Ἑλληνική | Ἑλληνική

# Texts: 1
# Translation Pairs: 605
# Unique Translation Pairs: 602
Users:

odyssey 1-20

Alexis Barselau /
  • Created on 2018-12-17 06:10:15
  • Modified on 2018-12-17 18:36:43
  • Aligned by Alexis Barselau
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν : πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω , πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν , ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων . ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ : αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο , νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ . τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν . ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον , οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν : τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι . ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν , τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν

( 118 ) 69% GRC
( 52 ) 31% GRC - GRC

( 68 ) 28% GRC - GRC
( 175 ) 72% GRC