Ἑλληνική | English

Herodotus, The Histories

Maryam Foradi /
 • Created on 2018-06-05 08:27:06
 • Modified on 2018-06-05 08:33:09
 • Translated by Godley, Alfred Denis
 • Aligned by Maryam Foradi
Ἑλληνική
English
فارسی
urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc2:1.1.1
urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-eng2:1.1.1
Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε , ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται , μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά , τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα , ἀκλεᾶ γένηται , τά τε ἄλλα καὶ διʼ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι .
This is the display of the inquiry of Herodotus of Halicarnassus , so that things done by man not be forgotten in time , and that great and marvelous deeds , some displayed by the Hellenes , some by the barbarians , not lose their glory , including among others what was the cause of their waging war on each other .
این نمای تاریخ هرودوت هالیکارناسی است که نه آنچه زاده آدمی است در گذر زمان رنگ باخته شود نه کارهای بزرگ و خارق‌العاده‌ای که برخی از یک سو توسط یونانی‌های و برخی توسط بربرها به نمایش درآمده و بی‌نام‌و‌نشان شوند و دیگر آنچه باعث جنگ با دیگران شد .

( 9 ) 20% GRC
( 36 ) 80% GRC - ENG

( 46 ) 74% GRC - ENG
( 16 ) 26% ENG

( 46 ) 74% GRC - ENG
( 16 ) 26% ENG

Odyssey 5.15-5.20

Maryam Foradi /
 • Created on 2019-02-21 10:18:38
 • Modified on 2019-02-21 11:08:29
 • Aligned by Maryam Foradi
Ἑλληνική
English
فارسی
ἴσχει · δʼ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι ·
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι ,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπʼ εὐρέα νῶτα θαλάσσης .
νῦν αὖ παῖδʼ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
οἴκαδε νισόμενον · δʼ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδʼ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν .
keeps him perforce ; and he cannot return to his own land , for he has at hand no ships with oars and no comrades to send him on his way over the broad back of the sea . And now again they are minded to slay his well-loved son on his homeward way ; for he went in quest of tidings of his father to sacred Pylos and to goodly Lacedaemon .
بناخواه او را در آنجا نگه داشته است ; نمی‌تواند به سرزمین پدران خود بازگردد ; زیرا که دیگر کشتی پاروزنی و همراهانی ندارد که در شکم پهناور دریا راهنمای او باشند . و اینک از همه گذشته می‌خواهند پسر گرامی وی را در بازگشت بکشند , زیرا که رفته است در پیلوس متبرک و در لاسدمون فروزان آگاهی بدست آورد .

( 9 ) 17% GRC
( 43 ) 83% GRC - ENG

( 49 ) 67% GRC - ENG
( 24 ) 33% ENG

( 49 ) 67% GRC - ENG
( 24 ) 33% ENG

Thucydides 1.1.1

Zahra Tofiqi /
 • Created on 2020-04-18 20:37:49
 • Modified on 2020-04-20 20:05:07
 • Translated by محمد حسن لطفی - Thomas Hobbes
 • Aligned by Zahra Tofiqi
Ἑλληνική
English
فارسی
Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων , ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους , ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων , τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους , τὸ μὲν εὐθύς , τὸ δὲ καὶ διανοούμενον .
Thucydides , an Athenian , wrote the war of the Peloponnesians and the Athenians as they warred against each other , beginning to write as soon as the war was on foot , with expectation it should prove a great one and most worthy the relation of all that had been before it ; conjecturing so much both from this , that they flourished on both sides in all manner of provision , and also because he saw the rest of Greece siding with the one or the other faction , some then presently and some intending so to do .
توکودیدس آتنی تاریخ جنگی را نوشته است که میان آتنیان و پلوپونزیان روی داد و نوشتن این تاریخ را هنگام شروع جنگ ( سال ۴۳۱ ق . م . ) آغاز کرده است چون حدس می زد که این جنگ مهم‌تر و شایان توجه‌تر از همه‌ی جنگ‌های پیشین خواهد بود . علت اینکه چنین حدس زدم این بود که هر دو حریف در بالاترین درجه‌ی قدرت و آمادگی بودند , و می دیدم که همه‌ی شهرهای یونانی در جنگ شرکت جسته‌اند , بعضی بی‌فاصله هنگام آغاز درگیری و بعضی دیگر اندکی دیرتر .

( 6 ) 11% GRC
( 51 ) 89% GRC - ENG

( 88 ) 87% GRC - ENG
( 13 ) 13% ENG

( 88 ) 87% GRC - ENG
( 13 ) 13% ENG

Plato, The Republic, Book VI, 508e - 509c

Zahra Tofiqi /
 • Created on 2020-05-26 11:29:48
 • Modified on 2020-06-01 14:25:53
 • Translated by Paul Shorey / محمد حسن لطفی
 • Aligned by Zahra Tofiqi
Ἑλληνική
English
فارسی
τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι : αἰτίαν δ᾽ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας , ὡς γιγνωσκομένης μὲν διανοοῦ , οὕτω δὲ καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων , γνώσεώς τε καὶ ἀληθείας , ἄλλο καὶ κάλλιον ἔτι τούτων ἡγούμενος αὐτὸ ὀρθῶς ἡγήσῃ : ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀλήθειαν , ὥσπερ ἐκεῖ φῶς τε καὶ ὄψιν ἡλιοειδῆ μὲν νομίζειν ὀρθόν , ἥλιον δ᾽ ἡγεῖσθαι οὐκ ὀρθῶς ἔχει , οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἀγαθοειδῆ μὲν νομίζειν ταῦτ᾽ ἀμφότερα ὀρθόν , ἀγαθὸν δὲ ἡγεῖσθαι ὁπότερον αὐτῶν οὐκ ὀρθόν , ἀλλ᾽ ἔτι μειζόνως τιμητέον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἕξιν .

ἀμήχανον κάλλος , ἔφη , λέγεις , εἰ ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλήθειαν παρέχει , αὐτὸ δ᾽ ὑπὲρ ταῦτα κάλλει ἐστίν : οὐ γὰρ δήπου σύ γε ἡδονὴν αὐτὸ λέγεις .

εὐφήμει , ἦν δ᾽ ἐγώ : ἀλλ᾽ ὧδε μᾶλλον τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι ἐπισκόπει .

πῶς ;

τὸν ἥλιον τοῖς ὁρωμένοις οὐ μόνον οἶμαι τὴν τοῦ ὁρᾶσθαι δύναμιν παρέχειν φήσεις , ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν , οὐ γένεσιν αὐτὸν ὄντα .

πῶς γάρ ;

καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν μὴ μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι , ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ᾽ ἐκείνου αὐτοῖς προσεῖναι , οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ , ἀλλ᾽ ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχοντος .

καὶ Γλαύκων μάλα γελοίως , Ἄπολλον , ἔφη , δαιμονίας ὑπερβολῆς .
" This reality , then , that gives their truth to the objects of knowledge and the power of knowing to the knower , you must say is the idea of good , and you must conceive it as being the cause of knowledge , and of truth in so far as known . Yet fair as they both are , knowledge and truth , in supposing it to be something fairer still than these you will think rightly of it . But as for knowledge and truth , even as in our illustration it is right to deem light and vision sunlike , but never to think that they are the sun , so here it is right to consider these two their counterparts , as being like the good or boniform , but to think that either of them is the good is not right . Still higher honor belongs to the possession and habit of the good . "

" An inconceivable beauty you speak of , " he said , " if it is the source of knowledge and truth , and yet itself surpasses them in beauty . For you surely cannot mean that it is pleasure . "

" Hush , " said I , " but examine the similitude of it still further in this way . "

" How ? "

" The sun , I presume you will say , not only furnishes to visibles the power of visibility but it also provides for their generation and growth and nurture though it is not itself generation . "

" Of course not . "

" In like manner , then , you are to say that the objects of knowledge not only receive from the presence of the good their being known , but their very existence and essence is derived to them from it , though the good itself is not essence but still transcends essence in dignity and surpassing power . "

And Glaucon very ludicrously said , " Heaven save us , hyperbole can no further go . "
آنچه به موضوعات شناختنی حقیقت می بخشد و به شناسنده نیروی شناسایی , ایده نیک است . به عبارت دیگر باید آن را هم علت شناسایی مبتنی بر عقل بدانی و هم علت آن حقیقتی که شناخته می شود . گرچه هر دو ( شناسایی , و حقیقت که شناخته می شود ) عالی و زیبا هستند , ولی برای اینکه تصوری کامل در این باره داشته باشی , باید بیندیشی که خود نیک حقیقی به مراتب عالی تر و زیباتر است . به علاوه همان گونه که ـ چنانکه در تصویرمان دیدیم ـ روشنایی و حس بینایی شبیه خورشیدند ولی خود خورشید نیستند , در این مورد نیز آن دو , یعنی شناسایی مبتنی بر عقل و حقیقت , نیک اند ولی درست نیست اگر یکی از آن دو را ـ هر کدام که باشد ـ عین خود نیک تصور کنی ; زیرا که خود نیک چیزی است به مراتب برتر از آن دو . گفت : الحق از چیزی سخن می گویی که زیباییش ورای تصور آدمی است ; چیزی که منبع حقیقت و دانش است و در عین حال برتر از هر دوی آنهاست . بدیهی است که کسی چون سقراط نمی تواند آن را با لذت یکی بداند . گفتم : ساکت باش ! بگذار شباهت تصویر را به خود نیک از جنبه‏ ای دیگر دقیق تر بنگریم . پرسید : از کدام جنبه؟ گفتم : خورشید نه تنها به چیزهای دیدنی قابلیت دیده شدن می بخشد , بلکه علت کون و نشو و نمای آنهاست بی آنکه خود به وجود آید و نشو و نما کند . گفت : راست است . گفتم : موضوعات دانش نیز نه تنها قابلیت شناخته شدن را مدیون «نیک» اند , بلکه وجود و ماهیت خود را نیز از او دارند , در حالی که خود «نیک» ماهیت نیست , بلکه از حیث علو و نیرو بسی والاتر از ماهیت است . در اینجا گلاوکن با لحنی مضحک گفت : ای خدای خورشید , چه علوی , چه نیرویی !

( 42 ) 18% GRC
( 196 ) 82% GRC - ENG

( 252 ) 72% GRC - ENG
( 99 ) 28% ENG

( 252 ) 72% GRC - ENG
( 99 ) 28% ENG

13b

Sina Nabavi / Ancient Greek Practice / Plato Euthyphro
 • Created on 2020-06-05 07:06:03
 • Modified on 2020-06-05 14:27:43
 • Translated by Mohammad Hassan Lotfi
 • Aligned by Sina Nabavi
Ἑλληνική
English
فارسی
Σωκράτης
οὐκοῦν θεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράττεται ; οἷον τοιόνδε : ἐπ᾽ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελίᾳ τοῦ θεραπευομένου , ὥσπερ ὁρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ τῆς ἱππικῆς θεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους γίγνονται : οὐ δοκοῦσί σοι ;

Εὐθύφρων
ἔμοιγε .

Σωκράτης
καὶ οἱ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς , καὶ οἱ
Socrates
Now does attention always aim to accomplish the same end ? I mean something like this : It aims at some good or benefit to the one to whom it is given , as you see that horses , when attended to by the horseman ' s art are benefited and made better ; or don ' t you think so ?

Euthyphro
Yes , I do .

Socrates
And dogs are benefited by the huntsman ' s art
سقراط
مقصود از دانستن اینکه با چیزی چگونه باید رفتار کرد , این نیست که با آن چیز به نیکوترین وجه رفتار کنیم و رفتار ما برای آن سودمند باشد؟ مثلا مقصود از هنر سوارکاری این نیست که بدانیم برای اسب چه سودمند است و همان را به جا آوریم؟

اوتیفرون
بی‌تردید چنین است .

سقراط
این قاعده را درباره‌ی رفتار ما با سگ و گاو نیز صادق می‌دانی یا مقصود این است که با رفتار خود به آن‌ها زیان برسانیم؟

( 17 ) 31% GRC
( 38 ) 69% GRC - ENG

( 47 ) 59% GRC - ENG
( 33 ) 41% ENG

( 47 ) 59% GRC - ENG
( 33 ) 41% ENG