Ajax 596-623 (str./ant.1)

Kate Cottrell / GRK 102 Take Home
 • Created on 2018-04-29 22:44:59
 • Modified on 2018-05-04 18:56:20
 • Translated by Kate Cottrell
 • Aligned by Kate Cottrell
Ἑλληνική
English
English
Χορός
κλεινὰ Σαλαμίς , σὺ μέν που
ναίεις ἁλίπλακτος , εὐδαίμων ,
πᾶσιν περίφαντος ἀεί :
ἐγὼ δ᾽ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος
Ἰδαῖα μίμνων λειμώνι᾽ ἔπαυλα μηνῶν
ἀνήριθμος αἰὲν εὐνῶμαι
χρόνῳ τρυχόμενος ,
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν
τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον Ἅιδαν .
καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας
ξύνεστιν ἔφεδρος , ὤμοι μοι ,
θείᾳ μανίᾳ ξύναυλος :
ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δή ποτε θουρίῳ
κρατοῦντ᾽ ἐν Ἄρει : νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοβώτας
φίλοις μέγα πένθος ηὕρηται .
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν
μεγίστας ἀρετᾶς
ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις Ἀτρείδαις .
Chorus
Oh famous Salamis , you always dwell sea-beaten , blessed , well-seen by all . I lay kenneled suffering for a long time remaining in Trojan meadows for countless months , wasting away with time , holding a wicked expectation until the time when I will finish my journey to backwards , unseen Hades . And difficult to cure Ajax is lying by near to me -oh me ! - he dwelling with divine madness . He whom powerful you sent out truly once before into furious Ares . But now , again feeding alone in his mind he has been discovered a great pain to his friends . And the deeds of greatness and excellence by his two hands fell down friendless fell down by the unfriendly , miserable Atreidae .
Chorus
Oh renowned Salamis , you live on sea-beaten , blessed and always a beacon to humans . But I long suffering away from you for ages remain on the Trojan plain for countless unending months and lay kenneled , wasting away with time . I hold a wretched expectation until the moment when I will finish my trudging journey to evil , invisible Hades . And now incurable Ajax is with me as an ally in a fight , but oh , he dwells in divine madness . Truly once before you sent that powerful one to furious Ares , but now he foraging alone in his mind has been found a great sorrow to his dear ones . The deeds of greatness and excellence made before by his two hands fell into the dust friendless , fell before the unfriendly , miserable Atreidae .

( 16 ) 16% GRC
( 81 ) 84% GRC - ENG

( 117 ) 88% GRC - ENG
( 16 ) 12% ENG

( 117 ) 88% GRC - ENG
( 16 ) 12% ENG

Ajax 992-1043

Kate Cottrell / GRK 102 Take Home
 • Created on 2018-04-30 03:44:25
 • Modified on 2018-05-04 15:58:55
 • Translated by Kate Cottrell
 • Aligned by Kate Cottrell
Ἑλληνική
English
English
Τεῦκρος

τῶν ἁπάντων δὴ θεαμάτων ἐμοὶ
ἄλγιστον ὧν προσεῖδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ ,
ὁδός θ᾽ ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ
μάλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον , ἣν δὴ νῦν ἔβην .
φίλτατ᾽ Αἴας , τὸν σὸν ὡς ἐπῃσθόμην
μόρον διώκων κἀξιχνοσκοπούμενος .
ὀξεῖα γάρ σου βάξις ὡς θεοῦ τινος
διῆλθ᾽ Ἀχαιοὺς πάντας ὡς οἴχει θανών .
ἁγὼ κλύων δύστηνος ἐκποδὼν μὲν ὢν
ὑπεστέναζον , νῦν δ᾽ ὁρῶν ἀπόλλυμαι .
οἴμοι .
ἴθ᾽ , ἐκκάλυψον , ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν .
δυσθέατον ὄμμα καὶ τόλμης πικρᾶς ,
ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φθίνεις .
ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατόν , εἰς ποίους βροτούς ,
τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ ;
πού με Τελαμών , σὸς πατὴρ ἐμός θ᾽ ἅμα ,
δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς τ᾽ ἴσως
χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ . πῶς γὰρ οὔχ ; ὅτῳ πάρα
μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν .
οὗτος τί κρύψει ; ποῖον οὐχ ἐρεῖ κακὸν
τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόθον ,
τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ κακανδρίᾳ
σέ , φίλτατ᾽ Αἴας , δόλοισιν , ὡς τὰ σὰ
κράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σούς .
τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοργος , ἐν γήρᾳ βαρύς ,
ἐρεῖ , πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν θυμούμενος .
τέλος δ᾽ ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφθήσομαι ,
δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ ἐλευθέρου φανείς .
τοιαῦτα μὲν κατ᾽ οἶκον : ἐν Τροίᾳ δέ μοι
πολλοὶ μὲν ἐχθροί , παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα .
καὶ ταῦτα πάντα σοῦ θανόντος ηὑρόμην .
οἴμοι , τί δράσω ; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω πικροῦ :
τοῦδ᾽ αἰόλου κνώδοντος , τάλας , ὑφ᾽ οὗ
φονέως ἄρ᾽ ἐξέπνευσας ; εἶδες ὡς χρόνῳ
ἔμελλέ σ᾽ Ἕκτωρ καὶ θανὼν ἀποφθίσειν ;
σκέψασθε , πρὸς θεῶν , τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν .
Ἕκτωρ μέν , δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήθη πάρα ,
ζωστῆρι πρισθεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων
ἐκνάπτετ᾽ αἰέν , ἔστ᾽ ἀπέψυξεν βίον :
οὗτος δ᾽ ἐκείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων
πρὸς τοῦδ᾽ ὄλωλε θανασίμῳ πεσήματι .
ἆρ᾽ οὐκ Ἐρινὺς τοῦτ᾽ ἐχάλκευσεν ξίφος
κἀκεῖνον Ἅιδης , δημιουργὸς ἄγριος ;
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ταῦτα καὶ τὰ πάντ᾽ ἀεὶ
φάσκοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν θεούς :
ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν γνώμῃ φίλα ,
κεῖνός τ᾽ ἐκεῖνα στεργέτω κἀγὼ τάδε .

Χορός

μὴ τεῖνε μακράν , ἀλλ᾽ ὅπως κρύψεις τάφῳ
φράζου τὸν ἄνδρα χὤ τι μυθήσει τάχα .
βλέπω γὰρ ἐχθρὸν φῶτα , καὶ τάχ᾽ ἂν κακοῖς
γελῶν δὴ κακοῦργος ἐξίκοιτ᾽ ἀνήρ .
Teucer
Oh truly , I see the most painful thing to me of all spectacles , and this is truly the most sorrowful road of all roads with respect to my heart , which I made now , as , oh beloved Ajax , while pursuing and tracking I learned your fate . For a sharp rumor about you as if from some god spread throughout the Achaeans how you dying are ruined . Hearing this from far away wretched I certainly was moaning low , and now seeing I am utterly destroyed . Oh god ! Go , uncover him , so I might see the entire evil . Oh body of bitter daring difficult to see , you having sowed such great grief for me are wasted away . For where am I able to go , to what kind of mortals , when I aided your work in no way ? For doubtless Telemon , your father and mine at the same time , might accept me returning without you with glad countenance kindly and fairly . How not ? To whom being accustomed to smile not more pleasantly not even being fortunate . What will this one hide ? Will he not say some sort of bad thing to me , the bastard begotten from the spear of war , the betrayer by cowardice and unmanliness , you , beloved Ajax , or by treachery , or that I wished to control your power and your house after your death . Such things a man quick to anger , violent in old age , will say , rushing into strife on account of nothing . I thrust out will be forced out of the end of our land , I having seemed a slave by words instead of a free man . These are the affairs according to the house , but in Troy there are many enemies to me , and few useful ones , and I gained all these from your death . Oh god , what will I do ? How will I drag you away from the sharp edge of this gleaming sword , oh wretched one , because of which a murderer it seems you breathed your last ? Do you see in time Hector even dead was about to kill you ? Behold , on account of the gods , the fortune to the two mortals . Hector having been bound from the chariot rails by the warrior’s belt which had been gifted to him was tortured always until he breathed out life . And this one having the gift of that man perished onto this by a fatal fall . Did the Furies forge this sword , and that one Hades , the fierce skilled craftsman ? I truly would say that the gods always contrive these things and also all things for mortals . But , to the one in knowing these things are not good , let that one delight in those things and I in these .

Chorus
Do not stretch longer , but think how you will bury that man in funeral rites , and quickly what you will say . For I see a hated man , and he might come laughing at the bad things , just like a hurtful man .
Teucer
Oh , I looked upon the most painful of all sights to my eyes , and truly the road which I just now trod while tracking and pursuing you was the most sorrowful of journeys for my heart as I discovered your fate . As if from some god a bitter prophecy about you sped through all the Achaeans that you dead were undone . Hearing this from far away certainly I moaned in grief then , and now having seen I am destroyed . Oh , god . Come , uncover the body so that I might see the bare wickedness . Oh body full of cruel daring impossible to look upon , what great distress you sowed with your death . Where can I go now ? To what people when I aided you in your labors in no way ? Telamon , your father and even mine , might kindly and fairly accept me with glad countenance even as I arrive without you . Why not ? As laughter is as accustomed to him no more pleasantly even when he is fortunate . What would he hide ? Will he not say something terrible , " the bastard begotten from the spear of war " or " the betrayer by cowardice and impotence " or " by trickery after your death beloved Ajax , that I wished to manage your power and your house . " The short tempered man , violent in his old age , will say such things being provoked into strife even on account of nothing . I will be cast out as an exile from our home appearing as a slave by his account instead of as freedman . Such is the state of affairs at home . And in Troy I have many enemies and few allies . All these things I gained from your death . Oh god , what will I do ? How will I lift your body , oh wretched one , from the sharp edge of this gleaming sword , the very murderer which caused you to breathe your last ? Can you see how Hector ( even though he is dead now ) was destined to kill you in time ? Behold the fortune of these two mortals given by the gods . First , Hector bound from the chariot rails by the very warrior’s belt which was gifted to him was carded along the ground continuously , until he breathed out his life . And Ajax having the battle-gift from Hector used this to destroy himself with his fatal fall . Did the Furies not forge this sword ? And Hades that cruelly skilled craftsman ? I say that the gods contrived these and all things for mortals . For the one who does not hold this as good in mind , let that one delight in his own things , and I in mine .

Chorus
Do not delay longer , but decide how you will bury this man with proper rights , decide quickly what you will say . For I see a hateful man who is likely coming laughing at our bad fate just like a malicious man would .

( 76 ) 20% GRC
( 308 ) 80% GRC - ENG

( 477 ) 85% GRC - ENG
( 82 ) 15% ENG

( 477 ) 85% GRC - ENG
( 82 ) 15% ENG

Project 1 (Od. 10.375-587)

Batya Reich / Project 1
 • Created on 2018-02-14 18:53:34
 • Modified on 2018-02-26 17:17:14
 • Aligned by Batya Reich
Ἑλληνική
English
English
Perseus
Kline
Perseus
Κίρκη δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἔμ᾽ ἥμενον οὐδ᾽ ἐπὶ σίτῳ
χεῖρας ἰάλλοντα , κρατερὸν δέ με πένθος ἔχοντα ,
ἄγχι παρισταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :


τίφθ᾽ οὕτως , Ὀδυσεῦ , κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ ,
θυμὸν ἔδων , βρώμης δ᾽ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος ;
τινά που δόλον ἄλλον ὀίεαι : οὐδέ τί σε χρὴ
δειδίμεν : ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον .


ὣς ἔφατ᾽ , αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον :
‘ὦ Κίρκη , τίς γάρ κεν ἀνήρ , ὃς ἐναίσιμος εἴη ,
πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος ,
πρὶν λύσασθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ;
ἀλλ᾽ εἰ δὴ πρόφρασσα πιεῖν φαγέμεν τε κελεύεις ,
λῦσον , ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους .
When Circe saw me sitting there , not stretching out my hands to the food , but weighed down with sorrow , she approached and spoke with winged words : " Odysseus , why do you sit as if you were dumb , eating your heart out , not touching the food or drink ? Are you suspicious of some new ruse ? Have no fear , I have sworn you a solemn oath already not to do you harm . "
To this I answered : " Circe , what decent man could bring himself to eat and drink before he had freed his men , and seen them face to face ? If you wish me in truth to eat and drink as you ask , then set them free and let me see my loyal friends with my own eyes .
Now when Circe noted that I sat thus , and did not put forth my hands to the food , but was burdened with sore grief , she came close to me , and spoke winged words : " ‘Why , Odysseus , dost thou sit thus like one that is dumb , eating thy heart , and dost not touch food or drink ? Dost thou haply forbode some other guile ? Nay , thou needest in no wise fear , for already have I sworn a mighty oath to do thee no harm . " So she spoke , but I answered her , and said : ‘Circe , what man that is right-minded could bring himself to taste of food or drink , ere yet he had won freedom for his comrades , and beheld them before his face ? But if thou of a ready heart dost bid me eat and drink , set them free , that mine eyes may behold my trusty comrades .

( 25 ) 21% GRC
( 95 ) 79% GRC - ENG

( 104 ) 72% GRC - ENG
( 40 ) 28% ENG

( 104 ) 72% GRC - ENG
( 40 ) 28% ENG

Classics of Greece: Odyssey

Cassandra Cancemi /
 • Created on 2018-02-16 03:35:46
 • Modified on 2018-02-22 04:28:53
 • Aligned by Cassandra Cancemi
Ἑλληνική
English
English
Ancient Greek Text
Butler Translation
A.S Kline Translation
σοὶ δ᾽ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
εἴρεσθ᾽ , ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω :
τί πρῶτόν τοι ἔπειτα , τί δ᾽ ὑστάτιον καταλέξω ;
κήδε᾽ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες .
νῦν δ᾽ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι , ὄφρα καὶ ὑμεῖς
εἴδετ᾽ , ἐγὼ δ᾽ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων .
εἴμ᾽ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης , ὃς πᾶσι δόλοισιν
ἀνθρώποισι μέλω , καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει .
Now , however , since you are inclined to ask the story of my sorrows , and rekindle my own sad memories in respect of them , I do not know how to begin , nor yet how to continue and conclude my tale , for the hand of heaven has been laid heavily upon me .
" Firstly , then , I will tell you my name that you too may know it , and that one day , if I outlive this time of sorrow , I may become a guest-friend to you , though I live so far away from all of you . I am Odysseus son of Laertes , renowned among humankind for all manner of subtlety , so that my kleos ascends to heaven
But your heart prompts you to ask of my sad troubles , and make me weep and groan the more . How shall I start and end my tale ? First let me give you my name , so you all know , and if I escape from pitiless fate later , I will play host to you , though I live far off . I am Odysseus , Laertes’ son , known to all for my stratagems , and my fame has reached the heavens .

( 34 ) 45% GRC
( 42 ) 55% GRC - ENG

( 58 ) 45% GRC - ENG
( 72 ) 55% ENG

( 58 ) 45% GRC - ENG
( 72 ) 55% ENG

Zoe Howard Book 22 lines 194-200

zoe howard /
 • Created on 2018-02-19 18:09:59
 • Modified on 2018-02-21 02:43:12
 • Aligned by zoe howard
Ἑλληνική
English
English
Perseus
Alexander Pope
ὁσσάκι δ᾽ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους ,
εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι ,
τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
πρὸς πεδίον : αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεί .
ὡς δ᾽ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν :
Oft as he strove to rush straight for the Dardanian gates to gain the shelter of the well-built walls , if so be his fellows from above might succour him with missiles , so oft would Achilles be beforehand with him and turn him back toward the plain , but himself sped on by the city ' s walls . And as in a dream a man availeth not to pursue one that fleeth before him
Oft as to reach the Dardan gates he bends ,
And hopes the assistance of his pitying friends ,
( Whose showering arrows , as he coursed below ,
From the high turrets might oppress the foe , )
So oft Achilles turns him to the plain :
He eyes the city , but he eyes in vain .
As men in slumbers seem with speedy pace ,

( 27 ) 64% GRC
( 15 ) 36% GRC - ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 51 ) 67% ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 51 ) 67% ENG

Gruskin - Iliad 193-200

/
 • Created on 2018-02-19 17:02:02
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν ,
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος , ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη
οὐρανόθεν : πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
οἴῳ φαινομένη : τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο :
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς , μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ , αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην : δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν :
While he pondered this in mind and heart , and was drawing from its sheath his great sword , Athene came from heaven . The white-armed goddess Hera had sent her forth , for in her heart she loved and cared for both men alike . She stood behind him , and seized the son of Peleus by his fair hair , appearing to him alone . No one of the others saw her . Achilles was seized with wonder , and turned around , and immediately recognized Pallas Athene . Terribly her eyes shone .
Now as he weighed in mind and spirit these two courses and was drawing from its scabbard the great sword , Athene descended from the sky . For Hera the goddess of the white arms sent her , who loved both men equally in her heart and cared for them . The goddess standing behind Peleus ' son caught him by the fair hair , appearing to him only , for no man of the others saw her . Achilleus in amazement turned about , and straightway knew Pallas Athene and the terrible eyes shining .

( 23 ) 31% GRC
( 52 ) 69% GRC - ENG

( 70 ) 73% GRC - ENG
( 26 ) 27% ENG

( 70 ) 73% GRC - ENG
( 26 ) 27% ENG

Cashman_Project_I

Danny Cashman /
 • Created on 2018-02-22 08:20:25
 • Modified on 2018-02-22 08:27:17
 • Translated by Butler and Murray
 • Aligned by Danny Cashman
Ἑλληνική
English
English
Hom. Il. 7. 233-236
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ :
‘Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
ἠὲ γυναικός , οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα .
And Hektor answered , " Noble Ajax , son of Telamon , leader of the host , treat me not as though I were some puny boy or woman that cannot fight .
To him then made answer great Hector of the flashing helm : " Aias , sprung from Zeus , thou son of Telamon , captain of the host , in no wise make thou trial of me as of some puny boy or a woman that knoweth not deeds of war .

( 3 ) 10% GRC
( 26 ) 90% GRC - ENG

( 27 ) 82% GRC - ENG
( 6 ) 18% ENG

( 27 ) 82% GRC - ENG
( 6 ) 18% ENG

Hatton - Iliad Book 7, Lines 234-243

Peter Hatton /
 • Created on 2018-02-19 01:31:28
 • Modified on 2018-02-23 03:13:29
 • Translated by Peter Hatton
 • Aligned by Peter Hatton
Ἑλληνική
English
English
‘Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
ἠὲ γυναικός , οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα .
αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ᾽ ἀνδροκτασίας τε :
οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά , οἶδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
ἀζαλέην , τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν : οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων :
οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ .
ἀλλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
λάθρῃ ὀπιπεύσας , ἀλλ᾽ ἀμφαδόν , αἴ κε τύχωμι . '
" Aias , sprung from Zeus , thou son of Telamon , captain of the host , in no wise make thou trial of me as of some puny boy or a woman that knoweth not deeds of war . Nay , full well know I battles and slayings of men . I know well how to wield to right , and well how to wield to left my shield of seasoned hide , which I deem a sturdy thing to wield in fight ; and I know how to charge into the mellay of chariots drawn by swift mares ; and I know how in close fight to tread the measure of furious Ares . Yet am I not minded to smite thee , being such a one as thou art , by spying thee at unawares ; but rather openly , if so be I may hit thee . "
' Aias , son of Telamon , seed of Zeus , o lord of the people , do not be testing me as if I were some ineffectual boy , or a woman , who knows nothing of the works of warfare . I know well myself how to fight and kill men in battle ; I know how to turn to the right , how to turn to the left the ox-hide tanned into a shield which is my protection in battle ; I know how to storm my way into the struggle of flying horses ; I know how to tread my measures on the grim floor of the war god . Yet great as you are I would not strike you by stealth , watching for my chance , but openly , so , if perhaps I might hit you . '

( 24 ) 30% GRC
( 57 ) 70% GRC - ENG

( 96 ) 63% GRC - ENG
( 56 ) 37% ENG

( 96 ) 63% GRC - ENG
( 56 ) 37% ENG

Gruskin - Iliad 193-200

/
 • Created on 2018-02-19 03:02:45
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν ,
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος , ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη
οὐρανόθεν : πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
οἴῳ φαινομένη : τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο :
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς , μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ , αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην : δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν :
While he pondered this in mind and heart , and was drawing from its sheath his great sword , Athene came from heaven . The white-armed goddess Hera had sent her forth , for in her heart she loved and cared for both men alike . She stood behind him , and seized the son of Peleus by his fair hair , appearing to him alone . No one of the others saw her . Achilles was seized with wonder , and turned around , and immediately recognized Pallas Athene . Terribly her eyes shone .
Now as he weighed in mind and spirit these two courses and was drawing from its scabbard the great sword , Athene descended from the sky . For Hera the goddess of the white arms sent her , who loved both men equally in her heart and cared for them . The goddess standing behind Peleus ' son caught him by the fair hair , appearing to him only , for no man of the others saw her . Achilleus in amazement turned about , and straightway knew Pallas Athene and the terrible eyes shining .

( 29 ) 39% GRC
( 46 ) 61% GRC - ENG

( 56 ) 58% GRC - ENG
( 40 ) 42% ENG

( 56 ) 58% GRC - ENG
( 40 ) 42% ENG

Illiad

Kyler Berlind /
 • Created on 2018-02-22 09:02:13
 • Modified on 2018-02-23 06:46:43
 • Aligned by Kyler Berlind
Ἑλληνική
English
English
Greek
Kline
Pope
τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
σμερδαλέα ἰάχων , τρὶς δ᾽ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος ,
ἔνθ᾽ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή :
ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
δεινός : μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν ,
ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὤμω
χειρὶ καταπρηνεῖ , στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε .
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων :
δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ᾽ ἵππων
αὐλῶπις τρυφάλεια , μιάνθησαν δὲ ἔθειραι
αἵματι καὶ κονίῃσι : πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν ,
ἀλλ᾽ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
ῥύετ᾽ Ἀχιλλῆος : τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
κεφαλῇ φορέειν , σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος .
πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον : αὐτὰρ ἀπ᾽ ὤμων
ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα .
λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων .
Three times that peer of swift Ares attacked them , shouting his dread war-cry , and each time killed nine men . But when , like a god , you charged at them again , Patroclus , then your fate loomed in sight . For Apollo [ p . 547 ] met you , terrible in combat . Apollo advanced , veiled in a dense mist , invisible to Patroclus in the tumult , stood behind him and struck him in the back with the flat of his hand . The warrior’s vision spun , as Apollo knocked the helmet from his head , sending it under the horses’ feet with a clang , and the plumes on its crest were streaked with blood and dust . The gods had never allowed it to be fouled till then , that horsehair-plumed helmet that protected the godlike brow and head of Achilles : now Zeus let Hector wear it for a while , since death was nearing him too . The long-shadowed spear , thick , heavy and strong , and tipped with bronze , in Patroclus’ hands was wholly shattered , the tasselled shield on its strap fell to the ground , and that blow from Lord Apollo , son of Zeus , had loosened the breastplate .
And thrice three heroes at each onset slew .

There ends thy glory ! there the Fates untwine

The last , black remnant of so bright a line :

Apollo dreadful stops thy middle way ;

Death calls , and heaven allows no longer day !

For lo ! the god in dusky clouds enshrined ,

Approaching dealt a staggering blow behind .

The weighty shock his neck and shoulders feel ;

His eyes flash sparkles , his stunn’d senses reel

In giddy darkness ; far to distance flung ,

His bounding helmet on the champaign rung .

Achilles’ plume is stain’d with dust and gore ;

That plume which never stoop’d to earth before ;

Long used , untouch’d , in fighting fields to shine ,

And shade the temples of the mad divine .

Jove dooms it now on Hector’s helm to nod ;

Not long for fate pursues him , and the god .

His spear in shivers falls ; his ample shield

Drops from his arm : his baldric strows the field :

The corslet his astonish’d breast forsakes :

Loose is each joint ; each nerve with horror shakes ;

Stupid he stares , and all-assistless stands :

Such is the force of more than mortal hands !

( 70 ) 41% GRC
( 101 ) 59% GRC - ENG

( 103 ) 47% GRC - ENG
( 115 ) 53% ENG

( 103 ) 47% GRC - ENG
( 115 ) 53% ENG