Ovidio, Met. IV 740-753

cristiana caserta / La Grecia delle città
 • Created on 2019-03-17 10:09:26
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
Latin
italiano

( 12 ) 13% LAT
( 84 ) 87% LAT - ITA

( 124 ) 86% LAT - ITA
( 21 ) 14% ITA

Luke 2:1-19

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-03-15 14:09:57
 • Modified on 2019-03-18 05:50:19
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
English
Luke Chapter 2 . 1-19 : American Standard Version of 1901

[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled .
[ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria .
[ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ;
[ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child .
[ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth .
[ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock .
[ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified .
[ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people .
[ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord .
[ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . "
[ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough .
[ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
Luke Chapter 2 . 1-19 : Westcott and Hort , edd . 1885 .

[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην :
[ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου :
[ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ ,
[ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ .
[ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν .
[ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν :
[ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ,
[ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ :
[ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
[ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν .
[ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ :
[ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς ,
[ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
Luke Chapter 2 . 1-19 : King James Version . 1620 .

[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed .
[ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . )
[ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : )
[ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child .
[ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered .
[ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night .
[ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid .
[ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people .
[ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord .
[ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us .
[ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger .
[ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 404 ) 78% ENG
( 113 ) 22% ENG - GRC

( 107 ) 27% ENG - GRC
( 285 ) 73% GRC

( 107 ) 27% ENG - GRC
( 285 ) 73% GRC

Luke Passage

Katie Crockford /
 • Created on 2019-03-15 14:04:25
 • Modified on 2019-03-17 20:53:35
 • Aligned by Katie Crockford
English
Ἑλληνική
English
Luke Chapter 2.1-19: American Standard Version of 1901
Luke Chapter 2.1-19: Westcott and Hort, edd. 1885.
Luke Chapter 2.1-19: King James Version. 1620.
[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled . [ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria . [ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ; [ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child . [ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth . [ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock . [ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified . [ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people . [ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord . [ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . " [ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough . [ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην : [ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου : [ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ , [ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ . [ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν . [ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν : [ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ : [ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων [ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν . [ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ : [ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς , [ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . ) [ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child . [ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered . [ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night . [ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people . [ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord . [ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us . [ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger . [ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 449 ) 89% ENG
( 57 ) 11% ENG - GRC

( 45 ) 12% ENG - GRC
( 333 ) 88% GRC

( 45 ) 12% ENG - GRC
( 333 ) 88% GRC

Luke 2.1-19

Anna Zhang /
 • Created on 2019-03-15 14:03:28
 • Modified on 2019-03-18 14:09:57
 • Aligned by Anna Zhang
English
Ἑλληνική
English
[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . )
[ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .
[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child .
[ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered .
[ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .
[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night .
[ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people .
[ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord .
[ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .
[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .
[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us .
[ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger .
[ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .
[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .
[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην :
[ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου :
[ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .
[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ ,
[ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ .
[ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν ,
[ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .
[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν .
[ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν :
[ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ :
[ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .
[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
[ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "
[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν .
[ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ :
[ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .
[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς ,
[ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled .
[ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria .
[ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .
[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ;
[ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child .
[ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth .
[ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .
[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock .
[ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified .
[ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people .
[ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord .
[ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "
[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "
[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . "
[ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough .
[ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .
[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .

( 451 ) 88% ENG
( 59 ) 12% ENG - GRC

( 45 ) 12% ENG - GRC
( 333 ) 88% GRC

( 45 ) 12% ENG - GRC
( 333 ) 88% GRC

Luke Chapter 2. 1-19

Rebecca Fulford /
 • Created on 2019-03-15 14:03:12
 • Modified on 2019-03-18 13:42:14
 • Aligned by Rebecca Fulford
English
Ἑλληνική
English
Luke Chapter 2 . 1-19 : American Standard Version of 1901

[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled . [ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria . [ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ; [ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child . [ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth . [ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock . [ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified . [ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people . [ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord . [ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . " [ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough . [ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
Luke Chapter 2 . 1-19 : Westcott and Hort , edd . 1885 .

[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην : [ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου : [ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ , [ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ . [ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν . [ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν : [ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ : [ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων [ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν . [ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ : [ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς , [ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
Luke Chapter 2 . 1-19 : King James Version . 1620 .

[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . ) [ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child . [ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered . [ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night . [ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people . [ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord . [ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us . [ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger . [ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 471 ) 91% ENG
( 46 ) 9% ENG - GRC

( 38 ) 10% ENG - GRC
( 354 ) 90% GRC

( 38 ) 10% ENG - GRC
( 354 ) 90% GRC

Luke Chapter 2.1-19

Patrick Lyle /
English
Ἑλληνική
English
[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled . [ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria . [ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ; [ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child . [ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth . [ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock . [ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified . [ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people . [ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord . [ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . " [ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough . [ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην : [ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου : [ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ , [ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ . [ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν . [ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν : [ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ : [ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων [ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν . [ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ : [ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς , [ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . ) [ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child . [ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered . [ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night . [ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people . [ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord . [ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us . [ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger . [ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 506 ) 100% ENG
( 0 ) 0% ENG - GRC

( 0 ) 0% ENG - GRC
( 378 ) 100% GRC

( 0 ) 0% ENG - GRC
( 378 ) 100% GRC

Luke Chapter 2

Rebecca Hearn /
 • Created on 2019-03-15 14:00:32
 • Modified on 2019-03-17 02:53:10
 • Aligned by Rebecca Hearn
English
Ἑλληνική
English
Luke Chapter 2 . 1-19 : American Standard Version of 1901

[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled . [ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria . [ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ; [ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child . [ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth . [ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock . [ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified . [ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people . [ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord . [ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . " [ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough . [ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
Luke Chapter 2 . 1-19 : Westcott and Hort , edd . 1885 .

[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην : [ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου : [ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ , [ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ . [ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν . [ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν : [ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ : [ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων [ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν . [ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ : [ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς , [ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
Luke Chapter 2 . 1-19 : King James Version . 1620 .

[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . ) [ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child . [ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered . [ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night . [ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people . [ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord . [ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us . [ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger . [ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 467 ) 90% ENG
( 50 ) 10% ENG - GRC

( 45 ) 11% ENG - GRC
( 347 ) 89% GRC

( 45 ) 11% ENG - GRC
( 347 ) 89% GRC

Luke

Mackense Greico /
 • Created on 2019-03-15 14:00:10
 • Modified on 2019-03-15 14:00:17
 • Aligned by Mackense Greico
English
Ἑλληνική
English
American Standard
Westcott and Hort
King James
[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled . [ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria . [ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ; [ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child . [ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth . [ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock . [ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified . [ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people . [ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord . [ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . " [ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough . [ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην : [ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου : [ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ , [ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ . [ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν . [ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν : [ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ : [ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων [ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν . [ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ : [ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς , [ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . ) [ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child . [ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered . [ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night . [ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people . [ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord . [ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying , [ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us . [ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger . [ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds . [ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 506 ) 100% ENG
( 0 ) 0% ENG - GRC

( 0 ) 0% ENG - GRC
( 378 ) 100% GRC

( 0 ) 0% ENG - GRC
( 378 ) 100% GRC

Luke 2:1-19

Abigail Smith /
 • Created on 2019-03-15 13:43:33
 • Modified on 2019-03-18 01:08:08
 • Aligned by Abigail Smith
English
Ἑλληνική
English
[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled . [ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria . [ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into