Ἑλληνική | English

# Texts: 1
Users:

Hdt 1.35 3-Way

Ian Bardwell /
  • Created on 2018-03-27 18:04:59
  • Modified on 2018-04-16 18:18:57
  • Translated by Godley
  • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική
English
Latin
Ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας , ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ , γένεος δὲ τοῦ βασιληίου . Παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι , Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε . Ἔστι δὲ παραπλησίη κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι . Ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε Κροῖσος , ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη , λέγων τάδε · " Ὤνθρωπε , τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο ; Τίνα τε ἀνδρῶν γυναικῶν ἐφόνευσας ; " δὲ ἀμείβετο · " βασιλεῦ , Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς , ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος , φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων . " Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε · " Ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους , ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου συμφορήν τε ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον . "
Then while he was engaged about the marriage of his son , there came to Sardis a man under a misfortune and with hands not clean , a Phrygian by birth and of the royal house . This man came to the house of Croesus , and according to the customs which prevail in that land made request that he might have cleansing ; and Croesus gave him cleansing : now the manner of cleansing among the Lydians is the same almost as that which the Hellenes use . So when Croesus had done that which was customary , he asked of him whence he came and who he was , saying as follows : " Man , who art thou , and from what region of Phrygia didst thou come to sit upon my hearth ? And whom of men or women didst thou slay ? " And he replied : " O king , I am the son of Gordias , the son of Midas , and I am called Adrastos ; and I slew my own brother against my will , and therefore am I here , having been driven forth by my father and deprived of all that I had . " And Croesus answered thus : " Thou art , as it chances , the offshoot of men who are our friends and thou hast come to friends , among whom thou shalt want of nothing so long as thou shalt remain in our land : and thou wilt find it most for thy profit to bear this misfortune as lightly as may be . " So he had his abode with Croesus .
Interim , dum nuptias filii parat Croesus , advenit Sardes vir calamitate obstrictus , cui manus non erant purae , natione Phryx , regio de genere . Qui quum ad aedes Croesi venisset , orassetque ut ritu patrio expiari sibi contingeret , expiavit eum Croesus : est autem modus expiandi apud Lydos similis ei , quo Graeci utuntur . Peractis legitimis , percontatur Croesus hominem , unde veniret , quisve esset , his usus verbis : " Quis tu es , homo , et quonam e Phrygiae loco veniens , ad meos lares supplex te recepisti ? et quem virum , quamve foeminam occidisti ? " Cui ille respondit : " O rex , Gordiae sum filius , Midae nepos ; est autem nomen mihi Adrasto . Fratrem meum occidi invitus ; unde ejectus a patre adsum , et rebus omnibus destitutus . " Tum Croesus : " Ex viris amicis , " inquit , " oriundus es , et ad amicos venisti , ubi nullius rei indigebis quoad apud nos manseris . Istam autem calamitatem quam poteris levissime ferendo , plurimum lucri feceris , Ita ille in Croesi aedibus vitam agebat . "

( 96 ) 55% GRC
( 77 ) 45% GRC - ENG

( 120 ) 43% GRC - ENG
( 159 ) 57% ENG

( 120 ) 43% GRC - ENG
( 159 ) 57% ENG