John 2:1-13

Max Easter /
 • Created on 2018-04-17 14:32:26
 • Modified on 2018-04-17 15:08:21
 • Aligned by Max Easter
Ἑλληνική Transliterate
English
[ 1 ] Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας , καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ :
[ 2 ] ἐκλήθη δὲ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον .
[ 3 ] καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν .
[ 4 ] καὶ λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ σοί , γύναι ; οὔπω ἥκει ὥρα μου .
[ 5 ] λέγει μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις Ὅτι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε .
[ 6 ] ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι , χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς .
[ 7 ] λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος : καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω .
[ 8 ] καὶ λέγει αὐτοῖς Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ : οἱ δὲ ἤνεγκαν .
[ 9 ] ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον , καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν , οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ , φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος
[ 10 ] καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν , καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω : σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι .
[ 11 ] Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ , καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ .
[ 12 ] ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ , καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας .
[ 13 ] Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων , καὶ ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα Ἰησοῦς .

( 200 ) 70% GRC
( 85 ) 30% GRC - ENG

( 110 ) 31% GRC - ENG
( 250 ) 69% ENG

Hesiod's Thoegony

Cassandra Cancemi /
 • Created on 2018-04-16 22:38:13
 • Modified on 2018-04-17 05:49:14
 • Aligned by Cassandra Cancemi
Ἑλληνική Transliterate
English
Hesiod's Thoegony
Hesiod's Theogony lines 569-584
αὐγὴν
ἐν κοΐλῳ νάρθηκι : δάκεν δέ νειόθι θυμόν ,
Ζῆν᾽ ὑψιβρεμέτην , ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἦτορ ,
ὡς ἴδ᾽ ἐν ἀνθρώποισι πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν .
570αὐτίκα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισιν :
γαίης γὰρ σύμπλασσε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς .
ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀργυφέη ἐσθῆτι : κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην
575δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε , θαῦμα ἰδέσθαι :
ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνους , νεοθηλέος ἄνθεα ποίης ,
ἱμερτοὺς περίθηκε καρήατι Παλλὰς Ἀθήνη .
ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν ἔθηκε ,
τὴν αὐτὸς ποίησε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις
580ἀσκήσας παλάμῃσι , χαριζόμενος Διὶ πατρί .
τῇ δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο , θαῦμα ἰδέσθαι ,
κνώδαλ᾽ , ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα ,
τῶν γε πόλλ᾽ ἐνέθηκε , —χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή ,
θαυμάσια , ζῴοισιν ἐοικότα φωνήεσσιν .

( 20 ) 14% GRC
( 121 ) 86% GRC - ENG

( 148 ) 73% GRC - ENG
( 54 ) 27% ENG

test

Tariq Yousef /
Deutsch
English

( 0 ) 0% DEU
( 4 ) 100% DEU - ENG

( 4 ) 100% DEU - ENG
( 0 ) 0% ENG

maria urbina castillo project 3

maria urbina castillo /
Ἑλληνική
English
Español
τῆς γὰρ πέφυκα μητρός : οἱ δὲ συγγενεῖς
μῆνές με μικρὸν καὶ μέγαν διώρισαν .
τοιόσδε δ᾽ ἐκφὺς οὐκ ἂν ἐξέλθοιμ᾽ ἔτι
ποτ᾽ ἄλλος , ὥστε μὴ ' κμαθεῖν τοὐμὸν γένος .
She is the mother from whom I spring , and the months , my kinsmen , have marked me sometimes lowly , sometimes great . Such being my heritage , never more can I prove false to it , or keep from searching out the secret of my birth .
Ella es la madre de la que brote , y los meses , mis parientes , me han marcado a veces humildemente , a veces genial . Tal siendo mi herencia , nunca más puedo probar que es falsa , o parar de buscar el secreto de mi nacimiento .

( 11 ) 34% GRC
( 21 ) 66% GRC - ENG

( 27 ) 54% GRC - ENG
( 23 ) 46% ENG

( 27 ) 54% GRC - ENG
( 23 ) 46% ENG

Agathemerus 5.26

Chiara Palladino / Agathemerus - Diller
 • Created on 2018-04-09 13:43:11
 • Modified on 2018-04-09 15:28:46
 • Translated by Aubrey Diller
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-grc6:5.26
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-eng1:5.26

( 27 ) 32% GRC
( 58 ) 68% GRC - ENG

( 64 ) 65% GRC - ENG
( 35 ) 35% ENG

Agathemerus 5.24

Chiara Palladino / Agathemerus - Diller
 • Created on 2018-04-09 13:42:12
 • Modified on 2018-04-09 15:23:46
 • Translated by Aubrey Diller
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-grc6:5.24
urn:cts:greekLit:tlg0090.tlg001.opp-eng1:5.24
Πελοποννήσου δὲ περίπλους καὶ τῶν κόλπων συμμετρουμένων στάδια εχκζ , χωρὶς δὲ τοῦ κατακολπίσαι περίπλους στάδια δ · μῆκος δὲ ἀπὸ Μαλέας ἕως Αἰγίου στάδια αυ · ἔχει δὲ ὅμοιον σχῆμα φύλλῳ πλατάνου κόλποις μεγάλοις τεμνομένη · συνάγεται μὲν εἰς τὸν Κορινθίων ἰσθμὸν πλάτος σταδίων μ ἀπὸ τοῦ Κορινθίου κόλπου καὶ Σαρωνικοῦ ἐπὶ τὸ Σκύλλαιον ἄκρον , ἔνθα ἐξ εὐωνύμων πρόκειται νῆσος Καλαυρία Ποσειδῶνος ἱερά , ἑξῆς δ’ Ἀργολικὸς κόλπος μέχρι Μαλέας ἄκρου πολὺ προπέπτωκεν εἰς πέλαγος , [ εἶτα Ἑρμιονικὸς κόλπος ] [ * ] , ἑξῆς δὲ μετὰ Μαλέαν Λακωνικὸς κόλπος ἕως Ταινάρου ἐκ δεξιῶν , περιορίζει ἐξ εὐωνύμων τὸν Μεσσηνιακόν κόλπον οὗ ἐκ δεξιῶν Ἀκρίτας ἄκρα , εἶτα προπέπτωκεν ἄκρον Ἰχθὺς καθ’ ὃν κεῖται Ζάκυνθος , καὶ ἕτερον Χελωνάτας , τελευταῖον δ’ ἄκρον Ἄραξος ἀντιπρόσωπον Ἀκαρνανίᾳ , μεθ’ ὃν Κορινθιακὸς ἀναχεῖται κόλπος ζ σταδίων συγκλειόμενος στόματι κατὰ τὸ Ρίον ἄκρον ἐστι τῆς Πελοποννήσου τὸ δ’ Ἀντίριον Λοκρίδος . ἀπὸ Ταινάρου ἐπὶ Φυκοῦντα Λιβύης τὸ δίαρμα στάδια γ .

( 45 ) 26% GRC
( 126 ) 74% GRC - ENG

( 147 ) 78% GRC - ENG
( 42 ) 22% ENG