Ἑλληνική | English

# Texts: 2

maria urbina castillo project 3

maria urbina castillo /
Ἑλληνική
English
Español
τῆς γὰρ πέφυκα μητρός : οἱ δὲ συγγενεῖς
μῆνές με μικρὸν καὶ μέγαν διώρισαν .
τοιόσδε δ᾽ ἐκφὺς οὐκ ἂν ἐξέλθοιμ᾽ ἔτι
ποτ᾽ ἄλλος , ὥστε μὴ ' κμαθεῖν τοὐμὸν γένος .
She is the mother from whom I spring , and the months , my kinsmen , have marked me sometimes lowly , sometimes great . Such being my heritage , never more can I prove false to it , or keep from searching out the secret of my birth .
Ella es la madre de la que brote , y los meses , mis parientes , me han marcado a veces humildemente , a veces genial . Tal siendo mi herencia , nunca más puedo probar que es falsa , o parar de buscar el secreto de mi nacimiento .

( 11 ) 34% GRC
( 21 ) 66% GRC - ENG

( 27 ) 54% GRC - ENG
( 23 ) 46% ENG

( 27 ) 54% GRC - ENG
( 23 ) 46% ENG

CLS 31 - Tellado: Project 3

Grace Tellado /
  • Created on 2018-04-22 21:40:50
  • Modified on 2018-04-23 01:00:39
  • Aligned by Grace Tellado
Ἑλληνική
English
Español
ψεύσομαι ἔτυμον ἐρέω ; κέλεται δέ με θυμός .
οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖκα , σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωσαν ,
ὡς ὅδ᾽ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε ,
Τηλεμάχῳ , τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ
κεῖνος ἀνήρ , ὅτ᾽ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ᾽ Ἀχαιοὶ
ἤλθεθ᾽ ὑπὸ Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες .
Shall I suppress my thoughts , or speak truly ? My heart says speak . For I have never seen such a likeness before in man or woman , it stuns me to look , as the likeness of this man to great- hearted Odysseus : surely this is the son whom he left at home , a newborn babe , when you Achaeans came to the walls of Troy , meditating war , for me to my shame .
¿Reprimiré mis pensamientos o hablaré de verdad ? Mi corazón dice : habla . Porque nunca antes he visto semejante semejanza en hombre o mujer , me asombra mirar , como la semejanza de este hombre a Odiseo de gran corazón : seguramente este es el hijo que dejó en casa , un bebé recién nacido , cuando los aqueos llegué a las murallas de Troya , meditando en la guerra , para , para mi vergüenza .

( 29 ) 50% GRC
( 29 ) 50% GRC - ENG

( 64 ) 80% GRC - ENG
( 16 ) 20% ENG

( 64 ) 80% GRC - ENG
( 16 ) 20% ENG