Ἑλληνική | italiano

# Texts: 46
# Translation Pairs: 5128
# Unique Translation Pairs: 4242

Homer, iliad 21.1-53 - Grc vs Ger, Voss translation

Chiara Palladino / Homer, Iliad, 21.1-53
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος , ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς , ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ , ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ · τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες , ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν · ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην , ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ , βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα , ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον · οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας . ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ · τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης , ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ · ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν . Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων , κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα , τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην · τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων , ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ . ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες · μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν · ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων , ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος · τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς , δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι , τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι , δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας . αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων . Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι , τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας , ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν · τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς . καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων , ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε · κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων , πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην · ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα . ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο · δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν , ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι . τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος , οὐδ’ ἔχεν ἔγχος , ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε · τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ , κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα · ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma quando giunsero al guado del fiume bella corrente , lo Xanto vorticoso , che l ' immortale Zeus generò , qui li tagliò in due , e gli uni cacciò per la piana verso la rocca , dove gli Achei atterriti fuggivano il giorno avanti , quando infuriava Ettore illustre ; essi ora in fuga si rovesciavano ; ed Era stese davanti a loro nebbia profonda per trattenerli ; l ' altra metà s ' affollava sul fiume acque profonde , gorghi d ' argento ; vi si gettavano con gran fracasso , le cupe correnti muggivano , forte rumoreggiavano intorno le sponde ; essi fra urla nuotavano di qua e di , girando nei vortici . Come svolazzano le cavallette sotto la vampa del fuoco , fuggendo al fiume : fiammeggia il fuoco instancabile sorto improvvisamente ; tra l ' acqua esse s ' appiattano ; così sotto Achille il corso del fiume gorghi profondi s ' empì di fracasso confuso d ' uomini e di cavalli . Allora il divino Pelide lasciò l ' asta sulla ripa , fra i tamerischi , e pari a un dio si slanciò , armato solo di spada , male vendette pensando in cuore , e in tondo menava ; si levò un gemito orrendo dei colpiti di spada , l ' acqua arrossava di sangue . Come sotto un delfino enorme gli altri pesci fuggendo riempiono i fondi del porto , sicuro ancoraggio , spauriti : ché quello divora chi può raggiungere ; così lungo l ' acque del fiume tremendo i Troiani s ' appiattavano sotto le ripe . E Achille quando ebbe stanche le mani di massacrare , scelse nel fiume dodici giovani vivi , inferie pel morto Patroclo Meneziade : li tirò fuori , istupiditi come cerbiatti , legò dietro le braccia con le cinghie robuste ch ' essi avevano intorno alle morbide tuniche , e li diede ai compagni , da portare alle concave navi ; egli balzò ancora avanti , avido di massacro . E s ' imbatté in un figlio di Priamo Dardanide , che fuggiva dal fiume , Licàone ; lui stesso l ' aveva preso e strappato per forza dalla vigna paterna , sopraggiungendo di notte ; da un fico col bronzo affilato i nuovi rami tagliava , che sponda di carro gli fossero ; ma Achille glorioso gli piombò addosso , improvvisa sciagura . Allora dovunque lo portò a Lemno la ben costruita per nave , e lo vendette , lo comprò il figlio di Giasone : un ospite lo liberò e pagò molto , l ' imbrio Eezíone , lo mandò in Arisbe divina ; da cui fuggendo raggiunse la casa paterna ; undici giorni della sua gente godette in cuore , tornato da Lemno ; ma al dodicesimo ancora un dio lo gettò tra le mani d ' Achille , che lo doveva spedire all ' Ade , benché non volesse discendervi . Dunque lo vide Achille glorioso piede veloce nudo , senz ' elmo e scudo , e neppur l ' asta aveva , ma tutto in terra aveva gettato ; lo sfiniva il sudore fuggendo dal fiume , e la stanchezza spossava i ginocchi . Disse allora irritato al suo cuore magnanimo :

( 94 ) 22% GRC
( 334 ) 78% GRC - ITA

( 449 ) 81% GRC - ITA
( 102 ) 19% ITA

Homer, Iliad XXI 1-53: Gr vs Italian (Romagnoli)

Chiara Palladino / Homer, Iliad, 21.1-53
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο Ξάνθου δινήεντος , ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς , ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε πρὸς πόλιν , περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο ἤματι τῷ προτέρῳ , ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ · τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες , ἠέρα δ’ Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν · ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην , ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ , βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα , ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον · οἳ δ’ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας . ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται φευγέμεναι ποταμὸν δέ · τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης , ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ · ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν . Αὐτὰρ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσιν , δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος φάσγανον οἶον ἔχων , κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα , τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην · τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς ἄορι θεινομένων , ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ . ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου δειδιότες · μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν · ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς . δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων , ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος · τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς , δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι , τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι , δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας . αὐτὰρ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων . Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι , τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα ἐννύχιος προμολών · δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ τάμνε νέους ὄρπηκας , ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν · τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς . καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε νηυσὶν ἄγων , ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε · κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν Ἴμβριος Ἠετίων , πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην · ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα . ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο · δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν , ὅς μιν ἔμελλε πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι . τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος , οὐδ’ ἔχεν ἔγχος , ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε · τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ , κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα · ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν ·
Ma poi che giunser presso la bella corrente del fiume , del vorticoso Xanto , cui padre fu Giove immortale , quivi in due parti li ruppe , spingendone l’una sul piano , verso la rocca d’Ilio , dov’erano innanzi alla furia d’ Ettore , il giorno innanzi , fuggiti sgomenti , gli Achivi . Si rovesciarono qui , fuggiaschi ; e caligine fitta Era distese a salvarli , su loro . Ma furono gli altri sospinti verso il fiume profondo , dai gorghi d’argento . Giù con fracasso grande piombarono : l’alta corrente strepito diede , cupe le rive rombarono attorno . Quelli , nuotavano urlando qua , là , mulinati dai gorghi . Come allorché locuste , dall’impeto spinte d’un fuoco , fuggiasche verso un fiume svolazzano : surta improvvisa , arde la fiamma implacata , si gittano quelle nei gorghi : tal , per la furia d’Achille , la fonda corrente del Xanto d’uomini , di cavalli s’empiea , di confuso tumulto . E quel divino , lasciò , sopra la sponda , la picca poggiata ai tamerischi , balzò , pari a un Nume , nell’acqua , sola stringendo la spada , volgendo in cuor suo crudi scempi . Colpiva tutto in giro : la spada feriva , sorgeva misero il grido , rossi correvano i gorghi di sangue . Come allorché , dinanzi l’immane delfin , gli altri pesci fuggono , e negli anfratti s’accalcan d’un porto securo , tutti sgomenti , ché quanti ne giunge , l’inghiotte vorace : similemente i Troiani , pei flutti del fiume tremendo , si rannicchiavano sotto le ripe . Or , poi ch’egli le mani ebbe di strage stanche , dai vortici dodici trasse giovani vivi , che il fio pagasser di Patroclo spento . Fuori dall’acqua , come cerbiatti sgomenti , li trasse , e dietro il dorso a tutti le mani avvinghiò ccn le cinghie ch’essi portavan , polite , sovresse le tuniche molli : quindi li diede ai compagni , che sopra le navi ricurve li conducessero . Ed egli proruppe di nuovo alla strage . Qui si trovò con uno dei figli di Priamo a fronte , con Licaone , fuggiasco dal fiume . Già un tempo rapito in un agguato notturno l’avea dai poderi del padre . Esso d’un caprifico tagliava le rame novelle con l’affilata scure , per farne d’un carro le sponde , quando su lui piombò l’improvviso flagello d’Achille , che lo mandò , sovresse le navi , per venderlo a Lemno , e ne die’ prezzo Eumèo , figli noi di Giasone . D’Eumèo quindi un ospite . Elione di rubro , con molti presenti lo riscattò , che ad Arisba divina lo addusse ; e di furto quindi fuggito , era giunto di nuovo alla casa del padre . Undici giorni potè , scampato da Lemno , godere la compagnia dei suoi cari ; perché nel duodecimo , un Nume sotto le mani d’Achille di nuovo il gittò , che doveva d’Ade alla casa spedirlo , sebbene a mal grado vi andasse . Come lo vide , Achille veloce di pie’ , tutto ignudo , senza né scudo né elmo né lancia stringeva , ché a terra tutto gittato avea : ché dal fiume fuggendo , sudore lo macerava , e grave stanchezza fiaccava i ginocchi tutto crucciato , cosí si volse al magnanimo cuore :

( 118 ) 28% GRC
( 310 ) 72% GRC - ITA

( 411 ) 72% GRC - ITA
( 160 ) 28% ITA

Baccanti

Francesco Mambrini /
 • Created on 2017-05-15 15:44:51
 • Modified on 2017-05-18 08:48:28
 • Aligned by Francesco Mambrini
Ἑλληνική Transliterate
italiano
urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg017.perseus-grc1
ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα
Διόνυσος , ὃν τίκτει ποθ᾽ Κάδμου κόρη
Σεμέλη λοχευθεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί :
μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρειμι Δίρκης νάματ᾽ Ἰσμηνοῦ θ᾽ ὕδωρ .
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια
τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα ,
ἀθάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν .
αἰνῶ δὲ Κάδμον , ἄβατον ὃς πέδον τόδε
τίθησι , θυγατρὸς σηκόν : ἀμπέλου δέ νιν
πέριξ ἐγὼ ' κάλυψα βοτρυώδει χλόῃ .
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας
Φρυγῶν τε , Περσῶν θ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα
Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα
Ἀσίαν τε πᾶσαν , παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα
κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις ,
ἐς τήνδε πρῶτον ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν ,
τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς
τελετάς , ἵν᾽ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς .
πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς Ἑλληνίδος
ἀνωλόλυξα , νεβρίδ᾽ ἐξάψας χροὸς
θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα , κίσσινον βέλος :
ἐπεί μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός , ἃς ἥκιστα χρῆν ,
Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διός ,
Σεμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινος
ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους ,
Κάδμου σοφίσμαθ᾽ , ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνθ᾽ , ὅτι γάμους ἐψεύσατο .
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽ ἐγὼ
μανίαις , ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν :
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν ,
καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων , ὅσαι
γυναῖκες ἦσαν , ἐξέμηνα δωμάτων :
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις .
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐκμαθεῖν , κεἰ μὴ θέλει ,
ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων ,
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαί μ᾽ ὕπερ
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽ ὃν τίκτει Διί .
Suol di Tebe , a te giungo . Io son Diòniso ,
generato da Giove , e da Semèle
figlia di Cadmo , a cui disciolse il grembo
del folgore la fiamma . Ora , mutate
le sembianze celesti in forma umana ,
di Dirce all’acqua , ai flutti ismeni vengo .
Dell’arsa madre a questa reggia presso
veggo la tomba ; le rovine veggo
della sua casa , ove il celeste fuoco
fumiga , vivo ancor : della vendetta
d’Era contro mia madre eterno segno .
lode a Cadmo che inaccesso volle
questo recinto , e sacro alla sua figlia ;
ed io lo ascosi sotto tralci e grappoli .
Abbandonati i lidî solchi e i frigi ,
feraci d’oro , e i persiani campi
saettati dal sole , e le città
di Battria , e il gelo della nuda terra ,
all’Arabia Felice e all’Asia giunto
che presso giace al salso mare , e vanta
città belle turrite , popolose
d’Ellèni e insiem di barbari , e le danze
quivi introdotte e i riti miei , ché chiaro
fosse ai moitali ch’io son nume , a questa
città d’Ellèni primamente io giunsi .
E l’urlo eccitatore in Tebe prima
che in ogni altra città d’Ellade alzai ,
e le addossai del daino il vello , e in pugno
le posi il tirso , il giavellotto d’ellera ,
perchè le suore di mia madre , quelle
che meno lo dovean , disser che mai
figlio non fu Diòniso di Giove ,
e che Semèle , da un mortale incinta ,
a Giove attribuita avea la colpa ,
per consiglio di Cadmo : onde l’Iddio
per le nozze mentite a lei die’ morte .
Però fuor dalle case io le cacciai
in preda alla follia . Prive di senno
han per dimora il monte ; e le costrinsi
ad indossar dell’orgie mie le spoglie .
E quante donne ha la città di Cadmo ,
fuor delle case a delirare io spinsi ;
e donne insieme e giovinette corrono
a ciel sereno sotto i verdi abeti .
Voglia o non voglia , deve Tebe intendere
che priva è ancor dei riti miei , che deve
me per mia madre celebrar , ch’io sono
figlio di Giove , e Nume apparvi agli uomini .
Cadmo il regio poter diede a Pentèo
che di sua figlia nacque , e ch’ora lotta
contro la mia divinità , m’esclude
dai sacrifici , e nelle preci oblia .
Dunque , a lui mostrerò che nume io sono ,
ed a tutti i Tebani . E stabilite
qui tali cose , il piede volgerò
ad altra terra , a rivelarmi . E se
Tebe , salita in ira , le Baccanti
tenti dal monte discacciar con l’armi ,
contro essa a pugna io guiderò le Mènadi .
Venni perciò , mortai parvenza assunsi ,
e mutai la mia forma in forma umana .
Si volge verso l’ interno della scena .
Or voi che abbandonato il propugnacolo
di Lidia , il Tmolo , o mie seguaci , o femmine
che della via compagne e dell’impresa
dalle barbare terre io meco addussi ,
levate i frigi timpani , che insieme
Rea madre ed io trovammo , e circondata
la reggia di Pentèo , forte vibrateli ,
che la città di Cadmo oda . Frattanto
del Citerone fra le gole io muovo ,
e danze intreccerò con le Baccanti .

( 151 ) 53% GRC
( 133 ) 47% GRC - ITA

( 177 ) 31% GRC - ITA
( 395 ) 69% ITA

Aristotele, Retorica I 1356a

cristiana caserta / oratoria
 • Created on 2018-07-22 15:01:29
 • Modified on 2019-06-10 19:12:31
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
Ethos, pathos, logos
Ἑλληνική Transliterate
italiano

( 25 ) 18% GRC
( 117 ) 82% GRC - ITA

( 140 ) 82% GRC - ITA
( 30 ) 18% ITA

Vita di Eschilo (paragrafi 7;9; 14-16)

cristiana caserta / Teatro
 • Created on 2018-07-30 11:33:03
 • Modified on 2019-06-10 19:09:53
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
la drammaturgia di Eschilo nella Vita
Ἑλληνική Transliterate
italiano
ταῖς τε γὰρ ὄψεσι καὶ τοῖς μύθοις πρὸς ἔκλπληξιν τερατώδη μᾶλλον πρὸς ἀπάτην κέχρηται . ( )
9 τινὲς δέ φασιν ἐν τῆι ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην εἰσαγαγόντα τὸν χορὸν τοσοῦτον ἐκπλῆξαι τὸν δῆμον ὡς τὰ μὲν νήπια ἐκψῦξαι , τὰ δὲ ἔμβρυα ἐξαμβλωθῆναι ( )
14 πρῶτος Αἰσχύλος πάθεσι γεννικωτάτοις τὴν τραγωιδίαν ηὔξησεν τήν τε σκηνὴν ἐκόσμησεν καὶ τὴν ὄψιν τῶν θεωμένων κατέπληξεν τῆι λαμπρότητι , γραφαῖς καὶ μηχαναῖς , βωμοῖς τε καὶ τάφοις , σάλπιγξιν , εἰδώλοις , Ἐρινύσι , τούς τε ὑποκριτὰς χειρῖσι σκεπάσας καὶ τῶι σύρματι ἐξογκώσας μείζοσί τε τοῖς κοθόρνοις μετεωρίσας .
15 ἐχρήσατο δὲ ὑποκριτῆι πρώτωι μὲν Κλεάνδρωι , ἔπειτα καὶ τὸν δεύτερον αὐτῶι προσῆψε Μυννίσκον τὸν Χαλκιδέα · τὸν δὲ τρίτον ὑποκριτὴν αὐτὸς ἐξεῦρεν , ὡς δὲ Δικαίαρχος Μεσσήνιος , Σοφοκλῆς .
16 τὸ δὲ ἁπλοῦν τῆς δραματοποιίας εἰ μέν τις πρὸς τοὺς μετ’ αὐτὸν λογίζοιτο , φαῦλον ἂν ἐκλαμβάνοι καὶ ἀπραγμάτευτον , εἰ δὲ πρὸς τοὺς ἀνωτέρω , θαυμάσειε τῆς ἐπινοίας τὸν ποιητὴν καὶ τῆς εὑρέσεως .

( 42 ) 25% GRC
( 127 ) 75% GRC - ITA

( 173 ) 77% GRC - ITA
( 51 ) 23% ITA

La seconda navigazione (Fedone, 99d)

/ Platone
 • Created on 2019-06-13 11:58:34
 • Aligned by
Ἑλληνική Transliterate
italiano
μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν , δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει · [ c ] τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι , ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν , ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου Ἄτλαντα ἄν ποτε ἰσχυρότερον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα συνέχοντα ἐξευρεῖν , καὶ ὡς ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον συνδεῖν καὶ συνέχειν οὐδὲν οἴονται . ἐγὼ μὲν οὖν τῆς τοιαύτης αἰτίας ὅπῃ ποτὲ ἔχει μαθητὴς ὁτουοῦν ἥδιστ ' ἂν γενοίμην · ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὔτ ' αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε παρ ' ἄλλου μαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην , τὸν δεύτερον [ d ] πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν πεπραγμάτευμαι βούλει σοι , ἔφη , ἐπίδειξιν ποιήσωμαι , Κέβης ;
Ὑπερφυῶς μὲν οὖν , ἔφη , ὡς βούλομαι .
Ἔδοξε τοίνυν μοι , δ ' ὅς , μετὰ ταῦτα , ἐπειδὴ ἀπειρήκη τὰ ὄντα σκοπῶν , δεῖν εὐλαβηθῆναι μὴ πάθοιμι ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι πάσχουσιν · διαφθείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ ὄμματα , ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι [ e ] τινι τοιούτῳ σκοπῶνται τὴν εἰκόνα αὐτοῦ . τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοήθην , καὶ ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν . ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν ἀλήθειαν . ἴσως μὲν οὖν εἰκάζω τρόπον [ 100 ] [ a ] τινὰ οὐκ ἔοικεν · οὐ γὰρ πάνυ συγχωρῶ τὸν ἐν [ τοῖς ] λόγοις σκοπούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰκόσι μᾶλλον σκοπεῖν τὸν ἐν [ τοῖς ] ἔργοις . ἀλλ ' οὖν δὴ ταύτῃ γε ὥρμησα , καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον ὃν ἂν κρίνω ἐρρωμενέστατον εἶναι , μὲν ἄν μοι δοκῇ τούτῳ συμφωνεῖν τίθημι ὡς ἀληθῆ ὄντα , καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων [ ὄντων ] , δ ' ἂν μή , ὡς οὐκ ἀληθῆ . βούλομαι δέ σοι σαφέστερον εἰπεῖν λέγω · οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ μανθάνειν
c ' è chi avendo collocato attorno alla terra un vortice d ' aria , la fa rimanere ferma nel cielo e chi le pone sotto l’aria e sostegno , come se fosse una larga madia . Ma quel potere responsabile del fatto che quelle cose sono state disposte nel miglior modo possibile così come ora stanno , costoro non lo ricercano affatto , pensano che esso abbia una forza divina , ma credono di poter trovare , un giorno , un Atlante più robusto e più longevo di questo , e che meglio di questo tenga insieme tutte le cose e pensano che ciò che è vero Bene e che tiene legate le cose non tenga legato teng ainsieme un bel niente . E io , invece , avrei imparato da chiunque come stanno le cose a proposito di tale causa , ma siccome fui privato di essa , io ero in grado di scoprirla da me , di apprenderla da altri , Cebete , vuoi , forse , che ti racconti la seconda navigazione che ho intrapreso alla ricerca della causa ? »
«Certo , con quale piacere lo voglio . »
«Stanco di simili indagini , » riprese Socrate , «pensai dopo tutto di dover stare attento che non mi succedesse ciò che capita a quelli che guardano un ' eclissi di sole che , se non osservano l ' immagine dell ' astro riflessa nell ' acqua o attraverso qualche altro schermo , talvolta finiscono coi rovinarsi gli occhi . Anch ' io pensai a una cosa di questo genere e temetti di restare con l ' anima completamente cieca se avessi volto alle cose soltanto gli occhi e cercato di coglierle solo con i sensi . Ritenni , perciò , necessario ricorrere ai concetti e cercare in essi la verità delle cose . Ma forse il paragone non è del tutto esatto perché io contesto fermamente che chi considera le cose nei loro concetti le veda in immagine , anziché nella loro realtà . Comunque , questa fu la strada che seguii e prendendo , di volta in volta , come premessa , quel concetto che , a mio avviso , era più sicuro , tutto ciò che mi pareva concordare con esso lo ritenevo vero , sia che si trattasse del principio di causa , sia di altre questioni ; quello che non concordava , invece , lo giudicavo falso . Voglio , però , spiegarti meglio quello che intendo dire perché mi pare che tu non abbia ben capito . »
«Non troppo bene , infatti , » ammise Cebete .

( 235 ) 67% GRC
( 117 ) 33% GRC - ITA

( 153 ) 35% GRC - ITA
( 289 ) 65% ITA