Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13606
# Unique Translation Pairs: 11046
Users:

Theaetetus 151

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-29 11:03:32
 • Modified on 2017-03-29 16:58:29
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
ὧδε δὲ δῆλον : πολλοὶ ἤδη τοῦτο ἀγνοήσαντες καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι , ἐμοῦ δὲ καταφρονήσαντες , αὐτοὶ ὑπ᾽ ἄλλων πεισθέντες ἀπῆλθον πρῳαίτερον τοῦ δέοντος , ἀπελθόντες δὲ τά τε λοιπὰ ἐξήμβλωσαν διὰ πονηρὰν συνουσίαν καὶ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ μαιευθέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν , ψευδῆ καὶ εἴδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληθοῦς , τελευτῶντες δ᾽ αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις [ 151α ] ἔδοξαν ἀμαθεῖς εἶναι . ὧν εἷς γέγονεν Ἀριστείδης Λυσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοί : οὕς , ὅταν πάλιν ἔλθωσι δεόμενοι τῆς ἐμῆς συνουσίας καὶ θαυμαστὰ δρῶντες , ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι δαιμόνιον ἀποκωλύει συνεῖναι , ἐνίοις δὲ ἐᾷ , καὶ πάλιν οὗτοι ἐπιδιδόασι . πάσχουσι δὲ δὴ οἱ ἐμοὶ συγγιγνόμενοι καὶ τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις : ὠδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπίμπλανται νύκτας τε καὶ ἡμέρας πολὺ μᾶλλον \ κεῖναι : ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα ἐγείρειν τε καὶ [ 151β ] ἀποπαύειν ἐμὴ τέχνη δύναται . καὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτως . ἐνίοις δέ , Θεαίτητε , οἳ ἄν μοι μὴ δόξωσί πως ἐγκύμονες εἶναι , γνοὺς ὅτι οὐδὲν ἐμοῦ δέονται , πάνυ εὐμενῶς προμνῶμαι καί , σὺν θεῷ εἰπεῖν , πάνυ ἱκανῶς τοπάζω οἷς ἂν συγγενόμενοι ὄναιντο : ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα προδίκῳ , πολλοὺς δὲ ἄλλοις σοφοῖς τε καὶ θεσπεσίοις ἀνδράσι . ταῦτα δή σοι , ἄριστε , ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα : ὑποπτεύω σε , ὥσπερ καὶ αὐτὸς οἴει , ὠδίνειν τι κυοῦντα ἔνδον . προσφέρου οὖν [ 151ξ ] πρός με ὡς πρὸς μαίας ὑὸν καὶ αὐτὸν μαιευτικόν , καὶ ἂν ἐρωτῶ προθυμοῦ ὅπως οἷός τ᾽ εἶ οὕτως ἀποκρίνασθαι : καὶ ἐὰν ἄρα σκοπούμενός τι ὧν ἂν λέγῃς ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ μὴ ἀληθές , εἶτα ὑπεξαιρῶμαι καὶ ἀποβάλλω , μὴ ἀγρίαινε ὥσπερ αἱ πρωτοτόκοι περὶ τὰ παιδία . πολλοὶ γὰρ ἤδη , θαυμάσιε , πρός με οὕτω διετέθησαν , ὥστε ἀτεχνῶς δάκνειν ἕτοιμοι εἶναι , ἐπειδάν τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι , καὶ οὐκ οἴονταί με εὐνοίᾳ τοῦτο ποιεῖν , πόρρω ὄντες τοῦ εἰδέναι ὅτι [ 151δ ] οὐδεὶς θεὸς δύσνους ἀνθρώποις , οὐδ᾽ ἐγὼ δυσνοίᾳ τοιοῦτον οὐδὲν δρῶ , ἀλλά μοι ψεῦδός τε συγχωρῆσαι καὶ ἀληθὲς ἀφανίσαι οὐδαμῶς θέμις . πάλιν δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς , Θεαίτητε , ὅτι ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη , πειρῶ λέγειν : ὡς δ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἶ , μηδέποτ᾽ εἴπῃς . ἐὰν γὰρ θεὸς ἐθέλῃ καὶ ἀνδρίζῃ , οἷός τ᾽ ἔσῃ .

Θεαίτητος
ἀλλὰ μέντοι , Σώκρατες , σοῦ γε οὕτω παρακελευομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ τρόπῳ προθυμεῖσθαι ὅτι [ 151ε ] τις ἔχει λέγειν . δοκεῖ οὖν μοι ἐπιστάμενός τι αἰσθάνεσθαι τοῦτο ἐπίσταται , καὶ ὥς γε νυνὶ φαίνεται , οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη αἴσθησις .

Σωκράτης
εὖ γε καὶ γενναίως , παῖ : χρὴ γὰρ οὕτως ἀποφαινόμενον λέγειν . ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὸ κοινῇ σκεψώμεθα , γόνιμον ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν . αἴσθησις , φῄς , ἐπιστήμη ;

Θεαίτητος
ναί .
ეს კი შემდეგი რამის გამოა ცხადი : უკვე ბევრმა ამის უცოდინარმა თავის თავს დააბრალა ეს ყველაფერი , უგულებელმყო , ან თავად , ან სხვებისგან დარწმუნებულმა და იმაზე უფრო ადრე წავიდა , ვიდრე საჭირო იყო . წასულებმა კი , რაც დარჩათ , ისიც გადაყარეს ბოროტი ურთიერთობის გამო და ჩემი ბებიაქალობის შედეგად მიღებული [ ნაყოფი ] ცუდი გაზრდით გაანადგურეს . ცრუ მოჩვენებები ჭეშმარიტზე მნიშვნელოვნად აქციეს და ისე დაასრულეს , [ 151a ] რომ უცოდინრებად ჩათვალეს თავადაც [ საკუთარი თავი ] და სხვებმაც [ ისინი ] . ერთი , ვისაც ასე დაემართა , არისტიდეს ლისიმაქოსის ძეა და კიდევ მრავალი სხვაც . როდესაც ისინი კვლავ უკან მოდიოდნენ და ურთიერთობას მთხოვდნენ და [ ამას ] საკვირველად აკეთებდნენ , ჩემში არსებული დემონი ზოგიერთთან ურთიერთობაში მაბრკოლებდა , ზოგიერთთან კი მიშვებდა და ისინი კვლავ ვითარდებოდნენ . ჩემთან ერთად ყოფნისას ისინი ისე იტანჯებიან როგორც მშობიარეები , სამშობიარო ტკივილი აქვთ და სირთულეებით არიან აღვსილნი დღე და ღამე მათზე უფრო მეტადაც კი . სწორედ ამ სამშობიარო ტკივილების გაძლიერება [ 151b ] და შეჩერება შეუძლია ჩემ ხელოვნებას . მათაც ასე [ ვექცევი ] . ზოგთან კი , თეეტეტოს , როცა ისინი ფეხმძიმედ არ მეჩვენებიან , როდესაც ვხვდები , რომ ჩემგან არაფერი სჭირდებათ , ძალიან კეთილგანწყობით ვმაჭანკლობ ღმერთის დახმარებით და საკმარისად კარგად ვხვდები , ვისთან კავშირით ისარგებლებენ ისინი . ბევრი მათგანი პროდიკოსს მივეცი , სხვები კი სხვა ბრძენ და ღვთაებრივ კაცს . ძვირფასო , ასე ვრცლად იმიტომ გიყვები , რომ ვეჭვობ - და თავად შენც ასე ფიქრობ რაღაცას ატარებ შიგნით და სამშობიარო ტკივილებს განიცდი . [ 151c ] მომყევი , როგორც ბებიაქალის ძეს და თავად ბებიაქალობის მცოდნეს და რასაც გკითხავ , როგორც გკითხავ , სცადე ისე მიპასუხო . თუ დაკვირვებისას ჩავთვლი , რომ რასაც ამბობ , მოჩვენებაა და არა ჭეშმარიტი , ამოვიღებ და გადავაგდებ [ მას ] , ნუ განრისხდები როგორც ეს პირველადშობილ ბავშვებზე ხდება ხოლმე . საკვირველო , უკვე ბევრი განეწყო ჩემს მიმართ ისე , თითქოს პირდაპირ საკბენად იყვნენ მზად , როცა მათგან რაიმე ბოდვას ვიღებდი და იმაზე არც კი უფიქრიათ , რომ ამას კეთილგანწყობით ვაკეთებდი . ისინი ხომ შორს არიან იმ აზრისგან , [ 151d ] რომ არც ერთი ღმერთი ავს არ ფიქრობს ადამიანებზე და მეც არაფერს ვაკეთებ ავი ზრახვით , არამედ ჩემთვის არანაირად არაა დაშვებული სიცრუის მიტევება და ჭეშმარიტების განადგურება . ასე რომ , თეეტეტოს , სცადე კვლავ თავიდან გვითხრა , რა არის ცოდნა . და არასოდეს თქვა , რომ ეს არ შეგიძლია , რადგან თუ ღმერთს სურს და შენც გაბედავ , ამას შეძლებ .

თეეტეტოსი
კარგი , სოკრატე , რაკი ასე ბრძანებ , სირცხვილიცაა ვინმემ ყველა გზით არ სცადოს იმის თქმა , [ 151e ] რასაც ფიქრობს . მგონია , რომ მცოდნე შეიგრძნობს იმას , რაც იცის და როგორც ახლა ჩანს , ცოდნა სხვა არაფერია თუ არა შეგრძნება .

სოკრატე
კარგია და ჭეშმარიტი , მეგობარო , სწორედ ასე უნდა გადმოსცე , როცა საუბრობ , მაგრამ , მოდი , ერთად განვიხილოთ ეს , ნაყოფიერია თუ ფუყე . შენ ამბობ , რომ შეგრძნება ცოდნაა ?

თეეტეტოსი
დიახ .

( 2 ) 0% GRC
( 478 ) 100% GRC - KAT

( 478 ) 100% GRC - KAT
( 0 ) 0% KAT

Theaetetus 152

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-29 12:32:02
 • Modified on 2017-03-29 16:58:20
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Σωκράτης
κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι περὶ [ 152α ] ἐπιστήμης , ἀλλ᾽ ὃν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας . τρόπον δέ τινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα . φησὶ γάρ που ‘πάντων χρημάτων μέτρον’ ἄνθρωπον εἶναι , ‘τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι , τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν . ἀνέγνωκας γάρ που ;

Θεαίτητος
ἀνέγνωκα καὶ πολλάκις .

Σωκράτης
οὐκοῦν οὕτω πως λέγει , ὡς οἷα μὲν ἕκαστα ἐμοὶ φαίνεται τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί , οἷα δὲ σοί , τοιαῦτα δὲ αὖ σοί : ἄνθρωπος δὲ σύ τε κἀγώ ;

Θεαίτητος
λέγει γὰρ οὖν οὕτω . [ 152β ]

Σωκράτης
εἰκὸς μέντοι σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν : ἐπακολουθήσωμεν οὖν αὐτῷ . ἆρ᾽ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ μὲν ἡμῶν ῥιγῷ , δ᾽ οὔ ; καὶ μὲν ἠρέμα , δὲ σφόδρα ;

Θεαίτητος
καὶ μάλα .

Σωκράτης
πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα ψυχρὸν οὐ ψυχρὸν φήσομεν ; πεισόμεθα τῷ Πρωταγόρᾳ ὅτι τῷ μὲν ῥιγῶντι ψυχρόν , τῷ δὲ μὴ οὔ ;

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕτω ἑκατέρῳ ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
τὸ δέ γε ‘φαίνεται’ αἰσθάνεσθαί ἐστιν ;

Θεαίτητος
ἔστιν γάρ . [ 152ξ ]

Σωκράτης
φαντασία ἄρα καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἔν τε θερμοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις . οἷα γὰρ αἰσθάνεται ἕκαστος , τοιαῦτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι .

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
αἴσθησις ἄρα τοῦ ὄντος ἀεί ἐστιν καὶ ἀψευδὲς ὡς ἐπιστήμη οὖσα .

Θεαίτητος
φαίνεται .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν πρὸς Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν Πρωταγόρας , καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ᾐνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ , τοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλήθειαν ἔλεγεν ; [ 152δ ]

Θεαίτητος
πῶς δή , Σώκρατες , τοῦτο λέγεις ;

Σωκράτης
ἐγὼ ἐρῶ καὶ μάλ᾽ οὐ φαῦλον λόγον , ὡς ἄρα ἓν μὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ οὐδέν ἐστιν , οὐδ᾽ ἄν τι προσείποις ὀρθῶς οὐδ᾽ ὁποιονοῦν τι , ἀλλ᾽ ἐὰν ὡς μέγα προσαγορεύῃς , καὶ σμικρὸν φανεῖται , καὶ ἐὰν βαρύ , κοῦφον , σύμπαντά τε οὕτως , ὡς μηδενὸς ὄντος ἑνὸς μήτε τινὸς μήτε ὁποιουοῦν : ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα δή φαμεν εἶναι , οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες : [ 152ε ] ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδέν , ἀεὶ δὲ γίγνεται . καὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου συμφερέσθων , Πρωταγόρας τε καὶ Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς , καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως ἑκατέρας , κωμῳδίας μὲν Ἐπίχαρμος , τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος , ὃς εἰπών \" Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν πάντα εἴρηκεν ἔκγονα ῥοῆς τε καὶ κινήσεως : οὐ δοκεῖ τοῦτο λέγειν ;

Θεαίτητος
ἔμοιγε .
სოკრატე
ცოდნის არც ისე ცუდი განმარტება გიპოვია , [ 152a ] მაგრამ პროტაგორასიც ამას ამბობდა . მან რაღაც სხვა გზით თქვა ზუსტად ეს . სადღაც თქვა , რომ , , ყველა საგნის საზომი ადამიანია , არსებულების , რომ არსებობენ და არარსებულების , რომ არ არსებობენ . \" ეს ხომ წაგიკითხავს ?

თეეტეტოსი
ბევრჯერ წამიკითხავს .

სოკრატე
ამით რაღაცნაირად იმას არ ამბობს , რომ ჩემთვის ყველაფერი ისეთია , როგორიც ჩემთვის ჩანს , შენთვის კი ისეთი , როგორიც შენთვის [ ჩანს ] ? ამ დროს კი მე და შენ ადამიანები ვართ .

თეეტეტოსი
სწორედ ასე ამბობს . [ 152b ]

სოკრატე
როგორც ჩანს , ბრძენი ადამიანი სისულელეებს არ იტყვის , ამიტომ , მივყვეთ მას . განა ხანდახან ასეც არ ხდება , რომ ერთი და იგივე ქარი უბერავს , რომელიღაც ჩვენთაგანს სცივა , რომელიღაცას კი არა ? და ერთს ცოტათი [ სცივა ] , სხვას კი ძლიერ ?

თეეტეტოსი
ასეც [ ხდება ] .

სოკრატე
მაშინ ამ ქარზე რა უნდა ვთქვათ , ცივია თუ არა ? თუ პროტაგორასს დავუჯერებთ , [ უნდა ვთქვათ ] , რომ ვისაც სცივა , მისთვის ცივია და ვისაც არა [ მისთვის ] არა ?

თეეტეტოსი
ჩანს [ ასეა ] .

სოკრატე
თითოეულისთვის ხომ ასე ჩანს ?

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
, , ჩანს \" ხომ შეგრძნებაა ?

თეეტეტოსი
არის . [ 152c ]

სოკრატე
მაშ , მოჩვენება და შეგრძნება ერთი და იგივეა თბილსა და ყველაფერ ამგვართან დაკავშირებით . როგორც თითოეული [ ადამიანი ] შეიგრძნობს რაღაცეებს , იმგვარად ეჩვენება მას ისინი .

თეეტეტოსი
[ ასე ] ჩანს .

სოკრატე
შეგრძნება მუდამ არსებულს [ უკავშირდება ] და როგორც ცოდნა , ისიც არ არის მცდარი .

თეეტეტოსი
ჩანს [ ასეა ] .

სოკრატე
ქარისებს ვფიცავ , ძალიან ბრძენი იყო პროტაგორასი , ბუნდოვნად ისაუბრა და არეულობა შექმნა ჩვენთვის , [ თავის ] მოსწავლეებს კი საიდუმლოდ უთხრა ჭეშმარიტება . [ 152d ]

თეეტეტოსი
რატომ ამბობ ამას , სოკრატე ?

სოკრატე
გეტყვი ამასაც და სულაც არაა ცუდი განმარტება . არაფერია მუდამ ერთი და თავისი თავის იგივეობრივი და ვერაფერზე იტყვი სწორად , თუ როგორია ის , არამედ თუ იტყვი , რომ დიდია , ის მცირედაც გამოჩნდება , თუ [ იტყვი , რომ ] მძიმეა მუბუქად , და ყველაფერთან დაკავშირებით ასე [ იქნება ] , რადგან ყველაფერი , რაც ჭეშმარიტად ერთია , არ არის რაღაც [ კონკრეტული ] და რაღაც თვისების [ მქონე ] , არამედ ბიძგის , მოძრაობის და სხვა რაღაცეებთან შერევის შედეგად წარმოიშობა ყველაფერი ის , რაზეც არასწორად ვამბობთ , რომ , , არის \" , რადგან ვთქვით , [ 152e ] რომ არასოდეს არაფერი არ , , არის \" , არამედ , , წარმოიშობა \" . და ამასთან დაკავშირებით პარმენიდესის გარდა ყველა ბრძენი სწორხაზოვნად თანხმდებოდა , პროტაგორასიც , ჰერაკლიტოსიც და ემპედოკლესიც , ასევე პოეზიის ორივე [ სახეობაში ] , პოეტებიდან ყველაზე ამაღლებულნი , კომედიიდან ეპიქარმოსი და ტრაგედიიდან ჰომეროსი , რომელიც ამბობდა , რომ , , ღმერთების მშობელი ოკეანოსია , დედა კი - ტეთისი \" და , რომელმაც თქვა , რომ ყველაფერი დინებისა და მოძრაობის ნაყოფია . თუ შენ გგონია , რომ ასე არ უთქვამს ?

თეეტეტოსი
მეც [ ასე მგონია ] .

( 0 ) 0% GRC
( 442 ) 100% GRC - KAT

( 503 ) 100% GRC - KAT
( 1 ) 0% KAT

Theaetetus 153

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-29 13:16:38
 • Modified on 2017-03-30 10:13:12
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 153α ]
Σωκράτης
τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον στρατόπεδον καὶ στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφισβητήσας μὴ οὐ καταγέλαστος γενέσθαι ;

Θεαίτητος
οὐ ῥᾴδιον , Σώκρατες .

Σωκράτης
οὐ γάρ , Θεαίτητε . ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ σημεῖα ἱκανά , ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοκοῦν καὶ τὸ γίγνεσθαι κίνησις παρέχει , τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλλυσθαι ἡσυχία : τὸ γὰρ θερμόν τε καὶ πῦρ , δὴ καὶ τἆλλα γεννᾷ καὶ ἐπιτροπεύει , αὐτὸ γεννᾶται ἐκ φορᾶς καὶ τρίψεως : τούτω δὲ κινήσεις . οὐχ αὗται γενέσεις πυρός ; [ 153β ]

Θεαίτητος
αὗται μὲν οὖν .

Σωκράτης
καὶ μὴν τό γε τῶν ζῴων γένος ἐκ τῶν αὐτῶν τούτων φύεται .

Θεαίτητος
πῶς δ᾽ οὔ ;

Σωκράτης
τί δέ ; τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡσυχίας μὲν καὶ ἀργίας διόλλυται , ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ κινήσεως ἐπὶ πολὺ σῴζεται ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
δ᾽ ἐν τῇ ψυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ μαθήσεως μὲν καὶ μελέτης , κινήσεων ὄντων , κτᾶταί τε μαθήματα καὶ σῴζεται καὶ γίγνεται βελτίων , ὑπὸ δ᾽ ἡσυχίας , ἀμελετησίας τε καὶ [ 153ξ ] ἀμαθίας οὔσης , οὔτε τι μανθάνει τε ἂν μάθῃ ἐπιλανθάνεται ;

Θεαίτητος
καὶ μάλα .

Σωκράτης
τὸ μὲν ἄρα ἀγαθὸν κίνησις κατά τε ψυχὴν καὶ κατὰ σῶμα , τὸ δὲ τοὐναντίον ;

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
ἔτι οὖν σοι λέγω νηνεμίας τε καὶ γαλήνας καὶ ὅσα τοιαῦτα , ὅτι αἱ μὲν ἡσυχίαι σήπουσι καὶ ἀπολλύασι , τὰ δ᾽ ἕτερα σῴζει ; καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν κολοφῶνα , ἀναγκάζω προσβιβάζω τὴν χρυσῆν σειρὰν ὡς οὐδὲν ἄλλο τὸν ἥλιον [ 153δ ] Ὅμηρος λέγει , καὶ δηλοῖ ὅτι ἕως μὲν ἂν περιφορὰ κινουμένη καὶ ἥλιος , πάντα ἔστι καὶ σῴζεται τὰ ἐν θεοῖς τε καὶ ἀνθρώποις , εἰ δὲ σταίη τοῦτο ὥσπερ δεθέν , πάντα χρήματ᾽ ἂν διαφθαρείη καὶ γένοιτ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον ἄνω κάτω πάντα ;

Θεαίτητος
ἀλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ , Σώκρατες , ταῦτα δηλοῦν ἅπερ λέγεις .

Σωκράτης
ὑπόλαβε τοίνυν , ἄριστε , οὑτωσί : κατὰ τὰ ὄμματα πρῶτον , δὴ καλεῖς χρῶμα λευκόν , μὴ εἶναι αὐτὸ ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων μηδ᾽ ἐν τοῖς ὄμμασι μηδέ [ 153ε ] τιν᾽ αὐτῷ χώραν ἀποτάξῃς : ἤδη γὰρ ἂν εἴη τε δήπου ἐν τάξει καὶ μένον καὶ οὐκ ἂν ἐν γενέσει γίγνοιτο .

Θεαίτητος
ἀλλὰ πῶς ;
[ 153a ]
სოკრატე
განა შეიძლება დასაცინი არ გახდეს ის , ვინც შეეწინააღმდეგება ამგვარ ლაშქარს ჰომეროსის სარდლობით ?

თეეტეტოსი
ადვილი არაა , სოკრატე .

სოკრატე
[ მართლაც ] არაა , თეეტეტოს , და ამ განმარტებისთვის ნიშნებიც საკმარისადაა , რადგან თვლიან , რომ იმაში , რაც არსებობს ან წარმოიშობა , მოძრაობა მონაწილეობს , მაშინ როცა სიმშვიდე არარსებულად [ აქცევს ] და ანადგურებს . სითბო და ცეცხლი ყველა სხვა [ რაღაცას ] შობს და იცავს , თავად კი ბიძგისა და ხახუნისგან წარმოიშობა , ეს ორი კი მოძრაობაა . თუ ისინი არაა ცეცხლის წარმოშობის მიზეზები ? [ 153b ]

თეეტეტოსი
[ ნამდვილად ] ისინია .

სოკრატე
და ცხოველთა გვარიც სწორედ მათგან წარმოიშობა .

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა .

სოკრატე
მაშ რა ? განა სიმშვიდითა და უსაქმურობით სხეულის მდგომარეობა არ ნადგურდება , მაშინ როცა ვარჯიშითა და მოძრაობით უფრო მეტად გადარჩება ?

თეეტეტოსი
დიახ .

სოკრატე
და რაც შეეხება სულის მდგომარეობას , განა სწავლითა და ვარჯიშით , რაც ასევე მოძრაობაა , როდესაც ცოდნას იღებს , არ გადარჩება და უკეთესი არ ხდება ? ხოლო სიმშვიდით , რაც ვარჯიშსა და სწავლას მოკლებულია , [ 153c ] აღარც რაიმეს სწავლობს და რაც ისწავლა , იმასაც ივიწყებს ?

თეეტეტოსი
ზუსტად ასეა .

სოკრატე
მაშ სულისთვისაც და სხეულისთვისაც მოძრაობაა სიკეთე , ხოლო [ სიმშვიდე ] მისი საპირისპირო ?

თეეტეტოსი
როგორც ჩანს .

სოკრატე
კიდევ გითხრა უქარობაზე , ზღვის სიწყნარესა და ამგვარ რაღაცეებზე , რომ სიმშვიდე კარგავს და ანადგურებს , ხოლო მისი საპირისპირო გადაარჩენს ? და ამ ყველაფრის დასასრულებლად საჭიროა ოქროს ჯაჭვიც დავამატო , რაც , როგორც ჰომეროსი ამბობს , სხვა არაფერია , თუ არა მზე [ 153d ] და ხსნის , რომ სანამ არსებობს წრებრუნვა და მზის მოძრაობა , ღმერთებისთვისაც და ადამიანებისთვისაც ყველაფერი არსებობს და გადარჩება , ხოლო თუ ის გაჩერდება , თითქოს შეიკრაო , ყველა საგანი განადგურდება და ყველაფერი , როგორც იტყვიან , თავდაყირა დადგება .

თეეტეტოსი
მეც ასე მგონია , სოკრატე , რომ იმას გვიხსნის , რასაც შენ ამბობ .

სოკრატე
ამასაც დაუკვირდი , საუკეთესოვ , თავდაპირველად თვალებთან დაკავშირებით , იმ ფერს , რომელსაც თეთრს უწოდებ , თავად არაფერი განსხვავებული არაა არც შენი თვალების გარეშე , არც თვალებში , [ 153e ] ვერც ადგილს დაუწესებ მას , რადგან ასე ის წესრიგში იქნებოდა , გაჩერდებოდა და არ წარმოქმნიდა ქმნადობას .

თეეტეტოსი
როგორ ?

( 1 ) 0% GRC
( 391 ) 100% GRC - KAT

( 365 ) 100% GRC - KAT
( 1 ) 0% KAT

Theaetetus 154

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-30 11:28:31
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Σωκράτης
ἑπώμεθα τῷ ἄρτι λόγῳ , μηδὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἓν ὂν τιθέντες : καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τε καὶ λευκὸν καὶ ὁτιοῦν ἄλλο χρῶμα ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν ὀμμάτων πρὸς τὴν προσήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενημένον , καὶ δὴ ἕκαστον [ 154α ] εἶναί φαμεν χρῶμα οὔτε τὸ προσβάλλον οὔτε τὸ προσβαλλόμενον ἔσται , ἀλλὰ μεταξύ τι ἑκάστῳ ἴδιον γεγονός : σὺ διισχυρίσαιο ἂν ὡς οἷον σοὶ φαίνεται ἕκαστον χρῶμα , τοιοῦτον καὶ κυνὶ καὶ ὁτῳοῦν ζῴῳ ;

Θεαίτητος
μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε .

Σωκράτης
τί δέ ; ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ἆρ᾽ ὅμοιον καὶ σοὶ φαίνεται ὁτιοῦν ; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς , πολὺ μᾶλλον ὅτι οὐδὲ σοὶ αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως αὐτὸν σεαυτῷ ἔχειν ;

Θεαίτητος
τοῦτο μᾶλλόν μοι δοκεῖ ἐκεῖνο . [ 154β ]

Σωκράτης
οὐκοῦν εἰ μὲν παραμετρούμεθα οὗ ἐφαπτόμεθα μέγα λευκὸν θερμὸν ἦν , οὐκ ἄν ποτε ἄλλῳ προσπεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνει , αὐτό γε μηδὲν μεταβάλλον : εἰ δὲ αὖ τὸ παραμετρούμενον ἐφαπτόμενον ἕκαστον ἦν τούτων , οὐκ ἂν αὖ ἄλλου προσελθόντος τι παθόντος αὐτὸ μηδὲν παθὸν ἄλλο ἂν ἐγένετο . ἐπεὶ νῦν γε , φίλε , θαυμαστά τε καὶ γελοῖα εὐχερῶς πως ἀναγκαζόμεθα λέγειν , ὡς φαίη ἂν Πρωταγόρας τε καὶ πᾶς τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ ἐπιχειρῶν λέγειν .

Θεαίτητος
πῶς δὴ καὶ ποῖα λέγεις ; [ 154ξ ]

Σωκράτης
σμικρὸν λαβὲ παράδειγμα , καὶ πάντα εἴσῃ βούλομαι . ἀστραγάλους γάρ που ἕξ , ἂν μὲν τέτταρας αὐτοῖς προσενέγκῃς , πλείους φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων καὶ ἡμιολίους , ἐὰν δὲ δώδεκα , ἐλάττους καὶ ἡμίσεις , καὶ οὐδὲ ἀνεκτὸν ἄλλως λέγειν : σὺ ἀνέξῃ ;

Θεαίτητος
οὐκ ἔγωγε .

Σωκράτης
τί οὖν ; ἄν σε Πρωταγόρας ἔρηται τις ἄλλος : ‘ὦ Θεαίτητε , ἔσθ᾽ ὅπως τι μεῖζον πλέον γίγνεται ἄλλως αὐξηθέν ; τί ἀποκρινῇ ;

Θεαίτητος
ἐὰν μέν , Σώκρατες , τὸ δοκοῦν πρὸς τὴν νῦν [ 154δ ] ἐρώτησιν ἀποκρίνωμαι , ὅτι οὐκ ἔστιν : ἐὰν δὲ πρὸς τὴν προτέραν , φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπω , ὅτι ἔστιν .

Σωκράτης
εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν , φίλε , καὶ θείως . ἀτάρ , ὡς ἔοικεν , ἐὰν ἀποκρίνῃ ὅτι ἔστιν , Εὐριπίδειόν τι συμβήσεται : μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται , δὲ φρὴν οὐκ ἀνέλεγκτος .

Θεαίτητος
ἀληθῆ .

Σωκράτης
οὐκοῦν εἰ μὲν δεινοὶ καὶ σοφοὶ ἐγώ τε καὶ σὺ ἦμεν , πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξητακότες , ἤδη ἂν τὸ λοιπὸν [ 154ε ] ἐκ περιουσίας ἀλλήλων ἀποπειρώμενοι , συνελθόντες σοφιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην , ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς λόγοις ἐκρούομεν : νῦν δὲ ἅτε ἰδιῶται πρῶτον βουλησόμεθα θεάσασθαι αὐτὰ πρὸς αὑτὰ τί ποτ᾽ ἐστὶν διανοούμεθα , πότερον ἡμῖν ἀλλήλοις συμφωνεῖ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν .

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν ἔγωγε τοῦτ᾽ ἂν βουλοίμην .
სოკრატე
მივყვეთ ახლანდელ მსჯელობას , როცა დავადგინეთ , რომ მუდამ თავისი თავის იგივეობრივი არაფერი არსებობს , ჩვენთვის ხომ , როგორც ჩანს , შავიც , თეთრიც და ნებისმიერი სხვა ფერიც , მოახლოებულ მოძრაობაზე მზერის მიმართვისას წარმოიშობა , ხოლო თითოეული ის კი , რასაც [ 154a ] ფერს ვუწოდებთ , არც ისაა , რასაც მივმართავთ და არც ის რისკენაც მიმართულია [ მზერა ] , არამედ რაღაც თავისთავადია , რომელიც ამ ორს შორის წარმოიშობა . თუ შენ დაიჟინებ , რომ , როგორც შენთვის ჩანს თითოეული ფერი , ზუსტად ისევე ჩანს ძაღლისთვის და ნებისმიერი ცხოველისთვის ?

თეეტეტოსი
არა , ზევსს ვფიცავ .

სოკრატე
მაშ რა ? სხვა ადამიანისთვის ნებისმიერი რამ ისეთივე ჩანს , როგორც შენთვის ? დარწმუნებული ხარ ამაში თუ უფრო მეტად იმაში , რომ შენთვისაც კი არაა ერთი და იგივე რამ ერთნაირი , რადგან შენც არასოდეს ხარ ერთი და იგივე ?

თეეტეტოსი
ეს უფრო [ მართალი ] მგონია , ვიდრე პირველი . [ 154b ]

სოკრატე
შემდეგ რომ გაგვეზომა რაღაც ან შევხებოდით მას , რაც დიდი ან თეთრი ან თბილი იქნებოდა , სხვასთან რომ მოხვედრილიყო სხვა ხომ არ გახდებოდა , თუ თავად არ შეიცვლებოდა ? და პირიქით , თუ [ ვინმე ] გაზომავდა და შეეხებოდა და ამგვარი იქნებოდა , სხვასთან რომ გადავიდოდა , თუ თავად არ განიცდიდა რამეს , სხვაგვარი ხომ არ გახდებოდა ? ახლა , მეგობარო , იძულებული ვართ ძალიან ადვილად საკვირველი და სასაცილო რაღაცეები ვთქვათ , როგორც იტყოდა პროტაგორასი და ყველა ის , ვინც ხელი მიჰყო მის მსჯელობას .

თეეტეტოსი
ამას როგორ ამბობ და რას [ გულისხმობ ] ? [ 154c ]

სოკრატე
პატარა მაგალითი აიღე და ყველაფერს მიხვდები , რაც მსურს . [ გვაქვს ] ექვსი სათმაშო ძვალი , თუ მათ კიდევ ოთხს დავუმატებთ , ხომ ვიტყვით , რომ ოთხზე ერთნახევრით მეტია , ხოლო თუ თორმეტს [ დავუმატებთ ] , მაშინ ნახევარჯერ ნაკლები იქნება , ხოლო სხვა რამის თქმა დაუშვებელი იქნება . თუ შენ [ სხვა რამის თქმასაც ] დაუშვებ ?

თეეტეტოსი
არც მე [ დავუშვებ ] .

სოკრატე
მაშ რა ? თუ პროტაგორასი ან სხვა ვინმე გეტყვის : , , თეეტეტოს , შეიძლება რამე გახდეს უფრო დიდი ან უფრო მეტი , ისე რომ არ გაიზარდოს ? " რას უპასუხებ ?

თეეტეტოსი
სოკრატე , თუ ისე უნდა ვუპაუხო შეკითხვას , როგორც ახლა ვფიქრობ , [ 154d ] მაშინ [ ვიტყოდი ] , რომ , , არ შეიძლება " , ხოლო თუ წინა [ შეკითხვის ] შესაბამისად [ უნდა ვუპასუხო ] , ვიზრუნებდი საწინააღმდეგო რამ არ მეთქვა და [ ვუპასუხებდი ] , რომ , , შეიძლება " .

სოკრატე
მეგობარო , ჰერას ვფიცავ , მშვენივრად და ღვთაებრივად [ თქვი ] . თუ უპასუხებდი , რომ , , შეიძლება " , მაშინ , როგორც ჩანს , რაღაც ევრიპიდესეული გამოვიდოდა : ჩვენი ენა შეუცდომელი იქნება , გონება კი არა .

თეეტეტოსი
ჭეშმარიტად .

სოკრატე
მე და შენ სახელოვანი ბრძენნი რომ ვყოფილიყავით და ყველაფერი გონებასთან დაკავშირებული განხილული რომ გვქონოდა , ზედმეტად დარჩენილი [ დროის განმავლობაში ] [ 154e ] ერთმანეთს გამოვცდიდით და სოფისტურად იმგვარ ბრძოლას გავაჩაღებდით , რომ მსჯელობებს სხვა მსჯელობებს დავუპირისპირებდით . ახლა კი , რადგან ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ , პირველად უნდა მოვინდომოთ , ვნახოთ , რას ვფიქრობთ თავად , ვეთანხმებით ერთმანეთს თუ არა ?

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა , მეც ამას ვისურვებდი .

( 3 ) 1% GRC
( 462 ) 99% GRC - KAT

( 520 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 156-157

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-30 15:22:27
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Σωκράτης
εἰσὶν γάρ , παῖ , μάλ᾽ εὖ ἄμουσοι : ἇλλοι δὲ πολὺ κομψότεροι , ὧν μέλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν . ἀρχὴ δέ , ἐξ ἧς καὶ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντα ἤρτηται , ἥδε αὐτῶν , ὡς τὸ πᾶν κίνησις ἦν καὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο οὐδέν , τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη , πλήθει μὲν ἄπειρον ἑκάτερον , δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν ἔχον , τὸ δὲ πάσχειν . ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τε καὶ τρίψεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται ἔκγονα πλήθει μὲν [ 156β ] ἄπειρα , δίδυμα δέ , τὸ μὲν αἰσθητόν , τὸ δὲ αἴσθησις , ἀεὶ συνεκπίπτουσα καὶ γεννωμένη μετὰ τοῦ αἰσθητοῦ . αἱ μὲν οὖν αἰσθήσεις τὰ τοιάδε ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα , ὄψεις τε καὶ ἀκοαὶ καὶ ὀσφρήσεις καὶ ψύξεις τε καὶ καύσεις καὶ ἡδοναί γε δὴ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιθυμίαι καὶ φόβοι κεκλημέναι καὶ ἄλλαι , ἀπέραντοι μὲν αἱ ἀνώνυμοι , παμπληθεῖς δὲ αἱ ὠνομασμέναι : τὸ δ᾽ αὖ αἰσθητὸν γένος τούτων ἑκάσταις ὁμόγονον , [ 156ξ ] ὄψεσι μὲν χρώματα παντοδαπαῖς παντοδαπά , ἀκοαῖς δὲ ὡσαύτως φωναί , καὶ ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσι τὰ ἄλλα αἰσθητὰ συγγενῆ γιγνόμενα . τί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος μῦθος , Θεαίτητε , πρὸς τὰ πρότερα ; ἆρα ἐννοεῖς ;

Θεαίτητος
οὐ πάνυ , Σώκρατες .

Σωκράτης
ἀλλ᾽ ἄθρει ἐάν πως ἀποτελεσθῇ . βούλεται γὰρ δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάντα μὲν ὥσπερ λέγομεν κινεῖται , τάχος δὲ καὶ βραδυτὴς ἔνι τῇ κινήσει αὐτῶν . ὅσον μὲν οὖν βραδύ , ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ πλησιάζοντα τὴν [ 156δ ] κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω δὴ γεννᾷ , τὰ δὲ γεννώμενα οὕτω δὴ θάττω ἐστίν . φέρεται γὰρ καὶ ἐν φορᾷ αὐτῶν κίνησις πέφυκεν . ἐπειδὰν οὖν ὄμμα καὶ ἄλλο τι τῶν τούτῳ συμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ τὴν λευκότητά τε καὶ αἴσθησιν αὐτῇ σύμφυτον , οὐκ ἄν ποτε ἐγένετο ἑκατέρου ἐκείνων πρὸς ἄλλο ἐλθόντος , τότε δὴ μεταξὺ φερομένων τῆς μὲν [ 156ε ] ὄψεως πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν , τῆς δὲ λευκότητος πρὸς τοῦ συναποτίκτοντος τὸ χρῶμα , μὲν ὀφθαλμὸς ἄρα ὄψεως ἔμπλεως ἐγένετο καὶ ὁρᾷ δὴ τότε καὶ ἐγένετο οὔ τι ὄψις ἀλλ᾽ ὀφθαλμὸς ὁρῶν , τὸ δὲ συγγεννῆσαν τὸ χρῶμα λευκότητος περιεπλήσθη καὶ ἐγένετο οὐ λευκότης αὖ ἀλλὰ λευκόν , εἴτε ξύλον εἴτε λίθος εἴτε ὁτῳοῦν συνέβη χρῆμα χρωσθῆναι τῷ τοιούτῳ χρώματι . καὶ τἆλλα δὴ οὕτω , σκληρὸν καὶ θερμὸν καὶ πάντα , τὸν αὐτὸν τρόπον ὑποληπτέον , αὐτὸ μὲν καθ᾽ [ 157α ] αὑτὸ μηδὲν εἶναι , δὴ καὶ τότε ἐλέγομεν , ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα ὁμιλίᾳ πάντα γίγνεσθαι καὶ παντοῖα ἀπὸ τῆς κινήσεως , ἐπεὶ καὶ τὸ ποιοῦν εἶναί τι καὶ τὸ πάσχον αὐτῶν ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι , ὥς φασιν , οὐκ εἶναι παγίως . οὔτε γὰρ ποιοῦν ἐστί τι πρὶν ἂν τῷ πάσχοντι συνέλθῃ , οὔτε πάσχον πρὶν ἂν τῷ ποιοῦντι : τό τέ τινι συνελθὸν καὶ ποιοῦν ἄλλῳ αὖ προσπεσὸν πάσχον ἀνεφάνη . ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων , ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν , οὐδὲν εἶναι ἓν αὐτὸ καθ᾽ αὑτό , ἀλλά [ 157β ] τινι ἀεὶ γίγνεσθαι , τὸ δ᾽ εἶναι πανταχόθεν ἐξαιρετέον , οὐχ ὅτι ἡμεῖς πολλὰ καὶ ἄρτι ἠναγκάσμεθα ὑπὸ συνηθείας καὶ ἀνεπιστημοσύνης χρῆσθαι αὐτῷ . τὸ δ᾽ οὐ δεῖ , ὡς τῶν σοφῶν λόγος , οὔτε τι συγχωρεῖν οὔτε του οὔτ᾽ ἐμοῦ οὔτε τόδε οὔτ᾽ ἐκεῖνο οὔτε ἄλλο οὐδὲν ὄνομα ὅτι ἂν ἱστῇ , ἀλλὰ κατὰ φύσιν φθέγγεσθαι γιγνόμενα καὶ ποιούμενα καὶ ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιούμενα : ὡς ἐάν τί τις στήσῃ τῷ λόγῳ , εὐέλεγκτος τοῦτο ποιῶν . δεῖ δὲ καὶ κατὰ μέρος οὕτω λέγειν καὶ περὶ πολλῶν ἁθροισθέντων , δὴ ἁθροίσματι [ 157ξ ] ἄνθρωπόν τε τίθενται καὶ λίθον καὶ ἕκαστον ζῷόν τε καὶ εἶδος . ταῦτα δή , Θεαίτητε , ἆρ᾽ ἡδέα δοκεῖ σοι εἶναι , καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς ἀρεσκόντων ;

Θεαίτητος
οὐκ οἶδα ἔγωγε , Σώκρατες : καὶ γὰρ οὐδὲ περὶ σοῦ δύναμαι κατανοῆσαι πότερα δοκοῦντά σοι λέγεις αὐτὰ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ .

Σωκράτης
οὐ μνημονεύεις , φίλε , ὅτι ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ οἶδα οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων οὐδὲν ἐμόν , ἀλλ᾽ εἰμὶ αὐτῶν ἄγονος , σὲ δὲ μαιεύομαι καὶ τούτου ἕνεκα ἐπᾴδω τε καὶ παρατίθημι [ 157δ ] ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύσασθαι , ἕως ἂν εἰς φῶς τὸ σὸν δόγμα συνεξαγάγω : ἐξαχθέντος δὲ τότ᾽ ἤδη σκέψομαι εἴτ᾽ ἀνεμιαῖον εἴτε γόνιμον ἀναφανήσεται . ἀλλὰ θαρρῶν καὶ καρτερῶν εὖ καὶ ἀνδρείως ἀποκρίνου ἂν φαίνηταί σοι περὶ ὧν ἂν ἐρωτῶ .

Θεαίτητος
ἐρώτα δή .

Σωκράτης
λέγε τοίνυν πάλιν εἴ σοι ἀρέσκει τὸ μή τι εἶναι ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ ἀγαθὸν καὶ καλὸν καὶ πάντα ἄρτι διῇμεν .

Θεαίτητος
ἀλλ᾽ ἔμοιγε , ἐπειδὴ σοῦ ἀκούω οὕτω διεξιόντος , θαυμασίως φαίνεται ὡς ἔχειν λόγον καὶ ὑποληπτέον ᾗπερ διελήλυθας . [ 157ε ]
სოკრატე
არიან კიდეც , მეგობარო , ძალიან გაუნათლებლები . სხვები კი ძალიან დახვეწილები არიან , რომელთა საიდუმლოებების შესახებაც ახლა ვაპირებ შენთან ლაპარაკს . საწყისი , რომელზეც დამოკიდებულია ის ყველაფერი , რაზეც ახლახან ვისაუბრეთ , მდგომარეობს იმაში , რომ ყველაფერი მოძრაობაა და მის გარეშე არაფერია . არსებობს მოძრაობის ორი სახე , თითოეული უსასრულო რაოდენობით , ერთს აქვს მოქმედების ძალა , მეორეს კი განცდის . მათი დაკავშირებითა და ურთიერთზემოქმედებით წარმოიშობა უამრავი შთამომავალი [ 156b ] ტყუპად , ერთი მათგანი არის შეგრძნებადი , ხოლო მეორე შეგრძნება , რომელიც ყოველთვის შეგრძნებადთან ერთად წარმოიქმნება და არსებობს . ამ შეგრძნებებს ჩვენთვის ისეთი სახელები აქვს , როგორიცაა მხედველობა , სმენა , ყნოსვა , სიცივისა და სიცხის შეგრძნება , ასევე ისინი , რასაც