hdt_vii_162_AG_Eng_mernitz

Marcel Mernitz / The Digital Hill Project / hdt_vii_162
Ἑλληνική Transliterate
English

( 13 ) 13% GRC
( 84 ) 87% GRC - ENG

( 108 ) 84% GRC - ENG
( 20 ) 16% ENG

dio_12_27+28_AG_Eng

Marcel Mernitz / The Digital Hill Project / dio_12
Ἑλληνική Transliterate
English
ἐπʼ ἄρχοντος δʼ Ἀθήνησι Τιμοκλέους Σάμιοι μὲν πρὸς Μιλησίους περὶ Πριήνης ἀμφισβητήσαντες εἰς πόλεμον κατέστησαν , ὁρῶντες δὲ τοὺς Ἀθηναίους ταῖς εὐνοίαις διαφέροντας πρὸς Μιλησίους , ἀπέστησαν ἀπʼ αὐτῶν . οἱ δὲ Περικλέα προχειρισάμενοι στρατηγὸν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τοὺς Σαμίους ἔχοντα τριήρεις τετταράκοντα . οὗτος δὲ πλεύσας ἐπὶ τὴν Σάμον παρεισελθὼν δὲ καὶ τῆς πόλεως ἐγκρατὴς γενόμενος κατέστησε δημοκρατίαν ἐν αὐτῇ . πραξάμενος δὲ παρὰ τῶν Σαμίων ὀγδοήκοντα τάλαντα , καὶ τοὺς ἴσους ὁμήρους παῖδας λαβών , τούτους μὲν παρέδωκε τοῖς Λημνίοις , αὐτὸς δʼ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἅπαντα συντετελεκὼς ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας . ἐν δὲ τῇ Σάμῳ στάσεως γενομένης , καὶ τῶν μὲν αἱρουμένων τὴν δημοκρατίαν , τῶν δὲ βουλομένων τὴν ἀριστοκρατίαν εἶναι , ταραχὴ πολλὴ τὴν πόλιν ἐπεῖχε . τῶν δʼ ἐναντιουμένων τῇ δημοκρατίᾳ διαβάντων εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ πορευθέντων εἰς Σάρδεις πρὸς Πισσούθνην τὸν τῶν Περσῶν σατράπην περὶ βοηθείας , μὲν Πισσούθνης ἔδωκεν αὐτοῖς στρατιώτας ἑπτακοσίους , ἐλπίζων τῆς Σάμου διὰ τούτου κυριεύσειν , οἱ δὲ Σάμιοι μετὰ τῶν δοθέντων αὐτοῖς στρατιωτῶν νυκτὸς πλεύσαντες εἰς τὴν Σάμον ἔλαθόν τε τὴν πόλιν παρεισελθόντες , τῶν πολιτῶν συνεργούντων , ῥᾳδίως τʼ ἐκράτησαν τῆς Σάμου , καὶ τοὺς ἀντιπράττοντας αὐτοῖς ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως · τοὺς δʼ ὁμήρους ἐκκλέψαντες ἐκ τῆς Λήμνου καὶ τὰ κατὰ τὴν Σάμον ἀσφαλισάμενοι , φανερῶς ἑαυτοὺς ἀπέδειξαν πολεμίους τοῖς Ἀθηναίοις . οἱ δὲ πάλιν Περικλέα προχειρισάμενοι στρατηγὸν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τοὺς Σαμίους μετὰ νεῶν ἑξήκοντα . μετὰ δὲ ταῦθʼ μὲν Περικλῆς ναυμαχήσας πρὸς ἑβδομήκοντα τριήρεις ἐνίκησε τοὺς Σαμίους , μεταπεμψάμενος δὲ παρὰ Χίων καὶ Μυτιληναίων ναῦς εἴκοσι πέντε μετὰ τούτων ἐπολιόρκησε τὴν Σάμον . μετὰ δέ τινας ἡμέρας Περικλῆς μὲν καταλιπὼν μέρος τῆς δυνάμεως ἐπὶ τῆς πολιορκίας ἀνέζευξεν , ἀπαντήσων ταῖς Φοινίσσαις ναυσίν , ἃς οἱ Πέρσαι τοῖς Σαμίοις ἦσαν ἀπεσταλκότες . οἱ δὲ Σάμιοι διὰ τὴν ἀνάζευξιν τοῦ Περικλέους νομίζοντες ἔχειν καιρὸν ἐπιτήδειον εἰς ἐπίθεσιν ταῖς ἀπολελειμμέναις ναυσίν , ἐπέπλευσαν ἐπʼ αὐτάς , καὶ νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ φρονήματος ἐπληροῦντο . δὲ Περικλῆς ἀκούσας τὴν τῶν ἰδίων ἧτταν , εὐθὺς ὑπέστρεψε καὶ στόλον ἀξιόλογον ἤθροισε , βουλόμενος εἰς τέλος συντρῖψαι τὸν τῶν ἐναντίων στόλον . ταχὺ δʼ ἀποστειλάντων Ἀθηναίων μὲν ἑξήκοντα τριήρεις , Χίων δὲ καὶ Μυτιληναίων τριάκοντα , μεγάλην ἔχων δύναμιν συνεστήσατο τὴν πολιορκίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν , συνεχεῖς ποιούμενος προσβολάς . κατεσκεύασε δὲ καὶ μηχανὰς πρῶτος τῶν πρὸ αὐτοῦ τούς τε ὀνομαζομένους κριοὺς καὶ χελώνας , Ἀρτέμωνος τοῦ Κλαζομενίου κατασκευάσαντος . ἐνεργῶς δὲ πολιορκήσας τὴν πόλιν καὶ ταῖς μηχαναῖς καταβαλὼν τὰ τείχη κύριος ἐγένετο τῆς Σάμου . κολάσας δὲ τοὺς αἰτίους ἐπράξατο τοὺς Σαμίους τὰς εἰς τὴν πολιορκίαν γεγενημένας δαπάνας , τιμησάμενος αὐτὰς ταλάντων διακοσίων . παρείλετο δὲ καὶ τὰς ναῦς αὐτῶν καὶ τὰ τείχη κατέσκαψε , καὶ τὴν δημοκρατίαν καταστήσας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα . Ἀθηναίοις δὲ καὶ Λακεδαιμονίοις μέχρι τούτων τῶν χρόνων αἱ τριακονταετεῖς σπονδαὶ διέμειναν ἀσάλευτοι . καὶ ταῦτα μὲν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν .
But during the reign of Themistocles in Athens the Samians went to war since they had a dispute with the Milesians about Priene and when they saw , that the Athenians differed the goodwill towards the Milesians they revolted against them . And , after promoting Pericles to general , they sent him out against the Samians , having fourty triremes . And , after he sailed to Samos and reached it and after becoming empowered of the city , he established democracy in it . And , after he was passed over eighty talents by the Samians and after he had taken as many children as hostages , he both gave them the Lemnians and returned to Athens , since he had finished everything in a few days . But many trouble occured in the city , as sedition happened in Samos , because there was one fraction , that seized the democracy and one fraction , that wished , an aristocracy to be . And Pissuthnes gave them seven hundred soldiers , since he hoped to rule over Samos through them , after the enemies of the democracy went to Asia and came to Sardis to Pissuthnes , the Persian satrap for help and the Samians , after having sailed with the soldiers given to them to Samos at night , went into the city unnoticed and became masters of Samos easily since they worked together with the citizens and they throw those who opposed them out of the town . And they appointed themselves visible hostile to the Athenians , after they had stolen and carried off the hostages of Lemnos and secured everything around Samos . And they , after having promoted Pericles to general again , sent him off against the Samians with sixty ships . And with them Pericles both vanquished the Samians by fighting a sea battle against seventy triremes and besieged with them Samos , since twentyfive ships were sent after by Chios and Mytilene . And Pericles indeed broke up after some days , leaving a part of the army for the siege , to meet the Phoinecian ships , which the Persians had sent to the Samians . And the Samians sailed , as they believed that they had the necessary advantage to attack the ships , that were left behind , because of the marching forth of Pericles and were conquered with high spirit , since they won the seafight . But Pericles returned straight , when he heard of the defeat of his fighters and gathered a remarkable army , since he wished as result that he crushed the army of the opponents . And he organised the siege by land and by sea , after he sent off quickly sixty triremes of the Athenians and thirty of Chios and Mytilene and after he had a big force and since he made a cojoined attack . And he built engines as the first person before him which were called ram and turtoise , Artemon of Clazomenae had built them . And he became master of Samos since he was busy besieging the city and since he threw down the walls with the engines . And he negotiated the Samians the costs , that occured during the siege , after he had punished the responsible persons and condemned them to two hundred talents . And he also removed their ships and destroyed the walls and sailed to his fathers land after establishing democracy . And to the Athenians and to the Lacedaimonians the thirty years old truce remains unshaken as far as that time . And this has been achieved indeed during this year .

( 63 ) 13% GRC
( 408 ) 87% GRC - ENG

( 562 ) 91% GRC - ENG
( 54 ) 9% ENG

phot_samion_ho_demos_3_AG_Eng

Marcel Mernitz / The Digital Hill Project / photios
Ἑλληνική Transliterate
English

( 0 ) 0% GRC
( 4 ) 100% GRC - ENG

( 5 ) 83% GRC - ENG
( 1 ) 17% ENG