Cashman_Project_III

Danny Cashman /
 • Created on 2018-04-22 22:19:20
 • Modified on 2018-04-23 05:32:12
 • Translated by Samuel Butler
 • Aligned by Danny Cashman
Ἑλληνική Transliterate
English

( 42 ) 45% GRC
( 51 ) 55% GRC - ENG

( 69 ) 46% GRC - ENG
( 80 ) 54% ENG

CLS 31 - Tellado: Project 3

Grace Tellado /
 • Created on 2018-04-22 21:40:50
 • Modified on 2018-04-23 01:00:39
 • Aligned by Grace Tellado
Ἑλληνική
English
Español
ψεύσομαι ἔτυμον ἐρέω ; κέλεται δέ με θυμός .
οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖκα , σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωσαν ,
ὡς ὅδ᾽ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε ,
Τηλεμάχῳ , τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ
κεῖνος ἀνήρ , ὅτ᾽ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ᾽ Ἀχαιοὶ
ἤλθεθ᾽ ὑπὸ Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες .
Shall I suppress my thoughts , or speak truly ? My heart says speak . For I have never seen such a likeness before in man or woman , it stuns me to look , as the likeness of this man to great- hearted Odysseus : surely this is the son whom he left at home , a newborn babe , when you Achaeans came to the walls of Troy , meditating war , for me to my shame .
¿Reprimiré mis pensamientos o hablaré de verdad ? Mi corazón dice : habla . Porque nunca antes he visto semejante semejanza en hombre o mujer , me asombra mirar , como la semejanza de este hombre a Odiseo de gran corazón : seguramente este es el hijo que dejó en casa , un bebé recién nacido , cuando los aqueos llegué a las murallas de Troya , meditando en la guerra , para , para mi vergüenza .

( 29 ) 50% GRC
( 29 ) 50% GRC - ENG

( 64 ) 80% GRC - ENG
( 16 ) 20% ENG

( 64 ) 80% GRC - ENG
( 16 ) 20% ENG

electra

sophia potter /
 • Created on 2018-04-22 18:43:50
 • Modified on 2018-04-22 19:25:37
 • Aligned by sophia potter
English
Latin
Ancient Egyptian
English
Latin *congressu
Ancient Greek
Electra enters from the hut , carrying a water pitcher on her head . She is dressed in rags .
Electra
O black night , nurse of the golden stars , in which I go to the river ' s streams , bearing this pitcher resting on my head—not because I have come to such a point of necessity , but so that I may show to the gods Aegisthus ' insolence—and send forth laments into the wide sky , to my father . For the deadly daughter of Tyndareus , my mother , has cast me out of the house to please her husband ; since she has borne other children in her union with Aegisthus , she considers Orestes and me secondary in the home .
Ingreditur Electra ex casula ferrens lagonam in suo capite . Gerit in pannis .
O atra nox , nutrix stellarum auratarum , in quo eo ad fluminum aquarum , ferrens hanc lagonam acclinentem in meum capiti—non quod venio ad rem talem necessitis , sed sic ut ostendam arrogantiam Aegisthi deis et lamenta mittam in caelum latum patri meo , filiae fatali Tyndareo , mea mater , ex domu aversatur me placere virum ; cum prodit natos alios in congress cum Aegisthe adspicit Orestemque me in domu seconde .
νὺξ μέλαινα , χρυσέων ἄστρων τροφέ ,
ἐν τόδ᾽ ἄγγος τῷδ᾽ ἐφεδρεῦον κάρᾳ
φέρουσα πηγὰς ποταμίας μετέρχομαι
οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ᾽ ἀφιγμένη ,
ἀλλ᾽ ὡς ὕβριν δείξωμεν Αἰγίσθου θεοῖς
γόους τ᾽ ἀφίημ᾽ αἰθέρ᾽ ἐς μέγαν πατρί .
γὰρ πανώλης Τυνδαρίς , μήτηρ ἐμή ,
ἐξέβαλέ μ᾽ οἴκων , χάριτα τιθεμένη πόσει :
τεκοῦσα δ᾽ ἄλλους παῖδας Αἰγίσθῳ πάρα
πάρεργ᾽ Ὀρέστην κἀμὲ ποιεῖται δόμων

( 23 ) 18% ENG
( 105 ) 82% ENG - LAT

( 71 ) 81% ENG - LAT
( 17 ) 19% LAT

( 71 ) 81% ENG - LAT
( 17 ) 19% LAT

Acts 27:1-10

Max Easter /
 • Created on 2018-04-19 14:16:40
 • Modified on 2018-04-19 16:58:09
 • Aligned by Max Easter
Ἑλληνική Transliterate
English
Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν , παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς . [ 2 ] ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἁδραμυντηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν , ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως : [ 3 ] τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα , φιλανθρώπως τε Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν . [ 4 ] κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους , [ 5 ] τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθαμεν εἰς Μύρρα τῆς Λυκίας . [ 6 ] Κἀκεῖ εὑρὼν ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό . [ 7 ] ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον , μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου , ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην , [ 8 ] μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας , ἐγγὺς ἦν πόλις Λασέα . [ 9 ] Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι , παρῄνει Παῦλος λέγων αὐτοῖς [ 10 ] Ἄνδρες , θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν .

( 177 ) 78% GRC
( 51 ) 22% GRC - ENG

( 71 ) 24% GRC - ENG
( 229 ) 76% ENG