Ajax 394-408/9 Strophic Pair, Close Translation (Final Exam)

Henry Hintermeister / Sophocles, Ajax
 • Created on 2018-05-09 05:03:59
 • Modified on 2018-05-10 05:11:08
 • Translated by Henry Hintermeister
 • Aligned by Henry Hintermeister

Sophocles' Ajax 311-322

Kacey King /
 • Created on 2018-05-09 03:39:00
 • Modified on 2018-05-09 03:46:39
 • Translated by Kacey King
 • Aligned by Kacey King
Ἑλληνική Transliterate
English

( 6 ) 8% GRC
( 72 ) 92% GRC - ENG

( 111 ) 97% GRC - ENG
( 3 ) 3% ENG

Sophocles' Ajax 295-310

Kacey King /
 • Created on 2018-05-09 03:26:46
 • Modified on 2018-05-09 03:36:48
 • Translated by Kacey King
 • Aligned by Kacey King
Ἑλληνική Transliterate
English

( 20 ) 17% GRC
( 98 ) 83% GRC - ENG

( 153 ) 95% GRC - ENG
( 8 ) 5% ENG

Ajax 485-515, Free Translation (Final Exam)

Henry Hintermeister / Sophocles, Ajax
 • Created on 2018-05-09 00:49:39
 • Modified on 2018-05-09 17:05:54
 • Translated by Henry Hintermeister
 • Aligned by Henry Hintermeister
A liberal translation of Ajax 485-515.
Ἑλληνική Transliterate
English
δέσποτ’ Αἴας , τῆς ἀναγκαίας τύχης
οὐκ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνθρώποις κακόν .
ἐγὼ δ’ ἐλευθέρου μὲν ἐξέφυν πατρός ,
εἴπερ τινὸς σθένοντος ἐν πλούτῳ Φρυγῶν ·
νῦν δ’ εἰμὶ δούλη · θεοῖς γὰρ ὧδ’ ἔδοξέ που
καὶ σῇ μάλιστα χειρί . τοιγαροῦν , ἐπεὶ
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον , εὖ φρονῶ τὰ σά ,
καί σ’ ἀντιάζω πρός τ’ ἐφεστίου Διὸς
εὐνῆς τε τῆς σῆς , συνηλλάχθης ἐμοί ,
μή μ’ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν
τῶν σῶν ὑπ’ ἐχθρῶν , χειρίαν ἐφείς τινι .
γὰρ θάνῃς σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῇς ,
ταύτῃ νόμιζε κἀμὲ τῇ τόθ’ ἡμέρᾳ
βίᾳ ξυναρπασθεῖσαν Ἀργείων ὕπο
ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν .
καί τις πικρὸν πρόσφθεγμα δεσποτῶν ἐρεῖ
λόγοις ἰάπτων · ἴδετε τὴν ὁμευνέτιν
Αἴαντος , ὃς μέγιστον ἴσχυσεν στρατοῦ ,
οἵας λατρείας ἀνθ’ ὅσου ζήλου τρέφει .
τοιαῦτ’ ἐρεῖ τις · κἀμὲ μὲν δαίμων ἐλᾷ ,
σοὶ δ’ αἰσχρὰ τἄπη ταῦτα καὶ τῷ σῷ γένει .
ἀλλ’ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ
γήρᾳ προλείπων , αἴδεσαι δὲ μητέρα
πολλῶν ἐτῶν κληροῦχον , σε πολλάκις
θεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους μολεῖν ·
οἴκτιρε δ’ , ὦναξ , παῖδα τὸν σόν , εἰ νέας
τροφῆς στερηθεὶς σοῦ διοίσεται μόνος
ὑπ’ ὀρφανιστῶν μὴ φίλων , ὅσον κακὸν
κείνῳ τε κἀμοὶ τοῦθ’ , ὅταν θάνῃς , νεμεῖς .
ἐμοὶ γὰρ οὐκέτ’ ἔστιν εἰς τι βλέπω
πλὴν σοῦ .
Oh , Master Ajax , there is no greater evil
For man than unavoidable fate .
I was born of a free father ,
If it can be said that any man in Phrygia is wealthy .
But now I am a slave . I suppose this seemed best to the gods ,
But it was assured by your war-heavy hands when you ravaged my homeland .
But , since I have lain in the marriage bed with you , I think well on you ,
And so I beg you before the hearth of Zeus
And your bed , where you coupled with me ,
Do not think it right that I should receive
The wrathful insults of your enemies , abandoning your slave , the mother of your child , to some other man .
When you die and abandon me , as you draw your final breaths ,
Think on that day about how I will be snatched in the night by the Argives ,
Forced from our home together with your child , to endure a life of servitude and labor .
And some man will call the cutting address of a slave-gang master ,
Wounding me with his words , " See there the whore
of Ajax , who was once the bravest of the army !
What service for such praise does she now yield ! "
Some low man will utter these things . And me , fate will drive me on with lashes ,
But consider the shame these words will bring down on you and your kin , on Telemon .
Have thought for your father , who you will
Abandon in his miserable old age , and have thought for your
Foreign mother of many years , who prays to the gods
Day and night for you to return home alive .
And pity your child , Master , who will be deprived of your early
Nurturing and will grow up forsaken
Beneath the cruel watch of some rough stranger , being beaten because he is your son . Such a life of misery
Will you inflict on he and I if you choose to fall on your sword .
Understand that for me , Ajax , there is no life
Without you .

( 29 ) 13% GRC
( 201 ) 87% GRC - ENG

( 321 ) 84% GRC - ENG
( 63 ) 16% ENG

Sophocles' Ajax 51-60

Kacey King /
 • Created on 2018-05-09 00:10:07
 • Modified on 2018-05-09 00:15:07
 • Translated by Kacey King
 • Aligned by Kacey King

Ajax 485-515, Close Translation (Final Exam)

Henry Hintermeister / Sophocles, Ajax
 • Created on 2018-05-08 21:15:53
 • Modified on 2018-05-09 17:05:47
 • Translated by Henry Hintermeister
 • Aligned by Henry Hintermeister
A close translation of Ajax 485-515.
Ἑλληνική Transliterate
English
δέσποτ’ Αἴας , τῆς ἀναγκαίας τύχης
οὐκ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνθρώποις κακόν .
ἐγὼ δ’ ἐλευθέρου μὲν ἐξέφυν πατρός ,
εἴπερ τινὸς σθένοντος ἐν πλούτῳ Φρυγῶν ·
νῦν δ’ εἰμὶ δούλη · θεοῖς γὰρ ὧδ’ ἔδοξέ που
καὶ σῇ μάλιστα χειρί . τοιγαροῦν , ἐπεὶ
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον , εὖ φρονῶ τὰ σά ,
καί σ’ ἀντιάζω πρός τ’ ἐφεστίου Διὸς
εὐνῆς τε τῆς σῆς , συνηλλάχθης ἐμοί ,
μή μ’ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν
τῶν σῶν ὑπ’ ἐχθρῶν , χειρίαν ἐφείς τινι .
γὰρ θάνῃς σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῇς ,
ταύτῃ νόμιζε κἀμὲ τῇ τόθ’ ἡμέρᾳ
βίᾳ ξυναρπασθεῖσαν Ἀργείων ὕπο
ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν .
καί τις πικρὸν πρόσφθεγμα δεσποτῶν ἐρεῖ
λόγοις ἰάπτων · ἴδετε τὴν ὁμευνέτιν
Αἴαντος , ὃς μέγιστον ἴσχυσεν στρατοῦ ,
οἵας λατρείας ἀνθ’ ὅσου ζήλου τρέφει .
τοιαῦτ’ ἐρεῖ τις · κἀμὲ μὲν δαίμων ἐλᾷ ,
σοὶ δ’ αἰσχρὰ τἄπη ταῦτα καὶ τῷ σῷ γένει .
ἀλλ’ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ
γήρᾳ προλείπων , αἴδεσαι δὲ μητέρα
πολλῶν ἐτῶν κληροῦχον , σε πολλάκις
θεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους μολεῖν ·
οἴκτιρε δ’ , ὦναξ , παῖδα τὸν σόν , εἰ νέας
τροφῆς στερηθεὶς σοῦ διοίσεται μόνος
ὑπ’ ὀρφανιστῶν μὴ φίλων , ὅσον κακὸν
κείνῳ τε κἀμοὶ τοῦθ’ , ὅταν θάνῃς , νεμεῖς .
ἐμοὶ γὰρ οὐκέτ’ ἔστιν εἰς τι βλέπω
πλὴν σοῦ .
Oh , master Ajax , than inevitable fortune
There is not any greater evil to men .
I , on the one hand , was born of a free father ,
If indeed any man from Phrygia is being strong in wealth .
But now , I am a slave . For to the gods , I suppose , like this it seemed best ,
And mostly to your hand . So then , therefore , since
To your marriage bed I have come , well I think on you ,
And you I entreat before both the hearth of Zeus
And your bed , where you had sex with me ,
Do not think me worthy to receive evil talk
From your enemies , abandoning the one under your power to some other .
For whither you die and neglect me , having reached your end ,
Think on that day about when even I ,
being snatched through force by the Argives
Together with your child will suffer slavery’s mode of living .
And some man will speak the piercing address of slave-owners ,
Wounding me with the words , " see the consort
Of Ajax , who had the greatest strength of the army ,
Such service for the sake of such admiration does she rear up . "
Some man will say these things . And fate will drive me on ,
But these words are shameful for you and your kin .
But respect your father , abandoning him in miserable
Old age , and respect your colonist mother of many years , who
Prays often to the gods for you to return to the houses being alive .
And pity , Lord , your child , if from the early
Nourishment of you he is deprived he will live forsaken
Beneath unfriendly guardians , evil as great as this
Both to him and to me , when you die , do you allot .
For to me , there is no longer anything into which I see
Except for you .

( 8 ) 3% GRC
( 222 ) 97% GRC - ENG

( 327 ) 94% GRC - ENG
( 20 ) 6% ENG

Ajax Choral Ode 569 - 645 Translation

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-08 20:42:54
 • Modified on 2018-05-08 21:09:28
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική
English
Español
κλεινὰ Σαλαμίς , σὺ μέν που
ναίεις ἁλίπλακτος , εὐδαίμων ,
πᾶσιν περίφαντος ἀεί ·
ἐγὼ δ᾽ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος
Ἰδαῖα μίμνων λειμώνι᾽ ἔπαυλα μηνῶν
ἀνήριθμος αἰὲν εὐνῶμαι
χρόνῳ τρυχόμενος ,
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν
τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον Ἅιδαν .
καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας
ξύνεστιν ἔφεδρος , ὤμοι μοι ,
θείᾳ μανίᾳ ξύναυλος ·
ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δή ποτε θουρίῳ
κρατοῦντ᾽ ἐν Ἄρει · νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοβώτας
φίλοις μέγα πένθος ηὕρηται .
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν
μεγίστας ἀρετᾶς
ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις Ἀτρείδαις .
που παλαιᾷ μὲν σύντροφος ἁμέρᾳ ,
λευκῷ δὲ γήρᾳ μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα
φρενομόρως ἀκούσῃ ,
αἴλινον αἴλινον
οὐδ᾽ οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος ἀηδοῦς
ἥσει δύσμορος , ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ᾠδὰς
θρηνήσει , χερόπλακτοι δ᾽
ἐν στέρνοισι πεσοῦνται
δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας .
κρείσσων παρ᾽ Ἅιδᾳ κεύθων νοσῶν μάταν ,
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς ἄριστος
πολυπόνων Ἀχαιῶν ,
οὐκέτι συντρόφοις
ὀργαῖς ἔμπεδος , ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ .
τλᾶμον πάτερ , οἵαν σε μένει πυθέσθαι
παιδὸς δύσφορον ἄταν ,
ἃν οὔπω τις ἔθρεψεν
δίων Αἰακιδᾶν ἄτερθε τοῦδε .
O famous Salamis , you dwell , I suppose , wave-beaten , well-spirited , always conspicuous to all . But I suffering from the ancient time when I lay down to sleep , staying always for uncountable months , in the cattle folds of the meadows of Ida . I , consumed by time , have the wicked hope still for me to reach banished , unseen Hades .

And Ajax , hard for me to cure , a new struggle to wrestle with , is joined to divine madness , sharing a courtyard , woe is me . He is the one you sent away before at some other time , strong in rushing Ares . He , feeding alone on his thoughts in insolation , found great suffering for his friends . The deeds of greatest excellence formerly done by his two hands fell without friends , fell before the hostile useless sons of Atreus .

Surely his mother , a companion of a former day and of grey old age , when she hears that he is made , his mind destroyed , she , ill-fated one , will raise a lament , a lament , and not the wail of the pitiable nightingale , but will mournfully sing piercing songs , and the thuds of hands beating on breasts and the tearing of grey hair will fall .

It is better for one plagued with folly to hide in Hades , he , who from his paternal lineage comes as the best of the much-laboring Achaeans , is no longer firmly planted in his innate impulses , but he wanders from his senses . Oh suffering father , it remains for you to learn what sort of heavy destruction befalls your son , which not yet has anyone of the divine race of Aeacus nourished without him .
O famosa Salamina , resides , supongo , batida por las olas , con bien ánimo , siempre visible a todos . Pero yo sufriendo desde el tiempo antiguo cuando me duermo , permaneciendo allá por meses siempre incontables , en los rediles de los prados de Ida . Yo , consumido por el tiempo , tengo la esperanza mala que todavía alcanzaré al Hades desterrado , invisto .

Y Áyax , por difícil de curar , una nueva prueba para luchar , se une a la furia divina , compartiendo patio , ay . Él es quien despediste antes en algún tiempo , forte en Ares corriendo . Él , pastando sol en sus pensamientos en aislamiento , encontró gran sufrimiento para sus amigos . Los hechos del máxima excelencia por sus dos manos cayeron sin amigos , cayeron antes los hijos de Aéreo , hostiles e inútiles .

Por supuesto su madre , compañera del antiguo día y de la vejez gris , cuando oiga que ha vuelto loco , su mente destruido , ella , condenada , levantará un lamento , un lamento , y no el llanto del ruiseñor lamentable , pero cantará con pena canciones penetrantes , y los batacazos de manos golpeando los senos y el arrancar de canas caerán .

Es mejor para uno plagado con locura esconderse en Hades , el que de su linaje paternal viene como el mejor de los argivos con tanto labor , ya no está enraizado firmemente en sus impulsos innatos , sino que erra lejos de sus sentidos . O padre sufriendo , te queda aprender de qué tipo de ruina pesada ocurre a tu hijo , a lo que todavía nadie de la raza divina de Éaco alimentó sin él .

( 34 ) 18% GRC
( 153 ) 82% GRC - ENG

( 265 ) 85% GRC - ENG
( 47 ) 15% ENG

( 265 ) 85% GRC - ENG
( 47 ) 15% ENG