Ἑλληνική | français

# Texts: 2
Users:

Balbilla 1

Gabriel Bodard /
  • Created on 2019-03-26 09:21:18
  • Modified on 2019-05-15 15:10:10
  • Translated by A&E Bernand (Fr); Gabriel (Eng)
  • Aligned by Gabriel Bodard
Ἑλληνική
français
English
Ἰουλίας Βαλβίλλης ·
ὅτε ἤκουσε τοῦ Μέμνονος
Σεβαστὸς Ἁδριανός .
Μέμνονα πυνθανόμαν Αἰγύπτιον , ἀλίω αὔγαι
αἰθόμενον , φώνην Θηβαΐκω ’πυ λίθω .
Ἀδρίανον δ’ ἐσίδων , τὸν παμβασίληα , πρὶν αὔγας
   ἀελίω χαίρην εἶπέ ϝοι ὠς δύνατον .
Τίταν δ’ ὄττ’ ἐλάων λεύκοισι δι’ αἴθερος ἴπποις
   ἐνὶ σκίαι ὠράων δεύτερον ἦχε μέτρον ,
ὠς χάλκοιο τύπεντος ἴη Μέμνων πάλιν αὔδαν
   ὀξύτονον · χαίρων καὶ τρίτον ἆχον ἴη .
κοίρανος Ἀδρίανος τότ’ ἄλις δ’ ἀσπάσσατο καὖτος
   Μέμνονα , κἀν στάλαι κάλλιπεν ὀψιγόνοις
γρόππατα σαμαίνοντά τ’ ὄσ’ εὔϊδε κὤσσ’ ἐσάκουσε ,
   δῆλον παῖσι δ’ ἔγεντ’ ὤς ϝε φίλισι θέοι .
De Julia Balbilla , quand l’Auguste Hadrien entendit Memnon : Memnon l’Égyptien , avais-je entendu dire , échauffé par les rayons du soleil , faisait entendre une voix qui sortait de la pierre thébaine . Il aperçut Hadrien , souverain roi , avant que brille le soleil , et le salua comme il pouvait . Mais lorsque Titan , s’élançant dans les airs avec ses blancs chevaux , maintenait dans l’ombre la seconde division des heures , on eût dit qu’on frappait un instrument de cuivre , et Memnon émit de nouveau un cri aigu ; comme salut , il emit même un son pour la troisième fois . Alors l’Empereur Hadrien prodigua les saluts , lui aussi , à Memnon , et , sur la pierre , il laissa pour la postérité des vers qui montrent tout ce qu’il avait vu et entendu . Il apparut clairement à tous que les dieux le chérissaient .
From Julia Balbilla : When Augustus Hadrian heard Memnon . I had learned that the Egyptian Memnon , when ignited by the rays of the sun , released a voice from the Theban stone . Spying Hadrian , the All-King , before the sun’s rays , he gave greeting as he was able to . But when Titan , rising into the Aether with his white horses , drove into shadows the second measure of hours , as if beating on bronze , Memnon again gave voice to a piercing cry ; he gave greeting with yet a third cry . And Emperor Hadrian himself gave many greeting in turn to Memnon , and left behind on the stone for those yet to be born [ these ] lines showing what he had seen and heard , and made clear to everyone that the gods love him .

( 55 ) 52% GRC
( 51 ) 48% GRC - FRA

( 66 ) 42% GRC - FRA
( 90 ) 58% FRA

( 66 ) 42% GRC - FRA
( 90 ) 58% FRA

Iliad 1-1 (grc/fr/en)

Gabriel Bodard /
  • Created on 2019-05-28 12:46:04
  • Modified on 2019-05-28 12:48:22
  • Translated by Gabby
  • Aligned by Gabriel Bodard
Ἑλληνική
français
English
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος .
Chantez , déesse , le fureur d ' Achille fils de Pelée .
Sing , goddess , the wrath of Achilles son of Peleus .

( 0 ) 0% GRC
( 6 ) 100% GRC - FRA

( 13 ) 100% GRC - FRA
( 0 ) 0% FRA

( 13 ) 100% GRC - FRA
( 0 ) 0% FRA