Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13606
# Unique Translation Pairs: 11046
Users:

Theaetetus 176

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
  • Created on 2017-04-04 23:13:36
  • Modified on 2017-04-05 19:17:15
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
εἰ πάντας , Σώκρατες , πείθοις λέγεις ὥσπερ ἐμέ , πλείων ἂν εἰρήνη καὶ κακὰ ἐλάττω κατ᾽ ἀνθρώπους εἴη .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν , Θεόδωρε— ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη—οὔτ᾽ ἐν θεοῖς αὐτὰ ἱδρῦσθαι , τὴν δὲ θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης . διὸ καὶ πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε [ 176β ] ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα . φυγὴ δὲ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν : ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεως γενέσθαι . ἀλλὰ γάρ , ἄριστε , οὐ πάνυ τι ῥᾴδιον πεῖσαι ὡς ἄρα οὐχ ὧν ἕνεκα οἱ πολλοί φασι δεῖν πονηρίαν μὲν φεύγειν , ἀρετὴν δὲ διώκειν , τούτων χάριν τὸ μὲν ἐπιτηδευτέον , τὸ δ᾽ οὔ , ἵνα δὴ μὴ κακὸς καὶ ἵνα ἀγαθὸς δοκῇ εἶναι : ταῦτα μὲν γάρ ἐστιν λεγόμενος γραῶν ὕθλος , ὡς ἐμοὶ φαίνεται : τὸ δὲ ἀληθὲς ὧδε λέγωμεν . θεὸς οὐδαμῇ [ 176ξ ] οὐδαμῶς ἄδικος , ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε δικαιότατος , καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ὃς ἂν ἡμῶν αὖ γένηται ὅτι δικαιότατος . περὶ τοῦτο καὶ ὡς ἀληθῶς δεινότης ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία . μὲν γὰρ τούτου γνῶσις σοφία καὶ ἀρετὴ ἀληθινή , δὲ ἄγνοια ἀμαθία καὶ κακία ἐναργής : αἱ δ᾽ ἄλλαι δεινότητές τε δοκοῦσαι καὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτικαῖς δυναστείαις γιγνόμεναι φορτικαί , ἐν δὲ τέχναις [ 176δ ] βάναυσοι . τῷ οὖν ἀδικοῦντι καὶ ἀνόσια λέγοντι πράττοντι μακρῷ ἄριστ᾽ ἔχει τὸ μὴ συγχωρεῖν δεινῷ ὑπὸ πανουργίας εἶναι : ἀγάλλονται γὰρ τῷ ὀνείδει καὶ οἴονται ἀκούειν ὅτι οὐ λῆροί εἰσι , γῆς ἄλλως ἄχθη , ἀλλ᾽ ἄνδρες οἵους δεῖ ἐν πόλει τοὺς σωθησομένους . λεκτέον οὖν τἀληθές , ὅτι τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν οἷοι οὐκ οἴονται , ὅτι οὐχὶ οἴονται : ἀγνοοῦσι γὰρ ζημίαν ἀδικίας , δεῖ ἥκιστα ἀγνοεῖν . οὐ γάρ ἐστιν ἣν δοκοῦσιν , πληγαί τε καὶ θάνατοι , ὧν ἐνίοτε πάσχουσιν [ 176ε ] οὐδὲν ἀδικοῦντες , ἀλλὰ ἣν ἀδύνατον ἐκφυγεῖν .

Θεόδωρος
τίνα δὴ λέγεις ;

Σωκράτης
παραδειγμάτων , φίλε , ἐν τῷ ὄντι ἑστώτων , τοῦ μὲν θείου εὐδαιμονεστάτου , τοῦ δὲ ἀθέου ἀθλιωτάτου , οὐχ ὁρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει , ὑπὸ ἠλιθιότητός τε καὶ τῆς ἐσχάτης [ 177α ] ἀνοίας λανθάνουσι τῷ μὲν ὁμοιούμενοι διὰ τὰς ἀδίκους πράξεις , τῷ δὲ ἀνομοιούμενοι . οὗ δὴ τίνουσι δίκην ζῶντες τὸν εἰκότα βίον ὁμοιοῦνται : ἐὰν δ᾽ εἴπωμεν ὅτι , ἂν μὴ ἀπαλλαγῶσι τῆς δεινότητος , καὶ τελευτήσαντας αὐτοὺς ἐκεῖνος μὲν τῶν κακῶν καθαρὸς τόπος οὐ δέξεται , ἐνθάδε δὲ τὴν αὑτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγωγῆς ἀεὶ ἕξουσι , κακοὶ κακοῖς συνόντες , ταῦτα δὴ καὶ παντάπασιν ὡς δεινοὶ καὶ πανοῦργοι ἀνοήτων τινῶν ἀκούσονται .
თეოდოროსი
სოკრატე , ყველამ რომ დაგიჯეროს , რასაც ამბობ , როგორც მე , მეტი მშვიდობა და ნაკლები ბოროტება იქნებოდა ადამიანებში .

სოკრატე
მაგრამ ბოროტების განადგურება შეუძლებელია , თეოდოროს , რადგან აუცილებელია ყოველთვის არსებობდეს სიკეთის საპირისპირო რამ . ღმერთებში ვერ დასახლდა , ხოლო მოკვდავ ბუნებასა და ამ ადგილს აუცილებლობის გამო ეწვევა ხოლმე . ამიტომ , საჭიროა ეცადო , რაც შეიძლება სწრაფად გაიქცე აქედან იქ . [ 176b ] გაქცევა კი შეძლებისამებრ ღმერთთან მიმსგავსებაა , ეს უკანასკნელი კი [ ნიშნავს ] სამართლიანად , წმინდად და გონიერად ქცევას . მაგრამ , ჩემო კარგო , სულ არაა ადვილი უმრავლესობის იმაში დარწმუნება , რომ იმის გამო კი არ უნდა გაექცე მანკიერებას და მიჰყვე სიქველეს , რატომაც ისინი ამბობენ , ერთზე უნდა იზრუნო , მეორეზე კი არა , და არა იმიტომ , რომ კარგი გამოჩნდე და არა ცუდი . ეს ხომ , როგორც ამბობენ , მოხუცი ქალების ლაქლაქია . მე კი მგონია , რომ ჭეშმარიტება ასე უნდა ვთქვათ : [ 176c ] ღმერთი არასდროს არანაირად არაა უსამართლო , არამედ ყველაზე უფრო სამართლიანი , რაც კი შეიძლება , და არცერთ ჩვენგანს არ შეუძლია მისი მსგავსი გახდეს ან გახდეს ყველაზე უფრო სამართლიანი , რაც კი შეიძლება . აქ ჩანს რა შეუძლია ჭეშმარიტად ადამიანს და ასევე მისი არარაობა და არაკაცობა . მისი ცოდნა ხომ სიბრძნე და ჭეშმარიტი სიქველეა , ხოლო არცოდნა უმეცრება და აშკარა მანკიერება . ხოლო სხვა მოჩვენებითი შესაძლებლობები და სიბრძნენი ტვირთად იქცევა სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ საქმეებში და გარყვნილებად ხელოვნებებში . [ 176d ] საუკეთესო იქნება , თუკი მათ , ვინც უსამართლოა და არ არის პატიოსანი საუბარსა და საქმეში , არ მივცემთ ნებას ძლიერნი იყვნენ თაღლითობის გამო , რადგან ისინი განდიდებულნი არიან ამ ბრალდებით და ფიქრობენ , რომ მიწაზე შემორჩენილ ნაგავს კი არ წარმოადგენენ , არამედ წმინდა ადამიანებს , რომლებიც ქალაქში უნდა იყვნენ დაცულნი . სიმართლე რომ ითქვას , მათ არ იციან , რომ ისეთები არიან , როგორიც არ ჰგონიათ , რომ არიან . მათ არ იციან არასამართლიანობის გამო სასჯელი , ამის ცოდნა კი ყველაზე საჭიროა . ეს არაა , როგორც ფიქრობენ , ჭრილობები და სიკვდილი , რასაც ზოგიერთი მათგანიც განიცდის , [ 176e ] ვისაც უსამართლობა არ ჩაუდენია , არამედ ეს ისაა , რასაც შეუძლებელია გაექცე .

თეოდოროსი
რომელ [ სასჯელს ] ამბობ ?

სოკრატე
არსებობაში ორი ნიმუშია , მეგობარო , ერთი ღვთაებრივი , რომელიც ყველაზე უფრო ნეტარია , და მეორე უღვთო , რომელიც ყველაზე მეტად ისჯება , მაგრამ ისინი ვერ ხედავენ , რომ ასეა , [ საკუთარი ] უგუნურებისა და აზროვნების სივიწროვის გამო [ 177a ] ავიწყდებათ , რომ არასამართლიანი ქმედებების გამო ერთს ემსგავსებიან , მეორისგან კი განსხვავდებიან . ამის გამო მათი სასჯელია ისეთი ცხოვრებით ცხოვრება , რასაც ემსგავსებიან . ხოლო როცა ვეტყვით , რომ თუ არ დააღწევენ თავს ამ სიძლიერეს , გარდაცვალების შემდეგაც არ მიიღებს მათ ბოროტებისგან დაცლილი ადგილი და აქ როგორც იქცევიან , მუდამ იმის მსგავს ადგილას იქნებიან , ანუ ბოროტები ბოროტებთან მოხვდებიან , მაშინ ძლიერნი და ყველაფრის მცოდნენი ისე მოგვისმენენ , როგორც უგუნურებს .

( 3 ) 1% GRC
( 447 ) 99% GRC - KAT

( 470 ) 99% GRC - KAT
( 4 ) 1% KAT

Theaetetus 177

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
  • Created on 2017-04-05 19:41:09
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
καὶ μάλα δή , Σώκρατες . [ 177β ]

Σωκράτης
οἶδά τοι , ἑταῖρε . ἓν μέντοι τι αὐτοῖς συμβέβηκεν : ὅταν ἰδίᾳ λόγον δέῃ δοῦναί τε καὶ δέξασθαι περὶ ὧν ψέγουσι , καὶ ἐθελήσωσιν ἀνδρικῶς πολὺν χρόνον ὑπομεῖναι καὶ μὴ ἀνάνδρως φυγεῖν , τότε ἀτόπως , δαιμόνιε , τελευτῶντες οὐκ ἀρέσκουσιν αὐτοὶ αὑτοῖς περὶ ὧν λέγουσι , καὶ ῥητορικὴ ἐκείνη πως ἀπομαραίνεται , ὥστε παίδων μηδὲν δοκεῖν διαφέρειν . περὶ μὲν οὖν τούτων , ἐπειδὴ καὶ πάρεργα τυγχάνει λεγόμενα , ἀποστῶμεν—εἰ δὲ μή , πλείω [ 177ξ ] ἀεὶ ἐπιρρέοντα καταχώσει ἡμῶν τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον—ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσθεν ἴωμεν , εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ .

Θεόδωρος
ἐμοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα , Σώκρατες , οὐκ ἀηδέστερα ἀκούειν : ῥᾴω γὰρ τηλικῷδε ὄντι ἐπακολουθεῖν . εἰ μέντοι δοκεῖ , πάλιν ἐπανίωμεν .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἐνταῦθά που ἦμεν τοῦ λόγου , ἐν ἔφαμεν τοὺς τὴν φερομένην οὐσίαν λέγοντας , καὶ τὸ ἀεὶ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ δοκεῖ , ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἐθέλειν διισχυρίζεσθαι καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ τὰ δίκαια , ὡς [ 177δ ] παντὸς μᾶλλον ἂν θῆται πόλις δόξαντα αὑτῇ , ταῦτα καὶ ἔστι δίκαια τῇ θεμένῃ , ἕωσπερ ἂν κέηται : περὶ δὲ τἀγαθὰ οὐδένα ἀνδρεῖον ἔθ᾽ οὕτως εἶναι ὥστε τολμᾶν διαμάχεσθαι ὅτι καὶ ἂν ὠφέλιμα οἰηθεῖσα πόλις ἑαυτῇ θῆται , καὶ ἔστι τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἂν κέηται ὠφέλιμα , πλὴν εἴ τις τὸ ὄνομα λέγοι : τοῦτο δέ που σκῶμμ᾽ ἂν εἴη πρὸς λέγομεν . οὐχί ;

Θεόδωρος
πάνυ γε . [ 177ε ]

Σωκράτης
μὴ γὰρ λεγέτω τὸ ὄνομα , ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα τὸ ὀνομαζόμενον θεωρείτω .

Θεόδωρος
μὴ γάρ .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ ἂν τοῦτο ὀνομάζῃ , τούτου δήπου στοχάζεται νομοθετουμένη , καὶ πάντας τοὺς νόμους , καθ᾽ ὅσον οἴεταί τε καὶ δύναται , ὡς ὠφελιμωτάτους ἑαυτῇ τίθεται : πρὸς ἄλλο τι βλέπουσα νομοθετεῖται ;
თეოდოროსი
ნამდვილად , სოკრატე . [ 177b ]

სოკრატე
ვიცი , მეგობარო . აი , რა ემართებათ მათ : როცა საკუთარი მსჯელობის წარმართვაა საჭირო იმაზე , რასაც გმობენ და უნდა სურდეთ , რომ დიდი ხნის განმავლობაში ვაჟკაცურად დაიცვან და არა ლაჩრულად გაიქცნენ , მაშინ , ღვთაებრივო , დასასრულს თავად აღარ მოსწონთ ის , რასაც ამბობენ , მათი რიტორიკა კი ისე ხუნდება , რომ აღარაფრით ჩანან ბავშვებისგან განსხვავებულად . მოდი , ამ ყველაფერს თავი დავანებოით , რადგან ისეც მსჯელობიდან გადახვევა მოგვიხდა . თუ ასე არ [ მოვიქცევით ] , [ 177c ] დინება გაფართოვდება და შთანთქავს ჩევნ პირვანდელ მსჯელობას . შენც თუ ასე ფიქრობ , დავუბრუნდეთ წინა [ მსჯელობას ] .

თეოდოროსი
ჩემთვის ამეების მოსმენა არანაკლებ სასიამოვნოა , სოკრატე , რადგან ამ ასაკში მართლაც რომ უფრო ადვილია ამის მიყოლა , მაგრამ რაკი შენ [ ასე ] ფიქრობ , კვლავ უკან დავბრუნდეთ .

სოკრატე
ჩვენი მსჯელობისას იქ არ ვიყავით , როდესაც ვამბობდით , რომ ისინი , ვინც ამბობს , რომ არსებობა მოძრაობაა და , რომ თითოეულისთვის ის არსებობს , რაც მისთვის ჩანს , მოისურვებდნენ იმის მტკიცებას , რომ ეს არანაკლებ ეხება სამართლიანობასაც [ 177d ] და რომ , რის დადგენასაც ქალაქი ჩათვლის საჭიროდ , სწორედ ისაა სამართლიანი , სანამ ის ძალაშია . ხოლო , რაც შეეხება სიკეთეს , არავის ეყოფა ვაჟკაცობა იმათ გარდა , ვინც მხოლოდ სახელწოდებაზე საუბრობს , გაბედოს და დაიცვას ის , რომ რასაც ქალაქი თავისთვის სასარგებლოდ ჩათვლის , სწორედ ის იქნება სასარგებლო იმდენ ხანს , რამდენ ხანსაც ძალაში იქნება . ეს ჩვენი მსჯელობის დაცინვა იქნებოდა . ასე არაა ?

თეოდოროსი
ზუსტად ასეა . [ 177e ]

სოკრატე
სახელზე კი არ უნდა იყოს მსჯელობა , არამედ ის საგანია განსახილველი , რომელსაც ეს სახელი ჰქვია .

თეოდოროსი
ასეა .

სოკრატე
როდესაც ამას აკეთებს , კანონმდებელი იმისკენ არ მიისწრაფის , რომ ნებისმიერი კანონი , შესაძლებლობის ფარგლებში , მისთვის ყველაზე სასარგებლოდ დაადგინოს ? თუ კანონების დადგენისას სხვა რამეს უყურებს ?

( 2 ) 1% GRC
( 313 ) 99% GRC - KAT

( 305 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT

Theaetetus 178

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
  • Created on 2017-04-05 22:08:03
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 178α ]
Θεόδωρος
οὐδαμῶς .

Σωκράτης
οὖν καὶ τυγχάνει ἀεί , πολλὰ καὶ διαμαρτάνει ἑκάστη ;

Θεόδωρος
οἶμαι ἔγωγε καὶ ἁμαρτάνειν .

Σωκράτης
ἔτι τοίνυν ἐνθένδε ἂν μᾶλλον πᾶς τις ὁμολογήσειεν ταὐτὰ ταῦτα , εἰ περὶ παντός τις τοῦ εἴδους ἐρωτῴη ἐν καὶ τὸ ὠφέλιμον τυγχάνει ὄν : ἔστι δέ που καὶ περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον . ὅταν γὰρ νομοθετώμεθα , ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον : τοῦτο δὲ ‘μέλλον’ ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν . [ 178β ]

Θεόδωρος
πάνυ γε .

Σωκράτης
ἴθι δή , οὑτωσὶ ἐρωτῶμεν Πρωταγόραν ἄλλον τινὰ τῶν ἐκείνῳ τὰ αὐτὰ λεγόντων : ‘πάντων μέτρον ἄνθρωπός ἐστιν , ὡς φατέ , Πρωταγόρα , λευκῶν βαρέων κούφων , οὐδενὸς ὅτου οὐ τῶν τοιούτων : ἔχων γὰρ αὐτῶν τὸ κριτήριον ἐν αὑτῷ , οἷα πάσχει τοιαῦτα οἰόμενος , ἀληθῆ τε οἴεται αὑτῷ καὶ ὄντα . οὐχ οὕτω ;

Θεόδωρος
οὕτω .

Σωκράτης
καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι , φήσομεν , Πρωταγόρα , [ 178ξ ] ἔχει τὸ κριτήριον ἐν αὑτῷ , καὶ οἷα ἂν οἰηθῇ ἔσεσθαι , ταῦτα καὶ γίγνεται ἐκείνῳ τῷ οἰηθέντι ; οἷον θερμή : ἆρ᾽ ὅταν τις οἰηθῇ ἰδιώτης αὑτὸν πυρετὸν λήψεσθαι καὶ ἔσεσθαι ταύτην τὴν θερμότητα , καὶ ἕτερος , ἰατρὸς δέ , ἀντοιηθῇ , κατὰ τὴν ποτέρου δόξαν φῶμεν τὸ μέλλον ἀποβήσεσθαι , κατὰ τὴν ἀμφοτέρων , καὶ τῷ μὲν ἰατρῷ οὐ θερμὸς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται , ἑαυτῷ δὲ ἀμφότερα ;

Θεόδωρος
γελοῖον μεντἂν εἴη .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ οἶμαι περὶ οἴνου γλυκύτητος καὶ αὐστηρότητος [ 178δ ] μελλούσης ἔσεσθαι τοῦ γεωργοῦ δόξα ἀλλ᾽ οὐχ τοῦ κιθαριστοῦ κυρία .

Θεόδωρος
τί μήν ;

Σωκράτης
οὐδ᾽ ἂν αὖ περὶ ἀναρμόστου τε καὶ εὐαρμόστου ἐσομένου παιδοτρίβης ἂν βέλτιον δοξάσειεν μουσικοῦ , καὶ ἔπειτα αὐτῷ τῷ παιδοτρίβῃ δόξει εὐάρμοστον εἶναι .

Θεόδωρος
οὐδαμῶς .

Σωκράτης
οὐκοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσθαι μὴ μαγειρικοῦ ὄντος , σκευαζομένης θοίνης , ἀκυροτέρα κρίσις τῆς τοῦ ὀψοποιοῦ περὶ τῆς ἐσομένης ἡδονῆς . περὶ μὲν γὰρ τοῦ [ 178ε ] ἤδη ὄντος ἑκάστῳ ἡδέος γεγονότος μηδέν πω τῷ λόγῳ διαμαχώμεθα , ἀλλὰ περὶ τοῦ μέλλοντος ἑκάστῳ καὶ δόξειν καὶ ἔσεσθαι πότερον αὐτὸς αὑτῷ ἄριστος κριτής , σύ , Πρωταγόρα , τό γε περὶ λόγους πιθανὸν ἑκάστῳ ἡμῶν ἐσόμενον εἰς δικαστήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις τῶν ἰδιωτῶν ὁστισοῦν ;

Θεόδωρος
καὶ μάλα , Σώκρατες , τοῦτό γε σφόδρα ὑπισχνεῖτο πάντων διαφέρειν αὐτός .

Σωκράτης
νὴ Δία , μέλε : οὐδείς γ᾽ ἂν αὐτῷ διελέγετο [ 179α ] διδοὺς πολὺ ἀργύριον , εἰ μὴ τοὺς συνόντας ἔπειθεν ὅτι καὶ τὸ μέλλον ἔσεσθαί τε καὶ δόξειν οὔτε μάντις οὔτε τις ἄλλος ἄμεινον κρίνειεν ἂν αὐτός αὑτῷ .
[ 178a ]
თეოდოროსი
არანაირად

სოკრატე
მუდამ ასე ხდება თუ თითოეულს ხშირად ეშლება ?

თეოდოროსი
ვფიქრობ , რომ ეშლება ხოლმე .

სოკრატე
აქედან ყველაფერ ამგვართან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად დაეთანხმებოდა ყველა , თუკი მთელ იმ გვარზე ჰკითხავდნენ , რომელსაც სასარგებლო ხვდა წილად , ეს გვარი კი მომავალ დროს უკავშირდება . როცა კანონებს ვადგენთ , მათ ხომ შემდგომი დროისთვის ვადგენთ სასარგებლოდ , რომელსაც მართებულად , , მომავალს " ვუწოდებთ . [ 178b ]

თეოდოროსი
სწორედ ასეა .

სოკრატე
მოდი , ასე ვკითხოთ პროტაგორასს ან ვინმე სხვას , ვინც [ ეთანხმება ] მის ნათქვამს : , , ყველაფრის საზომი ადამიანია , " როგორც ამბობთ , პროტაგორას , თეთრის , მძიმის , მსუბუქის და ყველა ამგვარის , მას საკუთარ თავშივე აქვს კრიტერიუმი და როგორც განიცდის , ისეთადვე თვლის . ჰგონია , რომ მისთვის ჭეშმარიტად არსებობენ . ასე არაა ?

თეოდოროსი
ასეა .

სოკრატე
მაშ , პროტაგორას , ვიტყვით , რომ მომავლისთვის რაცაა , იმის კრიტერიუმიც აქვს თავის თავში და როგორც ის ფიქრობს , რომ იქნება , ისეთივე ხდება ისინი მისთვის ? როგორიცაა თბილი . . . თუკი ვინმე კერძო პირთაგან ჩათვლის , რომ სიცხე ექნება და ცხელება შეიპყრობს , ხოლო ექიმი ამის საპირისპიროდ იფიქრებს , რას ვიტყვით , რომლის შეხედულებით მოხდება მომავალში ? ორივეს თანახმად ? ისე , რომ ექიმისთვის არც სიცხე ექნება და არც ცხელება , მისთვის კი ორივე ?

თეოდოროსი
ეს ხომ სასაცილო იქნებოდა .

სოკრატე
მე ვფიქრობ , რომ ღვინის მომავალ სიტკბოსა და სიმწარესთან დაკავშირებით [ 178d ] მიწათმოქმედის შეხედულება იქნება მნიშვნელოვანი და არა კითარაზე დამკვრელის .

თეოდოროსი
ასეა .

სოკრატე
ხოლო მომავალში არაჰარმონიულსა და ჰარმონიულთან დაკავშირებით გიმნასტიკის მასწავლებელი მუსიკოსზე უკეთ ვერ იფიქრებს , თუკი გიმნასტიკის მასწავლებელს მოეჩვენება , რომ რაღაც ჰარმონიული იქნება .

თეოდოროსი
ვერანაირად .

სოკრატე
როცა მომავალი ნადიმია , მას , ვინც არ არის მზარეული და ემზადება საკვებად , მზრეულზე უფრო მნიშვნელოვანი შეფასება ვერ ექნება მომავალი სიამოვნების შესახებ . [ 178e ] ჩვენი მსჯელობა იმაზე ხომ არ კამათობს , რაც სასაიამოვნოა ან იყო სასიამოვნო , არამედ იმაზე , რაც მომავალში თითოეულისთვის ასეთად უნდა ჩანდეს და ასეთი იყოს . თავის თავისთვისაა თითოეული საუკეთესო განმსჯელი , თუ შენ , პროტაგორას , სხვა კერძო პირზე უკეთესი იქნები ჩვენთვის სასამართლოში წასვლისას დამაჯერებელი სიტყვების წინასწარ მოფიქრებაში ?

თეოდოროსი
სოკრატე , აქ კი ძლიერ აღემატება და გამოირჩევა სხვებისგან .

სოკრატე
ზევსს ვფიცავ , მეგობარო , არავინ ისაუბრებდა მასთან დიდი თანხის სანაცვლოდ , [ 179a ] თუკი მასთან მისულები არ დაიჯერებდნენ , რომ არც მკითხავმა და არც სხვა ვინმემ იცის მასზე უკეთ , რა გამოჩნდება და იქნება მომავალში .

( 5 ) 1% GRC
( 440 ) 99% GRC - KAT

( 402 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 179

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
  • Created on 2017-04-06 10:04:43
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
ἀληθέστατα .

Σωκράτης
οὐκοῦν καὶ αἱ νομοθεσίαι καὶ τὸ ὠφέλιμον περὶ τὸ μέλλον ἐστί , καὶ πᾶς ἂν ὁμολογοῖ νομοθετουμένην πόλιν πολλάκις ἀνάγκην εἶναι τοῦ ὠφελιμωτάτου ἀποτυγχάνειν ;

Θεόδωρος
μάλα γε .

Σωκράτης
μετρίως ἄρα ἡμῖν πρὸς τὸν διδάσκαλόν σου εἰρήσεται [ 179β ] ὅτι ἀνάγκη αὐτῷ ὁμολογεῖν σοφώτερόν τε ἄλλον ἄλλου εἶναι καὶ τὸν μὲν τοιοῦτον μέτρον εἶναι , ἐμοὶ δὲ τῷ ἀνεπιστήμονι μηδὲ ὁπωστιοῦν ἀνάγκην εἶναι μέτρῳ γίγνεσθαι , ὡς ἄρτι με ἠνάγκαζεν ὑπὲρ ἐκείνου λόγος , εἴτ᾽ ἐβουλόμην εἴτε μή , τοιοῦτον εἶναι .

Θεόδωρος
ἐκείνῃ μοι δοκεῖ , Σώκρατες , μάλιστα ἁλίσκεσθαι λόγος , ἁλισκόμενος καὶ ταύτῃ , τὰς τῶν ἄλλων δόξας κυρίας ποιεῖ , αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς ἐκείνου λόγους οὐδαμῇ ἀληθεῖς ἡγούμεναι . [ 179ξ ]

Σωκράτης
πολλαχῇ , Θεόδωρε , καὶ ἄλλῃ ἂν τό γε τοιοῦτον ἁλοίη μὴ πᾶσαν παντὸς ἀληθῆ δόξαν εἶναι : περὶ δὲ τὸ παρὸν ἑκάστῳ πάθος , ἐξ ὧν αἱ αἰσθήσεις καὶ αἱ κατὰ ταύτας δόξαι γίγνονται , χαλεπώτερον ἑλεῖν ὡς οὐκ ἀληθεῖς . ἴσως δὲ οὐδὲν λέγω : ἀνάλωτοι γάρ , εἰ ἔτυχον , εἰσίν , καὶ οἱ φάσκοντες αὐτὰς ἐναργεῖς τε εἶναι καὶ ἐπιστήμας τάχα ἂν ὄντα λέγοιεν , καὶ Θεαίτητος ὅδε οὐκ ἀπὸ σκοποῦ εἴρηκεν [ 179δ ] αἴσθησιν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν θέμενος . προσιτέον οὖν ἐγγυτέρω , ὡς ὑπὲρ Πρωταγόρου λόγος ἐπέταττε , καὶ σκεπτέον τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν διακρούοντα εἴτε ὑγιὲς εἴτε σαθρὸν φθέγγεται : μάχη δ᾽ οὖν περὶ αὐτῆς οὐ φαύλη οὐδ᾽ ὀλίγοις γέγονεν .

Θεόδωρος
πολλοῦ καὶ δεῖ φαύλη εἶναι , ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν Ἰωνίαν καὶ ἐπιδίδωσι πάμπολυ . οἱ γὰρ τοῦ Ἡρακλείτου ἑταῖροι χορηγοῦσι τούτου τοῦ λόγου μάλα ἐρρωμένως .

Σωκράτης
τῷ τοι , φίλε Θεόδωρε , μᾶλλον σκεπτέον καὶ ἐξ [ 179ε ] ἀρχῆς , ὥσπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται .
თეოდოროსი
ჭეშმარიტებაა .

სოკრატე
კანონმდებლობა და სასარგებლოც ხომ მომავალთანაა დაკავშირებული და ყველა დაეთანხმება იმას , რომ ქალაქი კანონების დადგენისას ხშირად აუცილებლად სცდება ყველაზე უფრო სასარგებლოს ?

თეოდოროსი
ასეა .

სოკრატე
მაშ , ზომიერია შენი მასწავლებლის მიმართ ვთქვათ , [ 179b ] რომ აუცილებელია დაეთანხმოს იმას , რომ არსებობს ერთი მეორეზე უფრო ბრძენი და სწორედ ისაა საზომი , მე კი უცოდინარი სულ არაა აუცილებელი , რომ საზომი გავხდე , როგორც ახლახან მაიძულებდა მისი მსჯელობა . გინდა , თუ არ გინდა , ეს ასეა .

თეოდოროსი
სოკრატე , მგონია , რომ მსჯელობა ძალიან ნაკლოვანია , და იმაშიც ნაკლოვანია , სადაც ის სხვების შეხედულებებს ამტკიცებს , ისინი კი , როგორც ჩანს , არანაირად არ თვლიან მის მსჯელობას ჭეშმარიტად . [ 179c ]

სოკრატე
სხვაგანაც ბევრგანაა ის ნაკლოვანი , თეოდოროს , რადგან ყველას ყველა შეხედულება ჭეშმარიტი არ არის . ხოლო , რასაც თითოეული განიცდის , როგორიცაა შეგრძნებები და მათ შესაბამისად შეხედულებების წარმოშობა , უფრო რთულია მხილება , რომ ეს არ არის ჭეშმარიტი . თუმცა იქნებ მე არაფერი ვიცი , ისინი ხომ უხრწნელია და ვინც იტყვის , რომ ისინი ნათელია და ცოდნაა , ყველაზე უფრო სწორად იტყვის , როგორც თეეტეტოსმა დაკვირვების გარეშეც თქვა , [ 179d ] რომ შეგრძნება და ცოდნა ერთი და იგივეა . რაკი პროტაგორასის მსჯელობის [ გავლენის ] ქვეშ ვართ , უფრო ახლოს უნდა მივიდეთ მასთან და განვიხილოთ მოძრავი არსებული და დავაკაკუნოთ , რათა ვნახოთ ჯანმრთელ ხმას გამოსცემს თუ გაბზარულს . ამასთან დაკავშირებით არც თუ ისე მცირე ომი დაიწყო და მცირერიცხოვანთა შორის .

თეოდოროსი
არ უნდა იყოს მცირე , არამედ იონიაში ყველგან გავრცელდა . ჰერაკლიტესის მეგობრები მძლავრად ხელმძღვანელობენ ამ მსჯელობას .

სოკრატე
მაშ , მეგობარო თეოდოროს , თავიდან უნდა განვიხილოთ ისე , [ 179e ] როგორც ისინი უშვებენ .

( 1 ) 0% GRC
( 297 ) 100% GRC - KAT

( 275 ) 99% GRC - KAT
( 2 ) 1% KAT

Theaetetus 180

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
  • Created on 2017-04-06 10:49:01
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
παντάπασι μὲν οὖν . καὶ γάρ , Σώκρατες , περὶ τούτων τῶν Ἡρακλειτείων , ὥσπερ σὺ λέγεις , Ὁμηρείων καὶ ἔτι παλαιοτέρων , αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν Ἔφεσον , ὅσοι προσποιοῦνται ἔμπειροι , οὐδὲν μᾶλλον οἷόν τε διαλεχθῆναι τοῖς οἰστρῶσιν . ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ τὰ συγγράμματα φέρονται , τὸ δ᾽ ἐπιμεῖναι ἐπὶ λόγῳ καὶ ἐρωτήματι καὶ ἡσυχίως [ 180α ] ἐν μέρει ἀποκρίνασθαι καὶ ἐρέσθαι ἧττον αὐτοῖς ἔνι τὸ μηδέν : μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει τὸ οὐδ᾽ οὐδὲν πρὸς τὸ μηδὲ σμικρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν ἡσυχίας . ἀλλ᾽ ἄν τινά τι ἔρῃ , ὥσπερ ἐκ φαρέτρας ῥηματίσκια αἰνιγματώδη ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι , κἂν τούτου ζητῇς λόγον λαβεῖν τί εἴρηκεν , ἑτέρῳ πεπλήξῃ καινῶς μετωνομασμένῳ . περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς οὐδένα αὐτῶν : οὐδέ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους , ἀλλ᾽ εὖ πάνυ φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐᾶν εἶναι [ 180β ] μήτ᾽ ἐν λόγῳ μήτ᾽ ἐν ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς , ἡγούμενοι , ὡς ἐμοὶ δοκεῖ , αὐτὸ στάσιμον εἶναι : τούτῳ δὲ πάνυ πολεμοῦσιν , καὶ καθ᾽ ὅσον δύνανται πανταχόθεν ἐκβάλλουσιν .

Σωκράτης
ἴσως , Θεόδωρε , τοὺς ἄνδρας μαχομένους ἑώρακας , εἰρηνεύουσιν δὲ οὐ συγγέγονας : οὐ γὰρ σοὶ ἑταῖροί εἰσιν . ἀλλ᾽ οἶμαι τὰ τοιαῦτα τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ σχολῆς φράζουσιν , οὓς ἂν βούλωνται ὁμοίους αὑτοῖς ποιῆσαι .

Θεόδωρος
ποίοις μαθηταῖς , δαιμόνιε ; οὐδὲ γίγνεται τῶν [ 180ξ ] τοιούτων ἕτερος ἑτέρου μαθητής , ἀλλ᾽ αὐτόματοι ἀναφύονται ὁπόθεν ἂν τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας , καὶ τὸν ἕτερον ἕτερος οὐδὲν ἡγεῖται εἰδέναι . παρὰ μὲν οὖν τούτων , ὅπερ ᾖα ἐρῶν , οὐκ ἄν ποτε λάβοις λόγον οὔτε ἑκόντων οὔτε ἀκόντων : αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόντας ὥσπερ πρόβλημα ἐπισκοπεῖσθαι .

Σωκράτης
καὶ μετρίως γε λέγεις . τὸ δὲ δὴ πρόβλημα ἄλλο τι παρειλήφαμεν παρὰ μὲν τῶν ἀρχαίων μετὰ ποιήσεως [ 180δ ] ἐπικρυπτομένων τοὺς πολλούς , ὡς γένεσις τῶν ἄλλων πάντων Ὠκεανός τε καὶ Τηθὺς ῥεύματα ὄντα τυγχάνει καὶ οὐδὲν ἕστηκε , παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων ἅτε σοφωτέρων ἀναφανδὸν ἀποδεικνυμένων , ἵνα καὶ οἱ σκυτοτόμοι αὐτῶν τὴν σοφίαν μάθωσιν ἀκούσαντες καὶ παύσωνται ἠλιθίως οἰόμενοι τὰ μὲν ἑστάναι , τὰ δὲ κινεῖσθαι τῶν ὄντων , μαθόντες δὲ ὅτι πάντα κινεῖται τιμῶσιν αὐτούς ; ὀλίγου δὲ ἐπελαθόμην , Θεόδωρε , ὅτι ἄλλοι αὖ τἀναντία τούτοις ἀπεφήναντο , [ 180ε ] " οἷον ἀκίνητον τελέθει τῷ παντὶ ὄνομ᾽ εἶναι " . καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι τούτοις διισχυρίζονται , ὡς ἕν τε πάντα ἐστὶ καὶ ἕστηκεν αὐτὸ ἐν αὑτῷ οὐκ ἔχον χώραν ἐν κινεῖται . τούτοις οὖν , ἑταῖρε , πᾶσι τί χρησόμεθα ; κατὰ σμικρὸν γὰρ προϊόντες λελήθαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον πεπτωκότες , καὶ ἂν μή [ 181α ] πῃ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν , δίκην δώσομεν ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς παλαίστραις διὰ γραμμῆς παίζοντες , ὅταν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ληφθέντες ἕλκωνται εἰς τἀναντία .
თეოდოროსი
ნამდვილად ასეა . სოკრატე , რაც შეეხება ამ ჰერაკლიტელებს , ან როგორც შენ ამბობ , ჰომეროსელებსა და კიდევ უფრო ძველებს , თავად ეფესოსელებს , რომლებსაც თავი გამოცდილებად მოაქვთ , მათთან საუბარი არაფრით განსხვავდება შეშლილებთან საუბრისგან . პირდაპირ ისე მოძრაობენ , როგორც მათ ნაწერებშია , ხოლო მსჯელობაზე გაჩერება , შეკითხვებზე მშვიდად თანმიმდევრული პასუხი [ 180a ] ან ზოგჯერ თავად შეკითხვების დასმა , მათთვის არაფერია . არაფერს ემორჩილებიან და ადამიანური სიმშვიდე მათთვის მცირედაც კი არ არსებობს . ხოლო თუკი ვინმეს რამეს ჰკითხავ , როგორც მშვილდიდან ისრებს , ისე დაგაყრიან გამოცანებს და პატარ-პატარა სიტყვებს , ხოლო თუ მათი ნათქვამის კვლევას დაიწყებ , რათა აზრს მისწვდე , ისევ იმას დაგაყრიან ოღონდ სხვა სიტყვებით . ვერასოდეს ვერაფერში ვერ წაიწევ მათთან წინ ვერც შენ და ვერც ისინი ერთმანეთში , არამედ მუდამ მთელი ძალით უფრთხილდებიან , [ 180b ] რომ არაფერი იყოს არც მსჯელობაში და არც მათ სულებში . ვფიქრობ , ისინი ამას უძრაობად თვლიან . ამ უკანასკნელს კი ძალიან ებრძვიან და რამდენადაც შეუძლიათ , ყველაფრიდან დევნიან .

სოკრატე
თეოდოროს , იქნებ ეს ადამიანები ომში გინახავს , მშვიდობისას კი არ შეხვედრიხარ , რადგან შენი მეგობრები არ არიან . ვფიქრობ , თავიანთ მოსწავლეებს მოცალეობისას ესაუბრებიან , თუ უნდათ , რომ ისინი მათ ჰგავდნენ .

თეოდოროსი
რომელ მოსწავლეებს , ძვირფასო ? [ 180c ] მათთან არასოდეს ხდება ერთი მეორის მოსწავლე , არამედ თავისთავად აღმოცენდებიან ისე , რომ თითოეული საკუთარ თავს შთააგონებს და სხვას კი არაფრის მცოდნენ მიიჩნევს . ვერასოდეს მიიღებ მათგან მსჯელობას ვერც ძალით და ვერც ნებით . ავიღოთ ეს მსჯელობები და განვიხილოთ როგორც პრობლემა .

სოკრატე
როგორც საჭიროა , ისე ამბობ . რაც შეეხება პრობლემას , განა ძველებმა ის არ გადმოგვცეს , [ 180d ] რაც პოეზიისგან ბევრისთვის დამალულია , რომ ყველაფრის საწყისი ოკეანოსი და ტეთისია , რომლებიც დინებებს წარმოადგენენ და არაფერია გაჩერებული . ასევეა მათ შემდგომებთანაც , რომლებიც უფრო ბრძენნი არიან და დაფარულს ისე ამჟღავნებენ , რომ მეწაღეებიც კი მათი მოსმენისას სიბრძნეს სწავლობენ და წყვეტენ იმ უმეცრებას , რომ არსებულთაგან ზოგი რამ გაჩერებულია , ხოლო ზოგი მოძრაობს , იგებენ , რომ ყველაფერი მოძრაობს და პატივს მიაგებნენ მათ . კინაღამ დამავიწყდა , თეოდოროს , რომ სხვებიც არსებობენ , რომლებიც ამის საპირისპიროდ აჩვენებენ , [ 180e ] რომ , , ის , რაც უძრავია , არის ყველაფრის სახელი . " სხვები , როგორებიც იყვნენ მელისოსები და პარმენიდესები მათ საწინააღმდეგოდ ამტკიცებდნენ , რომ ყველაფერი ერთი არის და მუდამ გაჩერებულია , რადგან თავის თავში , არ აქვს ადგილი იმისთვის , რომ იმოძრაოს . ამათ რაღა ვუყოთ ყველას , მეგობარო ? როდესაც მცირედ წინ მივიწევდით , ვერც კი შევამჩნიეთ , ისე ჩავცვივდით ორ მხარეს შორის [ 181a ] და თუ გაქცევით ვერ გადავრჩებით , სასჯელს ვზღავთ ისე , როგორც პალესტრებში ხაზზე თამაშობენ , როცა ორივე მხარეს უჭირავს და საპირისპირო [ მიმართულებით ] ექაჩება .

( 2 ) 0% GRC
( 467 ) 100% GRC - KAT

( 440 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 182

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
  • Created on 2017-04-06 12:31:42
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
ἀνάγκη .

Σωκράτης
σκόπει δή μοι τόδε αὐτῶν : τῆς θερμότητος λευκότητος ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω πως ἐλέγομεν φάναι αὐτούς , φέρεσθαι ἕκαστον τούτων ἅμα αἰσθήσει μεταξὺ τοῦ ποιοῦντός τε καὶ πάσχοντος , καὶ τὸ μὲν πάσχον αἰσθητικὸν ἀλλ᾽ οὐκ αἴσθησιν ἔτι γίγνεσθαι , τὸ δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ᾽ οὐ ποιότητα ; ἴσως οὖν ‘ποιότης’ ἅμα ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα καὶ οὐ μανθάνεις ἁθρόον λεγόμενον : κατὰ [ 182β ] μέρη οὖν ἄκουε . τὸ γὰρ ποιοῦν οὔτε θερμότης οὔτε λευκότης , θερμὸν δὲ καὶ λευκὸν γίγνεται , καὶ τἆλλα οὕτω : μέμνησαι γάρ που ἐν τοῖς πρόσθεν ὅτι οὕτως ἐλέγομεν , ἓν μηδὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ εἶναι , μηδ᾽ αὖ τὸ ποιοῦν πάσχον , ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς ἄλληλα συγγιγνομένων τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποτίκτοντα τὰ μὲν ποι᾽ ἄττα γίγνεσθαι , τὰ δὲ αἰσθανόμενα .

Θεόδωρος
μέμνημαι : πῶς δ᾽ οὔ ; [ 182ξ ]

Σωκράτης
τὰ μὲν τοίνυν ἄλλα χαίρειν ἐάσωμεν , εἴτε ἄλλως εἴτε οὕτως λέγουσιν : οὗ δ᾽ ἕνεκα λέγομεν , τοῦτο μόνον φυλάττωμεν , ἐρωτῶντες : Κινεῖται καὶ ῥεῖ , ὥς φατε , τὰ πάντα ; γάρ ;

Θεόδωρος
ναί .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἀμφοτέρας ἃς διειλόμεθα κινήσεις , φερόμενά τε καὶ ἀλλοιούμενα ;

Θεόδωρος
πῶς δ᾽ οὔ ; εἴπερ γε δὴ τελέως κινήσεται .

Σωκράτης
εἰ μὲν τοίνυν ἐφέρετο μόνον , ἠλλοιοῦτο δὲ μή , εἴχομεν ἄν που εἰπεῖν οἷα ἄττα ῥεῖ τὰ φερόμενα : πῶς λέγομεν ;

Θεόδωρος
οὕτως . [ 182δ ]

Σωκράτης
ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο μένει , τὸ λευκὸν ῥεῖν τὸ ῥέον , ἀλλὰ μεταβάλλει , ὥστε καὶ αὐτοῦ τούτου εἶναι ῥοήν , τῆς λευκότητος , καὶ μεταβολὴν εἰς ἄλλην χρόαν , ἵνα μὴ ἁλῷ ταύτῃ μένον , ἆρά ποτε οἷόν τέ τι προσειπεῖν χρῶμα , ὥστε καὶ ὀρθῶς προσαγορεύειν ;

Θεόδωρος
καὶ τίς μηχανή , Σώκρατες ; ἄλλο γέ τι τῶν τοιούτων , εἴπερ ἀεὶ λέγοντος ὑπεξέρχεται ἅτε δὴ ῥέον ;

Σωκράτης
τί δὲ περὶ αἰσθήσεως ἐροῦμεν ὁποιασοῦν , οἷον τῆς [ 182ε ] τοῦ ὁρᾶν ἀκούειν ; μένειν ποτὲ ἐν αὐτῷ τῷ ὁρᾶν ἀκούειν ;

Θεόδωρος
οὔκουν δεῖ γε , εἴπερ πάντα κινεῖται .

Σωκράτης
οὔτε ἄρα ὁρᾶν προσρητέον τι μᾶλλον μὴ ὁρᾶν , οὐδέ τιν᾽ ἄλλην αἴσθησιν μᾶλλον μή , πάντων γε πάντως κινουμένων .

Θεόδωρος
οὐ γὰρ οὖν .

Σωκράτης
καὶ μὴν αἴσθησίς γε ἐπιστήμη , ὡς ἔφαμεν ἐγώ τε καὶ Θεαίτητος .

Θεόδωρος
ἦν ταῦτα .

Σωκράτης
οὐδὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον μὴ ἐπιστήμην ἀπεκρινάμεθα ἐρωτώμενοι ὅτι ἐστὶν ἐπιστήμη .
თეოდოროსი
აუცილებლად .

სოკრატე
შეხედე მათ [ მსჯელობას ] : ჩანს , რომ ისინი ამბობენ თითქოს სითბოს , სითეთრის და ნებისმიერი რამის წარმოშობა სხვა არაფერია , თუ არა ის , რომ თითოეული მათგანი შეგრძნებასთან ერთად მოძრაობს მოქმედსა და [ მოქმედების ] განმცდელს შორის და განმცდელი შემგრძნობი ხდება და არა შეგრძნება , ხოლო მოქმედი თვისების მქონე ხდება და არა თვისება . შესაძლოა , შენ , , თვისება " უცნაურად გეჩვენება და ვერ იგებ მას ერთიანობაში , [ 182b ] მაგრამ მოისმინე თანმიმდევრულად . მოქმედი ხომ არც სითბოა და არც სითეთრე , არამედ თბილი და თეთრი ხდება და სხვებიც ასეა . გახსოვს ახლახან ვამბობდით , რომ ერთიანი თავის თავში არაფერია , არც მოქმედი და არც [ მოქმედების ] განმცდელი , არამედ მათი ერთმანეთთან შერწყმით წარმოიშობა შეგრძნებები და შეგრძნებადები , ერთი ხდება თვისების მქონე , ხოლო მეორე შეგრძნებადი .

თეოდოროსი
მახსოვს . როგორ არა ? [ 182c ]