Ἑλληνική | Ἑλληνική

# Texts: 1
# Translation Pairs: 656
# Unique Translation Pairs: 653

Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως (GRC-ELL)

Bernardo CDA Vasconcelos /
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
Περὶ δὲ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως ἐπισκεπτέον τίνα τε τυγχάνει ὄντα , καὶ πότερον ἴδια τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος κοινά , καὶ εἰ κοινά , τίνος μορίου τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος , καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις · καὶ πότερον ἅπαντα κεκοινώνηκεν ἀμφοτέρων , τὰ μὲν θατέρου τὰ δὲ θατέρου μόνον , τὰ μὲν οὐδετέρου τὰ δὲ ἀμφοτέρων · πρὸς δὲ τούτοις τί ἐστι τὸ ἐνύπνιον , καὶ διὰ τίνα αἰτίαν οἱ καθεύδοντες ὁτὲ μὲν ὀνειρώττουσιν ὁτὲ δὲ οὔ , συμβαίνει μὲν ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν ἐνυπνιάζειν , ἀλλ᾽ οὐ μνημονεύουσιν , καὶ εἰ τοῦτο γίγνεται , διὰ τίνα αἰτίαν γίγνεται · καὶ πότερον ἐνδέχεται τὰ μέλλοντα προορᾶν οὐκ ἐνδέχεται , καὶ τίνα τρόπον εἰ ἐνδέχεται · καὶ πότερον τὰ μέλλοντα ὑπ᾽ ἀνθρώπου πράσσεσθαι μόνον , καὶ ὧν τὸ δαιμόνιον ἔχει τὴν αἰτίαν , καὶ φύσει γίγνεται ἀπὸ ταὐτομάτου . πρῶτον μὲν οὖν τοῦτό γε φανερόν , ὅτι τῷ αὐτῷ τοῦ ζῴου τε ἐγρήγορσις ὑπάρχει καὶ ὕπνος · ἀντίκεινται γάρ , καὶ φαίνεται στέρησίς τις ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως · ἀεὶ γὰρ τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ φαίνεται γιγνόμενα , καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντα πάθη , λέγω δ᾽ οἷον ὑγίεια καὶ νόσος , καὶ κάλλος καὶ αἶσχος , καὶ ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια , καὶ ὄψις καὶ τυφλότης , καὶ ἀκοὴ καὶ κωφότης . ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον · γὰρ τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν , τούτῳ καὶ τὸν καθυπνοῦντα · τὸν δὲ αἰσθανόμενον ἐγρηγορέναι νομίζομεν , καὶ τὸν ἐγρηγορότα πάντα τῶν ἔξωθέν τινος αἰσθάνεσθαι τῶν ἐν αὑτῷ κινήσεων .
Περί δε του ύπνου καί της εγρηγόρσεως πρέπει να εξετάσωμεν τί είναι ταύτα και αν είναι φαινόμενα ίδια μόνης της ψυχής , ή μόνου του σώματος , ή είναι κοινά και εις τα δύο . Και αν είναι κοινα και εις τα δύο , εις ποίον μέρος της ψυχής ή του σώματος ανήκουσι ; Και διά ποίαν αιτίαν υπάρχουσιν εις τα ζώα ; Και πάντα τα ζώα έχουσι και τα δύο ταύτα , ή άλλα μεν έχουσι τον ύπνον μόνον , άλλα δε την εγρήγορσιν ; Ή άλλα μεν ουδέν εξ αυτών έχουσιν , άλλα δε έχουσι και τα δύο συγχρόνως ; Προς τούτοις πρέπει να εξετάσωμεν τι είναι το ενύπνιον , και διά ποίαν αιτίαν οι άνθρωποι όταν κοιμώνται , άλλοτε μεν ονειρεύονται , άλλοτε δε όχι ; Ή συμβαίνει πάντοτε να ενυπνιάζωσιν , όταν κοιμώνται , αλλά δεν ενθυμούνται τα ενύπνια ; Και αν τούτο γίνηται , διά ποίαν αιτίαν γίνεται . Και είναι δυνατόν να προβλέπη τις ( με τα ενύπνια ) τα μέλλοντα ή όχι ; Και αν είναι δυνατόν , κατά ποίαν σημασίαν είναι δυνατόν τούτο ; Και μόνον τας πράξεις , αι οποίαι μέλλουσι να γίνωσιν υπό ανθρώπου προβλέπει ή και εκείνα , των οποίων αιτία είναι η θεία δύναμις και όσα γίνονται φυσικώς ή αυτομάτως ;
Και πρώτον τούτο βέβαια είναι φανερόν , ότι ο ύπνος και η εγρήγορσις συμβαίνουσιν εις το αυτό μέρος του ζώου · διότι είναι εναντία προς άλληλα , και ο ύπνος φαίνεται ότι είναι μία στέρησις της εγρηγόρσεως · πάντοτε δε τα εναντία , και εις τα πράγματα τα οποία δεν κάμνει η φύσις ( τα τεχνητά ) , και εις εκείνα τα οποία η φύσις κάμνει , τα εναντία φαίνονται ότι συμβαίνουσν εις έν και το αυτό όργανον , όπερ δύναται να τα δέχεται , και είναι πάθη του αυτού πράγματος . Τοιαύτα είναι λ . χ . υγιεία και νόσος , κάλλος και ασχημία , δύναμις και αδυναμία , όρασις και τυφλότης , ακοή και κωφότης . Προσέτι και εκ των ακολούθων είναι φανερόν ( ότι είναι εναντία ο ύπνος και η εγρήγορσις ) · δήλα δη διά του αυτού μέσου δια του οποίου αναγνωρίζομεν τον γρηγορούντα ( έξυπνον ) , διά του αυτού αναγνωρίζομεν και τον κοιμώμενον · διότι εκείνον όστις αισθάνεται , νομίζομεν ότι γρηγορεί , και νομίζομεν ότι πας γρηγορών αισθάνεται ή τι εκ των συμβαινόντων έξω , ή τινάς εκ των κινήσεων , αι οποίαι γίνονται εντός αυτού .

( 40 ) 15% GRC
( 232 ) 85% GRC - GRC

( 315 ) 77% GRC - GRC
( 92 ) 23% GRC