Details
Usama Ali Gad /
Ἑλληνική Transliterate
العربية Transliterate
Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς , ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει , καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους , εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ποίησις , ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων , ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστὶ μεθόδου , λέγωμεν , ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων . Ἐποποιία δὴ καὶ τῆς τραγῳδίας ποίησις , ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς πλείστη καὶ κιθαριστικῆς , πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον . Διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν γὰρ τῷ γένει ἑτέροις μιμεῖσθαι , τῷ ἕτερα , τῷ ἑτέρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον . Ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες , οἱ μὲν διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας , ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς , οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις , ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ , τούτοις δ᾿ χωρὶς μεμιγμένοις , οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον τε αὐλητικὴ καὶ κιθαριστική , κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν , οἷον τῶν συρίγγων . Αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμοῦνται χωρὶς ἁρμονίας οἱ τῶν ὀρχηστῶν καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις . δὲ ἐποποιία μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς τοῖς μέτροις , καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾿ ἀλλήλων , εἴθ᾿ ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν . Οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους , οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἐλεγείων τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν , οὐχ ὡς τοὺς κατὰ μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες . Καὶ γὰρ ἂν ἰατρικὸν μουσικόν τι διὰ τῶν μέτρων ἐκφέρωσιν , οὕτω καλεῖν εἰώθασιν . Οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν , τὸν δὲ φυσιολόγου μᾶλλον ποιητήν . Ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν , καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυρον μικτὴν ῥαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων , οὐκ ἤδη καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον . Περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον . Εἰσὶ δέ τινες οἳ πάσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις , λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ , ὥσπερ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ τῶν νόμων καὶ τε τραγῳδία καὶ κωμῳδία διαφέρουσι δέ , ὅτι αἱ μὲν ἅμα πᾶσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος . Ταύτας μὲν οὖν λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν , ἐν οἷς ποιοῦνται τὴν μίμησιν .
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أرسطوطالس فى الشعراء نقل أبى بشر متى بن يونس القنائى من السريانى إلى العربى قال أرسطوطالس : 〈موضوع صناعة الشعر؛ الشعر والمحاكاة ووسائل المحاكاة〉 إنا متكلمون الآن فى صناعة الشعراء وأنواعها، ومخبرون أى قوة لكل واحد منها، وعلى أى سبيل ينبغى أن تتقوم الأسمار والأشعار، إن كانت الفواسيس مزمعة بأن يجرى أمرها مجرى الجودة؛ وأيضاً من كم جزء هى، وأيما هى أجزاؤها؛ وكذلك نتكلم من أجل كم التى هى موجودة التى هى لها بعينها . و نتكلم و نحن متكلمون فى هذا كله من حيث نبتدئ أولا من الأشياء الأوائل . فكل شعر، وكل نشيد شعرى ينحى به : إما مديحاً، وإما هجاء، 〈و〉إما ديثرمبو الشعرى، ونحو أكثر أوليطيقس، وكل ما كان داخلا فى التشبيه ومحاكاة صناعة الملاهى من الزمر والعود وغيره . وأصنافها ثلاثة : وذلك إما أن يكون يشبه بأشياء أخر والحكاية بها، وإما أن تكون على عكس هذا : وهو أن تكون أشياء أخر تشبه وتحاكى، وإما أن تجرى على أحوال مختلفة لا على جهة واحدة بعينها . وكما أن الناس قد يشبهون بألوان وأشكال كثير〈ة〉 أو يحاكون ذلك من حيث أن بعضهم يشبه بالصناعات ويحاكيها، وبعضهم بالعادات، وقوم أخر منهم بالأصوات : كذلك الصناعات التى وضعنا و جميعها تأتى بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم، وذلك يكون : إما على الانفراد، وإما على جهة الاختلاط . مثال ذلك : أوليطيقى وصناعة العيدان فانهما يستعملان اللحن و〈الـ〉ـتأليف فقط، وإن كان توجد صناعات أخر هى فى قوتها مثل هاتين : مثال ذلك صناعة الصفر تستعمل اللحن الواحد بعينه من غير تأليف، وصناعة أداة الرقص أيضاً، وذلك أن هاتين باللحون المتشكلة تشبه بالعادات وبالانفعالات أيضاً وبالأعمال أيضاً وتحاكيها . أما بعضها فبالكلام المنثور الساذج أكثر، أو بالأوزان : وتحاكى هى هذه : إما وهى مخلطة، وإما بأن تستعمل جنساً واحداً، وبالأوزان التى هى بلا تسمية 〈إلى الآن〉 . وذلك أنه ليس لنا أن نسمى بماذا تشارك حكايات وتشبهات شاعر〈مثل سـ〉ـوفرن وكسانرخس والأقاويل المنسوبة إلى سقراط . ولا أيضاً إن جعل الانسان تشبيهه وحكايته بالأوزان الثلاثية، أو هو هذه التى تقال لها ألغاز، أو شىء من هذه الأخر التى تجعل تشبيهه وحكايته لها على هذا النحو . غير أن الناس عندما يوصلون وزن صناعة الشعر يعملون الأوزان ويسمون بعضها : فن الغايا، وبعضها فن الأفى والتى لها أول وآخر؛ وليس كالتى يعملون الشعر التى هى بالحكاية والتشبيه، لكن التى يلقبونها المشتركة فى أوزانها . وذلك إن عملوا شيئاً من أمور الطب أو أمور الطبيعة بالأوزان فهكذا قد جرت عادتهم بالتلقيب : وذلك أنه لا شىء يشتر كان فيه : أوميروس وأنفادقلس ما خلا الوزن . ولذلك أما ذاك فينبغى أن نلقبه شاعراً، وأما هذا فالمتكلم فى الطبيعيات أكثر من الشاعر . وكذلك إن كان الانسان يعمل الحكاية والتشبيه عندما يخلط جميع الأوزان، كما كان يعمل خاريمن، فانه كان يشبه قانطورس برقص الدستبند من جميع الأوزان : فقد يجب أن نلقبه شاعراً . فمن قبل هذه كان حدد هذا الضرب . وقد يوجد قوم يستعملون جميع التى وصفت : مثال ذلك فى اللحن والصوت الحلو أو الأوزان، كصناعة الشعر الديثوردمبى والتى للناموس، والمديح أيضاً والهجاء . وتختلف بأن بعضها مع الكل معاً، وبعضها بالجزء . فهذه أقول إنها أصناف الصنائع التى بها يعملون الحكاية والتشبيه .

( 71 ) 16% GRC
( 379 ) 84% GRC - ARA

( 391 ) 77% GRC - ARA
( 118 ) 23% ARA

catID: 4 | sentenceId73

Maryam Foradi / Diwan Hafez / Divan Hafez (English Translation)
فارسی Transliterate
English
By concord with darkish beauty , the world Thy beauty took .
Yes by concord , the world one can take . *** The revealing of the mysteries of the Khilvatis , the candle wished to make
Thanks to God that its tongue the candle's wick the heart's desire kindled . *** The rose the Arif wished to boast of the colour and the perfume of the Friend God
In jealousy of it , its breath , in its mouth the breeze of love took . *** From pride , the cap of joy , like the tulip slantwise placed ,
Every possessor of the heart's stain of love who the ruddy cup , like the ruddy arghavan took . *** From out of this great concealed fire of mysteries and divine knowledge that is in my chest ,
Only a flame is the great sun that the sky , kindled . *** Rested apart from the world I was like the compass
At last , me , into the centre , like a point , Time took . *** Desire of the cup of wine consumed my harvest that day ,
When , from the reflection of the Saki's cheek , fire kindled . *** To the street of the magians the abode of love and of divine knowledge I wish to go , shaking my sleeve ,
Of these calamities , that , the skirt of time's end took . *** Drink wine . For , whoever , at the end of work , beheld the world ,
From grief , came forth light and , the heavy cup of wine , took . *** With the blood of tulips , on the rose - leaf , they have written ,
Saying Red wine like the ruddy Arghavan that one , who became mature , took . *** Give wine in the cup of gold . For the morning cup of the morning - drinkers ,
Like the king with the sword , gold - scattering , the world took . *** Regard opportunity . For when uproar fell upon the world
Hafiz struck at the cup and , through grief , the corner , of retirement took . *** Hafiz like water , grace trickleth from thy verse
On it , nice distinction , the envious one how took ***

( 15 ) 10% FAR
( 141 ) 90% FAR - ENG

( 211 ) 54% FAR - ENG
( 182 ) 46% ENG

catID: 4 | sentenceId71

Maryam Foradi / Diwan Hafez / Divan Hafez (English Translation)
فارسی Transliterate
English

( 13 ) 13% FAR
( 86 ) 87% FAR - ENG

( 136 ) 49% FAR - ENG
( 142 ) 51% ENG

catID: 4 | sentenceId72

Maryam Foradi / Diwan Hafez / Divan Hafez (English Translation)
فارسی Transliterate
English

( 13 ) 10% FAR
( 113 ) 90% FAR - ENG

( 169 ) 75% FAR - ENG
( 57 ) 25% ENG

catID: 4 | sentenceId69

Maryam Foradi / Diwan Hafez / Divan Hafez (English Translation)
فارسی Transliterate
English

( 9 ) 8% FAR
( 111 ) 92% FAR - ENG

( 169 ) 73% FAR - ENG
( 64 ) 27% ENG