Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13606
# Unique Translation Pairs: 11046
Users:

Theaetetus 187

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-07 10:22:27
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 187α ]
Σωκράτης
ἀλλ᾽ οὔ τι μὲν δὴ τούτου γε ἕνεκα ἠρχόμεθα διαλεγόμενοι , ἵνα εὕρωμεν τί ποτ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἐπιστήμη , ἀλλὰ τί ἔστιν . ὅμως δὲ τοσοῦτόν γε προβεβήκαμεν , ὥστε μὴ ζητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσθήσει τὸ παράπαν ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι , ὅτι ποτ᾽ ἔχει ψυχή , ὅταν αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν πραγματεύηται περὶ τὰ ὄντα .

Θεαίτητος
ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε καλεῖται , Σώκρατες , ὡς ἐγᾦμαι , δοξάζειν .

Σωκράτης
ὀρθῶς γὰρ οἴει , φίλε . καὶ ὅρα δὴ νῦν πάλιν ἐξ [ 187β ] ἀρχῆς , πάντα τὰ πρόσθεν ἐξαλείψας , εἴ τι μᾶλλον καθορᾷς , ἐπειδὴ ἐνταῦθα προελήλυθας . καὶ λέγε αὖθις τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη .

Θεαίτητος
δόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν , Σώκρατες , ἀδύνατον , ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα : κινδυνεύει δὲ ἀληθὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι , καί μοι τοῦτο ἀποκεκρίσθω . ἐὰν γὰρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν ὥσπερ τὸ νῦν , ἄλλο τι πειρασόμεθα λέγειν .

Σωκράτης
οὕτω μέντοι χρή , Θεαίτητε , λέγειν προθύμως μᾶλλον , ὡς τὸ πρῶτον ὤκνεις ἀποκρίνεσθαι . ἐὰν γὰρ [ 187ξ ] οὕτω δρῶμεν , δυοῖν θάτερα , εὑρήσομεν ἐφ᾽ ἐρχόμεθα , ἧττον οἰησόμεθα εἰδέναι μηδαμῇ ἴσμεν : καίτοι οὐκ ἂν εἴη μεμπτὸς μισθὸς τοιοῦτος . καὶ δὴ καὶ νῦν τί φῄς ; δυοῖν ὄντοιν ἰδέαιν δόξης , τοῦ μὲν ἀληθινοῦ , ψευδοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου , τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην ὁρίζῃ ;

Θεαίτητος
ἔγωγε : τοῦτο γὰρ αὖ νῦν μοι φαίνεται .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄξιον περὶ δόξης ἀναλαβεῖν πάλιν—

Θεαίτητος
τὸ ποῖον δὴ λέγεις ; [ 187δ ]

Σωκράτης
θράττει μέ πως νῦν τε καὶ ἄλλοτε δὴ πολλάκις , ὥστ᾽ ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς ἄλλον γεγονέναι , οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτο τὸ πάθος παρ᾽ ἡμῖν καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον .

Θεαίτητος
τὸ ποῖον δή ;

Σωκράτης
τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδῆ . σκοπῶ δὴ καὶ νῦν ἔτι διστάζων , πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἐπισκεψώμεθα ἄλλον τρόπον ὀλίγον πρότερον .

Θεαίτητος
τί μήν , Σώκρατες , εἴπερ γε καὶ ὁπῃτιοῦν φαίνεται δεῖν ; ἄρτι γὰρ οὐ κακῶς γε σὺ καὶ Θεόδωρος ἐλέγετε σχολῆς πέρι , ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖσδε κατεπείγει . [ 187ε ]

Σωκράτης
ὀρθῶς ὑπέμνησας : ἴσως γὰρ οὐκ ἀπὸ καιροῦ πάλιν ὥσπερ ἴχνος μετελθεῖν . κρεῖττον γάρ που σμικρὸν εὖ πολὺ μὴ ἱκανῶς περᾶναι .

Θεαίτητος
τί μήν ;

Σωκράτης
πῶς οὖν ; τί δὴ καὶ λέγομεν ; ψευδῆ φαμεν ἑκάστοτε εἶναι δόξαν , καί τινα ἡμῶν δοξάζειν ψευδῆ , τὸν δ᾽ αὖ ἀληθῆ , ὡς φύσει οὕτως ἐχόντων ;

Θεαίτητος
φαμὲν γὰρ δή .
[ 187a ]
სოკრატე
მაგრამ იმის გამო ხომ არ დავიწყეთ საუბარი , რომ აღმოგვეჩინა , რა არ არის ცოდნა , არამედ რა არის . თუმცა იმდენად წინ წავედით , რომ საერთოდ აღარ ვეძებთ მას შეგრძნებაში , არამედ იმ სახელში , რაც სულს მაშინ აქვს , როდესაც ის თავის თავში არსებულებითაა დაკავებული .

თეეტეტოსი
ამას კი , სოკრატე , ვფიქრობ , შეხედულების ქონა უნდა ეწოდოს .

სოკრატე
სწორად ფიქრობ , მეგობარო , ახლა კვლავ თავიდან შეხედე , [ 187b ] , მოიშორე წინა [ მსჯელობები ] და [ ნახე ] უფრო დიდ რამეს ხომ ვერ ხედავ , რაკი აქამდე მოხვედი . კიდევ თქვი , რა არის ცოდნა .

თეეტეტოსი
ყველა შეხედულება რომ ვთქვათ , შეუძლებელია , სოკრატე , რადგან მცდარი შეხედულებაც არსებობს . როგორც ჩანს , ჭეშმარიტი შეხედულება არის ცოდნა . ეს იყოს ჩემი პასუხი . თუ , როცა წინ წავალთ , ასე არ აღმოჩნდება , როგორც ახლა [ მოხდა ] , სხვა რამის თქმას შევეცდებით .

სოკრატე
ასეა საჭირო , თეეტეტოს , თუმცა უფრო გამბედავად თქვი და მორიდებით ნუ პასუხობ , როგორც წინაზე . [ 187c ] თუ ასე მოვიქცევით , ორიდან ერთ-ერთი [ გამოვა ] , ან აღმოვაჩენთ იმას , რისთვისაც მოვედით , ან ნაკლებად გვეგონება , რომ ვიცით ის , რაც სულ არ ვიცით და ესეც არ იქნება დასაძრახი ჯილდო . აი , ახლაც , რას ამბობ ? შეხედულების ორი სახე არსებობს , ერთი ჭეშმარიტი , მეორე კი მცდარი და ჭეშმარიტი შეხედულება განისაზღვრება როგორც ცოდნა , ხომ ?

თეეტეტოსი
კი . ასე მგონია ეს ახლა .

სოკრატე
ხომ არ ღირს , კვლავ შეხედულების შესახებ [ მსჯელობას ] დავუბრუნდეთ ?

თეეტეტოსი
რაზე ამბობ ? [ 187d ]

სოკრატე
ახლაც , როგორც ხშირად სხვა დროს , მაწუხებს ის , რომ სირთულეში ვარ ჩემ თავთანაც და სხვებთანაც , რაკი არ მაქვს სათქმელი , როგორია ეს განცდა და როგორ წარმოიშობა ჩვენში .

თეეტეტოსი
რომელი ?

სოკრატე
მცდარი შეხედულების ქონა . ახლაც ვუყურებ და ვეჭვობ , ხომ არ დავანებოთ თავი და განვიხილოთ სხვა გზით და არა ცოტა ხნის წინ [ რომ ვიყენებდით , იმით ] .

თეეტეტოსი
რატომაც არა , სოკრატე , თუ გგონია , რომ ასეა საჭირო ? ახლახანს შენ და თეოდოროსი არ ამბობდით მოცალეობის შესახებ , არც ისე ცუდად , რომ არაფერმა უნდა დააჩქაროს ის ? [ 187e ]

სოკრატე
სწორად გაიხსენე . შესაძლოა , უდროო არ იყოს , კვლავ როგორც კვალს , ისე მივყვეთ . უკეთესია მცირე გააკეთო და კარგად , ვიდრე ბევრი და არ იყოს საკმარისად დასრულებული .

თეეტეტოსი
აბა რა .

სოკრატე
მაშ , რას ვიტყვით ? ვიტყვით , რომ ყველაფერზე არსებობს მცდარი შეხედულება და ჩვენგან ერთს მცდარი შეხედულება აქვს , ხოლო მეორეს ჭეშმარიტი და ასეა ბუნებით დადგენილი ?

თეეტეტოსი
ვიტყვით .

( 2 ) 0% GRC
( 436 ) 100% GRC - KAT

( 434 ) 100% GRC - KAT
( 2 ) 0% KAT

Theaetetus 188

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-07 10:49:00
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 188α ]
Σωκράτης
οὐκοῦν τόδε γ᾽ ἔσθ᾽ ἡμῖν περὶ πάντα καὶ καθ᾽ ἕκαστον , ἤτοι εἰδέναι μὴ εἰδέναι ; μανθάνειν γὰρ καὶ ἐπιλανθάνεσθαι μεταξὺ τούτων ὡς ὄντα χαίρειν λέγω ἐν τῷ παρόντι : νῦν γὰρ ἡμῖν πρὸς λόγον ἐστὶν οὐδέν .

Θεαίτητος
ἀλλὰ μήν , Σώκρατες , ἄλλο γ᾽ οὐδὲν λείπεται περὶ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι μὴ εἰδέναι .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάζοντα δοξάζειν ὧν τι οἶδεν μὴ οἶδεν ;

Θεαίτητος
ἀνάγκη .

Σωκράτης
καὶ μὴν εἰδότα γε μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ μὴ εἰδότα [ 188β ] εἰδέναι ἀδύνατον .

Θεαίτητος
πῶς δ᾽ οὔ ;

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν τὰ ψευδῆ δοξάζων , οἶδε , ταῦτα οἴεται οὐ ταῦτα εἶναι ἀλλὰ ἕτερα ἄττα ὧν οἶδε , καὶ ἀμφότερα εἰδὼς ἀγνοεῖ αὖ ἀμφότερα ;

Θεαίτητος
ἀλλ᾽ ἀδύνατον , Σώκρατες .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ ἆρα , μὴ οἶδεν , ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι ἕτερα ἄττα ὧν μὴ οἶδε , καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τῷ μήτε Θεαίτητον μήτε Σωκράτη εἰδότι εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν ὡς Σωκράτης Θεαίτητος Θεαίτητος Σωκράτης ; [ 188ξ ]

Θεαίτητος
καὶ πῶς ἄν ;

Σωκράτης
ἀλλ᾽ οὐ μήν , γέ τις οἶδεν , οἴεταί που μὴ οἶδεν αὐτὰ εἶναι , οὐδ᾽ αὖ μὴ οἶδεν , οἶδεν .

Θεαίτητος
τέρας γὰρ ἔσται .

Σωκράτης
πῶς οὖν ἂν ἔτι ψευδῆ δοξάσειεν ; ἐκτὸς γὰρ τούτων ἀδύνατόν που δοξάζειν , ἐπείπερ πάντ᾽ ἴσμεν οὐκ ἴσμεν , ἐν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται δυνατὸν ψευδῆ δοξάσαι .

Θεαίτητος
ἀληθέστατα .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν οὐ ταύτῃ σκεπτέον ζητοῦμεν , κατὰ τὸ [ 188δ ] εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι ἰόντας , ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι καὶ μή ;

Θεαίτητος
πῶς λέγεις ;

Σωκράτης
μὴ ἁπλοῦν ὅτι τὰ μὴ ὄντα περὶ ὁτουοῦν δοξάζων οὐκ ἔσθ᾽ ὡς οὐ ψευδῆ δοξάσει , κἂν ὁπωσοῦν ἄλλως τὰ τῆς διανοίας ἔχῃ .

Θεαίτητος
εἰκός γ᾽ αὖ , Σώκρατες .

Σωκράτης
πῶς οὖν ; τί ἐροῦμεν , Θεαίτητε , ἐάν τις ἡμᾶς ἀνακρίνῃ : ‘δυνατὸν δὲ ὁτῳοῦν λέγεται , καί τις ἀνθρώπων τὸ μὴ ὂν δοξάσει , εἴτε περὶ τῶν ὄντων του εἴτε αὐτὸ καθ᾽ αὑτό ; καὶ ἡμεῖς δή , ὡς ἔοικεν , πρὸς ταῦτα φήσομεν : ‘ὅταν [ 188ε ] γε μὴ ἀληθῆ οἴηται οἰόμενος : πῶς ἐροῦμεν ;

Θεαίτητος
οὕτως .

Σωκράτης
οὖν καὶ ἄλλοθί που τὸ τοιοῦτόν ἐστιν ;

Θεαίτητος
τὸ ποῖον ;

Σωκράτης
εἴ τις ὁρᾷ μέν τι , ὁρᾷ δὲ οὐδέν .

Θεαίτητος
καὶ πῶς ;

Σωκράτης
ἀλλὰ μὴν εἰ ἕν γέ τι ὁρᾷ , τῶν ὄντων τι ὁρᾷ . σὺ οἴει ποτὲ τὸ ἓν ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι ;

Θεαίτητος
οὐκ ἔγωγε .

Σωκράτης
ἄρα ἕν γέ τι ὁρῶν ὄν τι ὁρᾷ .

Θεαίτητος
φαίνεται .
[ 188a ]
სოკრატე
ყველაფერთან ერთად და ცალ-ცალკე თითოეულთან დაკავშირებითაც ხომ ან ვიცით , ან არ ვიცით ? სწავლასა და დავიწყებას , რომლებიც ამათ შორის არსებობს აწმყოში , თავს ვანებებ , რადგან ამ მსჯელობასთან არაფერი აქვთ [ საერთო ] .

თეეტეტოსი
მაშინ , სხვა არაფერი რჩება , სოკრატე , თითოეულთან დაკავშირებით , ცოდნისა და არცოდნის გარდა .

სოკრატე
აუცილებელი არ არის , რომ მას ვისაც შეხედულება აქვს , ეს შეხედულება ან იმაზე ჰქონდეს , რაც იცის და ან იმაზე , რაც არ იცის ?

თეეტეტოსი
აუცილებელია .

სოკრატე
და შეუძლებელია , რომ მცოდნემ არ იცოდეს ის , რაც იცის , [ 188b ] ან არმცოდნემ იცოდეს ის , რაც არ იცის .

თეეტეტოსი
აბა როგორ ?

სოკრატე
მაშ მან , ვისაც მცდარი შეხედულება აქვს , ხომ იცის , რომ რაც იცის , ის არაა , არამედ სხვა , ის , რაც მან იცის და ამგვარად , ორივეს მცოდნემ იმავდროულად არც ერთი არ იცის ?

თეეტეტოსი
შეუძლებელია , სოკრატე .

სოკრატე
მაშ , რაც არ იცის , ხომ არ ფიქრობს , რომ განსხვავებულია იმისგან , რაც არ იცის , ასე [ ვთქვათ ] , როცა არც თეეტეტოსი იცის და არც სოკრატე , აზრად მოსდის , რომ სოკრატე თეეტეტოსია ან თეეტეტოსი სოკრატე ? [ 188c ]

თეეტეტოსი
როგორ ?

სოკრატე
ის არ ფიქრობს , რომ რაც იცის , არის იგივე , რაც არ იცის და რაც არ იცის , იგივე , რაც იცის .

თეეტეტოსი
საშინელება იქნებოდა .

სოკრატე
მაშინ როგორ ექნებოდა მცდარი შეხედულება ? ამის გარეშე შეუძლებელია შეხედულების ქონა , რადგან ყველაფერი ან ვიცით , ან არ ვიცით , ამგვარად კი ჩანს , რომ არაფრითაა შესაძლებელი მცდარი შეხედულების ქონა .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად .

სოკრატე
მაშ , რასაც ვიკვლევთ , [ 188d ] ცოდნისა და არცოდნის გავლით კი არ უნდა ვნახოთ , არამედ არსებობისა და არარსებობის ?

თეეტეტოსი
რას ამბობ ?

სოკრატე
უფრო მარტივი არაა , რომ ვისაც რაღაც არარსებულზე აქვს შეხედულება , რაც არ არსებობს , მცდარი შეხედულება ექნება , როგორი აზროვნებაც არ უნდა ჰქონდეს .

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს , სოკრატე .

სოკრატე
მაშ , რა გამოდის ? რას ვეტყვით , თეეტეტოს , თუ ვინმე გვკითხავს : , , შესაძლებელია , რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ , ადამიანებიდან ვინმეს არარსებულზე ჰქონდეს შეხედულება , გინდა არსებულებთან დაკავშირებით და გინდა თავად მასზე ? " როგორც ჩანს , ამასთან დაკავშირებით ვიტყვით : [ 188e ] , , როდესაც ფიქრისას ჭეშმარიტად არ ფიქრობს . " თუ როგორ ვიტყვით ?

თეეტეტოსი
ასე

სოკრატე
და სხვაგანაც რაღაც ამგვარია ?

თეეტეტოსი
როდის ?

სოკრატე
როცა ვიღაც რაღაცას ხედავს , მაგრამ ვერაფერს ხედავს .

თეეტეტოსი
როგორ ?

სოკრატე
როცა რაღაც ერთს ხედავს , მაშინ არსებულს ხედავს . თუ ფიქრობ , რომ ერთი არარსებულებშიც არის ?

თეეტეტოსი
არა მგონია .

სოკრატე
მაშ , როცა რაღაც ერთს ხედავს , რაღაც არსებულს ხედავს .

თეეტეტოსი
[ ასე ] ჩანს .

( 2 ) 0% GRC
( 459 ) 100% GRC - KAT

( 453 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 189

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-07 12:03:12
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 189α ]
Σωκράτης
καὶ ἄρα τι ἀκούων ἕν γέ τι ἀκούει καὶ ὂν ἀκούει .

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
καὶ ἁπτόμενος δή του ἑνός γέ του ἅπτεται καὶ ὄντος , εἴπερ ἑνός ;

Θεαίτητος
καὶ τοῦτο .

Σωκράτης
δὲ δὴ δοξάζων οὐχ ἕν γέ τι δοξάζει ;

Θεαίτητος
ἀνάγκη .

Σωκράτης
δ᾽ ἕν τι δοξάζων οὐκ ὄν τι ;

Θεαίτητος
συγχωρῶ .

Σωκράτης
ἄρα μὴ ὂν δοξάζων οὐδὲν δοξάζει .

Θεαίτητος
οὐ φαίνεται .

Σωκράτης
ἀλλὰ μὴν γε μηδὲν δοξάζων τὸ παράπαν οὐδὲ δοξάζει .

Θεαίτητος
δῆλον , ὡς ἔοικεν . [ 189β ]

Σωκράτης
οὐκ ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὂν δοξάζειν , οὔτε περὶ τῶν ὄντων οὔτε αὐτὸ καθ᾽ αὑτό .

Θεαίτητος
οὐ φαίνεται .

Σωκράτης
ἄλλο τι ἄρ᾽ ἐστὶ τὸ ψευδῆ δοξάζειν τοῦ τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν .

Θεαίτητος
ἄλλο ἔοικεν .

Σωκράτης
οὔτ᾽ ἄρ᾽ οὕτως οὔτε ὡς ὀλίγον πρότερον ἐσκοποῦμεν , ψευδής ἐστι δόξα ἐν ἡμῖν .

Θεαίτητος
οὐ γὰρ οὖν δή .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ ἆρα ὧδε γιγνόμενον τοῦτο προσαγορεύομεν ;

Θεαίτητος
πῶς ;

Σωκράτης
ἀλλοδοξίαν τινὰ οὖσαν ψευδῆ φαμεν εἶναι δόξαν , [ 189ξ ] ὅταν τίς τι τῶν ὄντων ἄλλο αὖ τῶν ὄντων ἀνταλλαξάμενος τῇ διανοίᾳ φῇ εἶναι . οὕτω γὰρ ὂν μὲν ἀεὶ δοξάζει , ἕτερον δὲ ἀνθ᾽ ἑτέρου , καὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει δικαίως ἂν καλοῖτο ψευδῆ δοξάζων .

Θεαίτητος
ὀρθότατά μοι νῦν δοκεῖς εἰρηκέναι . ὅταν γάρ τις ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν δοξάζῃ , τότε ὡς ἀληθῶς δοξάζει ψευδῆ .

Σωκράτης
δῆλος εἶ , Θεαίτητε , καταφρονῶν μου καὶ οὐ δεδιώς .

Θεαίτητος
τί μάλιστα ;

Σωκράτης
οὐκ ἂν οἶμαι σοὶ δοκῶ τοῦ ἀληθῶς ψευδοῦς ἀντιλαβέσθαι , [ 189δ ] ἐρόμενος εἰ οἷόν τε ταχὺ βραδέως κοῦφον βαρέως ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἐναντίου γίγνεσθαι ἑαυτῷ ἐναντίως . τοῦτο μὲν οὖν , ἵνα μὴ μάτην θαρρήσῃς , ἀφίημι . ἀρέσκει δέ , ὡς φῄς , τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι ;

Θεαίτητος
ἔμοιγε .

Σωκράτης
ἔστιν ἄρα κατὰ τὴν σὴν δόξαν ἕτερόν τι ὡς ἕτερον καὶ μὴ ὡς ἐκεῖνο τῇ διανοίᾳ τίθεσθαι .

Θεαίτητος
ἔστι μέντοι . [ 189ε ]

Σωκράτης
ὅταν οὖν τοῦθ᾽ διάνοιά του δρᾷ , οὐ καὶ ἀνάγκη αὐτὴν ἤτοι ἀμφότερα τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι ;

Θεαίτητος
ἀνάγκη μὲν οὖν : ἤτοι ἅμα γε ἐν μέρει .

Σωκράτης
κάλλιστα . τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἆρ᾽ ὅπερ ἐγὼ καλεῖς ;

Θεαίτητος
τί καλῶν ;

Σωκράτης
λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν σκοπῇ . ὥς γε μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι . τοῦτο γάρ μοι ἰνδάλλεται διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι διαλέγεσθαι , αὐτὴ [ 190α ] ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινομένη , καὶ φάσκουσα καὶ οὐ φάσκουσα . ὅταν δὲ ὁρίσασα , εἴτε βραδύτερον εἴτε καὶ ὀξύτερον ἐπᾴξασα , τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ καὶ μὴ διστάζῃ , δόξαν ταύτην τίθεμεν αὐτῆς . ὥστ᾽ ἔγωγε τὸ δοξάζειν λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον , οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ , ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν : σὺ δὲ τί ;
[ 189a ]
სოკრატე
და ვისაც ესმის , თუ რაღაც ერთი ესმის , არსებული ესმის .

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
და ვინც რაღაც ერთს ეხება , არსებულს ეხება , თუკი ერთია ?

თეეტეტოსი
ესეც ასეა .

სოკრატე
და ვისაც შეხედულება აქვს , ერთზე არ აქვს შეხედულება ?

თეეტეტოსი
აუცილებლად .

სოკრატე
და ერთზე ვისაც აქვს შეხედულება , ეხ ხომ რაღაც არსებულია ?

თეეტეტოსი
გეთანხმები .

სოკრატე
მაშ ვისაც არარსებულზე აქვს შეხედულება , მას ხომ არაფერზე აქვს შეხედულება ?

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს , არა .

სოკრატე
და ვისაც არაფერზე აქვს შეხედულება მას ხომ შეხედულებაც არ აქვს ?

თეეტეტოსი
ცხადია , ასე ჩანს . [ 189b ]

სოკრატე
მაშ , არ შეიძლება არარსებულზე შეხედულება გქონდეს , არც არსებულებთან დაკავშირებით და არც თავად მასზე .

თეეტეტოსი
ჩანს , რომ არა .

სოკრატე
მაშინ რაღაც განსხვავებული არის მცდარი შეხედულების ქონა არარსებულზე შეხედულების ქონისაგან .

თეეტეტოსი
სხვა ჩანს .

სოკრატე
მაშ არც ასე და არც ისე , ცოტა ხნის წინ რომ ვიკვლევდით , ჩვენთვის მცდარი შეხედულება არ არსებობს .

თეეტეტოსი
არა .

სოკრატე
მაგრამ ასე არ წარმოიშობა ის , რასაც ამას ვუწოდებთ ?

თეეტეტოსი
როგორ ?

სოკრატე
მოდი შეცვლილი შეხედულება ვთქვათ შეხედულებაზე , რომელიც მცდარია , [ 189c ] როცა ვინმე აზროვნებას იცვლის და ამბობს რომ არსებულთაგან ერთი სხვა რაღაცაა და არსებობს . ასე მას არსებულის შესახებ აქვს შეხედულება , ოღონდ ერთის მაგივრად მეორის შესახებ და , რაკი რასაც განიხილავს , იმაში ცდება , სამართლიანად უნდა ეწოდოს მცდარი შეხედულების მქონე .

თეეტეტოსი
მგონია , რომ სავსებით მართებულად ამბობ . როცა ვინმე მშვენიერის ნაცვლად უსახურზე ან უსახურის ნაცვლად მშვენიერზე იქმნის შეხედულებას , მაშინ ამას ჭეშმარიტად მცდარი შეხედულების ქონა ეწოდება .

სოკრატე
ცხადია , თეეტეტოს , რომ არც პატივისცემა გაქვს ჩემი და არც შიში .

თეეტეტოსი
რატომ [ ამბობ ] ასე ?

სოკრატე
ფიქრობ , რომ არ შემიძლია შევეწინააღმდეგო ამ ჭეშმარიტად მცდარს [ 189d ] და ვიკითხო , თუ არსებობს ნელა სწრაფი და მძიმედ მსუბუქი ან სხვა რაიმე საწინააღმდეგო , რომელიც საკუთარი ბუნების შესაბამისი კი არ არის , არამედ საწინააღმდეგოსი და ამდენად თავისი თავის საწინააღმდეგოა . მაგრამ ამას ვტოვებ , რათა შენი გამბედაობა არ დამარცხდეს . როგორც ამბობ , მოგწონს , რომ მცდარი შეხედულების ქონა შეცვლილი შეხედულების ქონაა ?

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
შენი შეხედულების თანახმად , აზროვნებით შეიძლება ერთი მეორედ და არა იმავედ დაადგინო .

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა , ასეა . [ 189e ]

სოკრატე
როცა ამას ვიღაცის აზროვნება აკეთებს , განა აუცილებლად ან ორივეზე ერთად არ აზროვნებს და ან რომელიმე ერთზე ?

თეეტეტოსი
აუცილებლად ასეა , ან ერთად , ან რიგ-რიგობით .

სოკრატე
მშვენიერია . აზროვნებას იმას უწოდებ , რასაც მე ?

თეეტეტოსი
რას უწოდებ ?

სოკრატე
მსჯელობას , რომელსაც სული საკუთარ თავთან მართავს იმასთან დაკავშირებით , რასაც აკვირდება . როგორც არმცოდნე ისე გიმჟღავნებ . მეჩვენება , რომ აზროვნებისას ის სხვა არაფერს აკეთებს , თუ არა საუბრობს , [ 190a ] საკუთარ თავს ეკითხება და პასუხობს , ეთანხმება და არ ეთანხმება . როდესაც ის განსაზღვრავს რაღაცას , გინდა უფრო ნელა მისწვდეს მას და გინდა უფრო მკვეთრად , იტყვის და აღარ ეჭვობს , ამას უკვე შეხედულებად ვთვლით . ამდენად , მე შეხედულების ქონას საუბარს ვუწოდებ , ხოლო შეხედულებას ნათქვამ სიტყვას , რომელიც სხვის მიმართ არაა და არც ხმა [ აქვს ] , არამედ უხმოა და საკუთარი თავისადმი მიმართული . შენ რას [ უწოდებ ] ?

( 1 ) 0% GRC
( 505 ) 100% GRC - KAT

( 528 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 190

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-07 12:31:14
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
κἀγώ .

Σωκράτης
ὅταν ἄρα τις τὸ ἕτερον ἕτερον δοξάζῃ , καὶ φησίν , ὡς ἔοικε , τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι πρὸς ἑαυτόν . [ 190β ]

Θεαίτητος
τί μήν ;

Σωκράτης
ἀναμιμνῄσκου δὴ εἰ πώποτ᾽ εἶπες πρὸς σεαυτὸν ὅτι παντὸς μᾶλλον τό τοι καλὸν αἰσχρόν ἐστιν τὸ ἄδικον δίκαιον . καί , τὸ πάντων κεφάλαιον , σκόπει εἴ ποτ᾽ ἐπεχείρησας σεαυτὸν πείθειν ὡς παντὸς μᾶλλον τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν , πᾶν τοὐναντίον οὐδ᾽ ἐν ὕπνῳ πώποτε ἐτόλμησας εἰπεῖν πρὸς σεαυτὸν ὡς παντάπασιν ἄρα τὰ περιττὰ ἄρτιά ἐστιν τι ἄλλο τοιοῦτον .

Θεαίτητος
ἀληθῆ λέγεις . [ 190ξ ]

Σωκράτης
ἄλλον δέ τινα οἴει ὑγιαίνοντα μαινόμενον τολμῆσαι σπουδῇ πρὸς ἑαυτὸν εἰπεῖν ἀναπείθοντα αὑτὸν ὡς ἀνάγκη τὸν βοῦν ἵππον εἶναι τὰ δύο ἕν ;

Θεαίτητος
μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε .

Σωκράτης
οὐκοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτὸν δοξάζειν ἐστίν , οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων καὶ δοξάζων καὶ ἐφαπτόμενος ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ἂν καὶ δοξάσειεν ὡς τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν . ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα περὶ τοῦ ἑτέρου : λέγω [ 190δ ] γὰρ αὐτὸ τῇδε , μηδένα δοξάζειν ὡς τὸ αἰσχρὸν καλὸν ἄλλο τι τῶν τοιούτων .

Θεαίτητος
ἀλλ᾽ , Σώκρατες , ἐῶ τε καί μοι δοκεῖ ὡς λέγεις .

Σωκράτης
ἄμφω μὲν ἄρα δοξάζοντα ἀδύνατον τό γε ἕτερον ἕτερον δοξάζειν .

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
ἀλλὰ μὴν τὸ ἕτερόν γε μόνον δοξάζων , τὸ δὲ ἕτερον μηδαμῇ , οὐδέποτε δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι .

Θεαίτητος
ἀληθῆ λέγεις : ἀναγκάζοιτο γὰρ ἂν ἐφάπτεσθαι καὶ οὗ μὴ δοξάζει .

Σωκράτης
οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἀμφότερα οὔτε τὸ ἕτερον δοξάζοντι ἐγχωρεῖ [ 190ε ] ἀλλοδοξεῖν . ὥστ᾽ εἴ τις ὁριεῖται δόξαν εἶναι ψευδῆ τὸ ἑτεροδοξεῖν , οὐδὲν ἂν λέγοι : οὔτε γὰρ ταύτῃ οὔτε κατὰ τὰ πρότερα φαίνεται ψευδὴς ἐν ἡμῖν οὖσα δόξα .

Θεαίτητος
οὐκ ἔοικεν .

Σωκράτης
ἀλλὰ μέντοι , Θεαίτητε , εἰ τοῦτο μὴ φανήσεται ὄν , πολλὰ ἀναγκασθησόμεθα ὁμολογεῖν καὶ ἄτοπα .

Θεαίτητος
τὰ ποῖα δή ;

Σωκράτης
οὐκ ἐρῶ σοι πρὶν ἂν πανταχῇ πειραθῶ σκοπῶν . αἰσχυνοίμην γὰρ ἂν ὑπὲρ ἡμῶν , ἐν ἀποροῦμεν , ἀναγκαζομένων [ 191α ] ὁμολογεῖν οἷα λέγω . ἀλλ᾽ ἐὰν εὕρωμεν καὶ ἐλεύθεροι γενώμεθα , τότ᾽ ἤδη περὶ τῶν ἄλλων ἐροῦμεν ὡς πασχόντων αὐτὰ ἐκτὸς τοῦ γελοίου ἑστῶτες : ἐὰν δὲ πάντῃ ἀπορήσωμεν , ταπεινωθέντες οἶμαι τῷ λόγῳ παρέξομεν ὡς ναυτιῶντες πατεῖν τε καὶ χρῆσθαι ὅτι ἂν βούληται . οὖν ἔτι πόρον τινὰ εὑρίσκω τοῦ ζητήματος ἡμῖν , ἄκουε .
თეეტეტოსი
მეც ამას .

სოკრატე
როცა ვიღაცას ერთ რაღაცაზე მეორე შეხედულება აქვს , როგორც ჩანს , ის საკუთარ თავს ეუბნება , რომ ერთი არის მეორე . [ 190b ]

თეეტეტოსი
აბა როგორ ?

სოკრატე
გაიხსენე , ოდესმე ხომ არ გითქვამს შენი თავისთვის , რომ მშვენიერი ყველაზე უფრო მეტად უსახურია ან უსამართლო სამართლიანი . ან , რაც ყველაფრის თავია , დააკვირდი , ოდესმე თუ გიცდია , საკუთარი თავის დარწმუნება იმაში , რომ ერთი რაღაც საერთოდ სხვა რაღაცაა , თუ სულ საპირისპიროდ , სიზმარშიც კი არ გაგიბედავს შენი თავისთვის იმის თქმა , რომ კენტი ლუწია ან რაიმე ამის მსგავსი .

თეეტეტოსი
მართალს ამბობ . [ 190c ]

სოკრატე
შენ გგონია , რომ სხვა ვინმე , ჯანმრთელი ან შეშლილი , გაბედავს სერიოზულად უთხრას საკუთარ თავს , დაიჯეროს , რომ ხარი აუცილებლად ცხენია , ან ორი [ არის ] ერთი ?

თეეტეტოსი
ზევსს , ვფიცავ , არა [ მგონია ] .

სოკრატე
ხოლო თუ შეხედულების ქონა საკუთარ თავთან მსჯელობაა , მაშინ არავინ , ვინც ორ რაღაცაზე მსჯელობს , შეხედულება აქვს და სულით სწვდება ორივეს , იტყოდა და იქონიებდა შეხედულებას , რომ ერთი მეორე არის . და შენც თავი უნდა დაანებო მეორეზე საუბარს , რადგან იმას ვამბობ , [ 190d ] რომ არავის აქვს შეხედულება , თითქოს უსახური მშვენიერია , ან განსხვავებული იგივენაირი .

თეეტეტოსი
სოკრატე , თავს ვანებებ და ისე ვფიქრობ , როგორც შენ ამბობ .

სოკრატე
მაშ ვისაც ორ რაღაცაზე აქვს შეხედულება , შეუძლებელია , რომ ერთი მეორე ეგონოს .

თეეტეტოსი .
როგორც ჩანს .

სოკრატე
ხოლო , ვისაც მხოლოდ ერთზე აქვს შეხედულება , მეორეზე კი საერთოდ არა , ვერასოდეს ექნება შეხედულება , რომ ერთი მეორეა .

თეეტეტოსი
სიმართლეს ამბობ , რადგან ასე იძულებული იქნებოდა იმას შეხებოდა , რაზეც შეხედულება არ აქვს .

სოკრატე
მაშ , ვერც მას , ვისაც ორზე აქვს შეხედულება და ვერც მას , ვისაც ერთზე , [ 190e ] ვერ ექნება შეცვლილი შეხედულება . ამიტომ , თუ ვინმე მცდარ შეხედულებად სხვა რამეზე შეხედულების ქონას განსაზღვრავდა , ამით ვერაფერს იტყოდა . არც ამაში და არც წინაში ჩვენი შეხედულება მცდარი არ იქნება .

თეეტეტოსი
ჩანს , რომ არა .

სოკრატე
მაგრამ , თეეტეტოს , თუ აღმოჩნდება , რომ ეს არ არსებობს , იძულებული ვიქნებით ბევრ უაზრობას დავეთანხმოთ .

თეეტეტოსი
რომლებს ?

სოკრატე
არ გეტყვი , სანამ ყველა გზით არ ვეცდები განხილვას . შემრცხვება ჩვენ მაგივრად , თუ რაშიც სირთულე გვაქვს , [ 191a ] იძულებული ვიქნებით დავეთანხმოთ იმას , რასაც ვამბობ . თუ ვიპოვით [ გზას ] და გავთავისუფლდებით , მაშინ სხვების შესახებ ვიტყვით , რომ ამას განიცდიან და დაცინვას გადავრჩებით . თუ ყველაფერი გაგვირთულდა , დავითრგუნებით და შევეგუებით , რომ მსჯელობამ მეზღვაურების მსგავსად გაგვთელოს და რაც უნდა , ის გვიქნას . მისმინე , [ ჩვენი ] მოგზაურობისას საკითხის რა [ გამოსავალს ] ვპოულობ .

( 1 ) 0% GRC
( 410 ) 100% GRC - KAT

( 444 ) 100% GRC - KAT
( 2 ) 0% KAT

Theaetetus 191

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-07 17:55:26
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
λέγε μόνον .

Σωκράτης
οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρθῶς ὁμολογῆσαι , ἡνίκα ὡμολογήσαμεν τις οἶδεν , ἀδύνατον δοξάσαι μὴ οἶδεν εἶναι αὐτὰ [ 191β ] καὶ ψευσθῆναι : ἀλλά πῃ δυνατόν .

Θεαίτητος
ἆρα λέγεις καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα , ἡνίκ᾽ αὐτὸ ἔφαμεν τοιοῦτον εἶναι , ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐγὼ γιγνώσκων Σωκράτη , πόρρωθεν δὲ ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ γιγνώσκω , ᾠήθην εἶναι Σωκράτη ὃν οἶδα ; γίγνεται γὰρ δὴ ἐν τῷ τοιούτῳ οἷον λέγεις .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἀπέστημεν αὐτοῦ , ὅτι ἴσμεν ἐποίει ἡμᾶς εἰδότας μὴ εἰδέναι ;

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν .

Σωκράτης
μὴ γὰρ οὕτω τιθῶμεν , ἀλλ᾽ ὧδε : ἴσως πῃ ἡμῖν [ 191ξ ] συγχωρήσεται , ἴσως δὲ ἀντιτενεῖ . ἀλλὰ γὰρ ἐν τοιούτῳ ἐχόμεθα , ἐν ἀνάγκη πάντα μεταστρέφοντα λόγον βασανίζειν . σκόπει οὖν εἰ τὶ λέγω . ἆρα ἔστιν μὴ εἰδότα τι πρότερον ὕστερον μαθεῖν ;

Θεαίτητος
ἔστι μέντοι .

Σωκράτης
οὐκοῦν καὶ αὖθις ἕτερον καὶ ἕτερον ;

Θεαίτητος
τί δ᾽ οὔ ;

Σωκράτης
θὲς δή μοι λόγου ἕνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον , τῷ μὲν μεῖζον , τῷ δ᾽ ἔλαττον , καὶ τῷ μὲν καθαρωτέρου κηροῦ , τῷ δὲ κοπρωδεστέρου , καὶ σκληροτέρου , [ 191δ ] ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου , ἔστι δ᾽ οἷς μετρίως ἔχοντος .

Θεαίτητος
τίθημι .

Σωκράτης
δῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Μουσῶν μητρὸς Μνημοσύνης , καὶ εἰς τοῦτο ὅτι ἂν βουληθῶμεν μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἀκούσωμεν αὐτοὶ ἐννοήσωμεν , ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ἐννοίαις , ἀποτυποῦσθαι , ὥσπερ δακτυλίων σημεῖα ἐνσημαινομένους : καὶ μὲν ἂν ἐκμαγῇ , μνημονεύειν τε καὶ ἐπίστασθαι ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ : δ᾽ ἂν ἐξαλειφθῇ μὴ οἷόν τε γένηται [ 191ε ] ἐκμαγῆναι , ἐπιλελῆσθαί τε καὶ μὴ ἐπίστασθαι .

Θεαίτητος
ἔστω οὕτως .

Σωκράτης
τοίνυν ἐπιστάμενος μὲν αὐτά , σκοπῶν δέ τι ὧν ὁρᾷ ἀκούει , ἄθρει εἰ ἄρα τοιῷδε τρόπῳ ψευδῆ ἂν δοξάσαι .

Θεαίτητος
ποίῳ δή τινι ;

Σωκράτης
οἶδεν , οἰηθεὶς εἶναι τοτὲ μὲν οἶδε , τοτὲ δὲ μή . ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν οὐ καλῶς ὡμολογήσαμεν ὁμολογοῦντες ἀδύνατα .

Θεαίτητος
νῦν δὲ πῶς λέγεις ;
თეეტეტოსი
ოღონდაც თქვი .

სოკრატე
არ ვიტყოდი იმას , რომ მართებულად დავეთანხმეთ იმას , რასაც დავეთანხმეთ , რომ ვინც რაღაც იცის , შეუძლებელია შეხედულება ჰქონდეს , რომ არ იცის [ 191b ] და ამგვარად შეცდეს . ეს რაღაცნაირად შესაძლებელია .

თეეტეტოსი
იმას ამბობ , რაზეც ეჭვი მქონდა , როცა ვთქვით რომ ამგვარი რაღაც არსებობს , როდესაც მე ვიცნობ სოკრატეს , მაგრამ შორიდან სხვას ვხედავ , ვისაც არ ვიცნობ , მაგრამ ის სოკრატე მგონია , რომელსაც ვიცნობ ? ამგვარად ხდება ის , რასაც ამბობ .

სოკრატე
არ უარვყოთ ეს , რაკი რაც ვიცით , იმის არმცოდნედ გვხდის ?

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა .

სოკრატე
მასე კი არ დავადგინოთ , არამედ ასე : შესაძლოა [ 191c ] წაგვადგეს , შეიძლება ამის საწინააღმდეგო მოხდეს . ისე ვართ , რომ აუცილებელია ყველაფრისკენ მივაბრუნოთ მსჯელობა და გამოვცადოთ [ ის ] . დააკვირდი , რამეს თუ ვამბობ . შეიძლება უწინ არმცოდნემ მოგვიანებით ისწავლოს რამე ?

თეეტეტოსი
შეიძლება .

სოკრატე
მერე [ ისწავლოს ] სხვა რამ და მერე სხვა ?

თეეტეტოსი
როგორ არა ?

სოკრატე
ამ მსჯელობის გამო , დაუშვი , რომ ჩვენ სულებში არის ცვილის ყალიბი , ზოგში უფრო დიდი , ზოგში პატარა , ზოგში უფრო წმინდა ცვილის , ზოგში ჭუჭყიანი , ზოგში უფრო მაგარი , [ 191d ] ზოგში რბილი , ზოგში კი ზომიერადაა .

თეეტეტოსი
დავუშვი .

სოკრატე
ვთქვათ , რომ ეს მუზების დედის , მნემოსინეს საჩუქარია და მას შეგრძნებებისა და აზრების ქვეშ მოვაქცევთ და ამოვტვიფრავთ იმას , რაც გვსურს , რომ გვახსოვდეს დანახულიდან , მოსმენილდან ან თავად ჩვენი მონაგონიდან , როგორც ბეჭდით ბეჭდავენ . რაც მასზე დაბეჭდილია , ის გვახსოვს და ვიცით , მანამ სანამ მასზე მისი გამოსახულებაა , ხოლო როდესაც წაიშლება [ 191e ] და აღარ არის დაბეჭდილი გვავიწყდება და აღარ ვიცით .

თეეტეტოსი
ასე იყოს .

სოკრატე
მაშ იმან , ვინც იცის რაღაცეები და განიხილავს რაღაცას , რასაც ხედავს და ესმის , შეიძლება , რომ ამგვარი გზით მცდარი შეხედულება შეიქმნას ?

თეეტეტოსი
რა [ გზით ] ?

სოკრატე
რომ იფიქროს , რაც იცის , ხან იცის ეს და ხან არა . ამასთან დაკავშირებით წინაზე კარგად არ შევთანხმდით , როცა შევთანხმდით , რომ შეუძლებელია .

თეეტეტოსი
ახლა რას ამბობ ?

( 0 ) 0% GRC
( 360 ) 100% GRC - KAT

( 355 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT