εἰ ἐπιχειρήσαιμεν ἀναισχυντεῖν ;

Θεαίτητος
πῶς ;

Σωκράτης
ἐθελήσαντες εἰπεῖν ποῖόν τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ἐπίστασθαι .

Θεαίτητος
καὶ τί τοῦτο ἀναίσχυντον ;

Σωκράτης
ἔοικας οὐκ ἐννοεῖν ὅτι πᾶς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς λόγος ζήτησις γέγονεν ἐπιστήμης ὡς οὐκ εἰδόσι τί ποτ᾽ ἐστίν .

Θεαίτητος
ἐννοῶ μὲν οὖν .

Σωκράτης
ἔπειτ᾽ οὐκ ἀναιδὲς δοκεῖ μὴ εἰδότας ἐπιστήμην ἀποφαίνεσθαι τὸ ἐπίστασθαι οἷόν ἐστιν ; ἀλλὰ γάρ , [ 196ε ] Θεαίτητε , πάλαι ἐσμὲν ἀνάπλεῳ τοῦ μὴ καθαρῶς διαλέγεσθαι . μυριάκις γὰρ εἰρήκαμεν τὸ ‘γιγνώσκομεν’ καὶ ‘οὐ γιγνώσκομεν , καὶ ‘ἐπιστάμεθα’ καὶ ‘οὐκ ἐπιστάμεθα , ὥς τι συνιέντες ἀλλήλων ἐν ἔτι ἐπιστήμην ἀγνοοῦμεν : εἰ δὲ βούλει , καὶ νῦν ἐν τῷ παρόντι κεχρήμεθ᾽ αὖ τῷ ‘ἀγνοεῖν’ τε καὶ ‘συνιέναι , ὡς προσῆκον αὐτοῖς χρῆσθαι εἴπερ στερόμεθα ἐπιστήμης .

Θεαίτητος
ἀλλὰ τίνα τρόπον διαλέξῃ , Σώκρατες , τούτων ἀπεχόμενος ;
[ 196b ]
თეეტეტოსი
არა , ზევსს ვფიცავ , ბევრი იტყვის , რომ თერთმეტია . თუ ვინმე უფრო დიდ რიცხვებს დააკვირდება , მეტად შეცდება . ვფიქრობ , ყველა რიცხვზე ამბობ .

სოკრატე
სწორად ფიქრობ . დაფიქრდი რა ხდება , ამ ჩაბეჭდილ თორმეტს თერთმეტად თვლის ვიღაც .

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს .

სოკრატე
კვლავ პირველ სიტყვას ხომ არ ვუბრუნდებით ? ის ვინც , რაღაცას განიცდის , რაც იცის , ამას სხვა რაღაცად თვლის , რაც ასევე იცის , რაზეც ვთქვით , რომ შეუძლებელია , ამასთან დაკავშირებით იძულებული ვიყავით გვეთქვა , რომ არ არსებობს [ 196c ] მცდარი შეხედულება , რათა ერთი და იგივე ვიღაც იძულებული არ ყოფილიყო ერთდროულად მცოდნეც ყოფილიყო და არმცოდნეც .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად .

სოკრატე
მაშ , საჭიროა რაღაც სხვად დავადგინოთ მცდარი შეხედულება , ვიდრე აზროვნების შეგრძნებიდან გადაცდენად . ასე რომ ყოფილიყო , არასოდეს შევცდებოდით აზროვნებისას . ახლა კი ან არ არსებობს მცდარი შეხედულება , ან ვინც იცის , არ იცის [ ის ] . ამ ორიდან რომელს აირჩევ ?

თეეტეტოსი
რთული არჩევანი მომეცი , სოკრატე . [ 196d ]

სოკრატე
როგორც ჩანს მსჯელობა არც ერთს უშვებს . თუმცა მუდამ უნდა გბედო , რა იქნება , ვცადოთ ამ სირცხვილისგან გავთავისუფლდეთ ?

თეეტეტოსი
როგორ ?

სოკრატე
მოვინდომოთ და ვთქვათ , რა არის ცოდნა .

თეეტეტოსი
და ესაა სამარცხვინო ?

სოკრატე
როგორც ჩანს , ვერ ხვდები , რომ მსჯელობის დასაწყისიდან საკვლევი იყო , რა არის ცოდნა , რადგან არ ვიცოდით რა იყო ის .

თეეტეტოსი
ვხვდები .

სოკრატე
სამარცხვინო არ ჩანს , როცა ცოდნის არმცოდნე ხსნის რა არის ცოდნა ? [ 196e ] თეეტეტოს , დიდი ხანია მსჯელობა აივსო უწმინდურობით . ათასჯერ ვთქვით , , ვცნობთ " და , , ვერ ვცნობთ " , , , ვიცით " და , , არ ვიცით " , თითქოს ერთმანეთის რამე გვესმის იმ დროს , როცა არ ვიცით ცოდნა . თუ გინდა ახლაც , ამ მომენტშიც , ვიყენებთ , , არცოდნასა " და , , გაგებას " , თითქოს შესაფერისია მათი გამოყენება , როცა მოკლებული ვართ ცოდნას .

თეეტეტოსი
აბა რა გზას აირჩევ , სოკრატე , ამათ თუ განერიდები ?

( 1 ) 0% GRC
( 342 ) 100% GRC - KAT

( 329 ) 98% GRC - KAT
( 6 ) 2% KAT

Theaetetus 198

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-20 18:24:11
 • Modified on 2017-04-20 19:35:38
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 198α ]
Σωκράτης
τὸ τοίνυν πάλιν ἣν ἂν βούληται τῶν ἐπιστημῶν θηρεύειν καὶ λαβόντα ἴσχειν καὶ αὖθις ἀφιέναι σκόπει τίνων δεῖται ὀνομάτων , εἴτε τῶν αὐτῶν ὧν τὸ πρῶτον ὅτε ἐκτᾶτο εἴτε ἑτέρων . μαθήσῃ δ᾽ ἐνθένδε σαφέστερον τί λέγω . ἀριθμητικὴν μὲν γὰρ λέγεις τέχνην ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
ταύτην δὴ ὑπόλαβε θήραν ἐπιστημῶν ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ παντός .

Θεαίτητος
ὑπολαμβάνω .

Σωκράτης
ταύτῃ δὴ οἶμαι τῇ τέχνῃ αὐτός τε ὑποχειρίους τὰς [ 198β ] ἐπιστήμας τῶν ἀριθμῶν ἔχει καὶ ἄλλῳ παραδίδωσιν παραδιδούς .

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
καὶ καλοῦμέν γε παραδιδόντα μὲν διδάσκειν , παραλαμβάνοντα δὲ μανθάνειν , ἔχοντα δὲ δὴ τῷ κεκτῆσθαι ἐν τῷ περιστερεῶνι ἐκείνῳ ἐπίστασθαι .

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν .

Σωκράτης
τῷ δὲ δὴ ἐντεῦθεν ἤδη πρόσσχες τὸν νοῦν . ἀριθμητικὸς γὰρ ὢν τελέως ἄλλο τι πάντας ἀριθμοὺς ἐπίσταται ; πάντων γὰρ ἀριθμῶν εἰσιν αὐτῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστῆμαι .

Θεαίτητος
τί μήν ; [ 198ξ ]

Σωκράτης
οὖν τοιοῦτος ἀριθμοῖ ἄν ποτέ τι αὐτὸς πρὸς αὑτὸν αὐτὰ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει ἀριθμόν ;

Θεαίτητος
πῶς γὰρ οὔ ;

Σωκράτης
τὸ δὲ ἀριθμεῖν γε οὐκ ἄλλο τι θήσομεν τοῦ σκοπεῖσθαι πόσος τις ἀριθμὸς τυγχάνει ὤν .

Θεαίτητος
οὕτως .

Σωκράτης
ἄρα ἐπίσταται , σκοπούμενος φαίνεται ὡς οὐκ εἰδώς , ὃν ὡμολογήκαμεν ἅπαντα ἀριθμὸν εἰδέναι . ἀκούεις γάρ που τὰς τοιαύτας ἀμφισβητήσεις .

Θεαίτητος
ἔγωγε . [ 198δ ]

Σωκράτης
οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ τῶν περιστερῶν κτήσει τε καὶ θήρᾳ ἐροῦμεν ὅτι διττὴ ἦν θήρα , μὲν πρὶν ἐκτῆσθαι τοῦ κεκτῆσθαι ἕνεκα , δὲ κεκτημένῳ τοῦ λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν πάλαι ἐκέκτητο . οὕτως δὲ καὶ ὧν πάλαι ἐπιστῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαθόντι καὶ ἠπίστατο αὐτά , πάλιν ἔστι καταμανθάνειν ταὐτὰ ταῦτα ἀναλαμβάνοντα τὴν ἐπιστήμην ἑκάστου καὶ ἴσχοντα , ἣν ἐκέκτητο μὲν πάλαι , πρόχειρον δ᾽ οὐκ εἶχε τῇ διανοίᾳ ;

Θεαίτητος
ἀληθῆ . [ 198ε ]

Σωκράτης
τοῦτο δὴ ἄρτι ἠρώτων , ὅπως χρὴ τοῖς ὀνόμασι χρώμενον λέγειν περὶ αὐτῶν , ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ἀριθμητικὸς τι ἀναγνωσόμενος γραμματικός , ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ πάλιν ἔρχεται μαθησόμενος παρ᾽ ἑαυτοῦ ἐπίσταται ;

Θεαίτητος
ἀλλ᾽ ἄτοπον , Σώκρατες .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίσταται φῶμεν αὐτὸν ἀναγνώσεσθαι [ 199α ] καὶ ἀριθμήσειν , δεδωκότες αὐτῷ πάντα μὲν γράμματα πάντα δὲ ἀριθμὸν ἐπίστασθαι ;
[ 198a ]
სოკრატე
როცა მოესურვება , კვლავ მოინადირებს ცოდნას და აქვს ის , შემდეგ კვლავ უშვებს , დააკვირდი რა სახელები უნდა ეწოდოს ამას , იგივე , რაც უწინ , როცა მოიპოვებდა , თუ სხვა . აქედან უფრო ცხადად გაიგებ , რას ვამბობ . ხომ ამბობ , რომ არითმეტიკა ხელოვნებაა ?

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
ჩათვალე , რომ ის ყოველგვარი კენტისა და ლუწის ცოდნაზე ნადირობაა .

თეეტეტოსი
[ ასე ] ვთვლი .

სოკრატე
ვფიქრობ ამ ხელოვნებით თავადაც უჭირავს [ 198b ] რიცხვების ცოდნა და სხვებსაც ასწავლის და გადასცემს .

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
ვინც გადასცემს , იმას მასწავლებელს ვუწოდებთ , ვინც იღებს მოსწავლეს , ხოლო , ვინც მას სამტრედეში ფლობს მცოდნეს .

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა .

სოკრატე
ყურადღება მიაქციე , რა [ გამოდის ] აქედან . არითმეტიკოსი ხომ ისაა , ვინც სრულყოფილად იცის ყველა რიცხვი ? ყველა რიცხვის ცოდნა არ აქვს სულში ?

თეეტეტოსი
აბა რა ? [ 198c ]

სოკრატე
ასეთი [ ადამიანი ] ხომ ყოველთვის დაითვლის [ რიცხვებს ] თავის თავში და სხვა შინაგან [ საგნებსაც ] , რასაც რიცხვი აქვს ?

თეეტეტოსი
ასეა .

სოკრატე
თვლა ხომ სხვა არაფერია , თუ არა იმის ნახვა , რა რიცხვი გამოდის ?

თეეტეტოსი
ასეა .

სოკრატე
ვინც იცის , დაკვირვებისას აღმოჩნდება , რომ არ იცის , რაკი შევთანხმდით , რომ ყველა რიცხვი იცის . გსმენია ამგვარი ორაზროვნების შესახებ ?

თეეტეტოსი
კი . [ 198d ]

სოკრატე
როცა მას მტრედების მოპოვებასა და ნადირობას ვადარებდით , ვთქვით , რომ ნადირობა ორგვარია , ერთი , სანამ მოიპოვებს , მოპოვებისთვის , ხოლო მეორე , მოპოვების შემდეგ , იმის ხელში აღება და შენარჩუნება , რაც დიდი ხანია მოპოვებულია . ასევე , მცოდნემ , რაც ადრე ისწავლა , იცის ის , შემდეგ ხომ კვლავ სწავლობს მათ , თითოეულის ცოდნას ხელში იღებს და უჭირავს ის , რაც ადრე მოიპოვა , მაგრამ აზროვნებისას ხელთ არ ჰქონდა ?

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად . [ 198e ]

სოკრატე
ამას გეკითხებოდი ახლახან , რა სახელები უნდა გამოვიყენოთ ამათ შესახებ საუბრისას , როცა არითმეტიკოსი იწყებს თვლას , გრამატიკოსი კითხვას და უკვე მცოდნე კვლავ იმის სწავლას იწყებს , რაც იცის ?

თეეტეტოსი
ეს ხომ უადგილოა , სოკრატე .

სოკრატე
ვიტყვით , რომ არ იცის ის , რასაც კითხულობს [ 199a ] და თვლის , როცა მას ყველა ასოსა და ყველა რიცხვის ცოდნა მივანიჭეთ ?

( 0 ) 0% GRC
( 389 ) 100% GRC - KAT

( 367 ) 98% GRC - KAT
( 6 ) 2% KAT

Theaetetus 197

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-20 17:56:48
 • Modified on 2017-04-20 18:16:15
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 197α ]
Σωκράτης
οὐδένα ὤν γε ὃς εἰμί , εἰ μέντοι ἀντιλογικός : οἷος ἀνὴρ εἰ καὶ νῦν παρῆν , τούτων τ᾽ ἂν ἔφη ἀπέχεσθαι καὶ ἡμῖν σφόδρ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω ἐπέπληττεν . ἐπειδὴ οὖν ἐσμεν φαῦλοι , βούλει τολμήσω εἰπεῖν οἷόν ἐστι τὸ ἐπίστασθαι ; φαίνεται γάρ μοι προὔργου τι ἂν γενέσθαι .

Θεαίτητος
τόλμα τοίνυν νὴ Δία . τούτων δὲ μὴ ἀπεχομένῳ σοι ἔσται πολλὴ συγγνώμη .

Σωκράτης
ἀκήκοας οὖν νῦν λέγουσιν τὸ ἐπίστασθαι ;

Θεαίτητος
ἴσως : οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παρόντι μνημονεύω . [ 197β ]

Σωκράτης
ἐπιστήμης που ἕξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι .

Θεαίτητος
ἀληθῆ .

Σωκράτης
ἡμεῖς τοίνυν σμικρὸν μεταθώμεθα καὶ εἴπωμεν ἐπιστήμης κτῆσιν .

Θεαίτητος
τί οὖν δὴ φήσεις τοῦτο ἐκείνου διαφέρειν ;

Σωκράτης
ἴσως μὲν οὐδέν : δ᾽ οὖν δοκεῖ ἀκούσας συνδοκίμαζε .

Θεαίτητος
ἐάνπερ γε οἷός τ᾽ .

Σωκράτης
οὐ τοίνυν μοι ταὐτὸν φαίνεται τῷ κεκτῆσθαι τὸ ἔχειν . οἷον ἱμάτιον πριάμενός τις καὶ ἐγκρατὴς ὢν μὴ φορῶν , ἔχειν μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό , κεκτῆσθαί γε μὴν φαῖμεν .

Θεαίτητος
ὀρθῶς γε . [ 197ξ ]

Σωκράτης
ὅρα δὴ καὶ ἐπιστήμην εἰ δυνατὸν οὕτω κεκτημένον μὴ ἔχειν , ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴ τις ὄρνιθας ἀγρίας , περιστερὰς τι ἄλλο , θηρεύσας οἴκοι κατασκευασάμενος περιστερεῶνα τρέφοι , τρόπον μὲν γὰρ ἄν πού τινα φαῖμεν αὐτὸν αὐτὰς ἀεὶ ἔχειν , ὅτι δὴ κέκτηται . γάρ ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
τρόπον δέ γ᾽ ἄλλον οὐδεμίαν ἔχειν , ἀλλὰ δύναμιν μὲν αὐτῷ περὶ αὐτὰς παραγεγονέναι , ἐπειδὴ ἐν οἰκείῳ περιβόλῳ ὑποχειρίους ἐποιήσατο , λαβεῖν καὶ σχεῖν ἐπειδὰν [ 197δ ] βούληται , θηρευσαμένῳ ἣν ἂν ἀεὶ ἐθέλῃ , καὶ πάλιν ἀφιέναι , καὶ τοῦτο ἐξεῖναι ποιεῖν ὁποσάκις ἂν δοκῇ αὐτῷ .

Θεαίτητος
ἔστι ταῦτα .

Σωκράτης
πάλιν δή , ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεν κήρινόν τι ἐν ταῖς ψυχαῖς κατεσκευάζομεν οὐκ οἶδ᾽ ὅτι πλάσμα , νῦν αὖ ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνά τινα παντοδαπῶν ὀρνίθων , τὰς μὲν κατ᾽ ἀγέλας οὔσας χωρὶς τῶν ἄλλων , τὰς δὲ κατ᾽ ὀλίγας , ἐνίας δὲ μόνας διὰ πασῶν ὅπῃ ἂν τύχωσι πετομένας . [ 197ε ]

Θεαίτητος
πεποιήσθω δή . ἀλλὰ τί τοὐντεῦθεν ;

Σωκράτης
παιδίων μὲν ὄντων φάναι χρὴ εἶναι τοῦτο τὸ ἀγγεῖον κενόν , ἀντὶ δὲ τῶν ὀρνίθων ἐπιστήμας νοῆσαι : ἣν δ᾽ ἂν ἐπιστήμην κτησάμενος καθείρξῃ εἰς τὸν περίβολον , φάναι αὐτὸν μεμαθηκέναι ηὑρηκέναι τὸ πρᾶγμα οὗ ἦν αὕτη ἐπιστήμη , καὶ τὸ ἐπίστασθαι τοῦτ᾽ εἶναι .

Θεαίτητος
ἔστω .
[ 197a ]
სოკრატე
არაფერს , სანამ მე ვარ მე , ხოლო თუ ანტილოგიკოსი ვიქნებოდი , თუ ასეთი ადამიანი შეესწრებოდა , გვეტყოდა , რომ ასეთებს განვრიდებოდით და დამსჯიდა იმის გამო , რასაც ვამბობ . რადგან უბრალოები ვართ , გინდა გავბედო და ვთქვა , როგორი არის ცოდნა ? მგონია , რომ ეს დაგვეხმარებოდა .

თეეტეტოსი
გაბედე , ზევსის გამო . თუნდაც იმ [ სიტყვებს ] არ განერიდო , მაინც გეპატიება .

სოკრატე
გსმენია , ახლა რას ამბობენ ცოდნაზე ?

თეეტეტოსი
შეიძლება , მაგრამ ახლა არ მახსენდება . [ 197b ]

სოკრატე
ამბობენ , რომ ესაა ცოდნის ქონა .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად .

სოკრატე
ჩვენ ცოტა შევცვალოთ და ვთქვათ ცოდნის მოპოვება .

თეეტეტოსი
რას იტყვი ? რითი განსხვავდება ერთი მეორისგან .

სოკრატე
იქნებ არაფრით . მომისმინე , რა მგონია და ჩემთან ერთად გამოსცადე .

თეეტეტოსი
თუკი შევძლებ .

სოკრატე
ერთი და იგივე არ მგონია მოპოვება და ქონა . თუ ვინმე მოსასახამს იყიდის და ინახავს მას , მაგრამ არ იცვამს , არ ვიტყოდით , რომ ის მას აქვს , არამედ მოიპოვა .

თეეტეტოსი
ნამდვილად . [ 197c ]

სოკრატე
შეხედე , თუ შესაძლებელია ცოდნის მომპოვებელს არ ჰქონდეს ის , როგორც ვინმემ ველური ფრინველები , როგორიცაა მტრედები ან რომელიმე სხვა , მოინადიროს , სამტრედე მოუმზადოს და კვებავდეს , ერთი გზით ხომ ვიტყოდით , რომ მას ისინი მუდამ ჰყავს , რადგან მოიპოვა , თუ როგორ ?

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
სხვა გზით კი არც ერთი არ ჰყავს , არამედ შესაძლებლობა აქვს მათთან მივიდეს , რადგან სახლის საპყრობილეში შინაურები გახადა , დაიჭიროს , ჰყავდეს , [ 197d ] როცა მოუნდება , ყოველთვის ის დაიჭიროს , რომელიც სურს და კვლავ გაუშვას . ამის გაკეთება იმდენჯერ შეეძლება , რამდენჯერაც მოიფიქრებს .

თეეტეტოსი
ასეა .

სოკრატე
როგორც ადრე , ისევ რაღაც ცვილის მოწყობილობა მოვამზადოთ სულებში . მოდი ახლა თითოეულ სულში სამტრედე გავაკეთოთ ყველანაირი ფრინველისთვის . ზოგი ჯგუფებად იცხოვრებს სხვებისგან განცალკევებით , ზოკი კი მცირე [ ჯგუფებად ] ან ცალ-ცალკე , მაგრამ ყველას შეეძლება ერთმანეთთან ფრენა . [ 197e ]

თეეტეტოსი
გაკეთებულია . რა [ გამოვა ] აქედან ?

სოკრატე
უნდა ითქვას , რომ სანამ ბავშვები ვართ , ეს გალია ცარიელია , ფრინველების ნაცვლად ხომ სხვადასხვა ცოდნას ვგულისხმობ . რა ცოდნასაც იძენს [ ადამიანი ] , ამ გალიაში ინახავს , რაზეც ვამბობთ , რომ მან ისწავლა ან მოიპოვა საგანი , რომლის ცოდნაცაა ეს და ცოდნაც იცის .

თეეტეტოსი
იყოს [ ასე ] .

( 1 ) 0% GRC
( 406 ) 100% GRC - KAT

( 382 ) 100% GRC - KAT
( 1 ) 0% KAT

Theaetetus 199

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-20 19:40:28
 • Modified on 2017-04-20 20:02:10
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
ἀλλὰ καὶ τοῦτ᾽ ἄλογον .

Σωκράτης
βούλει οὖν λέγωμεν ὅτι τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν ἡμῖν μέλει , ὅπῃ τις χαίρει ἕλκων τὸ ἐπίστασθαι καὶ μανθάνειν , ἐπειδὴ δὲ ὡρισάμεθα ἕτερον μέν τι τὸ κεκτῆσθαι τὴν ἐπιστήμην , ἕτερον δὲ τὸ ἔχειν , μέν τις ἔκτηται μὴ κεκτῆσθαι ἀδύνατόν φαμεν εἶναι , ὥστε οὐδέποτε συμβαίνει τις οἶδεν μὴ εἰδέναι , ψευδῆ μέντοι δόξαν οἷόν τ᾽ εἶναι περὶ αὐτοῦ λαβεῖν ; [ 199β ] μὴ γὰρ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην τούτου οἷόν τε , ἀλλ᾽ ἑτέραν ἀντ᾽ ἐκείνης , ὅταν θηρεύων τινά πού ποτ᾽ ἐπιστήμην διαπετομένων ἀνθ᾽ ἑτέρας ἑτέραν ἁμαρτὼν λάβῃ , τότε ἄρα τὰ ἕνδεκα δώδεκα ᾠήθη εἶναι , τὴν τῶν ἕνδεκα ἐπιστήμην ἀντὶ τῆς τῶν δώδεκα λαβὼν τὴν ἐν ἑαυτῷ οἷον φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς .

Θεαίτητος
ἔχει γὰρ οὖν λόγον .

Σωκράτης
ὅταν δέ γε ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν λάβῃ , ἀψευδεῖν τε καὶ τὰ ὄντα δοξάζειν τότε , καὶ οὕτω δὴ εἶναι ἀληθῆ τε καὶ [ 199ξ ] ψευδῆ δόξαν , καὶ ὧν ἐν τοῖς πρόσθεν ἐδυσχεραίνομεν οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσθαι ; ἴσως οὖν μοι συμφήσεις : πῶς ποιήσεις ;

Θεαίτητος
οὕτως .

Σωκράτης
καὶ γὰρ τοῦ μὲν ἐπίστανται μὴ ἐπίστασθαι ἀπηλλάγμεθα : γὰρ κεκτήμεθα μὴ κεκτῆσθαι οὐδαμοῦ ἔτι συμβαίνει , οὔτε ψευσθεῖσί τινος οὔτε μή . δεινότερον μέντοι πάθος ἄλλο παραφαίνεσθαί μοι δοκεῖ .

Θεαίτητος
τὸ ποῖον ;

Σωκράτης
εἰ τῶν ἐπιστημῶν μεταλλαγὴ ψευδὴς γενήσεταί ποτε δόξα .

Θεαίτητος
πῶς δή ; [ 199δ ]

Σωκράτης
πρῶτον μὲν τό τινος ἔχοντα ἐπιστήμην τοῦτο αὐτὸ ἀγνοεῖν , μὴ ἀγνωμοσύνῃ ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ ἐπιστήμῃ : ἔπειτα ἕτερον αὖ τοῦτο δοξάζειν , τὸ δ᾽ ἕτερον τοῦτο , πῶς οὐ πολλὴ ἀλογία , ἐπιστήμης παραγενομένης γνῶναι μὲν τὴν ψυχὴν μηδέν , ἀγνοῆσαι δὲ πάντα ; ἐκ γὰρ τούτου τοῦ λόγου κωλύει οὐδὲν καὶ ἄγνοιαν παραγενομένην γνῶναί τι ποιῆσαι καὶ τυφλότητα ἰδεῖν , εἴπερ καὶ ἐπιστήμη ἀγνοῆσαί ποτέ τινα ποιήσει . [ 199ε ]

Θεαίτητος
ἴσως γάρ , Σώκρατες , οὐ καλῶς τὰς ὄρνιθας ἐτίθεμεν ἐπιστήμας μόνον τιθέντες , ἔδει δὲ καὶ ἀνεπιστημοσύνας τιθέναι ὁμοῦ συνδιαπετομένας ἐν τῇ ψυχῇ , καὶ τὸν θηρεύοντα τοτὲ μὲν ἐπιστήμην λαμβάνοντα , τοτὲ δ᾽ ἀνεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι ψευδῆ μὲν δοξάζειν τῇ ἀνεπιστημοσύνῃ , ἀληθῆ δὲ τῇ ἐπιστήμῃ .

Σωκράτης
οὐ ῥᾴδιόν γε , Θεαίτητε , μὴ ἐπαινεῖν σε : μέντοι εἶπες πάλιν ἐπίσκεψαι . ἔστω μὲν γὰρ ὡς λέγεις : δὲ δὴ τὴν [ 200α ] ἀνεπιστημοσύνην λαβὼν ψευδῆ μέν , φῄς , δοξάσει . γάρ ;
თეეტეტოსი
ეგეც უაზრობაა .

სოკრატე
გინდა ვთქვათ , რომ სულ არ ვზრუნავთ სახელებზე , სადაც უნდა იქ წასულა ცოდნა და სწავლა , მას შემდეგ , რაც განვსაზღვრეთ , რომ ერთია ცოდნის მოპოვება , ხოლო მეორე მისი ქონა ? და ისიც ვთქვათ , რომ შეუძლებელია იმის არმოპოვება , რაც მოპოვებულია და ამგვარად ვერანაირად მოხდება ის , რომ მცოდნემ არ იცოდეს , ხოლო მცდარი შეხედულების ქონა ამასთან დაკავშირებით შეიძლება . [ 199b ] შეიძლება არ გქონდეს ცოდნა და ამის ნაცვლად სხვადასხვა მფრინავ ცოდნებზე ნადირობისას შეცდომით ერთი დაიჭირო მეორის ნაცვლად , როგორც მაშინ , თერთმეტი რომ თორმეტად ჩათვალა , როცა თერთმეტის ცოდნა დაიჭირა თორმეტის ნაცვლად , როგორც გარეული მტრედი შინაურის ნაცვლად .

თეეტეტოსი
ამას აქვს აზრი .

სოკრატე
როცა იმას იჭერს , რის დაჭერასაც განიზრახავდა , მაშინ არ ცდება და არსებულზე აქვს შეხედულება . ამგვარად არსებობს ჭეშმარიტი და [ 199c ] მცდარი შეხედულება და რაზეც უწინ ვწუხდით აღარ შეგვაფერხებს ? იქნებ მეთანხმები ? თუ რას იზამ ?

თეეტეტოსი
ასეა .

სოკრატე
მაშ , იმის ცოდნას , რაც არ ვიცით დავეხსენით , რადგან არ შეიძლება რაც მოვიპოვეთ , არ გვქონდეს მოპოვებული , მიუხედავად იმისა ვცდებით , თუ არა . სხვა უფრო საშინელი განსაცდელი მგონია .

თეეტეტოსი
რომელი ?

სოკრატე
ცოდნის შეცვლის გამო , მცდარი შეხედულება რომ წარმოიშვას ოდესმე .

თეეტეტოსი
როგორ ? [ 199d ]

სოკრატე
პირველ რიგში ასე , რომ მან , ვისაც ცოდნა აქვს , არ იცოდეს ეს , უცოდინრობით კი არა , არამედ მისივე ცოდნის გამო . შემდეგ ისე , რომ ერთის ნაცვლად მეორეზე ჰქონდეს შეხედულება , მეორის ნაცვლად კი პირველზე . განა დიდი უაზრობა არ იქნებოდა , რომ ცოდნის ქონისას სულმა არაფერი იცოდეს და თან ყველაფერი არ იცოდეს ? ამ მსჯელობიდან გამომდინარე არაფერი უშლის ხელს უცოდინრობას მცოდნე გახადოს და სიბრმავეს მხედველი , თუკი ცოდნას ოდესმე შეუძლია უცოდინარი გახადოს . [ 199e ]

თეეტეტოსი
სოკრატე , იქნებ კარგად არ მოვიქეცით ფრინველებად რომ მხოლოდ ცოდნა ჩავთვალეთ , უნდა დაგვეშვა , რომ უცოდინრობაც მათთან ერთად დაფრინავს სულში და ნადირობისას ხან ცოდნას იჭერენ , ხან კი უცოდინრობას , მცდარი შეხედულება უცოდინრობის გამო იქმნება , ჭეშმარიტი კი ცოდნის .

სოკრატე
თეეტეტოს , ადვილი არაა , რომ არ შეგაქო . კიდევ შეხედე იმას , რაც თქვი . იყოს ისე , როგორც ამბობ . [ 200a ] უცოდინრობის დაჭერა მცდარი შეხედულების ქონაა , ხომ ასე თქვი ?

( 2 ) 0% GRC
( 408 ) 100% GRC - KAT

( 372 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT

Theaetetus 200

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-20 20:07:02
 • Modified on 2017-04-21 08:58:55
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
οὐ δήπου καὶ ἡγήσεταί γε ψευδῆ δοξάζειν .

Θεαίτητος
πῶς γάρ ;

Σωκράτης
ἀλλ᾽ ἀληθῆ γε , καὶ ὡς εἰδὼς διακείσεται περὶ ὧν ἔψευσται .

Θεαίτητος
τί μήν ;

Σωκράτης
ἐπιστήμην ἄρα οἰήσεται τεθηρευκὼς ἔχειν ἀλλ᾽ οὐκ ἀνεπιστημοσύνην .

Θεαίτητος
δῆλον .

Σωκράτης
οὐκοῦν μακρὰν περιελθόντες πάλιν ἐπὶ τὴν πρώτην πάρεσμεν ἀπορίαν . γὰρ ἐλεγκτικὸς ἐκεῖνος γελάσας φήσει : [ 200β ] ‘πότερον , βέλτιστοι , ‘ἀμφοτέρας τις εἰδώς , ἐπιστήμην τε καὶ ἀνεπιστημοσύνην , ἣν οἶδεν , ἑτέραν αὐτὴν οἴεταί τινα εἶναι ὧν οἶδεν ; οὐδετέραν αὐτὴν εἰδώς , ἣν μὴ οἶδε , δοξάζει ἑτέραν ὧν οὐκ οἶδεν ; τὴν μὲν εἰδώς , τὴν δ᾽ οὔ , ἣν οἶδεν , ἣν μὴ οἶδεν ; ἣν μὴ οἶδεν , ἣν οἶδεν ἡγεῖται ; πάλιν αὖ μοι ἐρεῖτε ὅτι τῶν ἐπιστημῶν καὶ ἀνεπιστημοσυνῶν εἰσὶν αὖ ἐπιστῆμαι , ἃς κεκτημένος ἐν ἑτέροις τισὶ γελοίοις [ 200ξ ] περιστερεῶσιν κηρίνοις πλάσμασι καθείρξας , ἕωσπερ ἂν κεκτῆται ἐπίσταται , καὶ ἐὰν μὴ προχείρους ἔχῃ ἐν τῇ ψυχῇ ; καὶ οὕτω δὴ ἀναγκασθήσεσθε εἰς ταὐτὸν περιτρέχειν μυριάκις οὐδὲν πλέον ποιοῦντες ; τί πρὸς ταῦτα , Θεαίτητε , ἀποκρινούμεθα ;

Θεαίτητος
ἀλλὰ μὰ Δί᾽ , Σώκρατες , ἔγωγε οὐκ ἔχω τί χρὴ λέγειν .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν ἡμῖν , παῖ , καλῶς λόγος ἐπιπλήττει καὶ ἐνδείκνυται ὅτι οὐκ ὀρθῶς ψευδῆ δόξαν προτέραν ζητοῦμεν [ 200δ ] ἐπιστήμης , ἐκείνην ἀφέντες ; τὸ δ᾽ ἐστὶν ἀδύνατον γνῶναι πρὶν ἄν τις ἐπιστήμην ἱκανῶς λάβῃ τί ποτ᾽ ἐστίν .

Θεαίτητος
ἀνάγκη , Σώκρατες , ἐν τῷ παρόντι ὡς λέγεις οἴεσθαι .

Σωκράτης
τί οὖν τις ἐρεῖ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἐπιστήμην ; οὐ γάρ που ἀπεροῦμέν γέ πω ;

Θεαίτητος
ἥκιστα , ἐάνπερ μὴ σύ γε ἀπαγορεύῃς .

Σωκράτης
λέγε δή , τί ἂν αὐτὸ μάλιστα εἰπόντες ἥκιστ᾽ ἂν ἡμῖν αὐτοῖς ἐναντιωθεῖμεν ; [ 200ε ]

Θεαίτητος
ὅπερ ἐπεχειροῦμεν , Σώκρατες , ἐν τῷ πρόσθεν : οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε ἄλλο οὐδέν .

Σωκράτης
τὸ ποῖον ;

Θεαίτητος
τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι . ἀναμάρτητόν γέ πού ἐστιν τὸ δοξάζειν ἀληθῆ , καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γιγνόμενα πάντα καλὰ καὶ ἀγαθὰ γίγνεται .

Σωκράτης
τὸν ποταμὸν καθηγούμενος , Θεαίτητε , ἔφη ἄρα δείξειν αὐτό : καὶ τοῦτο ἐὰν ἰόντες ἐρευνῶμεν , τάχ᾽ ἂν [ 201α ] ἐμπόδιον γενόμενον αὐτὸ φήνειεν τὸ ζητούμενον , μένουσι δὲ δῆλον οὐδέν .
თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
ის ხომ არ იფიქრებს , რომ მცდარი შეხედულება აქვს ?

თეეტეტოსი
როგორ ?

სოკრატე
ისე განეწყობა , როგორც ჭეშმარიტების მქონე , რაზეც ცდება .

თეეტეტოსი
აბა რა ?

სოკრატე
ალბათ იფიქრებს , რომ ცოდნა მოინადირა და არა უცოდინრობა .

თეეტეტოსი
ცხადია .

სოკრატე
ბევრი სიარულის შემდეგ ისევ თავდაპირველ სირთულეს მივადექით . ჩვენი მამხილებელი სიცილით იტყვის : [ 200b ] , , საუკეთესოვ , ვინც ორივე იცის , ცოდნაც და უცოდინრობაც , ჩათვლის ერთს , რაც იცის , მეორედ , რაც იცის ? ან როცა არც ერთი არ იცის , ჩათვლის ერთს , რომელიც არ იცის , მეორედ , რომელიც არ იცის ? ან როცა ერთი იცის , მეორე კი არა , ჩათვლის იმას , რომელიც იცის იმად , რომელიც არ იცის ? ან იმას , რომელიც არ იცის , იმად , რომელიც იცის ? თუ კვლავ იმას იტყვით , რომ არსებობს ცოდნისა და უცოდინრობის ცოდნა , რომელსაც მოიპოვებს და იმ სასაცილო [ 200c ] სამტრედეებში თუ ცვილის მოწყობილობებში ინახავს , და მას შემდეგაც იცის , რაც მოიპოვა , თუნდაც ხელთ არ ჰქონდეს სულში ? ამგვარად ხომ იძულებულნი იქნებით ერთსა და იმავეს დაუბრუნდეთ ათასჯერ და მეტი არაფერი გააკეთოთ ? " რას ვუპასუხებთ ამაზე , თეეტეტოს ?

თეეტეტოსი
სოკრატე , ზევსს ვფიცავ , სათქმელი არ მაქვს .

სოკრატე
შვილო , განა კარგი მსჯელობა არ დაგვახვედრა და გვაჩვენა , რომ არ არის მართებული ჯერ მცდარი შეხედულების გამოკვლევა [ 200d ] და ცოდნის მიტოვება ? შეუძლებელია იმის გაგება იქამდე , სანამ საკმარისად არ გაიგებ , რა არის ცოდნა .

თეეტეტოსი
სოკრატე , ახლა აუცილებელია ისე ფიქრი , როგორც შენ ამბობ .

სოკრატე
მაშ , ვინმე თავიდან იკითხავს , რა არის ცოდნა ? ხომ არ ვაპირებთ მის მიტოვებას ?

თეეტეტოსი
სულაც არა , თუ შენ არ ხარ უარზე .

სოკრატე
თქვი , როგორ ვთქვათ უკეთ , ნაკლებად რომ შევეწინააღმდეგოთ საკუთარ თავს ? [ 200e ]

თეეტეტოსი
როგორც წინაზე ვცდილობდით , სოკრატე . მე სხვა არაფერი მაქვს .

სოკრატე
რომელი ?

თეეტეტოსი
რომ ჭეშმარიტი შეხედულება არის ცოდნა . ჭეშმარიტი შეხედულების ქონა ხომ შეუცდომელია და მისგან წარმოშობილი ყოველთვის კარგი და მშვენიერია .

სოკრატე
ის , ვინც მდინარეზე მიუძღვება , თეეტეტოს , ამბობს , რომ [ გამოსაჩენი ] თავად გამოჩნდება . ამის მსგავსად , თუ მივყვებით ძიებას , [ 201a ] თავად საკვლევი საკითხი სწრაფად გამოაჩენს , რა შეფერხებები წარმოიშობა , ხოლო თუ გავჩერდებით , არაფერი გახდება ცხადი .

( 0 ) 0% GRC
( 400 ) 100% GRC - KAT

( 381 ) 99% GRC - KAT
( 4 ) 1% KAT

Theaetetus 201

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-21 09:29:29
 • Modified on 2017-04-21 10:15:43
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
ὀρθῶς λέγεις : ἀλλ᾽ ἴωμέν γε καὶ σκοπῶμεν .

Σωκράτης
οὐκοῦν τοῦτό γε βραχείας σκέψεως : τέχνη γάρ σοι ὅλη σημαίνει μὴ εἶναι ἐπιστήμην αὐτό .

Θεαίτητος
πῶς δή ; καὶ τίς αὕτη ;

Σωκράτης
τῶν μεγίστων εἰς σοφίαν , οὓς δὴ καλοῦσιν ῥήτοράς τε καὶ δικανικούς . οὗτοι γάρ που τῇ ἑαυτῶν τέχνῃ πείθουσιν οὐ διδάσκοντες ἀλλὰ δοξάζειν ποιοῦντες ἂν βούλωνται . σὺ οἴει δεινούς τινας οὕτω διδασκάλους εἶναι , [ 201β ] ὥστε οἷς μὴ παρεγένοντό τινες ἀποστερουμένοις χρήματα τι ἄλλο βιαζομένοις , τούτοις δύνασθαι πρὸς ὕδωρ σμικρὸν διδάξαι ἱκανῶς τῶν γενομένων τὴν ἀλήθειαν ;

Θεαίτητος
οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι , ἀλλὰ πεῖσαι μέν .

Σωκράτης
τὸ πεῖσαι δ᾽ οὐχὶ δοξάσαι λέγεις ποιῆσαι ;

Θεαίτητος
τί μήν ;

Σωκράτης
οὐκοῦν ὅταν δικαίως πεισθῶσιν δικασταὶ περὶ ὧν ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι , ἄλλως δὲ μή , ταῦτα τότε ἐξ [ 201ξ ] ἀκοῆς κρίνοντες , ἀληθῆ δόξαν λαβόντες , ἄνευ ἐπιστήμης ἔκριναν , ὀρθὰ πεισθέντες , εἴπερ εὖ ἐδίκασαν ;

Θεαίτητος
παντάπασι μὲν οὖν .

Σωκράτης
οὐκ ἄν , φίλε , εἴ γε ταὐτὸν ἦν δόξα τε ἀληθὴς †καὶ δικαστήρια† καὶ ἐπιστήμη , ὀρθά ποτ᾽ ἂν δικαστὴς ἄκρος ἐδόξαζεν ἄνευ ἐπιστήμης : νῦν δὲ ἔοικεν ἄλλο τι ἑκάτερον εἶναι .

Θεαίτητος
γε ἐγώ , Σώκρατες , εἰπόντος του ἀκούσας ἐπελελήσμην , νῦν δ᾽ ἐννοῶ : ἔφη δὲ τὴν μὲν μετὰ λόγου [ 201δ ] ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι , τὴν δὲ ἄλογον ἐκτὸς ἐπιστήμης : καὶ ὧν μὲν μή ἐστι λόγος , οὐκ ἐπιστητὰ εἶναι , οὑτωσὶ καὶ ὀνομάζων , δ᾽ ἔχει , ἐπιστητά .

Σωκράτης
καλῶς λέγεις . τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα καὶ μὴ πῇ διῄρει , λέγε , εἰ ἄρα κατὰ ταὐτὰ σύ τε κἀγὼ ἀκηκόαμεν .

Θεαίτητος
ἀλλ᾽ οὐκ οἶδα εἰ ἐξευρήσω : λέγοντος μεντἂν ἑτέρου , ὡς ἐγᾦμαι , ἀκολουθήσαιμ᾽ ἄν .

Σωκράτης
ἄκουε δὴ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος . ἐγὼ γὰρ αὖ ἐδόκουν [ 201ε ] ἀκούειν τινῶν ὅτι τὰ μὲν πρῶτα οἱονπερεὶ στοιχεῖα , ἐξ ὧν ἡμεῖς τε συγκείμεθα καὶ τἆλλα , λόγον οὐκ ἔχοι . αὐτὸ γὰρ καθ᾽ αὑτὸ ἕκαστον ὀνομάσαι μόνον εἴη , προσειπεῖν δὲ οὐδὲν ἄλλο δυνατόν , οὔθ᾽ ὡς ἔστιν , οὔθ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν : ἤδη γὰρ [ 202α ] ἂν οὐσίαν μὴ οὐσίαν αὐτῷ προστίθεσθαι , δεῖν δὲ οὐδὲν προσφέρειν , εἴπερ αὐτὸ ἐκεῖνο μόνον τις ἐρεῖ .
თეეტეტოსი
სწორად ამბობ . მაშ , მივყვეთ და დავაკვირდეთ .

სოკრატე
ეს კი მოკლედაა განსახილველი , რაკი მთელი ხელოვნებაა , რომელიც აღნიშნავს , რომ ცოდნა ეს არაა .

თეეტეტოსი
როგორ ? რა [ ხელოვნება ] ?

სოკრატე
სიბრძნეში უდიდესთა [ ხელოვნება ] , რომლის [ მქონეებსაც ] რიტორებსა და მოსამართლეებს უწოდებენ . თავიანთი ხელოვნებით ისინი კი არ ასწავლიან , არამედ არწმუნებენ და იმგვარ შეხედულებას უქმნიან , როგორიც სურთ . თუ ისეთ ძლიერ მასწავლებლებად მიგაჩნია ისინი , [ 201b ] რომ ადამიანებს , რომლებსაც ფული წაართვეს ან სხვა რაიმე იძალადეს , შეუძლიათ მცირე წყლის გასვლისას საკმარისად ასწავლონ ჭეშმარიტება იმაზე , რაც მოხდა ?

თეეტეტოსი
არაფრით მგონია ასე , არამედ [ ვფიქრობ ] არწმუნებენ .

სოკრატე
და დარწმუნებაში შეხედულების შექმნას არ გულისხმობ ?

თეეტეტოსი
აბა რა .

სოკრატე
განა , როცა მოსამართლეებს სამართლიანად სჯერათ , რომ მხოლოდ მან იცის , ვისაც დანახული აქვს , [ 201c ] მოსმენითაც არ განსჯიან , როცა ცოდნის გარეშე ჭეშმარიტ შეხედულებას იღებენ ? მათი დარწმუნება ხომ მართებულია თუ სწორად ასამართლებენ ?

თეეტეტოსი
რასაკვირველია , ასეა .

სოკრატე
მაშ , მეგობარო , სასამართლოში ერთი და იგივე რომ იყოს ჭეშმარიტი შეხედულება და ცოდნა , მაშინ უმაღლეს მოსამართლესაც კი ვერ ექნებოდა სწორი შეხედულება ცოდნის გარეშე . ახლა კი ჩანს , რომ ეს სხვადასხვა რაღაცაა .

თეეტეტოსი
სოკრატე , დამავიწყდა , რომ ეს ნათქვამი მოსმენილი მაქვს , ახლა კი ვიხსენებ : ვიღაცამ თქვა , რომ [ 201d ] ცოდნა ჭეშმარიტი შეხედულებაა , რომელსაც ახსნა ახლავს , ხოლო ახსნის გარეშე ცოდნისგან განსხვავებულია . რასაც ახსნა არ აქვს , შეუცნობელია , ასე უწოდა , ხოლო , რასაც აქვს შეცნობადი .

სოკრატე
მშვენივრად ამბობ . მითხარი , შეცნობადი და შეუცნობელი როგორ განასხვავა , რათა