Ann's Translation Alignment Od. lines 1-21

Ann Sheridan /
 • Created on 2018-12-15 21:08:27
 • Modified on 2018-12-16 20:32:51
 • Aligned by Ann Sheridan
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
5ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
10τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
15ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
20νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 41 ) 23% GRC
( 136 ) 77% GRC - ENG

( 199 ) 89% GRC - ENG
( 24 ) 11% ENG

KJV - WH Gospel of John - Demo Alignment

Christopher Blackwell /
KJV - WH Gospel of John - Demo Alignment. C. Blackwell, Brazil.
English
Ἑλληνική Transliterate
urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg001.fukjv:1.1-1.10
urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg001.fuwh:1.1-1.10

( 116 ) 67% ENG
( 58 ) 33% ENG - GRC

( 52 ) 33% ENG - GRC
( 105 ) 67% GRC

Antigone, Second Stasimon

Francesco Mambrini / Antigone, Second Stasimon (583-625). Trans. by E.R. Dodds (1951: 49-50)
 • Created on 2017-07-02 16:07:42
 • Modified on 2017-07-02 20:14:35
 • Aligned by Francesco Mambrini
Translated by E.R. Dodds (1951). The Greek text is tentatively identified with the OCT edition of Pearson
English
Ἑλληνική Transliterate
εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών .
οἷς γὰρ ἂν σεισθῇ θεόθεν δόμος , ἄτας
οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆθος ἕρπον ·
ὅμοιον ὥστε πόντιον
οἶδμα δυσπνόοις ὅταν
Θρῄσσῃσιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς ,
κυλίνδει βυσσόθεν κελαινὰν
θῖνα καὶ δυσάνεμοι
στόνῳ βρέμουσι ἀντιπλῆγες ἀκταί .

ἀρχαῖα τὰ Λαβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι
πήματα φθιμένων ἐπὶ πήμασι πίπτοντʼ ,
οὐδʼ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος , ἀλλʼ ἐρείπει
θεῶν τις , οὐδʼ ἔχει λύσιν .
νῦν γὰρ ἐσχάτας ὕπερ
ῥίζας ἐτέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις ·
κατʼ αὖ νιν φοινία θεῶν τῶν
νερτέρων ἀμᾷ κοπίς ,
λόγου τʼ ἄνοια καὶ φρενῶν Ἐρινύς .

τεάν , Ζεῦ , δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία κατάσχοι ;
τὰν οὔθʼ ὕπνος αἱρεῖ ποθʼ παντoγήρως ,
οὔτ ' ἀκάματοι θεῶν
μῆνες , ἀγήρως δὲ χρόνῳ δυνάστας
κατέχεις Ὀλύμπου
μαρμαρόεσσαν αἴγλαν .
τό τʼ ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον
καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει
νόμος ὅδʼ · οὐδὲν ἕρπει
θνατῶν βιότῳ πάμπολύ γʼ ἐκτὸς ἄτας .

γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν ,
πολλοῖς δʼ ἀπάτα κουφονόων ἐρώτων ·
εἰδότι δʼ οὐδὲν ἕρπει ,
πρὶν πυρὶ θερμῷ πόδα τις προσαύσῃ .
σοφίᾳ γὰρ ἔκ του
κλεινὸν ἔπος πέφανται ,
τὸ κακὸν δοκεῖν ποτʼ ἐσθλὸν
τῷδʼ ἔμμεν ὅτῳ φρένας
θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν ·
πράσσει δʼ ὀλίγιστον χρόνον ἐκτὸς ἄτας .

( 80 ) 28% ENG
( 207 ) 72% ENG - GRC

( 162 ) 78% ENG - GRC
( 47 ) 22% GRC

Sophocles' Ajax

Daniel Libatique /
 • Created on 2018-01-29 05:41:58
 • Translated by Daniel Libatique
 • Aligned by Daniel Libatique
First speech of Athena in Sophocles' Ajax.
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg0011.tlg003.1st1K-grc1

( 39 ) 38% GRC
( 65 ) 62% GRC - ENG

( 85 ) 66% GRC - ENG
( 44 ) 34% ENG

Athenazde 13b part 1

Kendra Hayes / Athenazde 13b
 • Created on 2018-01-29 13:04:29
 • Translated by kendra.hp
 • Aligned by Kendra Hayes
Ἑλληνική Transliterate
English

( 21 ) 23% GRC
( 69 ) 77% GRC - ENG

( 92 ) 88% GRC - ENG
( 13 ) 12% ENG

IG I3.104.1-10, AIO trans.

Katharine Shields /
 • Created on 2018-01-29 16:27:02
 • Modified on 2018-01-30 13:53:28
 • Aligned by Katharine Shields
Ἑλληνική Transliterate
English

( 5 ) 6% GRC
( 75 ) 94% GRC - ENG

( 93 ) 92% GRC - ENG
( 8 ) 8% ENG

Euclid, Elements, Selections.

jordan mcneill /
 • Created on 2018-03-19 05:43:36
 • Modified on 2018-03-20 14:21:01
 • Aligned by jordan mcneill
Ἑλληνική Transliterate
English
σημεῖόν ἐστιν , οὗ μέρος οὐθέν .γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές .γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα .εὐθεῖα γραμμή ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται .ἐπιφάνεια δέ ἐστιν , μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει .ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί .ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται .ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ᾽ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις .ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν , εὐθύγραμμος καλεῖται γωνία .ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ , ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι , καὶ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετος καλεῖται , ἐφ᾽ ἣν ἐφέστηκεν .ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν μείζων ὀρθῆς .ὀξεῖα δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς .ὅρος ἐστίν , τινός ἐστι πέρας .σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος τινων ὅρων περιεχόμενον .κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον καλεῖται περιφέρεια , πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται .διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας , ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον .ἡμικύκλιον δέ ἐστι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ᾽ αὐτῆς περιφερείας . κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό , καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν .σχήματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμενα , τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν , τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων , πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα .τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς , ἰσοσκελὲς δὲ τὸ τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχον πλευράς , σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς .ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ ἔχον ὀρθὴν γωνίαν , ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν , ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας .τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν , ἰσόπλευρόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον , ἑτερόμηκες δέ , ὀρθογώνιον μέν , οὐκ ἰσόπλευρον δέ , ῥόμβος δέ , ἰσόπλευρον μέν , οὐκ ὀρθογώνιον δέ , ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον , οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον : τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω .παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι , αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις .POSTULATES .Ἠιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν .καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπ᾽ εὐθείας ἐκβαλεῖν .καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράφεσθαι .καὶ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι .καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ , ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ᾽ ἄπειρον συμπίπτειν , ἐφ᾽ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες .

COMMON NOTIONS .τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα .καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῇ , τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα .καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ , τὰ καταλειπόμενά ἐστιν ἴσα .καὶ ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθῇ , τὰ ὅλα ἐστὶν ἄνισα .καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ ἡμίση ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἄλληλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον ἐστιν .καὶ δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν .PROPOSITION 1ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .ἔστω δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ΑΒ . δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .κέντρῳ μὲν τῷ Α διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ κύκλος γεγράφθω ΒΓΔ , καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ κύκλος γεγράφθω ΑΓΕ , καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου , καθ᾽ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι , ἐπὶ τὰ Α , Β σημεῖα ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΑ , ΓΒ .καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΑΓ τῇ ΑΒ : πάλιν , ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΒΓ τῇ ΒΑ . ἐδείχθη δὲ καὶ ΓΑ τῇ ΑΒ ἴση : ἑκατέρα ἄρα τῶν ΓΑ , ΓΒ τῇ ΑΒ ἐστὶν ἴση .τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα : καὶ ΓΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἐστὶν ἴση : αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΑ , ΑΒ , ΒΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον , καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τῆς ΑΒ .Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συνέσταται : ὅπερ ἔδει ποιῆσαι .A point is that which has no part .2 A line is breadthless length .3 The extremities of a line are points .4 A straight line is a line which lies evenly with the points on itself .5 A surface is that which has length and breadth only .6 The extremities of a surface are lines .7 A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself .8 A plane angle is the inclination to one another of two lines in a plane which meet one another and do not lie in a straight line .9 And when the lines containing the angle are straight , the angle is called rectilineal .10 When a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another , each of the equal angles is right , and the straight line standing on the other is called a perpendicular to that on which it stands .11 An obtuse angle is an angle greater than a right angle .12 An acute angle is an angle less than a right angle .13 A boundary is that which is an extremity of anything .14 A figure is that which is contained by any boundary or boundaries .15 A circle is a plane figure contained by one line such that all the straight lines falling upon it from one point among those lying within the figure are equal to one another ;16 And the point is called the centre of the circle .17 A diameter of the circle is any straight line drawn through the centre and terminated in both directions by the circumference of the circle , and such a straight line also bisects the circle .18 A semicircle is the figure contained by the diameter and the circumference cut off by it . And the centre of the semicircle is the same as that of the circle .19 Rectilineal figures are those which are contained by straight lines , trilateral figures being those contained by three , quadrilateral those contained by four , and multilateral those contained by more than four straight lines .20 Of trilateral figures , an equilateral triangle is that which has its three sides equal , an isosceles triangle that which has two of its sides alone equal , and a scalene triangle that which has its three sides unequal .21 Further , of trilateral figures , a right-angled triangle is that which has a right angle , an obtuse-angled triangle that which has an obtuse angle , and an acuteangled triangle that which has its three angles acute .22 Of quadrilateral figures , a square is that which is both equilateral and right-angled ; an oblong that which is right-angled but not equilateral ; a rhombus that which is equilateral but not right-angled ; and a rhomboid that which has its opposite sides and angles equal to one another but is neither equilateral nor right-angled . And let quadrilaterals other than these be called trapezia .23 Parallel straight lines are straight lines which , being in the same plane and being produced indefinitely in both directions , do not meet one another in either direction .POSTULATES .1 Let the following be postulated : To draw a straight line from any point to any point .2 To produce a finite straight line continuously in a straight line .3 To describe a circle with any centre and distance .4 That all right angles are equal to one another .5 That , if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side less than two right angles , the two straight lines , if produced indefinitely , meet on that side on which are the angles less than the two right angles .COMMON NOTIONS .1 Things which are equal to the same thing are also equal to one another .2 If equals be added to equals , the wholes are equal .3 If equals be subtracted from equals , the remainders are equal .7 Things which coincide with one another are equal to one another .8 The whole is greater than the part .PROPOSITION 1On a given finite straight line to construct an equilateral triangle .Let AB be the given finite straight line . Thus it is required to construct an equilateral triangle on the straight line AB .With centre A and distance AB let the circle BCD be described ; [ Post . 3 ] again , with centre B and distance BA let the circle ACE be described ; [ Post . 3 ] and from the point C , in which the circles cut one another , to the points A , B let the straight lines CA , CB be joined . [ Post . 1 ]Now , since the point A is the centre of the circle CDB , AC is equal to AB . [ Def . 15 ] Again , since the point B is the centre of the circle CAE , BC is equal to BA . [ Def . 15 ] But CA was also proved equal to AB ; therefore each of the straight lines CA , CB is equal to AB .And things which are equal to the same thing are also equal to one another ; [ C . N . 1 ] therefore CA is also equal to CB . Therefore the three straight lines CA , AB , BC are equal to one another .Therefore the triangle ABC is equilateral ; and it has been constructed on the given finite straight line AB .Being what it was required to do .

( 748 ) 92% GRC
( 64 ) 8% GRC - ENG

( 101 ) 10% GRC - ENG
( 890 ) 90% ENG

Iliad XXII, 188-213

Chiara Palladino / Homer, Iliad, 21.1-53
 • Created on 2018-02-24 22:28:58
 • Modified on 2018-04-05 17:59:03
 • Translated by Samuel Butler
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἕκτορα δʼ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπʼ ὠκὺς Ἀχιλλεύς .
ὡς δʼ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τʼ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας ·
τὸν δʼ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ ,
ἀλλά τʼ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ ·
ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα .
ὁσσάκι δʼ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους ,
εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι ,
τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
πρὸς πεδίον · αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετʼ αἰεί .
ὡς δʼ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν ·
οὔτʼ ἄρʼ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθʼ διώκειν ·
ὣς τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν , οὐδʼ ὃς ἀλύξαι .
πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο ,
εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετʼ Ἀπόλλων
ἐγγύθεν , ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα ;
λαοῖσιν δʼ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς ,
οὐδʼ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα ,
μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών , δὲ δεύτερος ἔλθοι .
ἀλλʼ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο ,
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα ,
ἐν δʼ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο ,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος , τὴν δʼ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο ,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών · ῥέπε δʼ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ ,
ᾤχετο δʼ εἰς Ἀΐδαο , λίπεν δέ Φοῖβος Ἀπόλλων .
Achilles was still in full pursuit of Hektor , as a hound chasing a fawn which he has started from its covert on the mountains , and hunts through glade and thicket . The fawn may try to elude him by crouching under cover of a bush , but he will scent her out and follow her up until he gets her - even so there was no escape for Hektor from the fleet son of Peleus . Whenever he made a set to get near the Dardanian gates and under the walls , that his people might help him by showering down weapons from above , Achilles would gain on him and head him back towards the plain , keeping himself always on the city side . As a man in a dream who fails to lay hands upon another whom he is pursuing - the one cannot escape nor the other overtake - even so neither could Achilles come up with Hektor , nor Hektor break away from Achilles ; nevertheless he might even yet have escaped death had not the time come when Apollo , who thus far had sustained his strength and nerved his running , was now no longer to stay by him . Achilles made signs to the Achaean host , and shook his head to show that no man was to aim a dart at Hektor , lest another might win the glory of having hit him and he might himself come in second . Then , at last , as they were nearing the fountains for the fourth time , the father of all balanced his golden scales and placed a doom in each of them , one for Achilles and the other for Hektor . As he held the scales by the middle , the doom of Hektor fell down deep into the house of Hades - and then Phoebus Apollo left him .

( 62 ) 28% GRC
( 163 ) 72% GRC - ENG

( 237 ) 73% GRC - ENG
( 86 ) 27% ENG

Euclid, Elements, 1.definitions (test1)

Christopher Blackwell / Euclid
 • Created on 2018-03-15 17:03:44
 • Modified on 2018-03-15 17:23:58
 • Translated by Heath
 • Aligned by Christopher Blackwell
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg1799.tlg001.heiberg:1.def
urn:cts:greekLit:tlg1799.tlg001.heath:1.def
σημεῖόν ἐστιν , οὗ μέρος οὐθέν .
γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές .
γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα .
εὐθεῖα γραμμή ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται .
ἐπιφάνεια δέ ἐστιν , μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει .
ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί .
ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται .
ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ᾽ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις .
ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν , εὐθύγραμμος καλεῖται γωνία .
ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ , ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι , καὶ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετος καλεῖται , ἐφ᾽ ἣν ἐφέστηκεν .
ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν μείζων ὀρθῆς .
ὀξεῖα δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς .
ὅρος ἐστίν , τινός ἐστι πέρας .
σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος τινων ὅρων περιεχόμενον .
κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον καλεῖται περιφέρεια , πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .
κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται .
διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας , ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον .
ἡμικύκλιον δέ ἐστι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ᾽ αὐτῆς περιφερείας . κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό , καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν .
σχήματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμενα , τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν , τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων , πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα .
τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς , ἰσοσκελὲς δὲ τὸ τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχον πλευράς , σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς .
ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ ἔχον ὀρθὴν γωνίαν , ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν , ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας .
τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν , ἰσόπλευρόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον , ἑτερόμηκες δέ , ὀρθογώνιον μέν , οὐκ ἰσόπλευρον δέ , ῥόμβος δέ , ἰσόπλευρον μέν , οὐκ ὀρθογώνιον δέ , ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον , οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον : τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω .
παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι , αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις .
A point is that which has no part .
A line is breadthless length .
The extremities of a line are points .
A straight line is a line which lies evenly with the points on itself .
A surface is that which has length and breadth only .
The extremities of a surface are lines .
A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself .
A plane angle is the inclination to one another of two lines in a plane which meet one another and do not lie in a straight line .
And when the lines containing the angle are straight , the angle is called rectilineal .
urn : cts : greekLit : tlg1799 . tlg001 . heath : 1 . def . 10 When a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another , each of the equal angles is right , and the straight line standing on the other is called a perpendicular to that on which it stands .
An obtuse angle is an angle greater than a right angle .
An acute angle is an angle less than a right angle .
A boundary is that which is an extremity of anything .
A figure is that which is contained by any boundary or boundaries .
A circle is a plane figure contained by one line such that all the straight lines falling upon it from one point among those lying within the figure are equal to one another ;
And the point is called the centre of the circle .
A diameter of the circle is any straight line drawn through the centre and terminated in both directions by the circumference of the circle , and such a straight line also bisects the circle .
A semicircle is the figure contained by the diam