Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13606
# Unique Translation Pairs: 11046
Users:

Theaetetus 162

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-31 12:41:40
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
Σώκρατες , φίλος ἁνήρ , ὥσπερ σὺ νυνδὴ εἶπες . οὐκ ἂν οὖν δεξαίμην δι᾽ ἐμοῦ ὁμολογοῦντος ἐλέγχεσθαι Πρωταγόραν , οὐδ᾽ αὖ σοὶ παρὰ δόξαν ἀντιτείνειν . τὸν οὖν Θεαίτητον πάλιν λαβέ : πάντως καὶ νυνδὴ μάλ᾽ ἐμμελῶς σοι ἐφαίνετο ὑπακούειν . [ 162β ]

Σωκράτης
ἆρα κἂν εἰς Λακεδαίμονα ἐλθών , Θεόδωρε , πρὸς τὰς παλαίστρας ἀξιοῖς ἂν ἄλλους θεώμενος γυμνούς , ἐνίους φαύλους , αὐτὸς μὴ ἀντεπιδεικνύναι τὸ εἶδος παραποδυόμενος ;

Θεόδωρος
ἀλλὰ τί μὴν δοκεῖς , εἴπερ μέλλοιέν μοι ἐπιτρέψειν καὶ πείσεσθαι ; ὥσπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πείσειν ἐμὲ μὲν ἐᾶν θεᾶσθαι καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυμνάσιον σκληρὸν ἤδη ὄντα , τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τε καὶ ὑγροτέρῳ ὄντι προσπαλαίειν .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ εἰ οὕτως , Θεόδωρε , σοὶ φίλον , οὐδ᾽ ἐμοὶ [ 162ξ ] ἐχθρόν , φασὶν οἱ παροιμιαζόμενοι . πάλιν δὴ οὖν ἐπὶ τὸν σοφὸν Θεαίτητον ἰτέον . λέγε δή , Θεαίτητε , πρῶτον μὲν νυνδὴ διήλθομεν , ἆρα οὐ σὺ θαυμάζεις εἰ ἐξαίφνης οὕτως ἀναφανήσῃ μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν ὁτουοῦν ἀνθρώπων καὶ θεῶν ; ἧττόν τι οἴει τὸ Πρωταγόρειον μέτρον εἰς θεοὺς εἰς ἀνθρώπους λέγεσθαι ;

Θεαίτητος
μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε : καὶ ὅπερ γε ἐρωτᾷς , πάνυ θαυμάζω . ἡνίκα γὰρ διῇμεν ὃν τρόπον λέγοιεν τὸ δοκοῦν [ 162δ ] ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τῷ δοκοῦντι , πάνυ μοι εὖ ἐφαίνετο λέγεσθαι : νῦν δὲ τοὐναντίον τάχα μεταπέπτωκεν .

Σωκράτης
νέος γὰρ εἶ , φίλε παῖ : τῆς οὖν δημηγορίας ὀξέως ὑπακούεις καὶ πείθῃ . πρὸς γὰρ ταῦτα ἐρεῖ Πρωταγόρας τις ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ : ‘ὦ γενναῖοι παῖδές τε καὶ γέροντες , δημηγορεῖτε συγκαθεζόμενοι , θεούς τε εἰς τὸ μέσον ἄγοντες , [ 162ε ] οὓς ἐγὼ ἔκ τε τοῦ λέγειν καὶ τοῦ γράφειν περὶ αὐτῶν ὡς εἰσὶν ὡς οὐκ εἰσίν , ἐξαιρῶ , καὶ οἱ πολλοὶ ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες , λέγετε ταῦτα , ὡς δεινὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων βοσκήματος ὁτουοῦν : ἀπόδειξιν δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ᾽ ἡντινοῦν λέγετε ἀλλὰ τῷ εἰκότι χρῆσθε , εἰ ἐθέλοι Θεόδωρος ἄλλος τις τῶν γεωμετρῶν χρώμενος γεωμετρεῖν , ἄξιος οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου ἂν εἴη . σκοπεῖτε οὖν σύ τε καὶ Θεόδωρος εἰ ἀποδέξεσθε πιθανολογίᾳ τε καὶ εἰκόσι [ 163α ] περὶ τηλικούτων λεγομένους λόγους .
თეოდოროსი
სოკრატე , ეს კაცი ჩემი მეგობარია , როგორც ახლახან თქვი . იმას ვერ მივიღებ , რომ დამითანხმო და პროტაგორასი ვამხილო , არც შენი შეხედულების საწინააღმდეგოდ [ მინდა ] წავიდე . მოდი , ისევ თეეტეტოსი აიღე : მით უმეტეს , რომ ჩანს ახლაც ბეჯითად გისმენს . [ 162b ]

სოკრატე
ლაკედემონიაში თუ წახვიდოდი , თეოდოროს , და პალესტრებთან სხვა ღირსეულებს გაშიშვლებულებს ნახავდი , ზოგიერთს კი სულელსაც , თავადაც ხომ არ დამალავდი სახეს და გაშიშვლდებოდი ?

თეოდოროსი
რატომ გგონია , თუკი დავარწმუნებდი რომ დამრთავდნენ ნებას ასე მოვქცეულიყავი ? ისე როგორც ახლა ვფიქრობ დაგარწმუნოთ , რომ გიყუროთ და არ შემითრიოთ რთულ ვარჯიშში , რადგან ასაკოვანი და ტლანქი ვარ , არამედ , რომ უფრო ახალგაზრდას და მოქნილს დაუპირისპირდე .

სოკრატე
კარგი , თეოდოროს , თუკი ეს შენი მეგობარია , [ 162c ] არც ჩემი მტერი არაა , როგორც ანადაზა ამბობს . ისევ ბრძენ თეეტეტოსთან უნდა გადავიდე . ჯერ ის მითხარი , თეეტეტოს , რაც ახლახანს გავიარეთ , არ გაკვირვებს , რომ ასე მოულოდნელად სიბრძნით არც ღმერთებზე და არც ადამიანებზე ნაკლები არ აღმოჩნდი ? თუ ფიქრობ , რომ პროტაგორასის საზომი ღმერთების მიმართ ნაკლებადაა ნათქვამი ვიდრე ადამიანების ?

თეეტეტოსი
არა მგონია , ზევსს ვფიცავ . ძალიან მიკვირს ამას რომ მეკითხები . როცა გავდიოდით იმ ნათქვამს , რომ , რაც თითოეულს ჰგონია , [ 162d ] მისთვის ის არსებობს , ძალიან კარგ ნათქვამად მეჩვენებოდა , ახლა კი უცებ ამის საპირისპიროდ მოხდა .

სოკრატე
ახალგაზრდა ხარ , საყვარელო ბიჭუნავ , მძაფრად იღებ და იჯერებ დემაგოგიას . ამაზე პროტაგორასი ან ვინმე სხვა მის მაგიერ ასე უპასუხებდა : , , კეთილშობილო ბავშვებო და მოხუცებო , სხედხართ და დემაგოგობთ და ღმერთებიც შემოგყავთ [ საუბარში ] . [ 162e ] მე კი , მიუხედავად იმისა , არსებობენ ისინი , თუ არა , გამოვრიცხავ მათ საუბრისასაც და წერისასაც . თქვენ იმას ამბობთ , რასაც მოსმენისას უმრავლესობა მიიღებს , რომ საშინელებაა , თუკი თითოეული ადამიანი არაფრით აღემატება სიბრძნეში ნებისმიერ მხეცს . ხოლო არანაირი აუცილებელი მტკიცებულება იმისი , რასაც ამბობთ , არ გაქვთ , არამედ მხოლოდ ალბათობას იყენებთ . ხოლო თუკი თეოდოროსი ან ვინმე სხვა გეომეტრი გამოიყენებდა ამას გეომეტრიაში , არანაირი ღირებულება ამას არ ექნებოდა . დააკვირდით შენ და თეოდოროსი , თუ მიიღებთ ალბათობას და შესაძლებლობას არგუმენტებად [ 163a ] ამგვარი მნიშვნელოვანი მსეჯელობისას . "

( 2 ) 1% GRC
( 380 ) 99% GRC - KAT

( 361 ) 100% GRC - KAT
( 0 ) 0% KAT

Theaetetus 163

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-31 13:19:31
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον , Σώκρατες , οὔτε σὺ οὔτε ἂν ἡμεῖς φαῖμεν .

Σωκράτης
ἄλλῃ δὴ σκεπτέον , ὡς ἔοικεν , ὡς τε σὸς καὶ Θεοδώρου λόγος .

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ .

Σωκράτης
τῇδε δὴ σκοπῶμεν εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἕτερον . εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς λόγος ἡμῖν ἔτεινεν , καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα ταῦτα ἐκινήσαμεν . οὐ γάρ ;

Θεαίτητος
παντάπασι μὲν οὖν . [ 163β ]

Σωκράτης
οὖν ὁμολογήσομεν , τῷ ὁρᾶν αἰσθανόμεθα τῷ ἀκούειν , πάντα ταῦτα ἅμα καὶ ἐπίστασθαι ; οἷον τῶν βαρβάρων πρὶν μαθεῖν τὴν φωνὴν πότερον οὐ φήσομεν ἀκούειν ὅταν φθέγγωνται , ἀκούειν τε καὶ ἐπίστασθαι λέγουσι ; καὶ αὖ γράμματα μὴ ἐπιστάμενοι , βλέποντες εἰς αὐτὰ πότερον οὐχ ὁρᾶν ἐπίστασθαι εἴπερ ὁρῶμεν διισχυριούμεθα ;

Θεαίτητος
αὐτό γε , Σώκρατες , τοῦτο αὐτῶν , ὅπερ ὁρῶμέν τε καὶ ἀκούομεν , ἐπίστασθαι φήσομεν : τῶν μὲν γὰρ τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα ὁρᾶν τε καὶ ἐπίστασθαι , τῶν δὲ τὴν [ 163ξ ] ὀξύτητα καὶ βαρύτητα ἀκούειν τε ἅμα καὶ εἰδέναι : δὲ οἵ τε γραμματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἑρμηνῆς διδάσκουσιν , οὔτε αἰσθάνεσθαι τῷ ὁρᾶν ἀκούειν οὔτε ἐπίστασθαι .

Σωκράτης
ἄριστά γ᾽ , Θεαίτητε , καὶ οὐκ ἄξιόν σοι πρὸς ταῦτα ἀμφισβητῆσαι , ἵνα καὶ αὐξάνῃ . ἀλλ᾽ ὅρα δὴ καὶ τόδε ἄλλο προσιόν , καὶ σκόπει πῇ αὐτὸ διωσόμεθα .

Θεαίτητος
τὸ ποῖον δή ; [ 163δ ]

Σωκράτης
τὸ τοιόνδε : εἴ τις ἔροιτο : ‘ἆρα δυνατὸν ὅτου τις ἐπιστήμων γένοιτό ποτε , ἔτι ἔχοντα μνήμην αὐτοῦ τούτου καὶ σῳζόμενον , τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασθαι αὐτὸ τοῦτο μέμνηται ; μακρολογῶ δέ , ὡς ἔοικε , βουλόμενος ἐρέσθαι εἰ μαθών τίς τι μεμνημένος μὴ οἶδε .

Θεαίτητος
καὶ πῶς , Σώκρατες ; τέρας γὰρ ἂν εἴη λέγεις .

Σωκράτης
μὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ ; σκόπει δέ . ἆρα τὸ ὁρᾶν οὐκ αἰσθάνεσθαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσθησιν ;

Θεαίτητος
ἔγωγε . [ 163ε ]

Σωκράτης
οὐκοῦν ἰδών τι ἐπιστήμων ἐκείνου γέγονεν εἶδεν κατὰ τὸν ἄρτι λόγον ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
τί δέ ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
πότερον οὐδενὸς τινός ;

Θεαίτητος
τινὸς δήπου .

Σωκράτης
οὐκοῦν ὧν ἔμαθε καὶ ὧν ᾔσθετο , τοιουτωνί τινων ;

Θεαίτητος
τί μήν ;

Σωκράτης
δὴ εἶδέ τις , μέμνηταί που ἐνίοτε ;

Θεαίτητος
μέμνηται .

Σωκράτης
καὶ μύσας ; τοῦτο δράσας ἐπελάθετο ;

Θεαίτητος
ἀλλὰ δεινόν , Σώκρατες , τοῦτό γε φάναι .
თეეტეტოსი
სოკრატე , ამას არც შენ და არც მე არ ჩავთვლიდით სამართლიანად .

სოკრატე
მაშ , როგორც ჩანს , შენი და თეოდოროსის მსჯელობის თანახმად , სხვანაირად უნდა განვიხილოთ .

თეეტეტოსი
სულ სხვანაირად .

სოკრატე
მოდი განვიხილოთ ცოდნა და შეგრძნება ერთი და იგივეა თუ განსხვავებული . ეს არ იყო ჩევნი მსჯელობის დასაწყისი , რისი წყალობითაც მრავალი და უაზრო რაღაც დაიძრა ? ასე არაა ?

თეეტეტოსი
ნამდვილად , ასეა . [ 163b ]

სოკრატე
მოდი შევთანხმდეთ , რასაც შევიგრძნობთ დანახვისას ან მოსმენისას , ეს ყველაფერი ამავე დროს ვიცით ? როდესაც ბარბაროსთაგან რომელიმე ენა ჯერ არ გვისწავლია , ვიტყვით , რომ არ გვესმის , როცა ლაპარაკობენ , თუ რომ გვესმის კიდეც და ვიცით , რას ამბობენ ? ან როცა არ ვიცით მათი ასოები და ვუყურებთ მათ , ვიტყვით , რომ ვერ ვხედავთ , თუ დავამტკიცებთ , რომ რაკი ვხედავთ , ვიცით კიდეც ისინი ?

თეეტეტოსი
ამასთან დაკავშირებით , სოკრატე , ვიტყოდით , რომ ვიცით ის , რასაც ვხედავთ და ვისმენთ . დანახვისას ვიცით [ ასოების ] ფორმა და ფერი , მოსმენისას კი ვიცით [ 163c ] [ ბგერების ] სიმახვილე და სიბლაგვე . იმას კი , რასაც მათ შესახებ გრამატიკოსები და მთარგმნელები ასწავლიან , ვერც შევიგრძნობთ დანახვისას და მოსმენისას და არც ვიცით .

სოკრატე
მშვენიერია , თეეტეტოს , არც ღირს ამაზე შენთან კამათი , რათა გაიზარდო . მაგრამ შეხედე ჩვენსკენ მომავალ ამ [ დასკვნასაც ] და დააკვირდი , როგორ ავიცილოთ ის თავიდან .

თეეტეტოსი
რომელს ? [ 163d ]

სოკრატე
აი ამას . თუკი ვინმე გკითხავდა : , , შესაძლებელია , რომ ვინმემ როდისმე რაიმე გაიგოს და ის მეხსიერებაში შეინახოს , ხოლო როდესაც ემახსოვრება , არ იცოდეს ის , რაც ახსოვს იმ დროს , როდესაც ახსოვს ? " როგორც ჩანს , ბევრს ვლაპარაკობ , იმის თქმა მინდოდა , თუ შეიძლება ვინმემ რამე ისწავლოს და ახსოვდეს ის , მაგრამ არ იცოდეს ?

თეეტეტოსი
როგორ , სოკრატე ? საშინელება იქნებოდა , რასაც შენ ამბობ .

სოკრატე
სისულელეს ვამბობ ? დაუკვირდი . შენ არ ამბობ , რომ დანახვა შეგრძნება ( ზმნა ) არის , ხოლო მხედველობა შეგრძნება ( არსებითი სახელი ) ?

თეეტეტოსი
ასე ვამბობ . [ 163e ]

სოკრატე
მაშ , ახლანდელი მსჯელობის თანახმად , ვინც რაღაცას დაინახავს , იმის მცოდნე არ ხდება , რაც დაინახა ?

თეეტეტოსი
კი

სოკრატე
მეხსიერებასაც ხომ რაღაცას უწოდებ ?

თეეტეტოსი
კი

სოკრატე
რაღაცის [ მეხსიერებას ] თუ არაფრისას ?

თეეტეტოსი
ცხადია , რაღაცის .

სოკრატე
იმ რაღაცისას ხომ არა , რაც ვინმემ ისწავლა ან შეიგრძნო ?

თეეტეტოსი
როგორ არა ?

სოკრატე
თუკი ვინმემ რამე დაინახა , ხანდახან ხომ იხსენებს [ მას ] ?

თეეტეტოსი
იხსენებს .

სოკრატე
როცა თვალებს ხუჭავს [ მაშინაც ] ? თუ ამის გაკეთებისას ავიწყდება ?

თეეტეტოსი
მეშინია ამის თქმის , სოკრატე .

( 3 ) 1% GRC
( 430 ) 99% GRC - KAT

( 435 ) 100% GRC - KAT
( 2 ) 0% KAT

Theaetetus 164

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-31 15:39:56
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 164α ]
Σωκράτης
δεῖ γε μέντοι , εἰ σώσομεν τὸν πρόσθε λόγον : εἰ δὲ μή , οἴχεται .

Θεαίτητος
καὶ ἐγώ , νὴ τὸν Δία , ὑποπτεύω , οὐ μὴν ἱκανῶς γε συννοῶ : ἀλλ᾽ εἰπὲ πῇ .

Σωκράτης
τῇδε : μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων , φαμέν , τούτου γέγονεν οὗπερ ὁρῶν : ὄψις γὰρ καὶ αἴσθησις καὶ ἐπιστήμη ταὐτὸν ὡμολόγηται .

Θεαίτητος
πάνυ γε .

Σωκράτης
δέ γε ὁρῶν καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα , ἐὰν μύσῃ , μέμνηται μέν , οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό . γάρ ;

Θεαίτητος
ναί . [ 164β ]

Σωκράτης
τὸ δέ γε ‘οὐχ ὁρᾷ’ ‘οὐκ ἐπίσταταί’ ἐστιν , εἴπερ καὶ τὸ ‘ὁρᾷ’ ‘ἐπίσταται .

Θεαίτητος
ἀληθῆ .

Σωκράτης
συμβαίνει ἄρα , οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο , ἔτι μεμνημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι , ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ : τέρας ἔφαμεν ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο .

Θεαίτητος
ἀληθέστατα λέγεις .

Σωκράτης
τῶν ἀδυνάτων δή τι συμβαίνειν φαίνεται ἐάν τις ἐπιστήμην καὶ αἴσθησιν ταὐτὸν φῇ εἶναι .

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
ἄλλο ἄρα ἑκάτερον φατέον .

Θεαίτητος
κινδυνεύει . [ 164ξ ]

Σωκράτης
τί οὖν δῆτ᾽ ἂν εἴη ἐπιστήμη ; πάλιν ἐξ ἀρχῆς , ὡς ἔοικεν , λεκτέον . καίτοι τί ποτε μέλλομεν , Θεαίτητε , δρᾶν ;

Θεαίτητος
τίνος πέρι ;

Σωκράτης
φαινόμεθά μοι ἀλεκτρυόνος ἀγεννοῦς δίκην πρὶν νενικηκέναι ἀποπηδήσαντες ἀπὸ τοῦ λόγου ᾁδειν .

Θεαίτητος
πῶς δή ;

Σωκράτης
ἀντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι καὶ τοιούτῳ τινὶ περιγενόμενοι τοῦ λόγου ἀγαπᾶν , καὶ οὐ φάσκοντες ἀγωνισταὶ ἀλλὰ φιλόσοφοι [ 164δ ] εἶναι λανθάνομεν ταὐτὰ ἐκείνοις τοῖς δεινοῖς ἀνδράσιν ποιοῦντες .

Θεαίτητος
οὔπω μανθάνω ὅπως λέγεις .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν γε δὴ νοῶ . ἠρόμεθα γὰρ δὴ εἰ μαθὼν καὶ μεμνημένος τίς τι μὴ ἐπίσταται , καὶ τὸν ἰδόντα καὶ μύσαντα μεμνημένον ὁρῶντα δὲ οὒ ἀποδείξαντες , οὐκ εἰδότα ἀπεδείξαμεν καὶ ἅμα μεμνημένον : τοῦτο δ᾽ εἶναι ἀδύνατον . καὶ οὕτω δὴ μῦθος ἀπώλετο Πρωταγόρειος , καὶ σὸς ἅμα τῆς ἐπιστήμης καὶ αἰσθήσεως ὅτι ταὐτόν ἐστιν . [ 164ε ]

Θεαίτητος
φαίνεται .

Σωκράτης
οὔ τι ἄν , οἶμαι , φίλε , εἴπερ γε πατὴρ τοῦ ἑτέρου μύθου ἔζη , ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε : νῦν δὲ ὀρφανὸν αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίζομεν . καὶ γὰρ οὐδ᾽ οἱ ἐπίτροποι , οὓς Πρωταγόρας κατέλιπεν , βοηθεῖν ἐθέλουσιν , ὧν Θεόδωρος εἷς ὅδε . ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κινδυνεύσομεν τοῦ δικαίου ἕνεκ᾽ αὐτῷ βοηθεῖν .
[ 164a ]
სოკრატე
საჭიროა [ ამის გაკეთება ] , რათა გადავარჩინოთ წინა მსჯელობა , თუ არა - განადგურდება .

თეეტეტოსი
ვფიცავ ზევსს , მეც ვეჭვობ , რომ საკმარისად ვერ ვიგებ . თქვი , როგორ არის .

სოკრატე
ასეა : ჩვენ ვამბობთ , რომ ვინც ხედავს , იმის მცოდნე ხდება , რასაც ხედავს , რადგან შევთანხმდით , რომ მხედველობა , შეგრძნება და ცოდნა ერთი და იგივეა .

თეეტეტოსი
ასეა .

სოკრატე
ხოლო ის , ვინც დაინახა და იცის ის , რაც დაინახა , თვალებს რომ დახუჭავს , ხომ ახსოვს ის , მაგრამ ვეღარ ხედავს . ასეა ?

თეეტეტოსი
ასეა . [ 164b ]

სოკრატე
ხოლო , , ვერ ხედავს " არის , , არ იცის " , რადგან , , ხედავს " იგივეა , რაც , , იცის " .

თეეტეტოსი
ნამდვილად .

სოკრატე
მაშ , გამოდის , რომ როცა ვინმემ იცის რაღაც და ახსოვს , აღარ იცის მაშინ , როდესაც ვერ ხედავს . ასე ხომ , როგორც ვთქვით , საშინელება გამოდის ?

თეეტეტოსი
სწორად ამბობ .

სოკრატე
გამოდის , რომ შეუძლებელია იმის დაშვება , რომ ცოდნა და შეგრძნება ერთი და იგივეა .

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს .

სოკრატე
უნდა ვთქვათ , რომ სხვადასხვაა .

თეეტეტოსი
ეტყობა . [ 164c ]

სოკრატე
მაშინ რა იქნებოდა ცოდნა ? როგორც ჩანს , კვლავ თავიდან უნდა ვიმსჯელოთ . რის გაკეთებას ვაპირებთ , თეეტეტოს ?

თეეტეტოსი
რასთან დაკავშირებით ?

სოკრატე
მეჩვენება , რომ როგორც უჯიშო მამლები , სანამ გავიმარჯვებდით , დავშორდით მსჯელობას და გამარჯვებას ვუმღერით .

თეეტეტოსი
როგორ ?

სოკრატე
პროფესიონალ მოკამათეებს ვგავართ , სიტყვების მნიშვნელობაზე ვერ შევთანხმდით და ამგვარად მიღებული მსჯელობა მოგვწონს . თან ვამბობთ , რომ აგონისტები კი არ ვართ , არამედ ფილოსოფოსები [ 164d ] და გვავიწყდება , რომ იმავეს ვაკეთებთ , რასაც ის არაკეთილშობილი კაცები .

თეეტეტოსი
ვერ ვიგებ , რას ამბობ .

სოკრატე
ვეცდები ცხადი გავხადო , რას ვფიქრობ ამის შესახებ . ხომ ვიკითხეთ , თუ შეიძლება ვინმემ რაიმე ისწავლოს , ახსოვდეს ის და არ იცოდეს და ამის მტკიცებულებად მოვიყვანეთ ის , ვინც რაღაცას ხედავს და თვალდახუჭულს ახსოვს ის , მაგრამ აღარ იცის , როცა ვერ ხედავს . თან ვაჩვენეთ , რომ ვისაც ახსოვს , არ იცის ის [ რაც ახსოვს ] . ეს კი შეუძლებელია . ამგვარად იღუპება პროტაგორასის მითიც და შენიც , რომ ცოდნა და შეგრძნება ერთი და იგივეა . [ 164e ]

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს .

სოკრატე
არა მგონია , მეგობარო , ამ მითის მამა ცოცხალი რომ ყოფილიყო , ყველანაირად არ დაეცვა ის . ახლა კი ობოლი შეურაცხვყავით და მის გაზრდილებსაც , რომლებიც პროტაგორასმა დატოვა , არ სურთ [ მისი ] დახმარება , როგორც , აი , ამ თეოდოროსს . როგორც ჩანს , სამართლიანობის გამო , თავად მოგვიწევს მისი დაცვა .

( 2 ) 0% GRC
( 402 ) 100% GRC - KAT

( 427 ) 98% GRC - KAT
( 7 ) 2% KAT

Theaetetus 165

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-31 16:46:45
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεόδωρος
οὐ γὰρ ἐγώ , Σώκρατες , ἀλλὰ μᾶλλον Καλλίας [ 165α ] Ἱππονίκου τῶν ἐκείνου ἐπίτροπος : ἡμεῖς δέ πως θᾶττον ἐκ τῶν ψιλῶν λόγων πρὸς τὴν γεωμετρίαν ἀπενεύσαμεν . χάριν γε μέντοι σοὶ ἕξομεν ἐὰν αὐτῷ βοηθῇς .
Σωκράτης
καλῶς λέγεις , Θεόδωρε . σκέψαι οὖν τήν γ᾽ ἐμὴν βοήθειαν . τῶν γὰρ ἄρτι δεινότερα ἄν τις ὁμολογήσειεν μὴ προσέχων τοῖς ῥήμασι τὸν νοῦν , τὸ πολὺ εἰθίσμεθα φάναι τε καὶ ἀπαρνεῖσθαι . σοὶ λέγω ὅπῃ , Θεαιτήτῳ .

Θεόδωρος
εἰς τὸ κοινὸν μὲν οὖν , ἀποκρινέσθω δὲ νεώτερος : [ 165β ] σφαλεὶς γὰρ ἧττον ἀσχημονήσει .

Σωκράτης
λέγω δὴ τὸ δεινότατον ἐρώτημα , ἔστι δὲ οἶμαι τοιόνδε τι : ‘ἆρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι τοῦτο οἶδεν μὴ εἰδέναι ;

Θεόδωρος
τί δὴ οὖν ἀποκρινούμεθα , Θεαίτητε ;

Θεαίτητος
ἀδύνατόν που , οἶμαι ἔγωγε .

Σωκράτης
οὔκ , εἰ τὸ ὁρᾶν γε ἐπίστασθαι θήσεις . τί γὰρ χρήσῃ ἀφύκτῳ ἐρωτήματι , τὸ λεγόμενον ἐν φρέατι συσχόμενος , ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνήρ , καταλαβὼν τῇ χειρὶ [ 165ξ ] σοῦ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν , εἰ ὁρᾷς τὸ ἱμάτιον τῷ κατειλημμένῳ ;

Θεαίτητος
οὐ φήσω οἶμαι τούτῳ γε , τῷ μέντοι ἑτέρῳ .

Σωκράτης
οὐκοῦν ὁρᾷς τε καὶ οὐχ ὁρᾷς ἅμα ταὐτόν ;

Θεαίτητος
οὕτω γέ πως .

Σωκράτης
οὐδὲν ἐγώ , φήσει , τοῦτο οὔτε τάττω οὔτ᾽ ἠρόμην τὸ ὅπως , ἀλλ᾽ εἰ ἐπίστασαι , τοῦτο καὶ οὐκ ἐπίστασαι . νῦν δὲ οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν φαίνῃ . ὡμολογηκὼς δὲ τυγχάνεις τὸ ὁρᾶν ἐπίστασθαι καὶ τὸ μὴ ὁρᾶν μὴ ἐπίστασθαι . ἐξ οὖν τούτων λογίζου τί σοι συμβαίνει . [ 165δ ]

Θεαίτητος
ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι τἀναντία οἷς ὑπεθέμην .

Σωκράτης
ἴσως δέ γ᾽ , θαυμάσιε , πλείω ἂν τοιαῦτ᾽ ἔπαθες εἴ τίς σε προσηρώτα εἰ ἐπίστασθαι ἔστι μὲν ὀξύ , ἔστι δὲ ἀμβλύ , καὶ ἐγγύθεν μὲν ἐπίστασθαι , πόρρωθεν δὲ μή , καὶ σφόδρα καὶ ἠρέμα τὸ αὐτό , καὶ ἄλλα μυρία , ἐλλοχῶν ἂν πελταστικὸς ἀνὴρ μισθοφόρος ἐν λόγοις ἐρόμενος , ἡνίκ᾽ ἐπιστήμην καὶ αἴσθησιν ταὐτὸν ἔθου , ἐμβαλὼν ἂν εἰς τὸ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι καὶ τὰς τοιαύτας αἰσθήσεις , ἤλεγχεν [ 165ε ] ἂν ἐπέχων καὶ οὐκ ἀνιεὶς πρὶν θαυμάσας τὴν πολυάρατον σοφίαν συνεποδίσθης ὑπ᾽ αὐτοῦ , οὗ δή σε χειρωσάμενός τε καὶ συνδήσας ἤδη ἂν τότε ἐλύτρου χρημάτων ὅσων σοί τε κἀκείνῳ ἐδόκει . τίν᾽ οὖν δὴ Πρωταγόρας , φαίης ἂν ἴσως , λόγον ἐπίκουρον τοῖς αὑτοῦ ἐρεῖ ; ἄλλο τι πειρώμεθα λέγειν ;

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν .
თეოდოროსი
მე არ ვარ , სოკრატე , მისი გაზრდილი , არამედ კალიასი [ 165a ] ჰიპონიკოსის ძე . რაც შემეხება მე , ძალიან მალე გავშორდი ცარიელ სიტყვებს და გეომეტრიისკენ გადავიხარე . მაინც გამახარებდი , თუ მას დაეხმარებოდი .

სოკრატე
მშვენივრად ამბობ , თეოდოროს . შენ კი დააკვირდი ჩემ დაცვას . წინანდელზე კიდევ უფრო საშინელ რაღაცაზე რომ არ შევთანხმდეთ , თუკი სიტყვების მნიშვნელობას არ მივაქცევთ ყურადღებას , რადგან მეტად მივეჩვიეთ დათანხმებასა და უარყოფას . შენ გესაუბრო თუ თეეტეტოსს ?

თეოდოროსი
ორივეს , ხოლო უმცროსი გიპასუხებს , [ 165b ] რადგან მას ნაკლებად შერცხვება შეცდომის .

სოკრატე
ვფიქრობ ყველაზე რთულ შეკითხვას ვსვამ , რაც კი შეიძლება არსებობდეს :
, , შეიძლება , რომ მან ვინც იცის რაღაც , არ იცოდეს ის , რაც იცის ? "

თეოდოროსი
რას ვუპასუხებთ , თეეტეტოს ?

თეეტეტოსი
მე მგონია , რომ შეუძლებელია .

სოკრატე
არა , თუკი დანახვას და ცოდნას ერთსა და იმავედ [ დაადგენ ] . რას უზამდი შეკითხვას , რომელსაც ვერ გაექცეოდი , თუ როგორც იტყვიან , სიღრმეში მიგიმწყვდევდა ვინმე მამაცი , ცალ ხელს თვალზე აგაფარებდა [ 165c ] და გკითხავდა , ხედავ თუ არა მოსასხამს , რომელიც მას მოსავს ?

თეეტეტოსი
ვფიქრობ ვეტყოდი , რომ ერთით ვხედავ , მეორეთი კი ვერა .

სოკრატე
მაშ ერთსა და იმავე რაღაცას თან ხედავ და თან ვერა ხომ ?

თეეტეტოსი
რაღაცნაირად ასე გამოდის .

სოკრატე
გეტყოდა : , , მე არც ამას ვამბობ და არც გეკითხები რანაირად , არამედ იმას , რომ იმავდროულად იცი ეს და თან არ იცი . ახლა ჩანს , რომ ვერ ხედავ იმას , რასაც ხედავ . იმაზე დათანხმებაც ხომ მოგიხდა , რომ დანახვა ცოდნაა და არდანახვა არცოდნა . თავად იმსჯელე ამ ყველაფრიდან რა გამოდის . " [ 165d ]

თეეტეტოსი
გამოდის , რომ იმის საწინააღმდეგოა , რაც დავუშვი .

სოკრატე
ჩემო საკვირველო , კიდევ უფრო ცუდ დღეში ჩავარდები , თუ ვინმე გკითხავს , შეიძლება თუ არა თან მკაფიოდ იცოდე , თან ბუნდოვნად , ან ახლოდან იცოდე , შორიდან კი არა , თან მყარად იცოდე , თან ზედაპირულად და სხვა ათას ამგვარს [ გკითხავს ] ვინმე მებრძოლი კაცი , რომელიც მსჯელობებში ბრძოლის სანაცვლოდ ფულს იღებს , როგორც კი ცოდნასა და შეგრძნებას ერთსა და იმავე სახედ [ განსაზღვრავ ] . შეიჭრება სმენის , შეხების და ამგვარ შეგრძნებებში , გამხელს [ 165e ] , მოგიმწყვდევს და არ გაგიშვებს , სანამ მის საკვირველ და ყველასათვის სასურველ სიბრძნეს არ დაემორჩილები მისგან ხელფეხშეკრული და იმ თანხის სანაცვლოდ არ დაეხსნები , რასაც შენ და ის [ საჭიროდ ] ჩათვლით . მითხარი , თავისი [ მსჯელობების ] დასაცავად რას იტყოდა პროტაგორასი ? ხომ არ გვეცადა მსჯელობა ?

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა .

( 6 ) 1% GRC
( 415 ) 99% GRC - KAT

( 416 ) 99% GRC - KAT
( 6 ) 1% KAT

Theaetetus 166-168

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-03 12:32:24
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Σωκράτης
ταῦτά τε δὴ πάντα ὅσα ἡμεῖς ἐπαμύνοντες αὐτῷ [ 166α ] λέγομεν , καὶ ὁμόσε οἶμαι χωρήσεται καταφρονῶν ἡμῶν καὶ λέγων : ‘οὗτος δὴ Σωκράτης χρηστός , ἐπειδὴ αὐτῷ παιδίον τι ἐρωτηθὲν ἔδεισεν εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν τὸ αὐτὸ μεμνῆσθαι ἅμα καὶ μὴ εἰδέναι , καὶ δεῖσαν ἀπέφησεν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προορᾶν , γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξεν . τὸ δέ , ῥᾳθυμότατε Σώκρατες , τῇδ᾽ ἔχει : ὅταν τι τῶν ἐμῶν δι᾽ ἐρωτήσεως σκοπῇς , ἐὰν μὲν ἐρωτηθεὶς οἷάπερ ἂν ἐγὼ ἀποκριναίμην ἀποκρινάμενος σφάλληται , ἐγὼ [ 166β ] ἐλέγχομαι , εἰ δὲ ἀλλοῖα , αὐτὸς ἐρωτηθείς . αὐτίκα γὰρ δοκεῖς τινά σοι συγχωρήσεσθαι μνήμην παρεῖναί τῳ ὧν ἔπαθε , τοιοῦτόν τι οὖσαν πάθος οἷον ὅτε ἔπασχε , μηκέτι πάσχοντι ; πολλοῦ γε δεῖ . αὖ ἀποκνήσειν ὁμολογεῖν οἷόν τ᾽ εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι τὸν αὐτὸν τὸ αὐτό ; ἐάνπερ τοῦτο δείσῃ , δώσειν ποτὲ τὸν αὐτὸν εἶναι τὸν ἀνομοιούμενον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσθαι ὄντι ; μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τινα ἀλλ᾽ οὐχὶ τούς , καὶ τούτους γιγνομένους ἀπείρους , ἐάνπερ [ 166ξ ] ἀνομοίωσις γίγνηται , εἰ δὴ ὀνομάτων γε δεήσει θηρεύσεις διευλαβεῖσθαι ἀλλήλων ; ἀλλ᾽ , μακάριε , φήσει , ‘γενναιοτέρως ἐπ᾽ αὐτὸ ἐλθὼν λέγω , εἰ δύνασαι , ἐξέλεγξον ὡς οὐχὶ ἴδιαι αἰσθήσεις ἑκάστῳ ἡμῶν γίγνονται , ὡς ἰδίων γιγνομένων οὐδέν τι ἂν μᾶλλον τὸ φαινόμενον μόνῳ ἐκείνῳ γίγνοιτο , εἰ εἶναι δεῖ ὀνομάζειν , εἴη ᾧπερ φαίνεται : ὗς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφάλους λέγων οὐ μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς , ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούοντας τοῦτο δρᾶν εἰς τὰ συγγράμματά μου ἀναπείθεις , [ 166δ ] οὐ καλῶς ποιῶν . ἐγὼ γάρ φημι μὲν τὴν ἀλήθειαν ἔχειν ὡς γέγραφα : μέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ μή , μυρίον μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ , ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται , τῷ δὲ ἄλλα . καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι , ἀλλ᾽ αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν , ὃς ἄν τινι ἡμῶν , φαίνεται καὶ ἔστι κακά , μεταβάλλων ποιήσῃ ἀγαθὰ φαίνεσθαί τε καὶ εἶναι . τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ ῥήματί μου [ 166ε ] δίωκε , ἀλλ᾽ ὧδε ἔτι σαφέστερον μάθε τί λέγω . οἷον γὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγετο ἀναμνήσθητι , ὅτι τῷ μὲν ἀσθενοῦντι πικρὰ φαίνεται ἐσθίει καὶ ἔστι , τῷ δὲ ὑγιαίνοντι τἀναντία ἔστι καὶ φαίνεται . σοφώτερον μὲν οὖν τούτων οὐδέτερον δεῖ [ 167α ] ποιῆσαι—οὐδὲ γὰρ δυνατόν—οὐδὲ κατηγορητέον ὡς μὲν κάμνων ἀμαθὴς ὅτι τοιαῦτα δοξάζει , δὲ ὑγιαίνων σοφὸς ὅτι ἀλλοῖα , μεταβλητέον δ᾽ ἐπὶ θάτερα : ἀμείνων γὰρ ἑτέρα ἕξις . οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ παιδείᾳ ἀπὸ ἑτέρας ἕξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μεταβλητέον : ἀλλ᾽ μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει , δὲ σοφιστὴς λόγοις . ἐπεὶ οὔ τί γε ψευδῆ δοξάζοντά τίς τινα ὕστερον ἀληθῆ ἐποίησε δοξάζειν : οὔτε γὰρ τὰ μὴ ὄντα δυνατὸν δοξάσαι , οὔτε ἄλλα παρ᾽ ἂν πάσχῃ , ταῦτα [ 167β ] δὲ ἀεὶ ἀληθῆ . ἀλλ᾽ οἶμαι πονηρᾶς ψυχῆς ἕξει δοξάζοντα συγγενῆ ἑαυτῆς χρηστὴ ἐποίησε δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα , δή τινες τὰ φαντάσματα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληθῆ καλοῦσιν , ἐγὼ δὲ βελτίω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων , ἀληθέστερα δὲ οὐδέν . καὶ τοὺς σοφούς , φίλε Σώκρατες , πολλοῦ δέω βατράχους λέγειν , ἀλλὰ κατὰ μὲν σώματα ἰατροὺς λέγω , κατὰ δὲ φυτὰ γεωργούς . φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς ἀντὶ πονηρῶν [ 167ξ ] αἰσθήσεων , ὅταν τι αὐτῶν ἀσθενῇ , χρηστὰς καὶ ὑγιεινὰς αἰσθήσεις τε καὶ ἀληθεῖς ἐμποιεῖν , τοὺς δέ γε σοφούς τε καὶ ἀγαθοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ χρηστὰ ἀντὶ τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν . ἐπεὶ οἷά γ᾽ ἂν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ , ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῇ , ἕως ἂν αὐτὰ νομίζῃ : ἀλλ᾽ σοφὸς ἀντὶ πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν εἶναι καὶ δοκεῖν . κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ σοφιστὴς τοὺς παιδευομένους οὕτω δυνάμενος παιδαγωγεῖν σοφός τε [ 167δ ] καὶ ἄξιος πολλῶν χρημάτων τοῖς παιδευθεῖσιν . καὶ οὕτω σοφώτεροί τέ εἰσιν ἕτεροι ἑτέρων καὶ οὐδεὶς ψευδῆ δοξάζει , καὶ σοί , ἐάντε βούλῃ ἐάντε μή , ἀνεκτέον ὄντι μέτρῳ : σῴζεται γὰρ ἐν τούτοις λόγος οὗτος . σὺ εἰ μὲν ἔχεις ἐξ ἀρχῆς ἀμφισβητεῖν , ἀμφισβήτει λόγῳ ἀντιδιεξελθών : εἰ δὲ δι᾽ ἐρωτήσεων βούλει , δι᾽ ἐρωτήσεων : οὐδὲ γὰρ τοῦτο φευκτέον , ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωκτέον τῷ νοῦν ἔχοντι . ποίει [ 167ε ] μέντοι οὑτωσί : μὴ ἀδίκει ἐν τῷ ἐρωτᾶν . καὶ γὰρ πολλὴ ἀλογία ἀρετῆς φάσκοντα ἐπιμελεῖσθαι μηδὲν ἀλλ᾽ ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν . ἀδικεῖν δ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ τοιούτῳ , ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν ὡς ἀγωνιζόμενος τὰς διατριβὰς ποιῆται , χωρὶς δὲ διαλεγόμενος , καὶ ἐν μὲν τῷ παίζῃ τε καὶ σφάλλῃ καθ᾽ ὅσον ἂν δύνηται , ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι σπουδάζῃ τε καὶ ἐπανορθοῖ τὸν προσδιαλεγόμενον , ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδεικνύμενος [ 168α ] τὰ σφάλματα , αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τῶν προτέρων συνουσιῶν παρεκέκρουστο . ἂν μὲν γὰρ οὕτω ποιῇς , ἑαυτοὺς αἰτιάσονται οἱ προσδιατρίβοντές σοι τῆς αὑτῶν ταραχῆς καὶ ἀπορίας ἀλλ᾽ οὐ σέ , καὶ σὲ μὲν διώξονται καὶ φιλήσουσιν , αὑτοὺς δὲ μισήσουσι καὶ φεύξονται ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰς φιλοσοφίαν , ἵν᾽ ἄλλοι γενόμενοι ἀπαλλαγῶσι τῶν οἳ πρότερον ἦσαν : ἐὰν δὲ τἀναντία τούτων δρᾷς ὥσπερ οἱ πολλοί , τἀναντία συμβήσεταί σοι καὶ τοὺς συνόντας ἀντὶ φιλοσόφων [ 168β ] μισοῦντας τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γένωνται . ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείθῃ , καὶ πρότερον ἐρρήθη , οὐ δυσμενῶς οὐδὲ μαχητικῶς ἀλλ᾽ ἵλεῳ τῇ διανοίᾳ συγκαθεὶς ὡς ἀληθῶς σκέψῃ τί ποτε λέγομεν , κινεῖσθαί τε ἀποφαινόμενοι τὰ πάντα , τό τε δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι ἰδιώτῃ τε καὶ πόλει . καὶ ἐκ τούτων ἐπισκέψῃ εἴτε ταὐτὸν εἴτε καὶ ἄλλο ἐπιστήμη καὶ αἴσθησις , ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ἄρτι ἐκ συνηθείας [ 168ξ ] ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων , οἱ πολλοὶ ὅπῃ ἂν τύχωσιν ἕλκοντες ἀπορίας ἀλλήλοις παντοδαπὰς παρέχουσι . ταῦτα , Θεόδωρε , τῷ ἑταίρῳ σου εἰς βοήθειαν προσηρξάμην κατ᾽ ἐμὴν δύναμιν σμικρὰ ἀπὸ σμικρῶν : εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔζη , μεγαλειότερον ἂν τοῖς αὑτοῦ ἐβοήθησεν .

Θεόδωρος
παίζεις , Σώκρατες : πάνυ γὰρ νεανικῶς τῷ ἀνδρὶ βεβοήθηκας .

Σωκράτης
εὖ λέγεις , ἑταῖρε . καί μοι εἰπέ : ἐνενόησάς που λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου καὶ ὀνειδίζοντος ἡμῖν ὅτι [ 168δ ] πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούμενοι τῷ τοῦ παιδὸς φόβῳ ἀγωνιζοίμεθα εἰς τὰ ἑαυτοῦ , καὶ χαριεντισμόν τινα ἀποκαλῶν , ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάντων μέτρον , σπουδάσαι ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν αὑτοῦ λόγον ;

Θεόδωρος
πῶς γὰρ οὐκ ἐνενόησα , Σώκρατες ;

Σωκράτης
τί οὖν ; κελεύεις πείθεσθαι αὐτῷ ;

Θεόδωρος
σφόδρα γε .

Σωκράτης
ὁρᾷς οὖν ὅτι τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία ἐστίν . εἰ οὖν πεισόμεθα τῷ ἀνδρί , ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ ἐρωτῶντάς τε καὶ [ 168ε ] ἀποκρινομένους ἀλλήλοις σπουδάσαι αὐτοῦ περὶ τὸν λόγον , ἵνα μὴ τοῦτό γε ἔχῃ ἐγκαλεῖν , ὡς παίζοντες πρὸς μειράκια διεσκεψάμεθ᾽ αὐτοῦ τὸν λόγον .

Θεόδωρος
τί δ᾽ ; οὐ πολλῶν τοι Θεαίτητος μεγάλους πώγωνας ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπακολουθήσειε λόγῳ διερευνωμένῳ ;