Cicerone, in Catilinam 13-14

cristiana caserta /
 • Created on 2018-09-17 18:27:23
 • Modified on 2018-09-17 18:28:14
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
Latin
italiano

( 35 ) 19% LAT
( 148 ) 81% LAT - ITA

( 190 ) 83% LAT - ITA
( 39 ) 17% ITA

Pericles Funeral Oration (Thu II.38)

Bernardo CDA Vasconcelos / Thucydides
Português
Ἑλληνική
English
" Instituímos muitos entretenimentos para o alívio da mente fatigada ; temos concursos , temos festas religiosas regulares ao longo de todo o ano , e nossas casas são arranjadas com bom gosto e elegância , e o deleite que isto nos traz todos os dias afasta de nós a tristeza . Nossa cidade é tão importante que os produtos de todas as terras fluem para nós , e ainda temos a sorte de colher os bons frutos de nossa própria terra com certeza de prazer não menor que o sentido em relação aos produtos de outras . "
" ’Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ
ἐπορισάμεθα , ἀγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες ,
ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν , ὧν καθ ' ἡμέραν τέρψις 2 . 38 . 2 . 1
τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει . ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς
πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα , καὶ ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν
οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦ-
σθαι καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων . "
" Furthermore , we have provided many diversions from work to refresh the spirit : there are regular public games and festivals of sacrifice throughout the year , while in private we have lovely things at home to delight us every day and drive away our cares . Because of the importance of our city the products of the whole world all flow in here , and it is our good fortune to enjoy with the same familiar pleasure both our home-produced goods and those of other peoples . "

( 99 ) 100% POR
( 0 ) 0% POR - GRC

( 0 ) 0% POR - GRC
( 75 ) 100% GRC

( 0 ) 0% POR - GRC
( 75 ) 100% GRC

Pericles Funeral Oration (Thu II.37)

Bernardo CDA Vasconcelos / Thucydides
Português
Ἑλληνική
English
" Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos " ; ao contrário , servimos de modelo a alguns 29 ao invés de imitar outros . Seu nome , como tudo depende não de poucos mas da maioria , é democracia . Nela , enquanto no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências privadas , quando se trata de escolher ( se é preciso distinguir em qualquer setor ) , não é o fato de pertencer a uma classe , mas o mérito , que acesso aos postos mais honrosos ; inversamente , a pobreza não é razão para que alguém , sendo capaz de prestar serviços à cidade , seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição . Conduzimo-nos liberalmente em nossa vida pública , e não observamos com uma curiosidade suspicaz a vida privada de nossos concidadãos , pois não nos ressentimos com nosso vizinho se ele age como lhe apraz , nem o olhamos com ares de reprovação que , embora inócuos , lhe causariam desgosto . Ao mesmo tempo que evitamos ofender os outros em nosso convívio privado , em nossa vida pública nos afastamos da ilegalidade principalmente por causa de um temor reverente , pois somos submissos às autoridades e às leis , especialmente àquelas promulgadas para socorrer os oprimidos e às que , embora não escritas , trazem aos transgressores uma desonra visível a todos .
" ’Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας
νόμους , παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν μιμού-
μενοι ἑτέρους . καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ '
ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται · μέτεστι δὲ κατὰ 2 . 37 . 1 . 5
μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον , κατὰ
δὲ τὴν ἀξίωσιν , ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ , οὐκ ἀπὸ μέρους
τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἀπ ' ἀρετῆς προτιμᾶται , οὐδ ' αὖ
κατὰ πενίαν , ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν , 2 . 37 . 2 . 1
ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται . ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ
κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ '
ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν , οὐ δι ' ὀργῆς τὸν πέλας , εἰ
καθ ' ἡδονήν τι δρᾷ , ἔχοντες , οὐδὲ ἀζημίους μέν , λυπηρὰς δὲ 2 . 37 . 3 . 1
τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι . ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια
προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανο-
μοῦμεν , τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων ,
καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ ' ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων 2 . 37 . 3 . 5
κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην
φέρουσιν . 2 . 38 . 1 . 1
"
We enjoy a form of government that does not emulate the institutions of our neighbours ; indeed we ourselves are more often the model for others than their imitators . Democracy is the name we give to it , since we manage our affairs in the interests of the many not the few ; but though everyone is equal before the law in the matter of private disputes , in terms of public distinction preferment for office is determined on merit , not by rank but by personal worth ; moreover , poverty is no bar to anyone who has it in them to benefit the city in some way , however lowly their status . A spirit of freedom governs our conduct , not only in public affairs but also in managing the small tensions of everyday life , where we show no animosity at our neighbours’ choice of pleasures , nor cast aspersions that may hurt even if they do not harm . Although we associate as individuals in this tolerant spirit , in public affairs fear makes us the most severely law-abiding of people , obedient to whoever is in authority and to the laws , especially those established to help the victims of injustice and those laws which , though unwritten , carry the sanction of public disgrace .

( 246 ) 100% POR
( 0 ) 0% POR - GRC

( 0 ) 0% POR - GRC
( 222 ) 100% GRC

( 0 ) 0% POR - GRC
( 222 ) 100% GRC

Pericles Funeral Oration (Thu II.36)

Bernardo CDA Vasconcelos / Thucydides
Português
Ἑλληνική
English
" Falarei primeiro de nossos antepassados , pois é justo e ao mesmo tempo conveniente , numa ocasião como esta , dar-lhes este lugar de honra rememorando os seus feitos . Na verdade , perpetuando-se em nossa terra através de gerações sucessivas , eles , por seus méritos , no-la transmitiram livre até hoje . Se eles são dignos de elogios , nossos pais o são ainda mais , pois aumentando a herança recebida , constituíram o império que agora possuímos e a duras penas nos deixaram este legado , a nós que estamos aqui e o temos . Nós mesmos aqui presentes , muitos ainda na plenitude de nossas ' forças , contribuímos para fortalecer o império sob vários aspectos , e demos à nossa cidade todos os recursos , tornando-a auto-suficiente na paz e na guerra .
Quanto a isto , quer se trate de feitos militares que nos proporcionaram esta série de conquistas , ou das ocasiões em que nós ou nossos pais nos empenhamos em repelir as investidas guerreiras tanto bárbaras quanto helênicas , pretendo silenciar , para não me tornar repetitivo aqui diante de pessoas às quais nada teria a ensinar . Mencionarei inicialmente os princípios de conduta , o regime de governo e os traços de caráter graças aos quais conseguimos chegar à nossa posição atual , e depois farei o elogio destes homens , pois penso que no momento presente esta exposição não será imprópria e que todos vós aqui reunidos , cidadãos e estrangeiros , podereis ouvi-la com proveito .
" ’Ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον · δίκαιον γὰρ
αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην
τῆς μνήμης δίδοσθαι . τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες
διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι ' ἀρετὴν 2 . 36 . 2 . 1
παρέδοσαν . καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ
πατέρες ἡμῶν · κτησάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην
ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον . 2 . 36 . 3 . 1
τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα
ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαμεν καὶ τὴν πόλιν τοῖς
πᾶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην 2 . 36 . 4 . 1
αὐταρκεστάτην . "
" ὧν ἐγὼ τὰ μὲν κατὰ πολέμους ἔργα , οἷς ἕκαστα
ἐκτήθη , εἴ τι αὐτοὶ οἱ πατέρες ἡμῶν βάρβαρον Ἕλληνα
πολέμιον ἐπιόντα προθύμως ἠμυνάμεθα , μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν
οὐ βουλόμενος ἐάσω · ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως 2 . 36 . 4 . 5
ἤλθομεν ἐπ ' αὐτὰ καὶ μεθ ' οἵας πολιτείας καὶ τρόπων ἐξ
οἵων μεγάλα ἐγένετο , ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶμι καὶ ἐπὶ
τὸν τῶνδε ἔπαινον , νομίζων ἐπί τε τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ
λεχθῆναι αὐτὰ καὶ τὸν πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων
ξύμφορον εἶναι ἐπακοῦσαι αὐτῶν . 2 . 37 . 1 . 1 "
I will begin with our ancestors . It is right in itself and also proper to the occasion that they should have the honour of first mention . This is a land occupied continuously by the same people through a succession of generations up to the present day and handed on as a free country , a bequest of their courage . They deserve our praise , and still more so do our fathers , for in addition to what they inherited they acquired after many a struggle the whole of the empire we now have , which they then left as a legacy to our own generation . And we here today , who are still alive and for the most part in the prime of life , we have further strengthened it and have provided the city with every resource to make it independent both in peace and in war .
" Their deeds in war , through which each of these possessions was won , and the occasions when we or our fathers fought hard to repel enemy attack , whether from Greeks or foreigners these I pass over . This audience knows them well and I do not wish to labour a familiar theme . Instead , I shall portray the way of life that brought us to our present position and the institutions and habits of mind behind our rise to greatness , and then I shall proceed to my commendation of the dead . I trust that such a speech will be appropriate to the present occasion and that the whole body of townspeople and foreign visitors in the audience may listen to it with advantage .
"

( 258 ) 100% POR
( 0 ) 0% POR - GRC

( 0 ) 0% POR - GRC
( 228 ) 100% GRC

( 0 ) 0% POR - GRC
( 228 ) 100% GRC

Pericles Funeral Oration (Thu II.35)

Bernardo CDA Vasconcelos / Thucydides
 • Created on 2018-09-11 02:59:57
 • Modified on 2018-09-11 16:50:33
 • Translated by Mário da Gamma Kury & Jeremy Mynott
 • Aligned by Bernardo CDA Vasconcelos
Português
Ἑλληνική
English
" Muitos dos que me precederam neste lugar fizeram elogios ao legislador que acrescentou um discurso à cerimônia usual nestas circunstâncias , considerando justo celebrar também com palavras os mortos na guerra em seus funerais . A mim , todavia , ter-me-ia parecido suficiente , tratando-se de homens que se mostraram valorosos em atos , manifestar apenas com atos as honras que lhes prestamos - honras como as que hoje presenciastes nesta cerimônia fúnebre oficial - em vez de deixar o reconhecimento do valor de tantos homens na dependência do maior ou menor talento oratório de um homem . É realmente difícil falar com propriedade numa ocasião em que não é possível aquilatar a credibilidade das palavras do orador . O ouvinte bem informado e disposto favoravelmente pensará talvez que não foi feita a devida justiça em face de seus próprios desejos e de seu conhecimento dos fatos , enquanto outro menos informado , ouvindo falar de um feito além de sua própria capacidade , será levado pela inveja a pensar em algum exagero . De fato , elogios a outras pessoas são toleráveis somente até onde cada um se julga capaz de realizar qualquer dos atos cuja menção está ouvindo ; quando vão além disto , provocam a inveja , e com ela a incredulidade . Seja como for , que nossos antepassados julgaram boa esta prática também devo obedecer à lei , e farei o possível para corresponder à expectativa e às opiniões de cada um de vós .
" ’Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν
προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε , ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ
τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν . ἐμοὶ δὲ
ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων 2 . 35 . 1 . 5
ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς , οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον
τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε , καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ
πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι 2 . 35 . 2 . 1
πιστευθῆναι . χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν μόλις καὶ
δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται . τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ
εὔνους ἀκροατὴς τάχ ' ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς βούλεταί τε
καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι , τε ἄπειρος ἔστιν καὶ 2 . 35 . 2 . 5
πλεονάζεσθαι , διὰ φθόνον , εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι .
μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων
λεγόμενοι , ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι
δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν · τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες 2 . 35 . 3 . 1
ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν . ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη
ταῦτα καλῶς ἔχειν , χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσθαι
ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ
πλεῖστον . 2 . 36 . 1 . 1
"
‘Most of those who havespoken on this occasion in thepast have praised the man who added this speech to the traditional ceremony , regarding it a fitting public tribute at the burial of our war dead . To me , however , it would seem sufficient that when men have proved their worth in action we should also honour them with action as indeed you see us do today in the provision of this state funeral . Otherwise we risk the good name of many on the persuasive powers of one man , who may speak well or badly . It is difficult for a speaker to strike the right balance when there is not even any firm agreement between different perceptions of the truth . The listener who is close to these events and a friend of the dead may perhaps think that the presentation falls short of what he wants to hear and knows to be the case , while a stranger to the situation may suspect some exaggeration , envious if he hears of feats beyond his own abilities . After all , we can only bear to hear words of praise for others as long as we can each imagine ourselves capable of doing something similar ; anything beyond this prompts resentment , and then actual disbelief . However , since our forebears deemed this the right and proper practice , I too must follow the tradition and try to meet your different wishes and expectations as best I can .

( 23 ) 9% POR
( 230 ) 91% POR - GRC

( 171 ) 76% POR - GRC
( 53 ) 24% GRC

( 171 ) 76% POR - GRC
( 53 ) 24% GRC

Apuleius, Metamorphoses 1.1

Ethan Gallagher /
 • Created on 2018-09-10 23:48:13
 • Modified on 2018-09-18 01:25:06
 • Translated by A.L. Klein
 • Aligned by Ethan Gallagher
Latin
English

( 86 ) 61% LAT
( 54 ) 39% LAT - ENG

( 78 ) 37% LAT - ENG
( 132 ) 63% ENG

Apuleius, Metamorphoses 1.1

/
 • Created on 2018-09-10 20:18:46
 • Translated by A.S. Kline
 • Aligned by
Latin
English

( 122 ) 87% LAT
( 18 ) 13% LAT - ENG

( 25 ) 12% LAT - ENG
( 185 ) 88% ENG

Apuleius, Metamorphoses 1.1

/
 • Created on 2018-09-10 20:18:42
 • Translated by A.S. Kline
 • Aligned by
Latin
English

( 122 ) 87% LAT
( 18 ) 13% LAT - ENG

( 25 ) 12% LAT - ENG
( 185 ) 88% ENG

Apuleius, Metamorphoses 1.1

Chiara Palladino /
 • Created on 2018-09-10 18:27:10
 • Modified on 2018-09-17 20:29:02
 • Aligned by Chiara Palladino
Latin
English

( 122 ) 87% LAT
( 18 ) 13% LAT - ENG

( 26 ) 12% LAT - ENG
( 184 ) 88% ENG

Apuleius, Metamorphoses 1.1

Anna Potash /
 • Created on 2018-09-10 17:55:08
 • Modified on 2018-09-17 18:16:11
 • Aligned by Anna Potash
Latin
English

( 74 ) 53% LAT
( 66 ) 47% LAT - ENG

( 87 ) 41% LAT - ENG
( 123 ) 59% ENG