Ἑλληνική | العربية

# Texts: 16
# Translation Pairs: 1391
# Unique Translation Pairs: 513
Users:

De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

Abdelmonem / Greek-Arabic
  • Created on 2017-12-09 01:25:08
  • Modified on 2017-12-09 02:10:38
  • Translated by Abdelmonem Aly
  • Aligned by Abdelmonem
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ .

ΠΕΡΙ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχων ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλ᾿ οὐκ ἐλέγχων λέγωμεν , ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων .

Ὅτι μὲν οὖν οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοί , οἱ δ᾿ οὐκ ὄντες δοκοῦσι , φανερόν . Ὥσπερ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦτο γίνεται διά τινος ὁμοιότητος , καὶ ἐπὶ τῶν λόγων ὡσαύτως ἔχει . Καὶ γὰρ τὴν ἕξιν οἱ μὲν ἔχουσιν εὖ , οἱ δὲ φαίνονται , φυλετικῶς φυσήσαντες καὶ ἐπισκευάσαντες αὑτούς , καὶ καλοὶ οἱ μὲν διὰ κάλλος , οἱ δὲ φαίνονται , κομμώσαντες αὑτούς . Ἐπί τε τῶν ἀψύχων ὡσαύτως · καὶ γὰρ τούτων τὰ μὲν ἄργυρος τὰ δὲ χρυσός ἐστιν ἀληθῶς , τὰ δ᾿ ἔστι μὲν οὔ , φαίνεται δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν , οἷον τὰ μὲν λιθαργύρινα καὶ τὰ καττιτέρινα ἀργυρᾶ , τὰ δὲ χολοβάφινα χρυσᾶ . Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ συλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος μὲν ἔστιν , δ᾿ οὐκ ἔστι μέν , φαίνεται δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν · οἱ γὰρ ἄπειροι ὥσπερ ἂν ἀπέχοντες πόρρωθεν θεωροῦσιν . μὲν γὰρ συλλογισμὸς ἐκ τινῶν ἐστὶ τεθέντων ὥστε λέγειν ἕτερόν τι ἐξ ἀνάγκης τῶν κειμένων διὰ τῶν κειμένων , ἔλεγχος δὲ συλλογισμὸς μετ᾿ ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος . Οἱ δὲ τοῦτο ποιοῦσι μὲν οὔ , δοκοῦσι δὲ διὰ πολλὰς αἰτίας , ὧν εἷς τόπος εὐφυέστατός ἐστι καὶ δημοσιώτατος διὰ τῶν ὀνομάτων . Ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα διαλέγεσθαι φέροντας , ἀλλὰ τοῖς ὀνόμασιν ἀντὶ τῶν πραγμάτων χρώμεθα συμβόλοις , τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἡγούμεθα συμβαίνειν , καθάπερ ἐπὶ τῶν ψήφων τοῖς λογιζομένοις . Τὸ δ᾿ οὐκ ἔστιν ὅμοιον . Τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα πεπέρανται καὶ τὸ τῶν λόγων πλῆθος , τὰ δὲ πράγματα τὸν ἀριθμὸν ἄπειρά ἐστιν . Ἀναγκαῖον οὖν πλείω τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοὔνομα τὸ ἓν σημαίνειν . Ὥσπερ οὖν κἀκεῖ οἱ μὴ δεινοὶ τὰς ψήφους φέρειν ὑπὸ τῶν ἐπιστημόνων παρακρούονται , τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν λόγων οἱ τῶν ὀνομάτων τῆς δυνάμεως ἄπειροι παραλογίζονται καὶ αὐτοὶ διαλεγόμενοι καὶ ἄλλων ἀκούοντες . Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ τὰς λεχθησομένας ἔστι καὶ συλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος φαινόμενος μὲν οὐκ ὢν δέ . Ἐπεὶ δ᾿ ἐστί τισι μᾶλλον πρὸ ἔργου τὸ δοκεῖν εἶναι σοφοῖς τὸ εἶναι καὶ μὴ δοκεῖν ( ἔστι γὰρ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία οὖσα δ᾿ οὔ , καὶ σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ᾿ οὐκ οὔσης ) , δῆλον ὅτι ἀναγκαῖον τούτοις καὶ τὸ τοῦ σοφοῦ ἔργον δοκεῖν ποιεῖν μᾶλλον ποιεῖν καὶ μὴ δοκεῖν . Ἔστι δ᾿ ὡς ἓν πρὸς ἓν εἰπεῖν ἔργον περὶ ἕκαστον τοῦ εἰδότος ἀψευδεῖν μὲν αὐτὸν περὶ ὧν οἶδε , τὸν δὲ ψευδόμενον ἐμφανίζειν δύνασθαι · Ταῦτα δ᾿ ἐστὶ τὸ μὲν ἐν τῷ δύνασθαι δοῦναι λόγον , τὸ δ᾿ ἐν τῷ λαβεῖν . Ἀνάγκη οὖν τοὺς βουλομένους σοφιστεύειν τὸ τῶν εἰρημένων λόγων γένος ζητεῖν · πρὸ ἔργου γάρ ἐστιν · γὰρ τοιαύτη δύναμις ποιήσει φαίνεσθαι σοφόν , οὗ τυγχάνουσι τὴν προαίρεσιν ἔχοντες .

Ὅτι μὲν οὖν ἔστι τι τοιοῦτον λόγων γένος , καὶ ὅτι τοιαύτης ἐφίενται δυνάμεως οὓς καλοῦμεν σοφιστάς , δῆλον . Πόσα δ᾿ ἐστὶν εἴδη τῶν λόγων τῶν σοφιστικῶν , καὶ ἐκ πόσων τὸν ἀριθμὸν δύναμις αὕτη συνέστηκε , καὶ πόσα μέρη τυγχάνει τῆς πραγματείας ὄντα , καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν συντελούντων εἰς τὴν τέχνην ταύτην ἤδη λέγωμεν .
بسم الله الرحمن الرحيم
«سوفسطيقا» بنقل الفاضل أبى زكريا يحيى بن عدى أعلى الله منزلته , وبنقل أبى على عيسى بن اسحق بن زرعة , وبنقل قديم منسوب إلى الناعمى , مثبت فى كل صفح ما نقله كل واحد , وغيره , عن المعانى الثابتة فى ذلك الصفح

نقل أبى زكريا يحيى بن عدى من السريانى بنقل أثانس من اليونانى :
كتاب تبكيت السوفسطائيين لأرسطوطالس
〈القياس والمغالطة〉

فأما فى التبكيتات السوفطائى , وهذه التى بزى تبكيتات , وهى تضليلات لا تبكيتات , فنقول مبتدئين من الأوائل كالطبيعة .

أما أن هذه هى موجودة قياسات , تظن إذ ليست فذلك ظاهر . وذلك أنه كما أنه قد يكون فى هذه الأخر انبهام من قبل اشتباه ما , كذلك فى الكلم . وذلك أنه ها هذه النية أما هؤلاء فموجودة لهم التى هى حسنة . وأما هؤلاء فيحيون حسنى النية من حيث ينتهون حبيا نيةً ويحرقون أنفسهم . وفى الحق أما هؤلاء فمن قبل الحسن , أما هؤلاء فيرون أنهم زينوا أنفسهم . وكذلك فى غير المتنفسة , وذلك أنه ها ومن هذه أيضا : أما هذه ففضة , وأما هذه فذهب بالحقيقة , وأما هذه فليست , إلا أنها ترى بالحسن مثال ذلك إما هذه الحجرية ففضة والرصاصية فضة , وأما هذه المصبوغة بالمرار فذهبية . فعلى هذا النحو بعينه والمقاييس أيضا والتوبيخات : أما ذاك فموجود , وأما ذاك فليس بموجود إلا أنه يرى من قبل عدم الدربة , وذلك أن هؤلاء غير الدربين من حيث لا دربة لهم , إنما يرون من بعد . والقياس هو من أشياء توضع لكى يقال إن شيئا ما آخر من الاضطرار من اللاتى وضعت . فأما التبكيت فهو قياس مع مناقضة النتيجة . وهؤلاء أما هذا فيفعلون , إلا أنهم لا يظنون لأسباب كثيرة منها موضع واحد هو حاد قوى جدا , وهو الذى من الأسماء , وذلك أنه لأنا لا يمكننا أنا نحصر الأمور إذا تكلمنا خلوا .

من الأسماء , بل إنما نستعمل الأسماء بدل الأمور كالأدلة بحسب ما يعرض للأسماء أنه يعرض للأمور بمنزلة ما فى الحسابات التى يحسبن , وهذا غير شبيه . وذلك أنه أما الأسماء وأكثر الكلم فمحدودة , فأما الأمور فهى غير محدودة فى العدد , فيجب ضرورة أن تكون الكلمة بعينها والاسم يدل على كثيرين . فبنحو ما أن هناك أيضا هؤلاء الذين ليسوا حذاقا باختصار الحسابات يتبلهون هم منهم ومن العلماء , فبهذا النحو بعينه وفى الأقاويل هؤلاء الذين ليسوا دربين بقوة الأسماء يضللون إذا هم تكلموا وإذا أسمعوا آخرين أيضا . فمن قبل هذا السبب وآخر سيقال القياس والتركيب الذى يرى وليس بموجود هو موجود . ولأن قصد أناس لأن يظنوا حكماء أكثر من أن يكونوا ولا يظنوا ( والسوفسطائية حكمة ترى لا التى هى موجودة , والسوفسطائى هو الملقب من الحكمة التى ترى لا التى هى موجودة ) , فمعلوم أنه يضطر هؤلاء أن يظنوا أنهم يفعلون أفعال الحكماء أكثر من أن يفعلوا ولا يظنوا . وعمل الحكيم هو أنه إذا قال واحدا على واحد لنرى كل واحد يعرفه إما بسبب التى يعرف فألا يكذب وأن يمكنه أن يبين الذى يكذب . وهاتان هما : أما تلك فبأن يمكنه أن يعطى القول ; وأما تلك فبأن يأخذ . فبالاضطرار أن يطلب هؤلاء الذين يريدون أن يعملوا السفسطة جنس الكلم التى قيلت , وذلك أنه هو القصد . وذلك أن مثل هذه الفوة هى التى تجعلهم يبدون حكماء , وليسوا إذا كانت لهم الإرادة .

فأما جنس لكلم كهذه موجودة , ولهذا يشتاق الذين يدعونهم سوفسطائيين إلى قوة كهذه , فمعلوم . وأما كم أنواع هذه الكلم السوفسطائية ومن كم عدد تقومت هذه القوة , وكم هى أجزاء الصناعة وفى هذه الأجزاء المكملة لهذه الصناعة , فها نحن نقول الآن .

( 515 ) 94% GRC
( 33 ) 6% GRC - ARA

( 33 ) 6% GRC - ARA
( 560 ) 94% ARA
Details
Usama Ali Gad /
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
δὲ κωμῳδία ἐστίν , ὥσπερ εἴπομεν , μίμησις φαυλοτέρων μέν , οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν , ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστὶ τὸ γελοῖον μόριον . Τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν , οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης . Αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις , καὶ δι᾿ ὧν ἐγένοντο , οὐ λελήθασιν , δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε ἄρχων ἔδωκεν , ἀλλ᾿ ἐθελονταὶ ἦσαν . Ἤδη δὲ σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται . Τίς δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν προλόγους πλήθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα , ἠγνόηται . Τὸ δὲ μύθους ποιεῖν Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις . Τὸ μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἦλθεν , τῶν δὲ Ἀθήνησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους . μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι μόνου μέτρου μετὰ λόγου μίμησις εἶναι σπουδαίων ἠκολούθησεν τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι , ταύτῃ διαφέρουσιν . Ἔτι δὲ τῷ μήκει μὲν γὰρ ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι μικρὸν ἐξαλλάττειν , δὲ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ , καὶ τούτῳ διαφέρει . Καίτοι τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν . Μέρη δ᾿ ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά , τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγῳδίας . Διόπερ ὅστις περὶ τραγῳδίας οἶδε σπουδαίας καὶ φαύλης , οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει , ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ , δὲ αὐτή , οὐ πάντα ἐν τῇ ἐποποιίᾳ .
〈الكوميديا والهزلى ومراحل الكوميديا الأولى؛ المقارنة بين المأساة والملحمة〉 ومذهب الهجاء هو كما قلنا : هى تشبيه ومحاكاة الذين دنوا وتزيفوا وليس فى كل شر ورذيلة، لكن إنما هى شىء مستهزأ فى باب ما هو قبيح، وهى جزء مستهزئة . وذلك أن الاستهزاء هو زلل ما وبشاعة غير ذات صعوبة ولا فاسدة، مثال ذلك وجه المستهزئ هو من ساعته بشع قبيح، وهو منكر بلا ضغينة . فأما العاملون لصناعة المديح، ومن أين نشأوا وحدثوا، فلست أظن أنه يغبا أمرهم فى ذلك ولا يهمل وينسى . فأما صناعة الهجاء فانه لما كانت غير معتنى بها، فانها أنسيت وغبا أمرها منذ الابتداء . وذلك أن صفوف الرقاصين والدستبند من أهل الهجاء من حيث إنما أطلق ذلك أو الوالى على أثينية بالأخرة، غير أن العمل بذلك إنما كان مردوداً إلى اختيارهم وإرادتهم من حيث كان لهم من جهة شكل ما أن يعدوا ممن كان من شعرائها وكانوا يذكرون . وبعض الوجوه الذين أعطوا إما بسبب تقدمة الكلام أو من كثرة المرائين والمنافقين، فان جميع من كان مثل هؤلاء لم يعرفوا . والعمل للقصص والخرافات هو أن ننزل جميع الكلام الذى يكون بالاختصار . ومنذ قديم الدهر أيضاً عندما أتى بها من سيقليا . وكان أول من أنشأها وأحدثها بأثينية قراطس فان هذا ترك النوع المعروف بالامباقيا، وبدأ أن يعمل الكلام والقصص . والتشبيه والمحاكاة للأفاضل صارت لازمة لصناعة الشعر المسماة أفى فى صناعة المديح إلى معدن ما من الوزن مزمع القول وكون الوزن بسيطاً وأن يكون عهود فان هذه مختلفة؛ وأيضاً فى الطول : أما تلك فهى تزيد خاصة أن تكون تحت دائرة واحدة شمسية، أو أن تتغير قط قليلا؛ وأما عمل الأفى فهو غير محدود فى الزمان؛ وهذا هو مخالف، على أنهم كانوا أولاً يفعلون هذا فى المديحات على مثال واحد وفى جميع الأفى . وأما الأجزاء : أما بعضها فهذه، ومنها هى خاصة بالمديحات . ولذلك كل من كان عارفاً من صناعة المديح تلك التى هى حريصة، وتلك التى هى مزيفة، فانه يكون عارفاً بجميع هذه الصغار : أيما منها يصلح لعمل الأفى فى صناعة المديح، وأما التى تصلح لهذه فليس جميعها يصلح لعمل الأفى .

( 58 ) 22% GRC
( 210 ) 78% GRC - ARA

( 274 ) 82% GRC - ARA
( 61 ) 18% ARA
Details
Usama Ali Gad /
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
Ἐοίκασι δὲ γεννῆσαι μὲν ὅλως τὴν ποιητικὴν αἰτίαι δύο τινές , καὶ αὗται φυσικαί . Τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί , καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας , καὶ τὸ χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας . Σημεῖον δὲ τούτου τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἔργων γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν , τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες , οἷον θηρίων τε μορφὰς τῶν ἀτιμοτάτων καὶ νεκρῶν . Αἴτιον δὲ καὶ τούτου , ὅτι μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἀλλ᾿ ἐπὶ βραχὺ κοινωνοῦσιν αὐτοῦ . Διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες , ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν καὶ συλλογίζεσθαι τί ἕκαστον , οἷον ὅτι οὗτος ἐκεῖνος , ἐπεὶ ἐὰν μὴ τύχῃ προεωρακώς , οὐ διὰ μίμημα ποιήσει τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπεργασίαν τὴν χροιὰν διὰ τοιαύτην τινὰ ἄλλην αἰτίαν . Κατὰ φύσιν δὲ ὄντος ἡμῖν τοῦ μιμεῖσθαι καὶ τῆς ἁρμονίας καὶ τοῦ ῥυθμοῦ τὰ γὰρ μέτρα ὅτι μόρια τῶν ῥυθμῶν ἐστί , φανερόν ἐξ ἀρχῆς οἱ πεφυκότες πρὸς αὐτὰ μάλιστα κατὰ μικρὸν προάγοντες ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχεδιασμάτων . Διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ἤθη ποιήσις οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων , οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων , πρῶτον ψόγους ποιοῦντες , ὥσπερ ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια . Τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα , εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς ἀπὸ δὲ Ὁμήρου ἀρξαμένοις ἔστιν , οἷον ἐκείνου Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα , ἐν οἷς καὶ τὸ ἁρμόττον ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον . Διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν , ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους . Καὶ ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωϊκῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιηταί . Ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν μόνος γὰρ οὐχ ὅτι εὖ , ἀλλ᾿ ὅτι καὶ μιμήσεις δραματικὰς ἐποίησεν οὕτω καὶ τὰ τῆς κωμῳδίας σχήματα πρῶτος ὑπέδειξεν , οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει , ὥσπερ Ἰλιὰς καὶ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας , οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας . Παραφανείσης δὲ τῆς τραγῳδίας καὶ κωμῳδίας οἱ ἐφ᾿ ἑκατέραν τὴν ποίησιν ὁρμῶντες κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν , οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμῳδοποιοὶ ἐγένοντο , οἱ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοι , διὰ τὸ μείζω καὶ ἐντιμότερα τὰ σχήματα εἶναι ταῦτα ἐκείνων . Τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρα ἔχει ἤδη τραγῳδία τοῖς εἴδεσιν ἱκανῶς οὔ , αὐτό τε καθ᾿ αὑτὸ κρινόμενον καὶ πρὸς τὰ θέατρα , ἄλλος λόγος . Γενομένη δ᾿ οὖν ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτοσχεδιαστικὴ καὶ αὐτὴ καὶ κωμῳδία , καὶ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον , δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικά , ἔτι καὶ νῦν ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιζόμενα , κατὰ μικρὸν ηὐξήθη προαγόντων ὅσον ἐγίγνετο φανερὸν αὐτῆς , καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλοῦσα τραγῳδία ἐπαύσατο , ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὑτῆς φύσιν . Καὶ τό τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο πρῶτος Αἰσχύλος ἤγαγε , καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε , καὶ τὸν λόγον πρωταγωνιστὴν παρεσκεύασεν τρεῖς δὲ καὶ σκηνογραφίαν Σοφοκλῆς . Ἔτι δὲ τὸ μέγεθος ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέξεως γελοίας , διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν , ὀψὲ ἀπεσεμνύνθη , τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν , λέξεως δὲ γενομένης αὐτὴ φύσις τὸ οἰκεῖον μέτρον εὗρεν μάλιστα γὰρ λεκτικὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστιν . Σημεῖον δὲ τούτου πλεῖστα γὰρ ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλους , ἑξάμετρα δὲ ὀλιγάκις καὶ ἐκβαίνοντες τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας . Ἔτι δὲ ἐπεισοδίων πλήθη καὶ τὰ ἄλλα ὡς ἕκαστα κοσμηθῆναι λέγεται . Περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα ἔστω ἡμῖν εἰρημένα πολὺ γὰρ ἂν ἴσως ἔργον εἴη διεξιέναι καθ᾿ ἕκαστον .
〈نشأة الشعر وأجناسه〉 ويشبه أن تكون العلل المولدة لصناعة الشعر التى هى بالطبع : علتان . والتشبيه والمحاكاة مما ينشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال . وهذا مما يخالف به الناس الحيوانات الأخر، من قبل أن الانسان يشبه ويستعمل المحاكاة أكثر ويتتلمذ ويجعل التلمذات بالتشبيه والمحاكاة للأشياء المتقدمة والأوائل، وذلك أن جميعهم يسر ويفرح بالتشبيه والمحاكاة . والدليل على ذلك هذا، وهو الذى يعرض فى الأفعال أيضاً، وذلك أن التى نراها وتكون رؤياها على جهة الاغتمام فإنا نسر بصورتها وتماثيلها؛ أما إذا نحن رأيناها كالتى هى أشد استقصاءاً مثال ذلك صور وخلق الحيوانات المهينة المائتة . والعلة فى ذلك هى هذه : وهى أن إرباب التعليم ليس إنما هو لذيذاً لفيلسوف فقط، لكن لهؤلاء الأخر على مثال واحد، إلا أنه من أنهم يشاركنه مشاركة يسيرة . فلهذا السبب يسرون إذا ما هم رأوا الصور والتماثيل، من قبل أنه يعرض أنهم يرون فيتعلمون؛ وهو قياس ما لكل إنسان إنسان، مثال ذلك أن هذا ذاك من قبل أنه إن لم يتقدم فيرى ليس يعمل للذى شبه، لكن من أجل الفعل والتفعل، أو للمواضع أو من أجل علة ما مثل هذه . وأما بالطبع فلنا أن نتشبه بالتأليف واللحون وذلك أنه أما أن الأوزان مشابهات الألحان، فهو بين للذين هم مفطورون على ذلك منذ الابتداء، وخاصة أنهم ولدوا صناعة الشعر من حيث يأتون بذلك ويمنعون قليلا قليلاً، وولدوها من الذين ألفوها دفعةً ومن ساعته . وانجزأت بحسب عادتها الخاصية، أعنى صناعة الشعر . وذلك أن بعض الشعراء ومن كان منهم أكثر عفافاً يتشبهون بالأعمال الحسنة الجميلة وفيما أشبه ذلك، وبعضهم ممن قد كان منهم أرذل عندما كانوا يهجون أولاً الأشرار كانوا يعملون بعد ذلك المديح والثناء لقوم آخرين أشرار . غير أنه ليس لنا أن نقول فى إنسان قبل أوميروس إنه عمل مثل هذه الصناعة من صناعة الشعراء؛ وإلا قد كان شعراء أخر كثيرون غير أن من أوميروس هو المبدأ، مثال ذلك مارغاتس والنسق والجارية ما من هذه التى هى هكذا التى أتى بها الوزن، كما أتى بيامبو، ولذلك ما لقب مثل هذا الوزن إيامبوس، وبهذا الوزن كانوا يتهاونون بعضهم ببعض وصارالقدماء وصار من القدماء بعضهم شعراء فى الفن إيامبو والفن المسمى بأوريقا . كما أن الشاعر فى الأشياء الفاضلة المجتهدة خاصة إنما كان أوميروس وحده فقط وذلك أنه هو وحده فقط إنما عمل أشياء أحسن فيها، لكن قد عمل التشبيهات والحكايات المعروفة بد〈را〉ماطيقيا وهكذا هو أول يا من أظهر شكل صناعة هجاء ليس فيه الهجاء فقط، لكن فى باب الاستهزاء والمطانزة، فانه عمل فيها النشيد المسمى باليونانية دراماطا، ذلك أن 〈مارغيطا〉 حالها حال يجرى مجرى التسقيم : فكما أن «ايليادا» غير التبكيت والمسماة «أودوسيا» غير المديحات، كذلك هذا غير أبواب الهجاء . ولما ظهر أمر مذهب الهجاء والمديح، ومذهب الهجاء والذين نحوا وقصدوا به بصناعة الشعر كلتا هاتين بحسب خصوصية الطبع بعضهم كانوا يعملون مكان المذهب من الشعر المسمى ايامبو أبواب الهجاء، وبعضهم كانوا يعملون مكان هذه التى للمسماة أفى أبواب المديح، وصاروا معلمين لذلك من قبل أنه قد كانت هذه أعظم كثيراً وأشرف فى شكل هذه . فانه أن يعمل هو هو مبدأ الصناعة المديح وبالأنواع على الكفاية . وذلك أنه إما أن يكون بأنك تجين بهذه، أو يكون عند كلتيهما بنسبة أخرى . فلما حدثت منذ الابتداء ونشأت دفعةً هى وصناعة الهجاء أيضاً : أما تلك فعندما كانت تبتدئ من العلل الأول التى للمذهب المسمى الديثورمبو وأما هذه المزبورة، وهذه هى الثانية فى كثير من المدائن إلى الآن أحدث النمو والتربية قليلا قليلا من حيث قد كانت قديمة، كما أنه ظهرت أيضاً هذه التى هى الآن وعندما غيرت من تغايير كثيرة وتناهبت عند ذلك صناعة المديح من قبل أنه قد كانت الطبيعة التى تخصها . وأما تلك فلأكثر المنافقين والمرائين فمن واحد للاثنين . و〈إسخيلوس كان〉 أول من أدخل هذه المذاهب التى للصفوف وللدستبند . وهو أيضاً أول من أعد مذاهب الجهادات . وأيضاً أول من أظهر هذه الأصناف من اللهو واللعب كان سوفوقلس . وأيضاً هو أول من أظهر من النشائد الصغار عظم الكلام الضجيج والرهج فى الكلام والمقولات الداخلة فى باب الاستهزاء والهزل . وعمل ذلك بأن غير شىء من شكل الفن المسمى سطاورقو، وإما بالأخرة وبالابطاء فاستعملوا العفة . وهذا الوزن من الرباعية التى ليامبو . وأما منذ أول العمل فكانوا يستعملون رباعية الوزن بسبب الرقص المعروف بساطوراى، لكيما يتشبه به الشعر أكثر و ما عندما كانت تنشأ مقولة وكلام فالطبيعة كانت تجد وزنها، ولا سيما من قبل أن الوزن يعمل الأجزاء أنفسها وقد يجارى بعضنا بعضاً بالمخاطبة والمكايلة، دليل هذه السبيل المسماة ايامبو منذ قط، وأما الوزن فأقل ذاك وعندما ينحرف عن التأليف الجدلى؛ وأيضاً أكثر الكلام والمخاطبة الرافع . وهذه الوحيدات الأخر إنما تقال نحو التخييل والحسن فى الاقتصاص لكل واحدة واحدة .

( 174 ) 28% GRC
( 458 ) 72% GRC - ARA

( 564 ) 76% GRC - ARA
( 176 ) 24% ARA
Details
Usama Ali Gad /
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
Ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας , ἀνάγκη δὲ τούτους σπουδαίους φαύλους εἶναι τὰ γὰρ ἤθη σχεδὸν ἀεὶ τούτοις ἀκολουθεῖ μόνοις κακίᾳ γὰρ καὶ ἀρετῇ τὰ ἤθη διαφέρουσι πάντες ἤτοι βελτίονας καθ᾿ ἡμᾶς χείρονας καὶ τοιούτους , ὥσπερ οἱ γραφεῖς Πολύγνωτος μὲν γὰρ κρείττους , Παύσων δὲ χείρους , Διονύσιος δὲ ὁμοίους εἴκαζεν . Δῆλον δὲ ὅτι καὶ τῶν λεχθεισῶν ἑκάστη μιμήσεων ἕξει ταύτας τὰς διαφοράς , καὶ ἔσται ἑτέρα τῷ ἕτερα μιμεῖσθαι τοῦτον τὸν τρόπον . Καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ αὐλήσει καὶ κιθαρίσει ἔστι γενέσθαι ταύτας τὰς ἀνομοιότητας , καὶ περὶ τοὺς λόγους δὲ καὶ τὴν ψιλομετρίαν , οἷον Ὅμηρος μὲν βελτίους , Κλεοφῶν δὲ ὁμοίους , Ἡγήμων δὲ Θάσιος τὰς παρῳδίας ποιήσας πρῶτος καὶ Νικοχάρης τὴν Δηλιάδα χείρους . Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς διθυράμβους καὶ περὶ τοὺς νόμους , ὡς Πέρσας καὶ Κύκλωπας Τιμόθεος καὶ Φιλόξενος , μιμήσαιτο ἄν τις . Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ διαφορᾷ καὶ τραγῳδία πρὸς τὴν κωμῳδίαν διέστηκεν μὲν γὰρ χείρους δὲ βελτίους μιμεῖσθαι βούλεται τῶν νῦν .
〈اختلاف ضروب الشعر باختلاف موضوعاته〉 ولما كان الذين يحاكون ويشبهون قد يأتون بذلك بأن يعملوا العمل الارادى، فقد يجب ضرورةً أن يكون هؤلاء إما أفاضل، وإما أراذل وذلك أن العادات والأخلاق مثلا هى تابعة لهذين فقط وذلك أن عاداتهم وأخلاقهم بأجمعهم إنما الخلاف بينها بالرذيلة والفضيلة ونأتى بالحكاية والتشبيه إما الأفاضل وإ لا ما و الأر〈ا〉ذل، وإما من كانت 〈له〉 حال فى ذلك 〈كحالنا〉 كما يشبه المصورون فى صنائعهم : أما الأخيار منهم للأخيار، والأشرار، كما 〈أنه〉 أما 〈فولوغنوطس فقد حاكى الأفاضل، وأما〉 أن فاوسن 〈فقد〉 حاكى الأشرار وشبه، وأما ديونوسيوس 〈فقد〉 كان يشبه ويحاكى 〈حسب〉 الشبيه . فظاهر بين أن يكون كل تشبيه وحكاية من التى وصفت . وكل واحد واحد من الأفعال الإرادية لها هذه الأصناف والفصول، وأن تكون الواحدة تشبه بالأخرى وتحاكيها بهذا الضرب . وذلك أنه فى الرقص والزمر وصناعة العيدان قد يوجد لهذه أن تكون غير متشابهة، ونحو الكلام والوزن المرسل مثال ذلك أما أوميروس فالفاضل، وأما قالاوفون فالأشياء الشبيهة، وإما ايجيمن المنسوب إلى ثاسيا، وهو الذى كان أولاً يعمل المديح، ونيقوخارس المنسوب إلى 〈د〉 الادى الذى كان يحاكى الأرذل، وكذلك ونحو هذه الداثورامبوس و〈الـ〉ـنواميس كما يشبه الانسان ويحاكى هكذا لقوقلوفاس طيموثاوس وفيلوكسانس . وبهذا الفصل بعينه الخلاف الذى للمديح عند الهجاء : وهو أنه أما تلك فبالأراذل، وأما هذه فكانت تشبه بالأخيار وإياهم كانت تحاكى .

( 30 ) 17% GRC
( 147 ) 83% GRC - ARA

( 168 ) 79% GRC - ARA
( 44 ) 21% ARA
Details
Usama Ali Gad /
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμήσαιτο ἄν τις . Καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα ἕτερόν τι γιγνόμενον , ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ , ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα , πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς μιμουμένους . Ἔν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς μίμησίς ἐστιν , ὡς εἴπομεν κατ᾿ ἀρχάς , ἐν οἶς τε καὶ καὶ ὥς . Ὥστε τῇ μὲν αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὁμήρῳ Σοφοκλῆς , μιμοῦνται γὰρ ἄμφω σπουδαίους , τῇ δὲ Ἀριστοφάνει πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω . Ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν , ὅτι μιμοῦνται δρῶντας . Διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς , τῆς μὲν κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς , οἵ τε ἐνταῦθα ὡς ἐπὶ τῆς παρ᾿ αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης , καὶ οἱ ἐκ Σικελίας ἐκεῖθεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ποιητής , πολλῷ πρότερος ὢν Χωνίδου καὶ Μάγνητος καὶ τῆς τραγῳδίας ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ , ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον . Οὗτοι μὲν γὰρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασίν , Ἀθηναῖοι δὲ δήμους , ὡς κωμῳδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχθέντας , ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαζομένους ἐκ τοῦ ἄστεως καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν , Ἀθηναίους δὲ πράττειν προσαγορεύειν . Περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν , καὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς μιμήσεως , εἰρήσθω ταῦτα .
〈اختلاف ضروب الشعر باختلاف طريقة المحاكاة〉 وأيضاً الثالث لهذه الفصول ومنها هو أن نشبه بكل واحد واحد من هذه . وذلك أن فى هذه أيضاً التشبيهات والحكايات هى هى بأعيانها : أما أحياناً فمن حيث يوعدون التشبيه إما بشىء آخر يكون، كما كان يفعل أوميروس، أو إن كان مثله الذى لا خلاف فيه أيضاً . وجميع الذين يعملون ويفعلون الذين يشبهون ويحاكون يأتون بتشبيههم وحكايتهم كما قلنا منذ الابتداء بهذه الفصول والأصناف الثلاثة، وبهذه فمن الضرورة حتى يكون أما ذاك فهو يشبه ويحاكى واحد بعينه أما بأوميروس سوفقلس : وذلك أن كليهما يشبهان ويحاكيان الأفاضل، وأما هذا فيشبهونه ويحاكونه شيعة أرسطوفانس، من قبل أنهم كأنهم ويعملون ويفعلون كاثنينهما . ومن ها هنا قال قوم إن هذه تلقب أيضاً دراماطا، من قبل أنهم يتشبهون بالذين يعملون . ولذلك صار أهل ادرياس هم متمسكون بالمديح والهجاء . أما الهجاء بحسب ما ظن 〈أهل ميغارا وكذلك〉 فهذه التى ها هنا كما أنه ما كان قبلهم ولاية الجماعة والتدبير، والتى كان الذين من سيقلييا يقولون إنها موجود〈ة〉، كما كان يفعل افيخارموس الشاعر وهو الذى كان أقدم كثيراً من كيونيدس وماغنس، من حيث كانا أعطيا الرسوم عندما كانا يستعملان الاقرار من أسماء المديح التى فى فالوفونيسوس وذلك أنه أما ذانك 〈فقد〉 لقبا القرى 〈بلقب〉 قوماس، وأما ديموسوس فلقب أهل أثينية المهجوين من قبل أنهم كانوا ممتهنين مستخفـ〈ـاً〉 بهم من أهل القرى . أما أصناف التشبيه والحكاية وفصولها وكميتها وأيما هى، فهى هذه التى قيلت .

( 76 ) 33% GRC
( 153 ) 67% GRC - ARA

( 166 ) 72% GRC - ARA
( 64 ) 28% ARA